(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Gyvenimo spalvos

Žmogus su kamera ir jo užderėjęs sodas

2017 m. gegužės 20 d.
Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo ka­me­rą, po­mė­giu už­si­krė­tė vi­sam gy­ve­ni­mui. A. Ku­li­kaus­ko odi­sė­jos daž­nai kei­tė kryp­tis. Į šach­tą pa­te­ko iš jū­ros. Ne­ta­po lai­vo ka­pi­to­nu, bet pa­ga­mi­no dve­jus var­go­nus.Ket­vir­ta­die­nį A. Ku­li­kaus­kas pa­kvie­tė į 80-mečio va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Prieš ren­gi­nį su­ko gal­vą: fil­mų daug, kaip vis­ką su­tal­pin­ti? O dar „Da­gi­lė­lio“...

Stebėjo paukščius, pamatė rudąjį lokį

2017 m. gegužės 20 d.
Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu su vy­ru, Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­riu Ma­ri­jo­nu vyk­dy­da­ma paukš­čių ste­bė­se­ną (mo­ni­to­rin­gą), Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kė­se su­ti­ko Lie­tu­vo­je la­bai re­tą sve­čią – ru­dą­jį lo­kį (Ur­sus arc­tos), ku­ris yra įtrauk­tas į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą.R. Mac­ke­vi­čie­nė jau ke­lio­li­ka me­tų ste­bė­da­ma paukš­čius ren­ka duo­me­nis sa­vo bū­si­mai dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jai. Or­ni­to­lo­gai, at­li­kę...

Žmonės ir bebrai: griebiamasi gudrybių (1)

2017 m. gegužės 13 d.
Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ūki­nin­kai ir miš­ki­nin­kai skai­čiuo­ja be­brų pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – dėl jų sta­to­mų už­tvan­kų už­lie­ja­mi pa­sė­liai ir pie­vos, žūs­ta už­tvin­dy­ti miš­kų plo­tai. Gam­tos my­lė­to­jai tei­gia, kad tai – na­tū­ra­lūs pro­ce­sai gam­to­je, o ūki­nės veik­los plo­tų sa­vi­nin­kai ir val­dy­to­jai tvir­ti­na, jog be­brų po­pu­lia­ci­ją rei­kia re­gu­liuo­ti. Ko­vo­je su be­brais grie­bia­ma­si ir ne­tra­di­ci­nių prie­mo­nių.
Į Eže­rė­lės upe­lį ša­lia vien­kie­mio Pra­nių kai­me (Pak­ruo­jo r.) be­brai par­si­kraus­tė gal prieš po­rą...

Pės­čių­jų žy­gis ve­dė knyg­ne­šių ke­liais

2017 m. gegužės 13 d.
15, 25 ir 33 ki­lo­met­rai – to­kius at­stu­mus ga­lė­jo rink­tis tre­čia­ja­me pės­čių­jų žy­gy­je „Knyg­ne­šių ke­liais“ ke­lia­vę žy­gei­viai. Po Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką (Šiaulių r.) su­dė­lio­ti marš­ru­tai su­ko pro Pust­lau­kio duo­bę, Vai­na­gių pi­lia­kal­nį, Kry­žių kryž­ke­lę, Svi­lės šal­ti­nį, Juod­lės eže­rą.Žy­gio star­tas ir fi­ni­šas – Šau­kė­nai. Prie Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro vin­gu­riuo­ja ei­lė. Jo­je re­gist­ra­ci­jos lau­kia įvai­riau­sio am­žiaus žy­gei­viai. Vie­ni – pa­ty­rę žy­gių vil­kai, ki­ti – pir­mą kar­tą iš­si­ren­gę iš­ban­dy­ti, ką reiš­kia...

Muziejus senuosius žaidimus pritaikė šiandienai

2017 m. gegužės 13 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus at­gai­vi­na se­nuo­sius žai­di­mus. Sta­lius jau pa­ga­mi­no žais­ti par­ke pri­tai­ky­tus do­mi­no, kau­liu­kus, ka­la­dė­les, žie­dus. Va­sa­rą par­ke pla­nuo­ja­ma žais­ti ir kroke­tą.Mu­zie­jaus sta­liaus dirb­tu­vė­se su­sta­ty­tas ka­la­dė­lių bokš­tas, do­mi­no, žie­dų mė­ty­mo komp­lek­tas.
Vi­lius Ivoš­kus, mu­zie­jaus sta­lius, žais­lus ga­mi­no pir­mą kar­tą. Už­siė­mi­mas bu­vo la­bai įdo­mus, su­kti gal­vos la­bai ne­te­ko: „Įsi­vaiz­duo­ji, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti, ir tiek.“ Brė­ži­nių ne­tu­rė­jo...

Iš emigracijos grįžo įgyvendinti svajonių

2017 m. gegužės 6 d.
Šiau­lie­čiai Lau­ra ir Ry­tis Gra­man­tai, nors jau bu­vo įsi­tvir­ti­nę Ang­li­jo­je, priė­mė spren­di­mą įsi­kur­ti Paeg­le­sių kai­me (Ak­me­nės r.). R. Gra­man­to spal­vin­ga­me gy­ve­ni­me bū­ta ir yra vis­ko: mu­zi­kos, sa­va­no­rys­tės pro­jek­tų, net ko­vų be tai­syk­lių. Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį Ry­tis emig­ra­vo iš Šiau­lių, ne­su­lau­kęs pa­lai­ky­mo. Ang­li­jo­je įstei­gė pra­mo­gų ir kul­tū­ros cent­rą lie­tu­viams, o da­bar grį­žo įgy­ven­din­ti se­nų sa­vo sva­jo­nių.Ry­tis pa­si­tin­ka prie dviaukš­čio Paeg­le­sių kai­mo dau­gia­bu­čio. Nors ge­gu­žė dar...

Po pietinį su knygos personažu

2017 m. gegužės 6 d.
Slam­pi­nė­ji­mas po pie­ti­nį ra­jo­ną – su „Pie­ti­nia kro­ni­kų“ au­to­riu­mi Ri­man­tu Kmi­ta. Jis at­sklei­dė, kur ro­ma­no he­ro­jus ne­le­ga­liai par­da­vi­nė­jo tau­kus, kur vy­ko ge­riau­sios mo­kyk­los „dis­kės“ ir rin­ko­si kie­čiau­si „ba­chū­rai“. As­me­ni­nis ra­šy­to­jo ir jo kny­gos he­ro­jaus ra­jo­nas.Su­si­ti­ki­mas su eks­kur­si­jos da­ly­viais – Aukš­ta­ba­lio sto­te­lė­je, prie bu­vu­sio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to.
„Čia vi­sai ne­blo­ga vie­ta pra­dėt. Elekt­ros li­ni­ja kur ein – man čia sim­bo­li­nė...

Į sce­ną – su mei­le šir­dyje (5)

2017 m. gegužės 6 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė at­vi­rau­ja: „Teat­ras – ma­no aist­ra“. Gim­na­zi­jo­je sta­to Ta­len­tų klu­bo spek­tak­lius. Pel­no aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus Lie­tu­vo­je, o Ak­me­nės kul­tū­ros „pro­fe­sio­na­lų“ ban­do­ma su­men­kin­ti, nu­stum­ti į pa­ša­lį.V. Ser­bin­tie­nė Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je yra įgi­ju­si cho­ro di­ri­gen­to ir cho­ri­nių dis­cip­li­nų dės­ty­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją.
Ge­bė­ji­mai pa­de­da jos po­mė­giui –...

Baltijos šalių šimtmečio monetos dizainą sukūrė joniškietis (1)

2017 m. balandžio 29 d.
Iš Jo­niš­kio ki­lęs Jus­tas Pet­ru­lis ta­po ki­tą­met Bal­ti­jos vals­ty­bių šimt­me­čiui iš­lei­džia­mos pir­mo­sios bend­ros Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pro­gi­nės mo­ne­tos di­zai­no au­to­riu­mi. Jo dar­bas dvi sa­vai­tes in­ter­ne­tu tru­ku­sia­me bal­sa­vi­me su­lau­kė dau­giau­siai bal­sų. Tai – jau ne pir­mas jau­no­jo di­zai­ne­rio lai­mė­ji­mas, bet pir­mas – toks sva­rus.
Jus­to Pet­ru­lio dvie­jų eu­rų ju­bi­lie­ji­nės mo­ne­tos di­zai­nas – su­pin­ta ka­sa, ku­rios ga­lai iš­si­ša­ko­ja į Lie­tu­vos, Lat­vi­jos...

Švyturiai – amžinesni už GPS sistemą (1)

2017 m. balandžio 29 d.
Vie­nin­te­lis Lie­tu­vos fa­ro­lo­gas Ai­das Jurkš­tas – aist­rin­gas švy­tu­rių ir jū­ri­nės kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas. „Jei la­bai at­vi­rai, lie­tu­viai ne­pas­ta­tė nė vie­no švy­tu­rio. Juos sta­tė ar­ba prū­sai, ar­ba vo­kie­čiai, ar­ba praei­to am­žiaus vi­du­ry­je po ka­ro – So­vie­tų Są­jun­ga“, – sa­ko A. Jurkš­tas. Bend­rau­da­mas su švy­tu­rių pri­žiū­rė­to­jais, pro­fe­sio­na­liais jū­ri­nin­kais, bu­riuo­to­jais, is­to­ri­kais, jis su­rin­ko me­džia­gą kny­gai, ku­rią pri­sta­tė Šiau­liuo­se.Lie­tu­vo­je švy­tu­riai sto­vi dau­giau nei 200...

D. Henke: širdyje mes visi – lietuviai (1)

2017 m. balandžio 29 d.
Vil­niu­je po­sė­džia­vo Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja. Apie išei­vi­jos pro­ble­mas ir vil­tis, pi­lie­ty­bės klau­si­mą, už­sie­nio lie­tu­vių skir­tu­mus ir ypa­tin­gą jų san­ty­kį po­kal­bis su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke Da­lia Hen­ke.– Ko­kiais lū­kes­čiais šiuo me­tu gy­ve­na pa­sau­lio lie­tu­viai, kuo džiau­gia­tės ir dėl ko ne­ri­mau­ja­te?– Džiau­gia­mės tuo, kad ple­čia­mės. Da­bar PLB jun­gia bend­ruo­me­nes 44-iose ša­ly­se, aiš­ku, kai ku­rios nau­jos, ma­žos, bet jos yra po mū­sų...

Žvėrūnos hedonistai valgo rožines spurgas

2017 m. balandžio 22 d.
Lie­tu­vių ra­šy­to­ja Že­mai­tė pan­kuo­ja – vil­ki džem­pe­riu, sė­di su žiur­ke ir au­si­nu­ku ant ska­re­lės. Šių die­nų he­do­niz­mas, siur­rea­lis­ti­nė ir sar­kas­tiš­ka kas­die­ny­bė vaiz­duo­ja­ma gra­fi­kės Ži­vi­lės Spū­dy­tės-Žvė­rū­nos pa­veiks­luo­se. Api­pie­šu­si sa­vo po­rtre­tą spur­go­mis ji nu­ke­lia sa­ve nuo pa­moks­li­nin­kės pje­des­ta­lo.Me­ni­nin­kės bu­te Šiau­lių Pie­ti­nia­me ra­jo­ne skam­ba is­pa­niš­ka-in­dė­niš­ka mu­zi­ka. Sod­riai kve­pia smil­ka­lais. Čia jos kū­ry­bi­nė erd­vė.
– Ką šiuo me­tu ku­ri?– Uni­ver­si­te­to bai­gi­mo...

Lon­do­ne ra­do ma­žą Lie­tu­vą (17)

2017 m. balandžio 15 d.
Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se kar­tu su ka­me­ri­niu an­samb­liu „Tem­pus trio“ su­ren­gė kon­cer­tą. De­vy­nio­lik­me­tė šiau­lie­tė Lon­do­ne ne tik sėk­min­gai tę­sia stu­di­jas, bet ir dir­ba šeš­ta­die­ni­nė­je lie­tu­vių mo­kyk­lo­je. Vie­nin­te­lis ne­ri­mas – ko­kia Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja bus po „Bre­xit“.Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lai­mė­to­ja, Ka­ra­lie­nės Mor­tos pre­mi­jos lau­rea­tė, 2017 me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nist­ro var­di­nės...

Juo­ko jo­ga – dau­giau švie­sos

2017 m. balandžio 15 d.
Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė jį no­ri skleis­ti Šiau­liuo­se. Juo­kas su­jun­gia žmo­nes, gy­do kū­ną ir sie­lą, at­ne­ša dau­giau spal­vų gy­ve­ni­me. Juo­kas nu­ga­li vi­di­nius komp­lek­sus, iš­lais­vi­na vi­di­nį vai­ką ir ska­ti­na žais­min­gu­mą.Ing­ri­da nuo­šir­džiai nu­si­šyp­so lū­po­mis ir aki­mis. Lyg mi­zans­ce­na spek­tak­ly­je, tuo pa­čiu me­tu pro bal­ko­no lan­gus pa­švie­čia sau­lė.
– Kaip...

Gėlės pražydo mezginiuose

2017 m. balandžio 15 d.
Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės ne­žy­di, o ma­no na­mai jau pil­ni žie­dų“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.
Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės ir jos vy­ro Fa­die­jaus na­mai Ber­žė­nuo­se – iš­skir­ti­niai, su įvai­riais ori­gi­na­liais ak­cen­tais: iš me­džio kai­my­ni­nio kai­mo dro­žė­jo iš­drož­tu meš­ki­nu, ku­riam šei­mi­nin­kė įtai­sė ži­ban­čias at­švai­tų akis, iš­mar­gin­tų sie­nų pa­vė­si­ne, ma­lū­nė­liu.
Vi­du­je, ant sie­nų ir sta­lų – Onos Jad­vy­gos...

Kauliukai rieda išskirtinumo link

2017 m. balandžio 8 d.
Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties kau­liu­kai (ris­tu­kai) – to­kia ma­te­ma­ti­ko Vin­co Ta­ma­šaus­ko aist­ra. Ko­lek­ci­jo­je apie 800 kau­liu­kų, at­ke­lia­vu­sių iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kraš­tų.
Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo V. Ta­ma­šaus­ko ki­še­nė­se vi­sa­da yra bent po­ra kau­liu­kų. Kau­liu­kai pui­kuo­ja­si ir ant nau­jau­sios jo kny­gos „Pa­mo­kos to­bu­li­ni­mo pa­tir­tis: ras­ti, su­pras­ti, pri­tai­ky­ti“ vir­še­lio...

Gyvenimas susideda ir iš kelionių (2)

2017 m. balandžio 8 d.
„Koks žmo­gus, to­kia ir jo ke­lio­nė“, – sa­ko is­to­ri­kas, gi­das Gied­rius Glo­bys. Jei že­mė­la­py­je žy­mė­tu­me šiau­lie­čio ap­lan­ky­tas Eu­ro­pos ša­lis, ne­pa­žy­mė­ta lik­tų tik Por­tu­ga­li­ja. Po­mė­gis ke­liau­ti, pa­žin­ti, su­ži­no­ti is­to­ri­kui ga­liau­siai vir­to gi­do dar­bu. Prieš sa­vai­tę grį­žęs iš In­do­ne­zi­jos, va­kar jau iš­vy­ko į Grai­ki­ją.Su Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ju, pa­ty­ru­siu skau­tu, ke­lio­nių agen­tū­ros „Grū­da“ gi­du G. Glo­biu su­si­tin­ka­me iš kar­to po dvie­jų sa­vai­čių...

Pergales reikia kuo greičiau pamiršti

2017 m. balandžio 8 d.
Krep­ši­nis, ie­ties me­ti­mas ir ga­liau­siai at­ras­tas gy­ve­ni­mo ke­lias – dis­kas. Daug ne­sėk­mių spor­ti­nės kar­je­ros pra­džio­je, ir skam­bios per­ga­lės pa­sie­kus bran­dą. To­kį ke­lią nuė­jo be­ne sėk­min­giau­sias vi­sų lai­kų Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis Vir­gi­li­jus Alek­na. Jis ir spor­to psi­cho­lo­gė Ais­tė Že­mai­ty­tė Šiau­liuo­se da­li­jo­si pa­ta­ri­mais, kaip ne­pa­lūž­ti iš­ti­kus pir­mai ne­sėk­mei ir pa­siek­ti už­si­brėž­tą tiks­lą.
V. Alek­na ir A. Že­mai­ty­tė, pir­mo­ji spor­to psi­cho­lo­gė, ly­dė­ju­si...

Žvakių kūrėja išlaisvina užrakintą augalo sielą

2017 m. balandžio 1 d.
Iš Šiau­lių ki­lu­siai aro­ma­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tei Jo­rū­nei Gau­čai­tei į gim­ti­nę vi­suo­met sma­gu su­grįž­ti, nes čia kve­pia vai­kys­te ir ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais. De­ja, dėl dar­bų tai bū­na re­tai. Su­si­ža­vė­ju­si kva­pų pa­sau­liu mo­te­ris Lon­do­ne bai­gė pro­fe­sio­na­lios aro­ma­te­ra­pi­jos stu­di­jas, ku­ria ypa­tin­gas žva­kes.– Kaip jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do aro­ma­te­ra­pi­ja?– Ne­ti­kė­tai. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau vie­šą­ją ko­mu­ni­ka­ci­ją bei gre­tu­ti­nė­se tei­sės stu­di­jo­se...

Gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus įver­ti­no lie­tu­viš­ku „Os­ka­ru“

2017 m. balandžio 1 d.
Jo­niš­kie­tė Ona Zas­tars­kie­nė res­pub­li­ki­nė­je mė­gė­jų teat­rų šven­tė­je „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ bu­vo ap­do­va­no­ta sta­tu­lė­le už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus. „Tai – tar­si ma­ža­sis lie­tu­viš­kas ne­pro­fe­sio­na­lų „Os­ka­ras“, – juo­kia­si 80-me­tį mi­nin­ti Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ ak­to­rė, sce­nai pa­sky­ru­si še­šis gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čius.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro ir Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­ro są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mas – sta­tu­lė­lė už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />