(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Atolankos

Šian­die­na – tik da­lis il­go rai­dos pro­­ce­­so

2017 m. balandžio 28 d.

Me­no­ty­ri­nin­kas Vy­te­nis Rim­kus Šiau­lių dai­lės gy­ve­ni­mą ste­bi iš la­bai ar­ti, da­ly­vau­ja ja­me ir ver­ti­na jį jau be­veik še­šis de­šimt­me­čius. Ir ver­ti­na šian­die­ni­nį Šiau­lių dai­lės gy­ve­ni­mą ne kaip at­ski­ros pa­ro­dos sėk­mę ar trū­ku­mus, o kaip svar­bią, nors ir šiek tiek ki­to­kią il­go rai­dos pro­ce­so da­lį.

– Pir­mą kar­tą per 56-erius me­tus nea­tė­jo­te į me­ti­nės mies­to dai­li­nin­kų pa­ro­dos ati­da­ry­mą?

– Gal bu­vo dar ke­le­tas kar­tų... bet la­bai ne­daug. Kai pa­ma­čiau da­ly­vių pa­var­des pla­ka­te, maž­daug nu­jau­čiau, ko­kia ši pa­ro­da ga­li bū­ti. Bet, ži­no­te, kai ap­žiū­rė­jau vie­nu­mo­je, ji man vi­sai pa­ti­ko. Pir­miau­sia, – eks­po­zi­ci­jos po­žiū­riu. Bu­vo to­kių pa­ro­dų, kur la­bai ge­ri dar­bai taip su­grūs­ti, kad bu­vo pa­da­ry­ti ne­ma­to­mais.

– Ką iš kū­ri­nių, au­to­rių iš­skir­tu­mė­te?

– Ke­ra­mi­ka pa­ti­ko! Al­do­nos Vi­soc­kie­nės mo­kyk­la! Na, at­rak­cio­nai ir lie­ka at­rak­cio­nais... Ne­la­bai pa­ti­ko ta­py­ba. Net ir ži­no­mi dai­li­nin­kai – R. Gar­ba­čiaus­kas, ypa­č – V. Za­rė­ka man ta­po ne­beat­pa­žįs­ta­mi. Jie nuė­jo į de­ko­ra­ty­vu­mą. Pa­veiks­las ne­bė­ra ne­prik­lau­so­mas vaiz­das, at­sklei­džian­tis ma­te­ria­li­nę ar dva­si­nę es­mę, o tie­siog de­ko­ra­ty­vi­nis spal­vų de­ri­nys. Tą kai­tą iš da­lies pa­tei­si­nu – jie lyg ir ne­­no­­rė­­tų

ats­i­lik­ti nuo bend­ros ten­den­ci­jos, bet man, pa­vyz­džiui, R. Gar­ba­čiaus­kas pa­ti­ko, kai vys­tė mo­ters te­mą dai­lė­je – yra su­kū­ręs pui­kių pa­veiks­lų.

V. Za­rė­ka bu­vo vos ne tarp­tau­ti­nio ži­no­mu­mo ak­va­re­li­nin­kas, ga­vęs rim­tų pre­mi­jų už sa­vo ak­va­re­les. Da­bar jis eks­po­nuo­ja di­džiu­lius mon­ta­žus, ku­rie man iš to­lo at­ro­do plė­mais, o iš ar­ti (lei­džiu sau pa­čiu­pi­nė­ti pa­veiks­lus) yra gry­nai tech­no­lo­gi­nis dar­bas, su­mon­tuo­tas iš kaž­ko­kio gof­ruo­to kar­to­no. Dar­bo ten įdė­ta daug, bet man tai la­biau at­ro­do, kaip paieš­ka tech­no­lo­gi­nio pa­grin­do, ku­riuo pa­si­nau­do­jus gal­būt ir ga­li­ma su­kur­ti ko­kius nors kū­ri­nius, bet šiuo at­ve­ju tai tė­ra tech­no­lo­gi­nis ban­dy­mas.

Daž­niau­siai ma­ne šo­ki­ruo­ja Bro­nius Ru­dys, da­bar – taip pat. Vi­sa sa­lė kaž­ko­kių pie­ši­nu­kų. Ko­dėl vi­sa sa­lė? Tai per­so­na­li­nė jo pa­ro­da, ku­rio­je vi­si dar­bai vie­no­di? Ma­no aki­mis, B. Ru­dys ge­riau­siai at­ro­dė, kai kū­rė di­de­lio mas­to, api­bend­rin­tus gra­fi­kos lakš­tus, o to­les­nė jo rai­da kaž­kaip ma­nęs neį­ti­ki­na.

Vi­sai ne­blo­gai iš to­lo at­ro­do spal­vin­gi skait­me­ni­niai gra­fi­ko Ri­man­to Bui­vy­do dar­bai, bet vis dėl­to skait­me­ni­nius jo dar­bus ver­ti­nu kaip ban­dy­mus.

Stu­den­tų, jau­nų­jų me­ni­nin­kų dar­bus ver­ti­nu kaip pra­džią, kai įsi­sa­vi­na­ma tech­ni­ka.

La­bai daž­nai šiuo­lai­ki­nia­me me­ne pa­si­gen­du dva­sios, o vis dau­giau ran­du tech­ni­nių eks­pe­ri­men­tų.

Nie­ko keis­to – vi­so­se pa­ro­do­se, iš­sky­rus pir­mą­ją, kaž­ko lau­ki ir tik­rai ne vi­sa­da su­lau­ki.

O tai, kad pu­sė mies­to dai­li­nin­kų iš vi­so ne­da­ly­vau­ja to­kio­se tra­di­ci­nė­se pa­ro­do­se – se­nas reiš­ki­nys.

– Kaip ver­ti­na­te bend­rą šian­die­ni­nę Šiau­lių dai­lės si­tua­ci­ją?

– Kai pra­de­da­ma sa­ky­ti, kad Šiau­liuo­se nie­ko ne­bė­ra, tai klau­siu – juk šie­met Šiau­lių dai­lei bu­vo di­džiu­lis įvy­kis – Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ją ga­vo šiau­lie­tis me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis! Ar ir jo pa­ties ne­bė­ra Šiau­liuo­se?!

Ne­ga­li­ma kal­bė­ti vien apie Šiau­lius ne­kal­bant apie Lie­tu­vą ap­skri­tai. Dai­lės rai­da. Dai­li­nin­ko vie­ta, jo ži­no­mu­mas. Net ir Pa­ry­žius šian­dien yra už­lei­dęs aukš­čiau­sią vie­tą dai­lės gy­ve­ni­me Lon­do­nui ir To­ki­jui. Pa­ry­žiu­je dir­ba apie 40 tūks­tan­čių dai­li­nin­kų, ku­rį iš jų, kaip gar­siau­sią, ga­li įvar­din­ti bet ku­ris Pran­cū­zi­jos ar Eu­ro­pos žmo­gus? Gar­sie­ji Lie­tu­vos dai­li­nin­kai Pau­lius ir Sva­jo­nė Sta­ni­kai iš­va­žia­vo kur­ti į Pa­ry­žių. Kiek žmo­nių Pa­ry­žiu­je juos ži­no, iš­sky­rus ne­di­de­lę gru­pę ko­le­gų dai­li­nin­kų? Lie­tu­vo­je la­bai gar­sus yra avan­gar­do kū­rė­jas Jo­nas Me­kas. Ame­ri­kos lie­tu­viai J. Me­ko be­veik ne­ži­no, kas jis toks. Jis la­biau ži­no­mas Niu­jor­ke, kaip vie­nos gat­ve­lės kar­tais iš­ge­rian­tis gy­ven­to­jas. Kaip to­kia­me kon­teks­te ver­tin­ti Šiau­lių dai­lės ži­no­mu­mą ir ne­ži­no­mu­mą, gy­vas­tį ir mir­tį?

Lie­tu­vos dai­lė yra su­ski­lu­si į ke­lis in­for­ma­ci­nius lau­kus, ku­rie gy­ve­na kas sau: Vil­nius – sau, Kau­nas – sau, Šiau­liai, Klai­pė­da – sau ir ma­ži mies­te­liai – taip pat kas sau.

Vi­sais laik­me­čiais Šiau­liai tu­rė­jo ži­no­mų Lie­tu­vai dai­li­nin­kų: nuo tar­pu­ka­rio – Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius bu­vo pla­čiau Lie­tu­vo­je ži­no­mas dai­li­nin­kas. Įkū­rus Šiau­liuo­se aukš­tą­ją mo­kyk­lą su dai­lės mo­ky­mu ži­no­mu­mą apie Šiau­lius, kaip šuo­lai­ki­nį dai­lės cent­rą, di­di­no Aloy­zas To­lei­kis, Vi­to­lis Tru­šys, Ja­ro­ni­mas Kmie­liaus­kas, bu­vę pir­mų­jų šiau­lie­čių dai­li­nin­kų pa­ro­dų da­ly­viai.

Ne­ga­li­ma pa­mirš­ti fak­to, kad Šiau­liai ant­rie­ji po Vil­niaus iš Lie­tu­vos mies­tų pa­si­sta­tė pa­ro­dų rū­mus ir abu bu­vo pa­sta­ty­ti ne­le­ga­liai. Šiau­lių pa­ro­dų rū­mai bu­vo sta­to­mi kaip re­mon­to dirb­tu­vės na­mų val­dy­bai. Tuo­me­ti­nis mies­to Vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vi­lius Ka­za­na­vi­čius ma­nęs as­me­niš­kai pra­šė, kad bent tris mė­ne­sius nie­kur spau­do­je ne­pa­si­ro­dy­tų nau­jie­na, kad Šiau­liuo­se ati­da­ry­ti nau­ji pa­ro­dų rū­mai.

Šiau­lių aukš­to­ji mo­kyk­la il­gą lai­ką ug­dė dai­lės, dar­bų ir brai­žy­bos mo­ky­to­jus, vie­nas ki­tas ab­sol­ven­tas ta­po dai­li­nin­ku. Dėl to, ko­kia šiuo me­tu si­tua­ci­ja yra uni­ver­si­te­te ir Šiau­lių dai­lė­je, rei­kė­tų pa­žvelg­ti į aukš­tų­jų mo­kyk­lų rai­dą Lie­tu­vo­je. Kai bu­vo pa­skelb­ta lais­va kon­ku­ren­ci­ja tarp aukš­tų­jų mo­kyk­lų – pra­si­dė­jo vie­na iš di­džiau­sių iki šiol be­si­tę­sian­čių klai­dų, nes net dai­lės mo­ky­to­jų ren­gi­mas bu­vo iš­skirs­ty­tas po daug cent­riu­kų vos ne į vi­sus mies­tus.

Šian­dien ma­to­me tik pa­sek­mes tų vi­sų il­ga­lai­kių pro­ce­sų.

– O ką ma­no­te apie as­me­ny­bes šiuo­lai­ki­nė­je Šiau­lių dai­lė­je?

– Tas pa­ts vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Kau­ne, Vil­niu­je ir ki­tur – ma­žė­ja se­no­ji dai­li­nin­kų ple­ja­da, ran­da­si, ieš­ko nau­ji me­ni­nin­kai. Kai kam se­ka­si ge­riau, kai kam – vi­saip. Pa­gar­sė­ti – da­bar la­bai sun­ku vi­siems. Aš ne­ži­nau, pa­vyz­džiui, jau­no Vil­niaus dai­li­nin­ko, įgi­ju­sio vi­suo­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą Lie­tu­vo­je! O štai kel­mie­tis And­rius Se­sels­kas Vil­niu­je su­ren­gė pie­ši­nių pa­ro­dą, ku­ri su­lau­kė di­džiu­lio pa­si­se­ki­mo!

Šiau­liuo­se – dai­li­nin­kų per­tek­lius, vien Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rių – 50! Ant­ra tiek ku­rian­čių, bet dar ne na­rių! Ka­da tiek mies­te bu­vo dai­li­nin­kų?

Šiau­lių dai­lė, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos dai­lė, iš­gy­ve­na sa­vo­tiš­ką vi­di­nę ko­vą tarp se­no­sios kla­si­ki­nės tra­di­ci­jos ir nau­jo­vių paieš­kos.

– Nau­jo­vių paieš­kos vyks­ta dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų. Kas ką iš tie­sų nau­jo su­ra­do Šiau­liuo­se?

– Tai, kas bu­vo nau­jo­vė prieš 20 me­tų, šian­dien jau yra praei­tis.

Pa­gal pa­sau­li­nę tra­di­ci­ją dai­li­nin­kui vie­nas iš pa­grin­dų yra pa­siek­ti at­pa­žįs­ta­mu­mą – kai kū­ri­nį pa­ma­tęs ži­nai, kad tai to dai­li­nin­ko dar­bas. Bū­na, kai vi­suo­ti­nai at­pa­žįs­ta­mas dai­li­nin­kas vis pra­sčiau at­kar­to­ja tai, ką yra pa­da­ręs, bet yra ir to­kių dai­li­nin­kų, ku­rie nuo­la­tos au­ga.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Me­no­ty­ri­nin­kas Vy­te­nis Rim­kus sa­ko, kad 56-oji – „ei­li­nė pa­ro­da su sa­vo pa­sie­ki­mais ir trū­ku­mais, o vir­ši­ja pa­sie­ki­mai ar trū­ku­mai – net ne šian­die­nos, o ry­to­jaus klau­si­mas“.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas