(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Keturi kampai

Kur kreiptis, pastebėjus kenčiančius ar neprižiūrėtus gyvūnus?

2017 m. gegužės 18 d.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) nuo­lat gau­na gy­ven­to­jų skun­dų dėl ne­tin­ka­mo gy­vū­nų au­gin­ti­nių ar ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo, taip pat ir pa­klau­si­mų, kur kreip­tis jei kai­my­nai tin­ka­mai ne­pri­žiū­ri gy­vū­no, ar ra­dus pa­si­me­tu­sį, val­ka­tau­jan­tį, su­žeis­tą gy­vū­ną.

Gy­vū­nų lai­ky­mo pa­žei­di­mus ti­ria sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos

Sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­les nu­sta­to ir kont­ro­liuo­ja, kaip jos įgy­ven­di­na­mos, – sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos, to­dėl dėl pa­žei­di­mų (pa­vyz­džiui, ne­tin­ka­mo ve­džio­ji­mo vie­šo­se vie­to­se, dėl gy­vū­nų ke­lia­mo triukš­mo poil­sio me­tu, dėl hi­gie­nos sto­kos sklin­dan­čių kva­pų, per­tek­li­nio gy­vū­nų lai­ky­mo dau­gia­bu­čiuo­se ar bend­ro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se ir pan.) rei­kia kreip­tis į ati­tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bę. Mi­nė­tos tai­syk­lės tu­ri bū­ti skel­bia­mos sa­vi­val­dy­bių in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Ra­dus be­na­mį ar pa­si­kly­du­sį gy­vū­ną au­gin­ti­nį

Už ne­tu­rin­čių šei­mi­nin­kų, val­ka­tau­jan­čių ar pa­si­kly­du­sių gy­vū­nų au­gin­ti­nių gau­dy­mą, prie­glau­dų jiems kū­ri­mą ir kont­ro­lę taip pat at­sa­kin­gos sa­vi­val­dy­bės. Ra­dus pa­si­me­tu­sį gy­vū­ną au­gin­ti­nį, rei­kė­tų pra­neš­ti ati­tin­ka­mam sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je ras­tas gy­vū­nas, sky­riui ar­ba kreip­tis į ofi­cia­lią gy­vū­nų glo­bė­jų or­ga­ni­za­ci­ją.

Ra­dus pri­kly­du­sį šu­nį ar ka­tę, svar­bu spe­cia­liu skai­ty­tu­vu pa­tik­rin­ti, ar gy­vū­nas iden­ti­fi­kuo­tas poo­di­ne mik­ros­che­ma, pa­gal ku­rios duo­me­nis ga­li­ma bū­tų su­ras­ti gy­vū­no šei­mi­nin­ką. Iden­ti­fi­ka­vi­mo prie­mo­nių skai­ty­tu­vus tu­ri gy­vū­nų glo­bė­jai, dau­gu­ma ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­lų ir te­ri­to­ri­niai VMVT pa­da­li­niai.

Ra­dus su­žeis­tą lau­ki­nį gy­vū­ną ar paukš­tį

Ra­dus su­žeis­tą lau­ki­nį gy­vū­ną ar paukš­tį, rei­kia kreip­tis į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ar­ba tie­sio­giai į Gam­tos ap­sau­gos de­par­ta­men­tus vi­so­je Lie­tu­vo­je. Klau­si­mus, su­si­ju­sius su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ja, ga­li­ma pa­teik­ti elekt­ro­ni­niu pa­štu info@am.lt ar kreip­tis tel. (8 5) 266 3661. Mies­te pa­ste­bė­jus lau­ki­nį gy­vū­ną, ga­li­ma pra­neš­ti bend­ros pa­gal­bos cent­ro nu­me­riu – 112.

Jei ky­la įta­ri­mas, kad ras­tas gy­vū­nas ga­li sirg­ti pa­siut­li­ge (ne­koor­di­nuo­ti gy­vū­no ju­de­siai, sei­lė­te­kis, ag­re­sy­vu­mas), rei­kė­tų pra­neš­ti ir Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

Dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais

Už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais nu­ma­ty­ta ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nė, bet ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, to­dėl dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais (kan­ki­na­mų, su­ža­lo­tų ar nu­žu­dy­tų gy­vū­nų) rei­kia kreip­tis į po­li­ci­ją.

Dėl gy­vū­nų ge­ro­vės pa­žei­di­mų

Dėl gy­ven­to­jų pa­ste­bė­tų gy­vū­nų svei­ka­tos ir ge­ro­vės pa­žei­di­mų (pa­vyz­džiui, gy­vū­nas lai­ko­mas ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis, ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­si­slėp­ti nuo ne­pa­lan­kių kli­ma­to są­ly­gų, su­ly­sęs, ken­čia al­kį ar troš­ku­lį, ken­čia nuo su­ža­lo­ji­mų, li­gų ir pan.) rei­kia kreip­tis:

– į te­ri­to­ri­nius VMVT pa­da­li­nius, vi­są pa­rą vei­kian­čiu ne­mo­ka­mu te­le­fo­no nu­me­riu 8 800 40 403, – in­ter­ne­te – už­pil­džius elekt­ro­ni­nę pra­ne­ši­mo for­mą, (http://vmvt.lt/skundu-for­mos ).

Gy­vū­nų svei­ka­tos ir ge­ro­vės pa­žei­di­mai – tai veiks­mai, su­ke­lian­tys pa­vo­jų gy­vū­nų svei­ka­tai ar gy­vy­bei (pa­vyz­džiui, ne­pa­kan­ka­mas gy­vū­nų šė­ri­mas ar gir­dy­mas, vie­tos pa­si­slėp­ti nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų ne­bu­vi­mas, ve­te­ri­na­ri­nės pa­gal­bos ne­su­tei­ki­mas rei­kia­mais at­ve­jais, gy­vū­nų iš­me­ti­mas nu­si­bo­dus juos šei­mi­nin­kams pri­žiū­rė­ti, ne­le­ga­lių gy­vū­nų ko­vų or­ga­ni­za­vi­mas ir kt.).

Žiau­rus el­ge­sys su gy­vū­nais – veiks­mai, kai gy­vū­nai žū­va ar­ba lie­ka su­luo­šin­ti (pvz., gy­vū­no su­ža­lo­ji­mas ar nu­žu­dy­mas, gy­vū­no au­sų, uo­de­gų trum­pi­ni­mas, ka­čių na­gų ša­li­ni­mas ir kt.).

Pa­gal VMVT inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />