(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Šeduva alsavo afrikietiškais ritmais ir improvizacija

2017 m. gegužės 9 d.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį vy­kęs ant­ra­sis tarp­tau­ti­nis Še­du­vos (Radviliškio r.) per­ku­si­jos fes­ti­va­lis RIT­MO VI­RA­ŽAI bai­gė­si, ta­čiau dvi die­nas skam­bė­ję rit­mai ir su­kur­ta nuo­sta­bi nuo­tai­ka, ma­tyt, dar il­gai gy­vens žmo­nių at­min­ty­je.

„Pak­vies­ti aukš­čiau­sio ly­gio at­li­kė­jai, su­kur­ta ne­pa­kar­to­ja­ma at­mos­fe­ra – tai fes­ti­va­lio me­no va­do­vo, ži­no­mo per­ku­si­jos meist­ro Ar­ka­di­jaus Go­tes­ma­no di­džiu­lis nuo­pel­nas. Še­du­vai tie­siog pa­si­se­kė, kad tu­ri­me to­kį sa­vo veik­lą iš­ma­nan­tį, at­sa­kin­gą ir per­ku­si­jai at­si­da­vu­sį mu­zi­kan­tą“, – po fes­ti­va­lio sa­kė Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Bor­gerdt, kar­tu su me­no va­do­vu jau pla­nuo­jan­ti ki­tų me­tų fes­ti­va­lį.

O vis­kas pra­si­dė­jo ge­gu­žės 5-ąją, penk­ta­die­nio vi­dur­die­nį, kuo­met prie būg­nų sė­do per tris­de­šimt žmo­nių ir jie gro­jo bei mo­kė­si kar­tu su pa­sau­li­nio ly­gio mo­ky­to­ju, da­bar Lon­do­ne jau še­še­rius me­tus gy­ve­nan­čiu Mo­ha­med Gueye. Iš Se­ne­ga­lo kilęs at­li­kė­jas ir ta­len­tin­gas mo­ky­to­jas yra tik­ras Djem­be (vie­nas po­pu­lia­riau­sių af­ri­kie­tiš­kų būg­nų) meist­ras. Nuo sklin­dan­čio rit­mo net tris va­lan­das skam­bė­jo vi­sa Še­du­va, nes sa­lės, kurioje vy­ko kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, du­rys bu­vo pra­ver­tos ir gar­sas skli­do ne­var­žo­mai. Kar­tu su Mo­ha­met gro­jo ir per­ku­si­jos meist­rai, ir gim­na­zis­tai, ir fes­ti­va­lio žiū­ro­vai.

Va­ka­ro kon­cer­te bu­vo ati­duo­ta duok­lė imp­ro­vi­za­ci­jai. Fes­ti­va­lio ve­dė­jas, Lie­tu­vos džia­zo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ju­lius Gric­ke­vi­čius pri­sta­tė Še­du­vos sce­no­je kar­tu kon­cer­tuo­jan­čius Da­ni­jos at­li­kė­jus – džia­zo ir ro­ko at­li­kė­ją, mu­zi­kos le­gen­dą Alex Riel ir ta­len­tin­gą­jį per­ku­si­nin­ką Ste­fan Pas­borg, ku­ris jau yra lai­mė­jęs ne vie­ną tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą. Ste­fan į sce­ną at­ve­dė ir mei­lę per­ku­si­jai įskie­pi­jo bū­tent vy­res­ny­sis jo ko­le­ga, o tai, ką šie at­li­kė­jai su­kū­rė sce­no­je, žo­džiais ne­pa­pa­sa­ko­si, rei­kė­jo gir­dė­ti ir pa­jaus­ti. Pas­kui prie sve­čių iš Da­ni­jos sce­no­je pri­si­jun­gė ir A. Go­tes­ma­nas, tad skam­bė­jo jau tri­jų at­li­kė­jų ku­ria­ma imp­ro­vi­za­ci­ja.

Ki­tos die­nos kon­cer­tą bu­vo nu­spręs­ta per­kel­ti iš sa­lės į Še­du­vos aikš­tę. Ir spren­di­mas la­bai pa­si­tei­si­no – pui­kus oras ir, tik­rą­ja to žo­džio pra­sme, aikš­tė­je siau­tė­ju­si Lie­tu­vos per­ku­si­jos stu­di­ja „Af­ri­kos būg­nai“ (va­do­vas Ge­di­mi­nas Ma­čiuls­kis) kar­tu su šo­kė­jų gru­pe mies­tą pa­ver­tė rit­mu pul­suo­jan­čia oa­ze. Cha­riz­ma­tiš­ka­sis Ge­di­mi­nas pa­pa­sa­ko­jo apie Va­ka­rų Af­ri­kos mu­zi­ką ir inst­ru­men­tus, ku­riais gro­ja stu­di­jos da­ly­viai, žiū­ro­vai bu­vo įtrauk­ti į rit­mo ma­gi­ją, su­si­rin­ku­sie­ji ir at­li­kė­jai šo­ko vie­nu rit­mu.

„Drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš­ties fes­ti­va­lio di­džiu­lė sėk­mė yra to­kių at­li­kė­jų ap­si­lan­ky­mas ir pa­si­ro­dy­mas Še­du­vo­je. Bus ne­leng­va iš­lai­ky­ti taip aukš­tai mū­sų pa­čių iš­si­kel­tą fes­ti­va­lio kar­te­lę, ta­čiau bū­tent to ir sie­kia­me – fes­ti­va­ly­je tu­ri skam­bė­ti tai, kas ge­riau­sia pa­sau­ly­je, o kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių mo­ky­to­jas vie­na­reikš­miš­kai tu­ri bū­ti tarp pa­sau­lio ge­riau­sių­jų per­ku­si­jos mo­ky­to­jų“, – sa­kė api­bend­rin­da­mas jau ant­rą­jį fes­ti­va­lį „Rit­mo vi­ra­žai“ jo me­no va­do­vas A. Go­tes­ma­nas.

Si­gi­to Mi­ku­čio nuo­trau­ko­se – aki­mir­kos iš fes­ti­va­lio.

Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />