(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Sveikinimo žodžiai – mamoms

2017 m. gegužės 9 d.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta­me ren­gi­ny­je kal­bė­jo apie nu­veik­tus dar­bus bei pla­nus, su ar­tė­jan­čia Mo­ti­nos die­na pa­svei­ki­no neį­ga­lius vai­kus au­gi­nan­čias ir slau­gan­čias ma­mas.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Bre­duls­kie­nė į tra­di­ci­nį ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems drau­gi­jos na­riams pa­pa­sa­ko­jo apie praė­ju­siais me­tais vyk­dy­tas veik­las ir nu­veik­tus dar­bus bei pri­sta­tė nu­ma­to­mus ren­gi­nius, ku­rie vyks šiais me­tais.

Iš­kel­ta ir ne vie­ne­rius me­tus drau­gi­jos dar­bą kaus­tan­ti pa­tal­pų pro­ble­ma.

Anot neį­ga­lių­jų, jie ne­tu­ri kur reng­ti sa­vo už­siė­mi­mus.

„Kai su­si­ren­ka rank­dar­bių bū­re­lis, mums ne­pa­kan­ka vie­tos, trūks­ta gry­no oro, nes esa­me pus­rū­sy­je ir nė­ra ven­ti­lia­ci­jos. Jau ke­le­rius me­tus pra­šo­me Sa­vi­val­dy­bės, kad mums su­teik­tų erd­ves­nes pa­tal­pas, bet pa­na­šu, kad ar­ti­miau­siu me­tu jų ne­tu­rė­si­me. Pas­ku­ti­niai Sa­vi­val­dy­bės pa­ža­dai – gal­būt kas nors pa­si­keis pa­si­bai­gus mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­ci­jai. Tuo­met esą gal at­si­ras lais­vų pa­tal­pų. Bet kiek ga­li­ma lauk­ti?“ – pro­ble­mą vie­ši­no neį­ga­lie­ji.

Ta­čiau ne vien nu­veik­ti ir bū­si­mi dar­bai tą­dien rū­pė­jo su­si­rin­ku­sie­siems. Daug gra­žių žo­džių, po­smų ir dai­nų tą­dien skir­ta ma­moms.

Drau­gi­jos mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ga­bi­ja“ (va­do­vė Ro­ma Ap­še­gie­nė) ma­moms sky­rė sa­vo dai­nas. Ta­ry­bos na­rė Vi­ta­li­ja Puo­džiū­nie­nė skai­tė ei­les.

Pir­mi­nin­kė J. Bre­duls­kie­nė įtei­kė gė­lių ma­moms, ku­rios au­gi­na ir slau­go neį­ga­lius vai­kus, pa­čios tu­rė­da­mos ne­ga­lią. Bu­vo pa­svei­kin­ti ir šio mė­ne­sio ju­bi­lia­tai.

Ren­gi­ny­je taip pat pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai, ku­riuos pa­ren­gė mo­ky­to­jos R. Ap­še­gie­nė ir Dia­na Sa­bu­lie­nė. Vai­kai gro­jo akor­deo­nu, gi­ta­ra, pia­ni­nu. Ma­moms jie pa­dai­na­vo ke­le­tą dai­nų.

Neį­ga­liuo­sius pa­svei­ki­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja As­ta Kas­cė­nie­nė, bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Šu­kai­tie­nė.

Pa­ren­gė Mo­ni­ka GRUN­DAI­TĖ

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />