(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Žmogus su kamera ir jo užderėjęs sodas

2017 m. gegužės 20 d.
Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo ka­me­rą, po­mė­giu už­si­krė­tė vi­sam gy­ve­ni­mui. A. Ku­li­kaus­ko odi­sė­jos daž­nai kei­tė kryp­tis. Į šach­tą pa­te­ko iš jū­ros. Ne­ta­po lai­vo ka­pi­to­nu, bet pa­ga­mi­no dve­jus var­go­nus.Ket­vir­ta­die­nį A. Ku­li­kaus­kas pa­kvie­tė į 80-mečio va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Prieš ren­gi­nį su­ko gal­vą: fil­mų daug, kaip vis­ką su­tal­pin­ti? O dar „Da­gi­lė­lio“...

Stebėjo paukščius, pamatė rudąjį lokį

2017 m. gegužės 20 d.
Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu su vy­ru, Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­riu Ma­ri­jo­nu vyk­dy­da­ma paukš­čių ste­bė­se­ną (mo­ni­to­rin­gą), Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kė­se su­ti­ko Lie­tu­vo­je la­bai re­tą sve­čią – ru­dą­jį lo­kį (Ur­sus arc­tos), ku­ris yra įtrauk­tas į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą.R. Mac­ke­vi­čie­nė jau ke­lio­li­ka me­tų ste­bė­da­ma paukš­čius ren­ka duo­me­nis sa­vo bū­si­mai dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jai. Or­ni­to­lo­gai, at­li­kę...

Žmonės ir bebrai: griebiamasi gudrybių

2017 m. gegužės 13 d.
Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ūki­nin­kai ir miš­ki­nin­kai skai­čiuo­ja be­brų pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – dėl jų sta­to­mų už­tvan­kų už­lie­ja­mi pa­sė­liai ir pie­vos, žūs­ta už­tvin­dy­ti miš­kų plo­tai. Gam­tos my­lė­to­jai tei­gia, kad tai – na­tū­ra­lūs pro­ce­sai gam­to­je, o ūki­nės veik­los plo­tų sa­vi­nin­kai ir val­dy­to­jai tvir­ti­na, jog be­brų po­pu­lia­ci­ją rei­kia re­gu­liuo­ti. Ko­vo­je su be­brais grie­bia­ma­si ir ne­tra­di­ci­nių prie­mo­nių.
Į Eže­rė­lės upe­lį ša­lia vien­kie­mio Pra­nių kai­me (Pak­ruo­jo r.) be­brai par­si­kraus­tė gal prieš po­rą...

Pės­čių­jų žy­gis ve­dė knyg­ne­šių ke­liais

2017 m. gegužės 13 d.
15, 25 ir 33 ki­lo­met­rai – to­kius at­stu­mus ga­lė­jo rink­tis tre­čia­ja­me pės­čių­jų žy­gy­je „Knyg­ne­šių ke­liais“ ke­lia­vę žy­gei­viai. Po Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką (Šiaulių r.) su­dė­lio­ti marš­ru­tai su­ko pro Pust­lau­kio duo­bę, Vai­na­gių pi­lia­kal­nį, Kry­žių kryž­ke­lę, Svi­lės šal­ti­nį, Juod­lės eže­rą.Žy­gio star­tas ir fi­ni­šas – Šau­kė­nai. Prie Šau­kė­nų kul­tū­ros cent­ro vin­gu­riuo­ja ei­lė. Jo­je re­gist­ra­ci­jos lau­kia įvai­riau­sio am­žiaus žy­gei­viai. Vie­ni – pa­ty­rę žy­gių vil­kai, ki­ti – pir­mą kar­tą iš­si­ren­gę iš­ban­dy­ti, ką reiš­kia...

Muziejus senuosius žaidimus pritaikė šiandienai

2017 m. gegužės 13 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jus at­gai­vi­na se­nuo­sius žai­di­mus. Sta­lius jau pa­ga­mi­no žais­ti par­ke pri­tai­ky­tus do­mi­no, kau­liu­kus, ka­la­dė­les, žie­dus. Va­sa­rą par­ke pla­nuo­ja­ma žais­ti ir kroke­tą.Mu­zie­jaus sta­liaus dirb­tu­vė­se su­sta­ty­tas ka­la­dė­lių bokš­tas, do­mi­no, žie­dų mė­ty­mo komp­lek­tas.
Vi­lius Ivoš­kus, mu­zie­jaus sta­lius, žais­lus ga­mi­no pir­mą kar­tą. Už­siė­mi­mas bu­vo la­bai įdo­mus, su­kti gal­vos la­bai ne­te­ko: „Įsi­vaiz­duo­ji, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti, ir tiek.“ Brė­ži­nių ne­tu­rė­jo...

Iš emigracijos grįžo įgyvendinti svajonių

2017 m. gegužės 6 d.
Šiau­lie­čiai Lau­ra ir Ry­tis Gra­man­tai, nors jau bu­vo įsi­tvir­ti­nę Ang­li­jo­je, priė­mė spren­di­mą įsi­kur­ti Paeg­le­sių kai­me (Ak­me­nės r.). R. Gra­man­to spal­vin­ga­me gy­ve­ni­me bū­ta ir yra vis­ko: mu­zi­kos, sa­va­no­rys­tės pro­jek­tų, net ko­vų be tai­syk­lių. Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį Ry­tis emig­ra­vo iš Šiau­lių, ne­su­lau­kęs pa­lai­ky­mo. Ang­li­jo­je įstei­gė pra­mo­gų ir kul­tū­ros cent­rą lie­tu­viams, o da­bar grį­žo įgy­ven­din­ti se­nų sa­vo sva­jo­nių.Ry­tis pa­si­tin­ka prie dviaukš­čio Paeg­le­sių kai­mo dau­gia­bu­čio. Nors ge­gu­žė dar...

Po pietinį su knygos personažu

2017 m. gegužės 6 d.
Slam­pi­nė­ji­mas po pie­ti­nį ra­jo­ną – su „Pie­ti­nia kro­ni­kų“ au­to­riu­mi Ri­man­tu Kmi­ta. Jis at­sklei­dė, kur ro­ma­no he­ro­jus ne­le­ga­liai par­da­vi­nė­jo tau­kus, kur vy­ko ge­riau­sios mo­kyk­los „dis­kės“ ir rin­ko­si kie­čiau­si „ba­chū­rai“. As­me­ni­nis ra­šy­to­jo ir jo kny­gos he­ro­jaus ra­jo­nas.Su­si­ti­ki­mas su eks­kur­si­jos da­ly­viais – Aukš­ta­ba­lio sto­te­lė­je, prie bu­vu­sio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to.
„Čia vi­sai ne­blo­ga vie­ta pra­dėt. Elekt­ros li­ni­ja kur ein – man čia sim­bo­li­nė...

Į sce­ną – su mei­le šir­dyje

2017 m. gegužės 6 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Ser­bin­tie­nė at­vi­rau­ja: „Teat­ras – ma­no aist­ra“. Gim­na­zi­jo­je sta­to Ta­len­tų klu­bo spek­tak­lius. Pel­no aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus Lie­tu­vo­je, o Ak­me­nės kul­tū­ros „pro­fe­sio­na­lų“ ban­do­ma su­men­kin­ti, nu­stum­ti į pa­ša­lį.V. Ser­bin­tie­nė Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je yra įgi­ju­si cho­ro di­ri­gen­to ir cho­ri­nių dis­cip­li­nų dės­ty­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją.
Ge­bė­ji­mai pa­de­da jos po­mė­giui –...

Baltijos šalių šimtmečio monetos dizainą sukūrė joniškietis

2017 m. balandžio 29 d.
Iš Jo­niš­kio ki­lęs Jus­tas Pet­ru­lis ta­po ki­tą­met Bal­ti­jos vals­ty­bių šimt­me­čiui iš­lei­džia­mos pir­mo­sios bend­ros Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pro­gi­nės mo­ne­tos di­zai­no au­to­riu­mi. Jo dar­bas dvi sa­vai­tes in­ter­ne­tu tru­ku­sia­me bal­sa­vi­me su­lau­kė dau­giau­siai bal­sų. Tai – jau ne pir­mas jau­no­jo di­zai­ne­rio lai­mė­ji­mas, bet pir­mas – toks sva­rus.
Jus­to Pet­ru­lio dvie­jų eu­rų ju­bi­lie­ji­nės mo­ne­tos di­zai­nas – su­pin­ta ka­sa, ku­rios ga­lai iš­si­ša­ko­ja į Lie­tu­vos, Lat­vi­jos...

Švyturiai – amžinesni už GPS sistemą

2017 m. balandžio 29 d.
Vie­nin­te­lis Lie­tu­vos fa­ro­lo­gas Ai­das Jurkš­tas – aist­rin­gas švy­tu­rių ir jū­ri­nės kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas. „Jei la­bai at­vi­rai, lie­tu­viai ne­pas­ta­tė nė vie­no švy­tu­rio. Juos sta­tė ar­ba prū­sai, ar­ba vo­kie­čiai, ar­ba praei­to am­žiaus vi­du­ry­je po ka­ro – So­vie­tų Są­jun­ga“, – sa­ko A. Jurkš­tas. Bend­rau­da­mas su švy­tu­rių pri­žiū­rė­to­jais, pro­fe­sio­na­liais jū­ri­nin­kais, bu­riuo­to­jais, is­to­ri­kais, jis su­rin­ko me­džia­gą kny­gai, ku­rią pri­sta­tė Šiau­liuo­se.Lie­tu­vo­je švy­tu­riai sto­vi dau­giau nei 200...

D. Henke: širdyje mes visi – lietuviai

2017 m. balandžio 29 d.
Vil­niu­je po­sė­džia­vo Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja. Apie išei­vi­jos pro­ble­mas ir vil­tis, pi­lie­ty­bės klau­si­mą, už­sie­nio lie­tu­vių skir­tu­mus ir ypa­tin­gą jų san­ty­kį po­kal­bis su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke Da­lia Hen­ke.– Ko­kiais lū­kes­čiais šiuo me­tu gy­ve­na pa­sau­lio lie­tu­viai, kuo džiau­gia­tės ir dėl ko ne­ri­mau­ja­te?– Džiau­gia­mės tuo, kad ple­čia­mės. Da­bar PLB jun­gia bend­ruo­me­nes 44-iose ša­ly­se, aiš­ku, kai ku­rios nau­jos, ma­žos, bet jos yra po mū­sų...

Žvėrūnos hedonistai valgo rožines spurgas

2017 m. balandžio 22 d.
Lie­tu­vių ra­šy­to­ja Že­mai­tė pan­kuo­ja – vil­ki džem­pe­riu, sė­di su žiur­ke ir au­si­nu­ku ant ska­re­lės. Šių die­nų he­do­niz­mas, siur­rea­lis­ti­nė ir sar­kas­tiš­ka kas­die­ny­bė vaiz­duo­ja­ma gra­fi­kės Ži­vi­lės Spū­dy­tės-Žvė­rū­nos pa­veiks­luo­se. Api­pie­šu­si sa­vo po­rtre­tą spur­go­mis ji nu­ke­lia sa­ve nuo pa­moks­li­nin­kės pje­des­ta­lo.Me­ni­nin­kės bu­te Šiau­lių Pie­ti­nia­me ra­jo­ne skam­ba is­pa­niš­ka-in­dė­niš­ka mu­zi­ka. Sod­riai kve­pia smil­ka­lais. Čia jos kū­ry­bi­nė erd­vė.
– Ką šiuo me­tu ku­ri?– Uni­ver­si­te­to bai­gi­mo...

Lon­do­ne ra­do ma­žą Lie­tu­vą

2017 m. balandžio 15 d.
Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me mu­zi­kos ko­le­dže stu­di­juo­jan­ti smui­ki­nin­kė Au­gus­tė Emi­li­ja Ja­no­ny­tė Šiau­liuo­se kar­tu su ka­me­ri­niu an­samb­liu „Tem­pus trio“ su­ren­gė kon­cer­tą. De­vy­nio­lik­me­tė šiau­lie­tė Lon­do­ne ne tik sėk­min­gai tę­sia stu­di­jas, bet ir dir­ba šeš­ta­die­ni­nė­je lie­tu­vių mo­kyk­lo­je. Vie­nin­te­lis ne­ri­mas – ko­kia Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja bus po „Bre­xit“.Tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lai­mė­to­ja, Ka­ra­lie­nės Mor­tos pre­mi­jos lau­rea­tė, 2017 me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nist­ro var­di­nės...

Juo­ko jo­ga – dau­giau švie­sos

2017 m. balandžio 15 d.
Ji nuo­šir­džiai kva­to­ja­si už­kre­čia­mu juo­ku. Iš Vo­kie­ti­jos par­si­ve­žu­si juo­ko už­kra­tą ser­ti­fi­kuo­ta juo­ko jo­gos inst­ruk­to­rė Ing­ri­da Kaz­ra­gy­tė jį no­ri skleis­ti Šiau­liuo­se. Juo­kas su­jun­gia žmo­nes, gy­do kū­ną ir sie­lą, at­ne­ša dau­giau spal­vų gy­ve­ni­me. Juo­kas nu­ga­li vi­di­nius komp­lek­sus, iš­lais­vi­na vi­di­nį vai­ką ir ska­ti­na žais­min­gu­mą.Ing­ri­da nuo­šir­džiai nu­si­šyp­so lū­po­mis ir aki­mis. Lyg mi­zans­ce­na spek­tak­ly­je, tuo pa­čiu me­tu pro bal­ko­no lan­gus pa­švie­čia sau­lė.
– Kaip...

Gėlės pražydo mezginiuose

2017 m. balandžio 15 d.
Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.„Už lan­go dar gė­lės ne­žy­di, o ma­no na­mai jau pil­ni žie­dų“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.
Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės ir jos vy­ro Fa­die­jaus na­mai Ber­žė­nuo­se – iš­skir­ti­niai, su įvai­riais ori­gi­na­liais ak­cen­tais: iš me­džio kai­my­ni­nio kai­mo dro­žė­jo iš­drož­tu meš­ki­nu, ku­riam šei­mi­nin­kė įtai­sė ži­ban­čias at­švai­tų akis, iš­mar­gin­tų sie­nų pa­vė­si­ne, ma­lū­nė­liu.
Vi­du­je, ant sie­nų ir sta­lų – Onos Jad­vy­gos...

Kauliukai rieda išskirtinumo link

2017 m. balandžio 8 d.
Ma­ži ir di­de­li, spal­vin­gi ir ne to­kie ryš­kūs, kie­ti ir minkš­ti, tra­di­ci­niai ir neįp­ras­tos pa­skir­ties kau­liu­kai (ris­tu­kai) – to­kia ma­te­ma­ti­ko Vin­co Ta­ma­šaus­ko aist­ra. Ko­lek­ci­jo­je apie 800 kau­liu­kų, at­ke­lia­vu­sių iš įvai­riau­sių pa­sau­lio kraš­tų.
Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo V. Ta­ma­šaus­ko ki­še­nė­se vi­sa­da yra bent po­ra kau­liu­kų. Kau­liu­kai pui­kuo­ja­si ir ant nau­jau­sios jo kny­gos „Pa­mo­kos to­bu­li­ni­mo pa­tir­tis: ras­ti, su­pras­ti, pri­tai­ky­ti“ vir­še­lio...

Gyvenimas susideda ir iš kelionių

2017 m. balandžio 8 d.
„Koks žmo­gus, to­kia ir jo ke­lio­nė“, – sa­ko is­to­ri­kas, gi­das Gied­rius Glo­bys. Jei že­mė­la­py­je žy­mė­tu­me šiau­lie­čio ap­lan­ky­tas Eu­ro­pos ša­lis, ne­pa­žy­mė­ta lik­tų tik Por­tu­ga­li­ja. Po­mė­gis ke­liau­ti, pa­žin­ti, su­ži­no­ti is­to­ri­kui ga­liau­siai vir­to gi­do dar­bu. Prieš sa­vai­tę grį­žęs iš In­do­ne­zi­jos, va­kar jau iš­vy­ko į Grai­ki­ją.Su Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ju, pa­ty­ru­siu skau­tu, ke­lio­nių agen­tū­ros „Grū­da“ gi­du G. Glo­biu su­si­tin­ka­me iš kar­to po dvie­jų sa­vai­čių...

Pergales reikia kuo greičiau pamiršti

2017 m. balandžio 8 d.
Krep­ši­nis, ie­ties me­ti­mas ir ga­liau­siai at­ras­tas gy­ve­ni­mo ke­lias – dis­kas. Daug ne­sėk­mių spor­ti­nės kar­je­ros pra­džio­je, ir skam­bios per­ga­lės pa­sie­kus bran­dą. To­kį ke­lią nuė­jo be­ne sėk­min­giau­sias vi­sų lai­kų Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis Vir­gi­li­jus Alek­na. Jis ir spor­to psi­cho­lo­gė Ais­tė Že­mai­ty­tė Šiau­liuo­se da­li­jo­si pa­ta­ri­mais, kaip ne­pa­lūž­ti iš­ti­kus pir­mai ne­sėk­mei ir pa­siek­ti už­si­brėž­tą tiks­lą.
V. Alek­na ir A. Že­mai­ty­tė, pir­mo­ji spor­to psi­cho­lo­gė, ly­dė­ju­si...

Žvakių kūrėja išlaisvina užrakintą augalo sielą

2017 m. balandžio 1 d.
Iš Šiau­lių ki­lu­siai aro­ma­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tei Jo­rū­nei Gau­čai­tei į gim­ti­nę vi­suo­met sma­gu su­grįž­ti, nes čia kve­pia vai­kys­te ir ma­lo­niais pri­si­mi­ni­mais. De­ja, dėl dar­bų tai bū­na re­tai. Su­si­ža­vė­ju­si kva­pų pa­sau­liu mo­te­ris Lon­do­ne bai­gė pro­fe­sio­na­lios aro­ma­te­ra­pi­jos stu­di­jas, ku­ria ypa­tin­gas žva­kes.– Kaip jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do aro­ma­te­ra­pi­ja?– Ne­ti­kė­tai. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau vie­šą­ją ko­mu­ni­ka­ci­ją bei gre­tu­ti­nė­se tei­sės stu­di­jo­se...

Gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus įver­ti­no lie­tu­viš­ku „Os­ka­ru“

2017 m. balandžio 1 d.
Jo­niš­kie­tė Ona Zas­tars­kie­nė res­pub­li­ki­nė­je mė­gė­jų teat­rų šven­tė­je „Te­gy­vuo­ja teat­ras“ bu­vo ap­do­va­no­ta sta­tu­lė­le už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus. „Tai – tar­si ma­ža­sis lie­tu­viš­kas ne­pro­fe­sio­na­lų „Os­ka­ras“, – juo­kia­si 80-me­tį mi­nin­ti Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ ak­to­rė, sce­nai pa­sky­ru­si še­šis gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čius.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro ir Lie­tu­vos mė­gė­jų teat­ro są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mas – sta­tu­lė­lė už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas