(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Darželių direktorėms pakelti atlyginimai

2017 m. gegužės 20 d.
Šiek tiek, tri­mis – sep­ty­niais pro­cen­tais, pa­di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai ir ki­tiems lop­še­lių – dar­že­lių dar­buo­to­jams. Vi­du­ti­nis pa­di­dė­ji­mas 13 eu­rų. Aiš­ki­na­ma, jog dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mai bu­vo ke­lia­mi ir anks­čiau.
Kai ku­rios lop­še­lių – dar­že­lių di­rek­to­rės anks­tes­niuo­se ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se pra­šė pa­di­din­ti prie­dus prie at­ly­gi­ni­mų. Ta­čiau Ta­ry­bos na­riai spren­di­mui ne­pri­ta­rė.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Bus atnaujinama choreografijos salė

2017 m. gegužės 20 d.
Apie tai, jog cho­reog­ra­fi­jos sa­lei rei­ka­lin­gas re­mon­tas, kal­ba­ma jau se­niai. Sa­lė bus tvar­ko­ma pa­nau­do­jant Eu­ro­pos są­jun­gos ir sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Sa­vi­val­dy­bei rei­kės pri­si­dė­ti 18 tūks­tan­čių 622 eu­rus.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

2017 m. gegužės 20 d.
Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na...

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė...

Kaunietis bjauroja Kelmę

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės mies­to cent­re, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vė­je, tarp tri­jų pri­va­čių na­mų, ne­di­de­lis gal po­ros arų skly­pas už­grioz­din­tas griu­vė­siais ir apau­gęs žo­lė­mis, pik­ti­na kai­my­nus. Mat, šią erd­vę ga­li­ma pri­skir­ti bet ku­riam iš tri­jų na­mų. Skly­po šei­mi­nin­kas gy­ve­na Kau­ne. Ap­leis­tu skly­pu ne­si­rū­pi­na.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­na iš skly­po kai­my­nių. Mo­te­ris pik­ti­no­si pri­vers­ta gy­ven­ti tarp šiukš­lių ir žiur­kių. Už jos kie­mo var­tų prie pat na­mo sie­nos priei­na kai­my­no skly­pas. Anks­čiau ja­me sto­vė­jo ap­griu­vu­si lūš­na...

Ir nerenovuotuose daugiabučiuose galima sutaupyti

2017 m. gegužės 20 d.
Kel­mės B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­tuo­ju ir aš­tun­tuo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mą mo­kė­jo apie 15 eu­rų ma­žiau, nors žie­ma bu­vo šal­tes­nė.Nors na­mai ne­re­no­vuo­ti, ta­čiau, su­tvar­kius šil­dy­mo sis­te­mą, pa­vy­ko gy­ven­ti šil­čiau ir gau­ti ma­žes­nes są­skai­tas.B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­ta­ja­me na­me gy­ve­nan­ti An­ge­lė Ado­ma­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog šią žie­mą gy­ve­no šil­čiau, o są­skai­tos už šil­dy­mą bu­vo ma­žes­nės, nors žie­ma pa­ly­gin­ti su už­praė­ju­sia bu­vo šal­tes­nė.
Mo­te­ris...

Priklausomybes įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis

2017 m. gegužės 20 d.
Pa­si­telk­ti ge­rie­ji pa­vyz­džiai – su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, ku­ris sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­ma pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis.
Į Kel­mę, dis­ku­si­ją apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus at­vy­ko Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos...

Augalų „žavadienis“ prie Bridvaišio

2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį prie Brid­vai­šio eže­ro su­reng­ta šven­tė – au­ga­lų „ža­va­die­nis“. Neįp­ras­tą ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras, or­ga­ni­za­vo kar­tu su Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja.Tarp­tau­ti­nę ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­ną, va­di­na­mą „ža­va­die­niu“, šven­tė su­reng­ta Ty­tu­vė­nuo­se, prie Brid­vai­šio eže­ro, pa­grin­di­nia­me pa­plū­di­my­je.
Kvie­ti­mo or­ga­ni­zuo­ti šven­tę iš Bo­ta­ni­kos so­do su­lau­kė Šed­ba­rų pra­di­nė mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras...

Nacionalinė bibliotekų savaitė Užventyje

2017 m. gegužės 20 d.
Sa­vai­tė pra­si­dė­jo pro­tų ko­vų žai­di­mu, ska­ti­nan­čiu skai­ty­ti kny­gas, do­mė­tis li­te­ra­tū­ra. Žai­di­mas vy­ko Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je, o ja­me da­ly­va­vo penk­tų kla­sių mo­ki­niai kar­tu su šios mo­kyk­los so­cia­li­ne pe­da­go­ge D. Or­la­kie­nė. Pro­tų ko­vų mū­šy­je, ku­rį ve­dė Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja N. Kan­čaus­kie­nė run­gė­si pen­kios ko­man­dos: „Links­mu­čių“, „Smal­su­čių“, „Ufo­nau­tų“, „Prin­ce­sių“, „Sme­ge­nis­tų“. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si „Links­mu­čių“...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. gegužės 20 d.
Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Val­pai­nių kai­me pa­deg­tas ūki­nis pa­sta­tas. Pa­da­ry­ta 300 eu­rų tur­ti­nė ža­la. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.
Kel­mės apy­lin­kių se­niū­ni­jos Žeb­rių kai­me, ki­lus žo­di­niam konf­lik­tui, 45 me­tų vy­ras gra­si­no su­si­do­ro­ti su sa­vo žmo­na.
Pa­ba­riu­kų kai­me iš na­mo kie­mo din­go 2013-ųjų me­tų lai­dos 27 000 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lis „LE­XUS IS300H“.
Kel­mė­je, Koo­pe­ra­ci­jos gat­vė­je, į pa­tal­pą pa­te­kus pro at­ra­kin­tas du­ris, pa­vog­ti 70 eu­rų...

Pavasarinės šventės- džiaugsmo pamatas

2017 m. gegužės 20 d.
Šven­tės iš­tirp­do ža­lin­gas įtam­pas, at­sta­to ver­ty­bes ir ti­kė­ji­mą sėk­me, su­tei­kia kū­niš­kų ir dva­si­nių jė­gų dar­bams, žy­giams, gy­ve­ni­mui.
Šven­tė at­sta­to ir su­stip­ri­na žmo­nių ry­šius, ir jei­gu ji šven­čia­ma pla­čio­je vi­suo­me­nė­je, ge­rė­ja žmo­nių sa­vi­tar­pio san­ty­kiai, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­ni ki­tais, bend­ro lai­min­go gy­ve­ni­mo ti­kė­ji­mas ir sie­kis .
Žmo­gui la­bai rei­ka­lin­gos kas­sa­vai­ti­nės šven­tės, at­sta­tan­čios jo jė­gas ir ry­šius su bend­ruo­me­ne, o bent kas pu­sant­ro mė­ne­sio bū­ti­nos ir di­des­nės...

Paskirstytos kelių remonto lėšos

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no ta­ry­ba pa­skirs­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas vie­ti­nės reikš­mės ke­liams bei gat­vėms ties­ti, re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti bei už­tik­rin­ti sau­gaus eis­mo są­ly­gas. Tam skir­ta per 1,29 mi­li­jo­no eu­rų.Šie­met Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų ra­jo­nui skir­ta kiek ma­žiau nei per­nai – praė­ju­siais me­tais ra­jo­ną pa­sie­kė 1,35 mi­li­jo­no eu­rų.
Lė­šos pa­skirs­ty­tos pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką – 5 pro­cen­tai jų bus pa­lik­ta re­zer­vui, li­ku­sios pa­sieks se­niū­ni­jas...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių

2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Šventės dalyviams rūpėjo ne tik tulpės

2017 m. gegužės 20 d.
Bur­biš­kio dva­re šur­mu­lia­vu­sio­je tul­pių šven­tė­je už­suk­ti į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos pa­la­pi­nę kvie­tė biu­ro spe­cia­lis­tai.Svei­ka­tos pa­la­pi­nė­je žmo­nės ga­lė­jo iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas vik­to­ri­no­je, pa­si­ma­tuo­ti stre­so in­dek­są, iš­ban­dy­ti ne­blai­vu­mo aki­nius, pa­ma­ty­ti, kiek der­vų plau­čiuo­se per me­tus su­kau­pia rū­kan­tis žmo­gus.
No­rin­tys pra­si­mankš­tin­ti, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti „Flek­si-Bar“ laz­dą – tai spe­cia­li laz­da, ku­ri pa­de­da stip­rin­ti...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama

2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė

2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

TRUMPAI

2017 m. gegužės 19 d.
Jau­na­sis moks­li­nin­kas jau pa­ste­bė­tas ir ži­no­mų spor­to spe­cia­lis­tų. Jis pa­si­ra­šė su­tar­tį su JAV vei­kian­čia Egio Kli­mo bok­so aka­de­mi­ja.
SU­SIG­RĄ­ŽI­NI­MAS. Šiau­lių mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, jog be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no da­lį per­nai su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau kaip 157 tūks­tan­čius eu­rų.
Ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­tei­kę dau­giau kaip 9,5 tūks­tan­čio pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų. Jas tei­kė tiek pri­va­lan­tie­ji dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, tiek da­ran­tie­ji...

SPORTAS

2017 m. gegužės 19 d.
Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko „Bal­sių ma­žiams“ ir Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tams.
Tre­ti li­ko Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos ir „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai.
* Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pra­lai­mė­jo vie­tos „Dai­na­vai“. Var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 0:3.
Po šio pra­lai­mė­ji­mo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.
LENG­VO­JI...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. gegužės 19 d.
Vai­ki­nas skriau­dos ne­nu­ty­lė­jo – pa­skam­bi­no bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Tai iš­gir­dęs smur­tau­to­jas spru­ko į vi­dų ir už­si­ra­ki­no bu­te. Į Ge­gie­džius at­vy­ku­siems po­li­ci­nin­kams jis du­rų nea­ti­da­rė. Pa­rei­gū­nams te­ko kvies­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Gais­ri­nin­kai su lauž­tu­vu ati­da­rė dve­jas bu­to du­ris ir įlei­do po­li­ci­nin­kus. Smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir iš­vež­tas į areš­ti­nę.
Pri­muš­ta­sis aš­tuo­nio­lik­me­tis me­di­kų pa­gal­bos neieš­ko­jo.
Mik­niū­nuo­se lau­ko...

Įgriso per sodybą tekantis griovys

2017 m. gegužės 19 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si laik­raš­čio skai­ty­to­jai iš Lin­ku­vos – Tai­kos gat­vė­je gy­ve­nan­tys Bar­bo­ra ir Jo­nas Vit­kaus­kai. Žmo­nės skun­dė­si, kad yra nuo­lat gra­ži­na­mas mies­to cent­ras, o nuo­ša­liau gy­ve­nan­tie­ji žmo­nės tu­ri kęs­ti at­vi­ros nuo­tekų ka­na­li­za­ci­jos smar­vę.
Tvar­kin­ga Vit­kaus­kų so­dy­ba nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio puo­šia­si gė­lių žie­dais. Šio­mis die­no­mis so­dy­bos šei­mi­nin­kas tvar­ko ir ge­nė­ja de­ko­ra­ty­vi­nius kie­mo me­džius. Ta­čiau tvar­kin­gai gy­ven­ti be­si­sten­gian­tiems...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas