(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.

Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na Ba­ra­naus­kai­tė.

Ta­ry­bos na­riai ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­kė prieš ra­jo­nų nai­ki­ni­mą ir dar­bo vie­tų ma­ži­ni­mą. Kreip­sis į mi­nist­rus ir Sei­mą.

reginamsu@skrastas.lt

Rei­kia skai­dy­ti so­cia­li­nės glo­bos na­mus

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ona Gra­nic­kie­nė pa­gar­si­no so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio raš­tą „Dėl so­cia­li­nės glo­bos or­ga­ni­za­vi­mo gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se“. Raš­te in­for­muo­ja­ma apie so­cia­li­nės glo­bos na­mų deins­ti­tu­ti­za­ci­ją.

Pa­na­šiai kaip ir vai­kų so­cia­li­nės glo­bos na­mai neį­ga­liuo­sius glo­bo­jan­čios įstai­gos tu­ri bū­ti iš­skai­do­mos, įkur­di­na­mos ma­žes­niuo­se, na­mų ap­lin­kai ar­ti­mes­niuo­se na­muo­se.

Tam tiks­lui Aukš­tel­kės glo­bos na­mams mi­nis­te­ri­ja ski­ria 130 tūks­tan­čių eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus re­ko­men­duo­ja nu­pirk­ti po­rą na­mų, ku­riuo­se ga­lė­tų gy­ven­ti 20 glo­bo­ti­nių – kiek­vie­na­me po de­šimt. Gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus iš­lai­ky­ti tu­rė­tų Sa­vi­val­dy­bė.

Mi­nist­ras Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pra­šo įver­tin­ti inf­rast­ruk­tū­rą ir nu­spręs­ti nuo ka­da ir kur pra­dė­ti de­cent­ra­li­za­ci­ją.

Ko­dėl Pag­ry­žu­vys, o ne Aukš­tel­kė?

Pa­sak dar­buo­to­jų, žvilgs­nis pir­miau­sia nu­kry­po į Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nį. Ke­ti­na­ma nu­pirk­ti po­rą na­mų ir čia gy­ve­nan­čius glo­bo­ti­nius per­kel­ti į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus. Apie 20 čia dir­ban­čių pa­gry­žu­viš­kių ne­tek­tų dar­bo. Jiems ky­la klau­si­mas, ko­dėl de­cent­ra­li­za­ci­ja pra­de­da­ma nuo Pag­ry­žu­vio, kur yra tik 40 glo­bo­ti­nių, o ne nuo Aukš­tel­kės, kur gy­ve­na 200 žmo­nių. Be to, Pag­ry­žu­vy­je gy­ve­nan­tys glo­bo­ti­niai yra silp­nes­nės svei­ka­tos, var­gu ar pa­jėg­tų gy­ven­ti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se ir pa­tys tvar­ky­tis. Aukš­tel­kė­je gy­ve­na stip­res­ni la­biau orien­tuo­ti glo­bo­ti­niai. Ar ne pro­tin­giau pir­miau­sia ten eks­pe­ri­men­tuo­ti?

Pert­var­kos ini­cia­to­riai aiš­ki­na, jog Pag­ry­žu­vio dva­re įsi­kū­ru­sius glo­bos na­mus sun­ku iš­lai­ky­ti, nes pa­tal­pos – la­bai di­de­lės.

Ta­čiau aiš­kė­ja, jog pa­tal­pų iš­lai­ky­mui ne­ski­ria­ma dau­giau pi­ni­gų. Vie­nam glo­bo­ti­niui yra ski­ria­ma 543 eu­rai, ir glo­bos na­mai ar pa­da­li­nys iš šių su­mų pri­va­lo iš­si­lai­ky­ti.

Išei­tų, jog per­tvar­kos var­du sa­vo imp­ro­vi­za­ci­jas ku­ria Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų va­do­vai. Į po­sė­dį pa­kvies­ta šios įstai­gos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ba­ra­naus­kai­tė tvir­ti­no ne­ga­lin­ti nei ko­men­tuo­ti, nei kves­ti­o­nuo­ti mi­nist­ro įsa­ky­mo. To­kie pro­ce­sai esą vyks­ta vi­so­je ša­ly­je. Re­for­muo­ja­mi glo­bos na­mai Tau­ra­gės ir Kė­dai­nių ra­jo­nuo­se.

Ga­liau­siai su­ti­ko, kad Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je glo­bo­ti­nio ir inf­rast­ruk­tū­ros iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja tiek pat kiek ir ki­to­se glo­bos įstai­go­se, nes taip va­di­na­masis glo­bo­ti­nio krep­še­lis vi­sur vie­no­das.

Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nio ve­dė­ja Ži­vi­lė Dau­nie­nė tvir­ti­no, jog jų glo­bos įstai­ga ati­tin­ka ma­žų glo­bos na­mų kri­te­ri­jus. Glo­bo­ti­niai kai­me jau­čia­si sau­ges­ni. Ga­li išei­ti į lau­ką, pa­si­vaikš­čio­ti po gy­ven­vie­tę. Jei ap­gyven­dins mies­te, jiems bus stre­sas.

Be to, kai Pag­ry­žu­vio dva­re yra glo­bos įstai­ga, pri­žiū­ri­mas ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas bei jo ap­lin­ka. Dar­buo­to­jos ir Pag­ry­žu­vio bend­ruo­me­nės at­sto­vai rei­ka­la­vo pa­teik­ti skai­čius, kiek kai­nuo­ja Pag­ry­žu­vio fi­lia­lo iš­lai­ky­mas ir iš­lai­dų pa­ly­gi­ni­mo su ki­to­mis glo­bos įstai­go­mis.

Ko­mi­te­to na­riai taip pat kri­tiš­kai at­si­lie­pė apie ne­lo­giš­ką re­for­mą: „Mi­nist­ro raš­tas ne­pa­ruoš­tas, nė­ra aiš­kaus per­tvar­kos pla­no. Su­kel­ta aud­ra. Siū­ly­čiau de­cent­ra­li­za­ci­ją pra­dė­ti nuo Aukš­tel­kės“, – sa­kė Sta­sys Lek­šas.

Ste­po­nas Dzi­mi­das siū­lė ap­gin­ti dar­bo vie­tas. Ra­mū­nas Ba­ra­naus­kas tvir­ti­no, jog glo­bo­ti­niams Pag­ry­žu­vy­je su­kur­tos pui­kios są­ly­gos. Pa­tal­pas ga­li­ma pa­da­lin­ti, kad vie­no­je vie­to­je gy­ven­tų ma­žes­nis srau­tas glo­bo­ti­nių.

„Sun­kiai su tuo­me­ti­nės mi­nist­rės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės pa­gal­ba įstei­gė­me Pag­ry­žu­vio glo­bos pa­da­li­nį, – pri­mi­nė Ze­no­nas Ma­čer­nius. – Keis­ta. Mi­nist­ras ža­dė­jo plės­ti re­gio­nus, o da­bar vis­ką, kas juo­se dar li­ko, nai­ki­na. Ge­riau tvar­ky­tų­si su šnap­su.“

Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri pa­pil­do­mos naš­tos

Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus kel­miš­kiams siū­lė pa­ro­dy­ti sa­vo bal­są, pe­rim­ti Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nį ir iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas. Jis tvir­ti­no, jog de­cent­ra­li­zuo­ti glo­bos įstai­gas nu­tar­ta 2012 me­tais, kai vals­tie­čiai dar ne­bu­vo val­džio­je.

Ta­čiau čia jau bu­vo ka­te­go­riš­kas ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis. Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­neš glo­bos įstai­gų naš­tos. Kel­mės ra­jo­ne de­šim­čiai tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka 42,4 vie­tos glo­bos įstai­go­se. Ša­lies vi­dur­kis – 15,4 vie­tos de­šim­čiai tūks­tan­čių žmo­nių.

Me­ras tvir­ti­no, jog glo­bos na­mų rest­ruk­tū­ri­za­ci­ja pa­bran­gins glo­bą. An­tai Pap­rū­džiuo­se įkur­tuo­se gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se vie­no glo­bo­ti­nio iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja bran­giau ne­gu įpras­tuo­se glo­bos na­muo­se – 629 eu­rus, žmo­gaus su sun­kia ne­ga­lia 828, tuo tar­pu Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je – 543 eu­rai. Ten­ka iš­lai­ky­ti inf­rast­ruk­tū­rą, o lė­šų ma­žes­nis skai­čius glo­bo­ti­nių at­si­ne­ša ma­žiau. Vie­nin­te­lis pri­va­lu­mas, kad ma­žes­nia­me ko­lek­ty­ve ga­li oriau pa­si­jus­ti glo­bo­ti­nis.

Nu­tar­ta raš­tiš­kai kreip­tis į mi­nist­rą, pa­ra­šy­ti, jog ra­jo­no va­do­vai ne­pri­ta­ria Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nio už­da­ry­mui, ir ne­pri­sii­ma gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų iš­lai­ky­mo.

Nu­va­žia­vo ar ne­nu­va­žia­vo trau­ki­nys?

Į ko­mi­te­to po­sė­dį at­va­žia­vo ir šau­kė­niš­kių su se­niū­nu Al­gi­man­tu Šu­kiu. Kaip jau ra­šy­ta „Kel­mės kraš­te“, nuo rug­sė­jo 1 die­nos ke­ti­na­ma už­da­ry­ti nuo 1942 me­tų gy­vuo­jan­čią Šau­kė­nų li­go­ni­nę, ku­ri pa­sta­ruo­ju me­tu pri­klau­sė Šiau­lių res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kai. Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad Šau­kė­nų sky­rius ne­bus ak­re­di­tuo­tas, nes trūks­ta gy­dy­to­jų psi­chiat­rų. Dar­buo­to­jams jau įteik­ti pra­ne­ši­mai apie at­lei­di­mą iš dar­bo. Iš 40 šian­dien Šau­kė­nų li­go­ni­nė­je dir­ban­čių, 22 va­ži­nės į Šiau­lių li­go­ni­nę. 18 žmo­nių lie­ka be dar­bo.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ona Gra­nic­kie­nė, įsi­ti­ki­nu­si, jog Šau­kė­nuo­se „trau­ki­nys jau nu­va­žia­vo“, klau­sė ko­mi­te­to na­rių nuo­mo­nės, ką da­ry­ti su bu­vu­sio Pa­vai­niš­kio dva­ro, ku­ria­me įsi­kū­ru­si li­go­ni­nė, pa­sta­tais.

Ta­čiau ko­mi­te­to na­rio Sta­sio Lek­šo nuo­mo­ne, trau­ki­nys dar nie­kur ne­nu­va­žia­vo, jį dar įma­no­ma su­stab­dy­ti. „Kad Šau­kė­nų li­go­ni­nė­je trūks­ta psi­chiat­rų – ne­tie­sa, – aiš­ki­no S. Lek­šas, il­gą lai­ką va­do­va­vęs Šau­kė­nų li­go­ni­nei, kol ji bu­vo sa­va­ran­kiš­ka, ir ne­jau­tęs gy­dy­to­jų trū­ku­mo. – Ka­dan­gi Šau­kė­nų li­go­ni­nė yra Šiau­lių Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos sky­rius, kli­ni­kos gy­dy­to­jai pri­va­lo va­žiuo­ti į Šau­kė­nus. Jei nė­ra ūmios būk­lės li­go­nių, juos ga­li pri­žiū­rė­ti ir te­ra­peu­tas. Be to, Šiau­lių li­go­ni­nė­je psi­chiat­rų pa­kan­ka.“

„22 žmo­nės iš Šau­kė­nų va­ži­nės dirb­ti į Šiau­lius, o iš Šiau­lių į Šau­kė­nus ne­ga­li at­va­žiuo­ti trys gy­dy­to­jai! „– ste­bė­jo­si Ta­ry­bos na­rys Ste­pas Dzi­mi­das.

Vie­na li­go­ni­nės dar­buo­to­jų pri­si­mi­nė, kaip prieš 20 me­tų, kai li­go­ni­nė ba­lan­sa­vo ties iš­gy­ve­ni­mo ri­ba, dar­buo­to­jai iš sa­vo na­mų ne­šė dra­bu­žius li­go­niams, pa­ta­ly­nę, kad tik iš­gy­ven­tų sunk­me­tį, iš­lik­tų ir iš­lai­ky­tų dar­bo vie­tas.

S. Lek­šas siū­lė pri­jung­ti Šau­kė­nų sky­rių prie Kel­mės li­go­ni­nės ir taip iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tas. Šau­kė­nuo­se bū­tų ga­li­ma įkur­ti ge­riat­ri­jos sky­rių, teik­ti daug mo­ka­mų pa­slau­gų.

Ta­čiau ra­jo­no me­ras šią min­tį pa­va­di­no uto­pi­ja. Siū­lė siųs­ti raš­tą svei­ka­tos mi­nist­rui. Ta­čiau Ta­ry­bos na­rys Z. Ma­čer­nius siū­ly­mu sua­be­jo­jo. Raš­tai il­gai vaikš­to. At­sa­ky­ti į juos mi­nist­ras ga­li per mė­ne­sį. Per tiek lai­ko „trau­ki­nys tik­rai nu­va­žiuos“. „Pra­šy­ki­mės vi­zi­to pas Sei­mo Pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį ir pas pa­tį Kar­baus­kį!“ – drą­si­no ko­le­gas.

Z. Ma­čer­niaus siū­ly­mui pri­ta­rė ir Sei­mo na­rys J. Rim­kus. Nu­tar­ta jau atei­nan­tį tre­čia­die­nį vyk­ti į Sei­mo svei­ka­tos ko­mi­te­to po­sė­dį.

Be to, nu­spręs­ta su­reng­ti neei­li­nį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį ir į jį pa­si­kvies­ti Šiau­lių li­go­ni­nės lai­ki­ną­ją di­rek­to­rę Vai­vą Makš­tu­tie­nę.

Au­to­rės nuo­tr.

Į po­sė­dį ko­vo­ti dėl dar­bo vie­tų iš­lai­ky­mo jų gy­ven­vie­tė­je at­va­žia­vo ne­ma­žas bū­rys Pag­ry­žu­vio kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vų.

Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na Ba­ra­naus­kai­tė ti­ki­no, jog ne jos pla­nas nai­kin­ti Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nį. Ji tik vyk­do mi­nist­ro nu­ta­ri­mą.

Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­nio ve­dė­ja Ži­vi­lė Dau­nie­nė sa­kė, jog šiuo me­tu jų įstai­go­je jau­čia­ma įtam­pa, dar­buo­to­jai bi­jo pra­ras­ti dar­bą, nes gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se ne­rei­kės nei slau­gy­to­jų, nei vir­tu­vės dar­buo­to­jų, mai­ti­ni­mo pa­slau­ga bū­tų per­ka­ma.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas