(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Keturi kampai

Parsineštas namo sveikas jauniklis – meškos paslauga gamtai

2017 m. gegužės 11 d.

Šį pa­va­sa­rį, kaip ir kas­met, gam­to­sau­gi­nin­kai su­si­du­ria su per­dė­tu žmo­nių rū­pi­ni­mu­si ras­tais lau­ki­nių gy­vū­nų jau­nik­liais, ku­ris pri­da­ro ne­ma­žos ža­los gam­tai.

Ap­ti­ku­sie­ji paukš­čių ar žvė­rių jau­nik­lį la­bai daž­nai par­si­ne­ša jį na­mo, įsi­ti­ki­nę, kad jis naš­lai­tis ir kad jam rei­kia glo­bos. Taip iš gam­tos pai­ma­ma de­šim­tys paukš­čiu­kų, kiš­kiu­kų, brie­džiu­kų, stir­niu­kų. Be­veik vi­si jie bū­na svei­ki, glo­bo­ja­mi tė­vų. Ta­čiau dau­gu­ma žmo­nių užau­gin­tų lau­ki­nių gy­vū­nų gam­tai yra pra­ras­ti, nes la­bai sun­kiai pri­si­tai­ko gy­ven­ti lais­vė­je. Dau­ge­lis jų, iš­leis­tų į gam­tą, žūs­ta jau pir­mo­sio­mis die­no­mis.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mas griež­tai drau­džia im­ti iš gam­tos gy­vū­nų jau­nik­lius. Jie la­bai re­tai tam­pa naš­lai­čiais. Pie­vo­je ar miš­ke ras­tas kiš­kiu­kas, la­piu­kas, el­niu­kas, brie­džiu­kas ar stir­niu­kas pa­pras­tai bū­na ne vie­nas. Pa­ju­tu­si ar­tė­jan­tį žmo­gų, jo mo­ti­na pa­si­trau­kia, o dar ma­žas ir silp­nas jau­nik­lis ins­tink­ty­viai pri­si­glau­džia sa­vo guo­ly­je. Taip pat ir su paukš­čių jau­nik­liais. Pa­li­kę liz­dą, jie daž­nai dar ne­mo­ka ge­rai skrai­dy­ti, sle­pia­si žo­lė­je ar tarp ša­kų ir lau­kia su le­sa­lu at­skren­dan­čių tė­vų.

Ra­dus žvė­rių jau­nik­lį, ne­rei­kia jo nei lies­ti, nei im­ti, kad ant kai­liu­ko ne­lik­tų žmo­gaus kva­po, ku­ris at­bai­dy­tų jo tė­vus. Paukš­čių jau­nik­lių taip pat ge­riau ne­lies­ti. Jei­gu yra ga­li­my­bė, juos rei­kia už­kel­ti ant me­džių ša­kų ir pa­lik­ti. Ten paukš­čiu­kus ras jų tė­vai ir pa­le­sins.

Im­ti gy­vū­nus iš gam­tos be lei­di­mo ga­li­ma tik ta­da, kai to bū­ti­nai rei­kia, – ra­dus su­žeis­tus ar ser­gan­čius. Tai kons­ta­tuo­ja ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ar gy­vū­nų glo­bos tar­ny­bų spe­cia­lis­tai. Vi­si ki­ti ne­tei­sė­tai paim­ti gy­vū­nai ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ti, o už ne­tei­sė­tą jų paė­mi­mą ski­ria­ma bau­da.

Jei­gu gy­vū­nas dėl jo lai­ky­to­jo kal­tės kris­tų, bū­tų skai­čiuo­ja­ma gam­tai pa­da­ry­ta ža­la. Už su­nai­kin­tą brie­džio jau­nik­lį tek­tų su­mo­kė­ti 3 040 eu­rų, stir­nos ar vil­ko – 870 eu­rų, pil­ko­jo kiš­kio – 290 eu­rų.

Pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos inf.

EPA-EL­TA nuo­tr.

Dau­gu­ma žmo­nių užau­gin­tų lau­ki­nių gy­vū­nų la­bai sun­kiai pri­si­tai­ko gy­ven­ti lais­vė­je.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />