(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Pažintis su tautodailininkų kūryba

2017 m. gegužės 9 d.

Rad­vi­liš­kio Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je su­reng­ta re­gio­no do­ri­nio ug­dy­mo die­na „Išaus­ta ta­pa­ty­bė“. Jo­je moks­lei­viai su­si­pa­ži­no su ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bais bei jų kū­ry­bos pro­ce­su.

Į ren­gi­nį su­si­rin­ko apie 160 moks­lei­vių bei mo­ky­to­jų iš Gra­ži­nos, Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Jau­ni­mo mo­kyk­los, Liz­dei­kos ir Še­du­vos gim­na­zi­jų.

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Rad­vi­liš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Au­re­li­ja Nor­vai­šie­nė ren­gi­nio da­ly­viams pa­ro­dė, kaip yra au­džia­ma au­di­mo stak­lė­mis. Tau­to­dai­li­nin­kė Olė Plun­gie­nė pa­de­monst­ra­vo pa­čios megz­tas ko­ji­nes, pirš­ti­nes, rie­ši­nes, pa­pa­sa­ko­jo, ką megz­ti yra sun­kiau­sia ir kas pa­rei­ka­lau­ja dau­giau­sia kant­ry­bės ir ži­nių.

Me­džio dro­žė­jas, la­biau­siai ži­no­mas kaip Už­ga­vė­nių kau­kių kū­rė­jas, Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas pa­pa­sa­ko­jo apie me­die­nos ypa­tu­mus ir no­rin­čius pa­mo­kė, nuo ko pra­dė­ti dro­ži­nė­ti.

Re­gi­na Mar­ti­šie­nė mo­kė aus­ti juos­tas, Ras­mu­ta Val­čiu­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie mar­gu­čių da­žy­mo bū­dus.

Sce­no­je pa­si­ro­dė tau­ti­niais rū­bais vil­kin­tys gra­ži­nie­čiai – mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, Va­le­ri­jos Jur­gaus­kie­nės ir Ar­tū­ro Miš­ki­nio va­do­vau­ja­mi mo­kyk­los me­no ko­lek­ty­vai.

Pas­kelb­ti ir mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų fo­to­kon­kur­so „Išaus­ta ta­pa­ty­bė“ re­zul­ta­tai, ap­do­va­no­ti kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai.

Iš 66 kon­kur­sui pri­sta­ty­tų fo­to­nuot­rau­kų, ku­rio­se da­ly­viai me­ni­nė­mis raiš­kos prie­mo­nė­mis at­sklei­dė et­ni­nį ta­pa­tu­mą, vi­so­se kon­kur­so da­ly­vių gru­pė­se pir­mą­sias vie­tas pel­nė gra­ži­nie­čiai – 7a kla­sės mo­ki­nė Da­nie­lė Krikš­čiu­kai­ty­tė, 10a kla­sės at­sto­vė Ine­sa Ra­ginc­ky­tė ir mo­ky­to­ja Ala Be­lia­je­va.

Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los eti­kos mo­ky­to­ja eks­per­tė Ala Be­lia­je­va, ti­ky­bos vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Džiu­gie­nė bei ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­rius.

„Kraš­to žinių“ inf.

Mo­kyk­los nuo­tr.

Do­ri­nio ug­dy­mo die­ną moks­lei­viai su­si­pa­ži­no su ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bais ir pa­čiu kū­ry­bos pro­ce­su, tarp jų – ir juos­tų au­di­mo.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />