(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Traukiniai į Šiaulius daugiau žmonių atveža negu išveža

2017 m. gegužės 17 d.

Šiau­liai po Vil­niaus ir Kau­no yra tre­čias di­džiau­sias mies­tas ša­ly­je pa­gal ke­lei­vių trau­ki­niais srau­tus. Ak­ci­nės bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vai sa­ko, kad Šiau­liai at­si­dū­rę ir tarp TOP4 po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų Lie­tu­vo­je.

Pa­sak AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vo Ta­do Va­lan­čiaus, ge­ra ži­nia Šiau­liams yra ta, kad at­vyks­tan­čių į Šiau­lius 2016 me­tais bu­vo dau­giau nei iš­vy­ku­sių, ati­tin­ka­mai 198 827 ir 191 774 ke­lei­viai.

Daž­niau­siai 2016-ai­siais ke­lei­viai iš Šiau­lių ke­lia­vo į Vil­nių (76 901), Klai­pė­dą (25 847), Ši­lė­nus (16 567), Ma­žei­kius (14 023), Rad­vi­liš­kį (11 404), So­dus (8 018), Kre­tin­gą (4 974), Tel­šius (4 906).

Į Šiau­lius dau­giau­sia ke­lei­vių at­vy­ko iš Vil­niaus (81 235), Klai­pė­dos (25 602), Ši­lė­nų (16 899), Ma­žei­kių (15 470), Rad­vi­liš­kio (12 015), So­dų (7 028), Tel­šių (4 979), Kre­tin­gos (4 883).

Pa­ly­gin­ti su Šiau­liais, į Klai­pė­dą at­vyks­tan­čių ir iš­vyks­tan­čių ke­lei­vių skai­čius yra apie 90 tūks­tan­čiais ma­žes­nis.

„Bend­ra ten­den­ci­ja to­kia, jog, jei 2015 me­tais ke­lei­vių srau­tas į Šiau­lius ma­žė­jo, tai nuo praė­ju­sių me­tų ke­lei­vių skai­čius sta­bi­liai vėl ėmė aug­ti ir pra­ktiš­kai pa­sie­kė 2013 me­tų ly­gį“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė T. Va­lan­čius.

Šiau­liai, pa­sak jo, yra ir tarp po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų Lie­tu­vo­je. Šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį dviem pro­cen­tais išau­gu­siam ke­lei­vių skai­čiui di­džiau­sią įta­ką pa­da­rė po­pu­lia­riau­si marš­ru­tai: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Šiauliai, Kaunas–Šiauliai, Vilnius–Klaipėda.

„Ke­lei­vių skai­čius ėmė spar­čiai aug­ti, kai mi­nė­tais po­pu­lia­riau­siais marš­ru­tais pra­dė­jo kur­suo­ti mo­der­nūs, kom­for­tą ir kur kas ma­žes­nę oro tar­šą nei ki­tos trans­por­to prie­mo­nės už­tik­ri­nan­tys trau­ki­niai, lei­džian­tys ke­lio­nės tiks­lą pa­siek­ti grei­čiau, ke­lio­nės me­tu nau­do­tis be­vie­liu in­ter­ne­tu ir ki­tais pa­to­gu­mais“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Įver­ti­nus iš­vyks­tan­čių ir at­vyks­tan­čių ke­lei­vių srau­tus, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad Šiau­lių sto­tis – svar­bus ke­lei­vių ve­ži­mo maz­gas.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas