(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Brandos egzaminus laikys mažiau abiturientų

2017 m. gegužės 13 d.

2017 me­tais pra­šy­mus lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus pa­tei­kė 346 ra­jo­no kan­di­da­tai ir 9 eks­ter­nai. Tai, at­si­žvel­giant į ko­vo 3 dienos duo­me­nis, 23 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu praė­ju­siai­siais me­tais (2016 me­tais – 369 kan­di­da­tai ir 11 eks­ter­nų).

Šiais me­tais pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 231 kan­di­da­tas (2016 me­tais – 254). Už­sie­nio kal­bos (ang­lų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 240 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 258). Ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 239 kan­di­da­tai (per­nai – 246 kan­di­da­tai).

Tre­čius me­tus iš ei­lės ma­žė­ja mo­ki­nių, pa­si­ren­kan­čių lai­ky­ti is­to­ri­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Šiais me­tais vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną rin­ko­si 124 kan­di­da­tai (2016 me­tais – 144). 95 (2016 me­tais – 103) kan­di­da­tai rin­ko­si lai­ky­ti bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną.

Še­ši abi­tu­rien­tai pa­si­rin­ko už­sie­nio kal­bos (ru­sų) vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną. Nė vie­nas kan­di­da­tas ne­si­rin­ko už­sie­nio kal­bos (pran­cū­zų) ir už­sie­nio kal­bos (vo­kie­čių) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų. Che­mi­jos (15) ir fi­zi­kos (29) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mų skai­čius ma­žes­nis kaip praė­ju­siai­siais me­tais, geog­ra­fi­jos (60) ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (34) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mų skai­čius di­des­nis nei praė­ju­siai­s me­tais.

Pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kys 112 kan­di­da­tų (2016 me­tais – 112). Iš mo­kyk­li­nių bran­dos eg­za­mi­nų po­pu­lia­riau­sias, kaip ir anks­tes­niai­s me­tais, tech­no­lo­gi­jų bran­dos eg­za­mi­nas, jį rin­ko­si 76 kan­di­da­tai (2016 me­tais – 70). Šiais me­tais 52 kan­di­da­tai (2016 me­tais – 64) rin­ko­si me­nų eg­za­mi­nus.

Šių me­tų pa­grin­di­nės se­si­jos vals­ty­bi­niai bran­dos eg­za­mi­nai pra­si­dė­jo ba­lan­džio mė­ne­sį už­sie­nio kal­bos VBE kal­bė­ji­mo da­li­mi. Vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas – už­sie­nio kal­bos (ang­lų) – vyks ge­gu­žės 20 die­ną. Pag­rin­di­nės se­si­jos pa­sku­ti­nis vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas – bio­lo­gi­ja – vyks bir­že­lio 19 die­ną.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas