(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Joniškiečiams atliekų išvežimas kainuos brangiau

2017 m. gegužės 3 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba penk­ta­die­nį net du kar­tus bal­sa­vo dėl rink­lia­vos už at­lie­kas, nes pir­mą sy­kį at­si­ra­do ne­sup­ra­tu­sių, už ko­kį va­rian­tą sa­vo bal­są ati­da­vė. Pat­vir­tin­ta dvi­na­rė rink­lia­va ra­jo­no gy­ven­to­jams bus di­des­nė bent 2–3 eu­rais nei iki šiol, bet ma­žes­nė, nei pa­tvir­tin­ta kai­my­ni­nia­me Pak­ruo­jo ra­jo­ne.

loretar@skrastas.lt

Kai­na bet ko­kiu at­ve­ju ky­la

In­di­vi­dua­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 19,20 eu­ro pa­sto­vią­ją rink­lia­vos už at­lie­kas da­lį. Už kiek­vie­ną ža­lių­jų ir miš­rių (bui­ti­nių) at­lie­kų kon­tei­ne­rį rei­kės mo­kė­ti pa­pil­do­mai kin­ta­mą­ją rink­lia­vos da­lį, ku­ri pri­klau­sys nuo kon­tei­ne­rio tal­pos. Už 120 lit­rų miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rio iš­ve­ži­mą teks pri­dė­ti po 55 eu­ro ­cen­tus, už 240 lit­rų kon­tei­ne­rį – po 1,1 eu­ro. Iš vi­so ra­jo­ne gy­ven­to­jams ir įmo­nėms iš­pla­tin­ta pa­gal tal­pą še­šių rū­šių miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rių. Vi­sų jų iš­ve­ži­mo kai­na skir­tin­ga.

Už 140 ir 240 lit­rų ža­lių­jų at­lie­kų kon­tei­ne­rių tu­ri­nio iš­ve­ži­mą ati­tin­ka­mai rei­kės mo­kė­ti 0,9 ir 1,55 eu­ro.

Taip pat spren­di­me nu­sta­ty­tas ma­žiau­sias ga­li­mas per me­tus iš­ve­ža­mų kon­tei­ne­rių kie­kis. In­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams – 8 kon­tei­ne­riai. Tad net ir iš­ve­žus to­kį kie­kį ma­žiau­sios tal­pos kon­tei­ne­rių rink­lia­va už at­lie­kas brang­tų maž­daug 2,5 eu­ro iki 23,60 eu­ro (da­bar vie­na­na­rė rink­lia­va me­tams Jo­niš­kio ra­jo­ne sie­kia 21 eu­rą). Ka­dan­gi dau­ge­lis gy­ven­to­jų per me­tus, ko ge­ro, pri­pil­dys kur kas dau­giau kon­tei­ne­rių, at­lie­kos dar la­biau pa­tuš­tins jų pi­ni­gi­nes.

Te­ko bal­suo­ti iš nau­jo

Ta­ry­bos na­rys li­be­ral­są­jū­die­tis Eu­ge­ni­jus But­kus, pa­sta­ruo­ju me­tu ne­re­tai prieš­ta­rau­jan­tis sa­vo val­dan­čio­sios par­ti­jos bend­roms nuo­sta­toms, pa­ste­bė­jo, kad rink­lia­vos nu­sta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės ydin­gas, nes jis ne­ska­ti­na žmo­nių at­lie­kas rū­šiuo­ti, mat apie 90 pro­cen­tų kai­nos su­da­ro pa­sto­vio­ji mo­kes­čio da­lis.

Jis ir so­cial­de­mok­ra­tas Dai­nius Vyš­niaus­kas, ku­ris tei­gė ma­tan­tis re­zer­vų, kur bū­tų ga­li­ma tau­py­ti, siū­lė spren­di­mą ati­dė­ti. Šis siū­ly­mas su­lau­kė pri­ta­ri­mo mi­ni­ma­lia Ta­ry­bos na­rių bal­sų per­sva­ra, ta­čiau ta­da so­cial­de­mok­ra­tas Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Bal­čiū­nas ap­si­žiū­rė­jo ne­sup­ra­tęs, kam iš tik­rų­jų pri­ta­rė, pa­pra­šė bal­suo­ti iš nau­jo.

Ant­rą kar­tą bal­suo­jant idė­ją klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti ki­tam po­sė­džiui be­pa­lai­kė vos trys Ta­ry­bos na­riai. Ga­lu­ti­niu spren­di­mu rink­lia­va bu­vo pa­tvir­tin­ta.

Pak­ruo­jy­je – dar bran­giau

Apsk­ri­ties ra­jo­nai ne­sku­ba tvir­tin­ti dvi­na­rės rink­lia­vos už at­lie­kas. Pir­ma­sis ją nu­sta­tė Pak­ruo­jo ra­jo­nas, ku­rio gy­ven­to­jai mo­kės dar dau­giau nei jo­niš­kei­čiai. Pas­to­vio­ji da­lis ten iš­lie­ka 21 eu­ras, o prie jos per me­tus pri­si­dės mi­ni­ma­li kin­ta­mo­ji da­lis 9,72 eu­ro (gy­ven­to­jams, ku­rie tu­ri ma­žus kon­tei­ne­rius).

Tie­sa, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­sta­ty­ta­me ly­gi­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, kad Kel­mės ir Ak­me­nės ra­jo­nų gy­ven­to­jams šiukš­lių iš­ve­ži­mas pla­nuo­ja­mas pi­ges­nis, nes pa­sto­vio­ji rink­lia­vos da­lis nu­ma­to­ma ma­žes­nė: nuo 16 iki 17 eu­rų (skir­tin­gai in­di­vi­dua­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams).

Klau­si­mai dėl ve­žė­jo

Kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams dar ki­lo klau­si­mų, ka­da bus pa­rink­tas nau­jas at­lie­kų ve­žė­jas, nes Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nu­sta­tė, o vė­liau teis­muo­se bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­si­žen­gė pa­ves­da­ma at­lie­kas be kon­kur­so vež­ti sa­vo įmo­nei – Jo­niš­kio ko­mu­na­li­niam ūkiui.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas at­sa­kė, kad do­ku­men­tai kon­kur­sui jau ren­gia­mi. Teis­mas įpa­rei­go­jo jį or­ga­ni­zuo­ti ir nau­ją ve­žė­ją pa­rink­ti per še­šis mė­ne­sius. Prik­lau­so­mai nuo lai­mė­ju­sio kon­kur­są ve­žė­jo kai­nų rink­lia­vos dy­džiai me­tų ga­le ga­li bū­ti pa­ko­re­guo­ti.

Au­to­rės nuo­tr.

Ta­ry­bos na­rys Eu­ge­ni­jus But­kus tei­gė, kad­ rink­lia­vos nu­sta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės ydin­gas, nes jis ne­ska­ti­na žmo­nių at­lie­kas rū­šiuo­ti.

Ta­ry­bos na­rys Dai­nius Vyš­niaus­kas tei­gė, kad dėl at­lie­kų su­rin­ki­mo ky­la ne­ma­žai klau­si­mų ir jis ma­no, kad dar yra re­zer­vų tau­py­ti, to­dėl siū­lė spren­di­mą ati­dė­ti.

In­di­vi­dua­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 19,20 eu­ro pa­sto­vią­ją rink­lia­vos už at­lie­kas da­lį, bet pri­si­dės dar ne vie­nas ir ne du eu­rai kin­ta­mo­sios da­lies.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas