(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Jei interjerą kuriate ilgam, nesuklysite pasirinkę klasiką

2017 m. gegužės 11 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Di­zai­no stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te bai­gu­si Gin­ta­rė Sa­vic­kie­nė pa­ta­ria, kaip jau­kiai įsi­reng­ti na­mus, ko­kias spal­vas ir raš­tus rink­tis, kaip pri­de­rin­ti bal­dus, ak­cen­tus.

jurgita@skrastas.lt

– Dau­ge­lis gy­ve­na­me dau­gia­bu­čiuo­se. Koks in­ter­je­ro sti­lius juo­se ge­riau­siai de­rė­tų?

– Eks­ter­je­rą ir in­ter­je­rą ga­li­me su­de­rin­ti sta­ty­da­mi nuo­sa­vą na­mą, ta­čiau gy­ven­da­mi se­nuo­se ar nau­jes­niuo­se vie­no­do ti­po dau­gia­bu­čiuo­se ga­li­me in­ter­je­rą kur­ti pa­gal sa­vo sko­nį. Ma­nau, bū­tų klai­da in­ter­je­rą de­rin­ti prie dau­gia­bu­čio eks­ter­je­ro. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo sko­nį, to­dėl ir in­ter­je­ras tu­rė­tų bū­ti toks, ko­kį mėgs­ta­me, kad sa­vo na­muo­se jaus­tu­mė­mės jau­kiai, kad vi­sa­da no­rė­tų­si grįž­ti na­mo.

Svar­biau­sia ne­perk­rau­ti ne­di­de­lių dau­gia­bu­čio kam­ba­rė­lių. Jei pa­tin­ka kla­si­ka, tai ji tu­rė­tų bū­ti mi­ni­ma­li. Rei­kia at­si­žvelg­ti į erd­vę, pa­vyz­džiui, kla­si­ki­niai bal­dai daž­niau­siai rei­ka­lau­ja dau­giau erd­vės, bet pa­si­rin­kus tin­ka­mus kla­si­ki­nius bal­dus, ak­cen­tus, juos pui­kiai pri­de­rin­si­me ir ma­žuo­se bu­tuo­se.

– Ko­kios spal­vos, raš­tai da­bar po­pu­lia­riau­si?

– Šiuo mo­men­tu „ant ban­gos“ mi­ni­ma­lis­ti­nis sti­lius. Gal­būt šį sti­lių į Lie­tu­vą at­ne­šė IKEA. Po­pu­lia­rios spal­vos – bal­ta, pil­ka, švel­niai rus­va. Dau­giau kryps­ta­ma į skan­di­na­viš­ką sti­lių ar­ba mo­der­nią kla­si­ką. Kla­si­ki­nia­me sti­liu­je vy­rau­ja že­miš­kos spal­vos, mo­der­nia­me ir skan­di­na­viš­ka­me – bal­ta, pil­ka.

Mi­ni­ma­lis­ti­nia­me in­ter­je­re vy­rau­ja geo­met­ri­niai, mi­ni­ma­lis­ti­niai raš­tai, kla­si­ki­nia­me in­ter­je­re – ver­ti­ka­lūs dry­žiai, flo­ris­ti­niai raš­tai.

– Kas bū­din­ga skan­di­na­viš­kam sti­liui? Ar vis­kas tin­ka ku­riant šio sti­liaus in­ter­je­rą lie­tu­viš­ka­m būs­tui?

– Skan­di­na­viš­kam sti­liui bū­din­gas mi­ni­ma­liz­mas. Man tru­pu­tį juo­kin­gai at­ro­do Lie­tu­vo­je dygs­tan­tys pil­ki su bal­tais ap­va­dais skan­di­na­viš­ki na­me­liai. Mū­sų ša­lies sti­lius ne toks, bet neužd­rau­si žmo­gui sta­ty­ti ir kur­tis taip, kaip jam pa­tin­ka.

Lie­tu­viš­ka­m būs­tui, ma­nau, tin­ka skan­di­na­viš­kas sti­lius, pa­mai­šy­tas su kla­si­ka.

– Ko­kia­me būs­te de­rė­tų Pro­van­so sti­lius? Kas šiam sti­liui bū­din­ga?

– Pro­van­so sti­lius gal la­biau de­ra lie­tu­viš­ka­m būs­tui, nes jis tu­ri ir kla­si­kos ele­men­tų. Jam bū­din­gi gė­lių raš­tai, švie­sios, pa­ste­li­nės spal­vos, rai­ži­niais puoš­ti bal­dai.

Ma­no nuo­mo­ne, Pro­van­so sti­lius daug kur de­ra.

– Ko­kių in­ter­je­ro ele­men­tų da­bar ge­riau veng­ti? Kas jau be­vil­tiš­kai pa­se­nę?

– Vi­sa­da va­do­vau­juo­si tuo, jog pa­se­nu­sių da­ly­kų nė­ra, ypač kū­ry­bo­je. Gal kaž­kiek sens­ta mo­der­nus sti­lius, nes bū­tent mo­der­nio­jo sti­liaus bal­dai tu­ri tam tik­rus eta­pus. Dau­ge­lis iš mū­sų tė­vų, pa­ma­tę vie­ną ar ki­tą so­viet­me­čio lai­kų so­fos mo­de­lį, iš kar­to ga­li pa­sa­ky­ti me­tus, ka­da šis mo­de­lis bu­vo ma­din­gas, bet jei žmo­gui tas bal­das ar in­ter­je­ro de­ta­lė ma­lo­ni šir­džiai, tai vis­kas pui­ku.

Aš vi­sa­da už kaž­ko­kią „se­nie­ną“. Ją tru­pu­tį at­nau­ji­nus, pri­de­ri­nus spal­vą ar kaž­ko­kią de­ta­lę prie esa­mo in­ter­je­ro sti­liaus, o gal tie­siog pa­li­kus vi­sai „ne į te­mą“, bus pui­kus re­zul­ta­tas. Kaž­kas neįp­ras­ta in­ter­je­rui su­tei­kia vi­sai ki­to­kias spal­vas, iš­sklai­do mo­no­to­ni­ją.

Kas tik­rai nie­ka­da ne­pa­sens ir nei­šeis iš ma­dos – tai kla­si­ka. Vi­sa­da ma­din­gi kla­si­ki­niai raš­tai, bal­dai, de­ta­lės. Tai – be ga­lo tur­tin­gas, šil­tas sti­lius. Pa­vyz­džiui, nė­ri­nius pri­me­nan­tis raš­tas bu­vo ma­din­gas prieš šim­tus me­tų, ma­din­gas ir šian­dien, ži­no­ma, kei­čia­si raš­to struk­tū­ra, bet kla­si­ka nie­ka­da ne­pa­sens, ji vi­sa­da bus ver­ti­na­ma.

O štai mo­der­nas sens­ta. Pa­vyz­džiui, da­bar la­bai ma­din­gos bliz­gios vir­tu­vės bal­dų du­re­lės. Po ko­kių 10 me­tų įė­ję į to­kią vir­tu­vę ga­lė­si­me sa­ky­ti, kad tai bu­vo ma­din­ga apie 2015 me­tus, o kla­si­ki­nė vir­tu­vė bus ma­din­ga dar ir po 100 me­tų ir ne­ga­lė­si­me tiks­liai pa­sa­ky­ti, ka­da ji bu­vo įreng­ta.

Tai­gi, be­vil­tiš­kai pa­se­nu­sių da­ly­kų nė­ra, yra tik ne­sko­nin­gai su­de­rin­ti. Kas vie­nam yra be­vil­tiš­kai pa­se­nę, ki­tam – pui­kus, gra­žus ak­cen­tas.

– Gal­būt yra ko­kios nors pa­grin­di­nės tai­syk­lės ku­riant in­ter­je­rą?

– Vi­sa­da pir­miau­sia pa­klau­siu, ką žmo­gus mėgs­ta, ko­kie jo po­mė­giai, koks jo mėgs­ta­mas sti­lius, spal­vos. Ir sten­giuo­si kur­ti in­ter­je­rą pa­gal jo as­me­ny­bę, kad na­mai bū­tų to­kie, į ku­riuos ma­lo­nu grįž­ti.

Prak­tiš­ku­mas ir kai­na – ant­ra ma­no tai­syk­lė. Ne vi­sa­da tai, kas bran­gu, yra gra­žu, ko­ky­biš­ka ir pra­ktiš­ka.

As­me­ni­nės nuo­tr.

Mo­der­naus mi­ni­ma­lis­ti­nio sti­liaus vir­tu­vės in­ter­je­rui bū­din­gos griež­tos li­ni­jos, bliz­gūs pa­vir­šiai.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė Gin­ta­rė Sa­vic­kie­nė sa­ko, jog lie­tu­viš­ka­m in­ter­je­rui ge­riau­siai de­ra kla­si­ka ar­ba ki­ti sti­liai su kla­si­kos ele­men­tais.

Įren­giant jau­kų mie­ga­mą­jį pa­nau­do­ti kla­si­kos ele­men­tai – gė­lė­tos užuo­lai­dos ir ta­pe­tai.

Įren­giant skan­di­na­viš­ko sti­liaus sve­tai­nę pa­si­rink­tos šil­tes­nės spal­vos, la­biau bū­din­gos mū­sų kraš­tui.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas