(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Kailių verslą iškeitė į kaimo turizmą

2017 m. balandžio 26 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Dar prieš tre­jus me­tus ty­tu­vė­niš­kis (Kel­mės r.) Sau­lius Mar­tin­kus drau­ge su Skan­di­na­vi­jos, Ru­si­jos ir Uk­rai­nos įmo­nė­mis vys­tė pre­ky­bos la­pių ir au­di­nių kai­liais vers­lą. Ta­čiau dėl geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties te­ko jo at­si­sa­ky­ti. Vers­li­nin­kas tu­rė­jo at­sar­gi­nį va­rian­tą. Jau bu­vo įkū­ręs kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą.

reginamus@skrastas.lt

Se­zo­ni­nis vers­las

Sau­lių Mar­tin­kų ran­da­me dar­bo vie­to­je – Aukš­tišk­ių kai­me esan­čio­je „Ra­ga­ny­nės“ kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je. Ap­lin­ka – la­bai gra­ži. Kal­ne­liai ir dau­bos. Vi­sa ki­ta su­kur­ta žmo­gaus ran­ko­mis. Tven­ki­nys, ša­lia – lan­ka, ku­rio­je jau ga­no­si di­džiu­lis bū­rys avių. Pir­te­lė, pa­vė­si­nė, ku­bi­las, me­džio skulp­tū­ros... Di­džiu­lė sko­nin­gai su­tvar­ky­ta te­ra­sa. Plen­tas ne­to­li, be­veik ran­ka pa­sie­kia­mas, bet ju­dė­ji­mas – ne­di­de­lis. Net­rik­do ra­my­bės.

Prieš po­rą me­tų gra­žiau­sių­ so­dy­bų kon­kur­se „Ra­ga­ny­nės“ ap­lin­ka pel­nė ant­rą­ją vie­tą tarp įmo­nių.

Į „Ra­ga­ny­nę“ Sau­lius Mar­tin­kus sa­ko su­dė­jęs vis­ką, ką bu­vo už­dir­bęs iš kai­lių vers­lo. „Ma­no akys ne­ži­bės, o in­ves­ti­ci­jos dar ne­bus at­si­pir­ku­sios..." – įsi­ti­ki­nęs vers­li­nin­kas.

Kal­ba­mės di­džiu­lė­je sa­lė­je, prie il­go sta­lo. So­dy­ba – tuš­čia. Da­bar ne se­zo­no me­tas.

Se­zo­nas pra­si­dės va­sa­ros pra­džio­je. Tuo­met iš už­sie­nio grįž­ta emig­ran­tai. Lie­tu­vo­je jie tuo­kia­si, krikš­ti­ja vai­kus, šven­čia sa­vo ir sa­vo tė­vų ju­bi­lie­jus, ren­gia drau­gų ar gi­mi­nės su­si­bū­ri­mus. Kar­tais nu­spren­džia tie­siog pail­sė­ti gam­to­je.

Lie­tu­vo­je dir­ban­tys tau­tie­čiai sau to­kio poil­sio ne­lei­džia. Jei tu­ri at­lie­ka­mą eu­rą, ge­riau mau­na į Tur­ki­ją ar Is­pa­ni­ją, kur ga­ran­tuo­ta sau­lė. Po­bū­vius ir­gi ren­gia re­tai.

Va­sa­rą so­dy­bo­je sve­čių pil­na kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį. Bet tie pel­nin­gi tu­riz­mo vers­lo sa­vait­ga­liai pri­va­lo iš­mai­tin­ti vi­sus me­tus.

Po­nas Sau­lius ne­sle­pia – ten­ka gy­ven­ti tau­piai. In­ves­ti­ci­jos į so­dy­bą nie­kuo­met ne­si­bai­gia. Ten­ka tvar­ky­ti ap­lin­ką – rei­kia ku­ro, tech­ni­kos, šil­dy­ti pa­sta­tus, juos pri­žiū­rė­ti, re­mon­tuo­ti. Lė­šų rei­kia kas­dien.

Žmo­na Ra­sa dir­ba mo­ky­to­ja pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re. Šei­ma už­siau­gi­na dar­žo­vių. Tu­ri sa­vo vai­sių.

Pats Sau­lius tu­ri ūki­nin­ko sta­tu­są. Šiuo me­tu lan­ko­je ga­no­si ir so­dy­bos ap­lin­ką puo­šia apie šim­tas avių. Ta­čiau iš avi­nin­kys­tės, pa­sak jo, ne­di­de­lis biz­nis. Vil­nos nie­kam ne­rei­kia. Kirp­ti avis sam­do tuo už­sii­man­čią mo­te­rį iš Še­du­vos. Žie­mai rei­kia pri­ruoš­ti šie­no ir ki­to­kių pa­ša­rų. O avie­nos gy­vo svo­rio ki­log­ra­mas kai­nuo­ja pi­giai. Sua­be­jo­ji, ar ver­ta par­duo­ti. To­dėl avių mė­są Mar­tin­kai daž­niau­sia nau­do­ja sa­vo po­rei­kiams.

Au­gi­na ir nu­tri­jų. „Pa­ti ge­riau­sia mė­sa. Triu­šie­ną mesk į šo­ną. Sul­tin­ga, ska­ni, vi­ta­mi­nin­ga“, – gi­ria vers­li­nin­kas.

Jis ne­sle­pia, jog kar­tais tau­pu­mo su­me­ti­mais va­žiuo­ja ap­si­pirk­ti ir į Len­ki­ją.

Tarp Rū­te­lių ir Ra­ga­ny­nės

Pa­tys so­dy­bos šei­mi­nin­kai Ra­sa ir Sau­lius Mar­tin­kai gy­ve­na prie Ty­tu­vė­nų pri­glu­du­sia­me Rū­te­lių kai­me. Se­zo­no me­tu jie su­tvar­ko ap­lin­ką, pa­ruo­šia sa­lę ir mie­ga­muo­sius, iš­kū­re­na pir­tį, pa­ruo­šia ku­bi­lą, žiū­rint ko pa­gei­dau­ja­ma, prii­ma sve­čius, o pa­tys va­žiuo­ja nak­vo­ti į sa­vo na­mus.

Kar­tais, kai dar­bo dau­giau, pri­si­glau­džia mo­bi­lia­me na­me­ly­je – va­go­nė­ly­je. Nors na­mai – ne­ per to­liau­siai, už ke­lių ki­lo­met­rų, kar­tais gai­la lai­ko ke­lio­nei dėl ke­lių va­lan­dų mie­go. Be to, bu­vi­mas ša­lia so­dy­bos reiš­kia ir at­sar­gu­mą. Ne­ly­gu ko­kia kom­pa­ni­ja so­dy­bo­je ap­si­sto­jo.

Atei­ty­je, kad ne­rei­kė­tų blaš­ky­tis tarp Rū­te­lių kai­mo ir Aukš­tiš­kiuo­se esan­čios „Ra­ga­ny­nės“, pla­nuo­ja pa­sta­ty­ti na­mą sau to­je pa­čio­je že­mė­je, kur sto­vi kai­mo tu­riz­mo so­dy­ba.

Iš pro­fe­si­jos S. Mar­tin­kus – ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas. Anks­čiau dir­bo pa­gal pro­fe­si­ją. Vė­liau me­tė­si į vers­lą.

Dar tu­rė­da­mas kai­lių vers­lą po­nas Sau­lius su žmo­na Ra­sa nu­si­pir­ko 10 hek­ta­rų že­mės skly­pą Aukš­tiš­kių kai­me. Po ke­le­rių me­tų iš­ka­sė tven­ki­nį. Pas­kui ant se­no ūki­nio pa­sta­to pa­ma­tų pa­sta­tė na­mą.

Pa­sam­dė dro­žė­ją, ku­ris so­dy­bą pa­puo­šė me­džio skulp­tū­ro­mis. Meist­rai pa­sta­tė įspū­din­gą pa­vė­si­nę ir pir­te­lę. Kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą Mar­tin­kai pa­va­di­no „Ra­ga­ny­ne“ dėl ne­to­lie­se esan­čio Ra­ga­ny­nės kal­ne­lio.

Da­bar val­dos iš­si­plė­tė dar ke­liais hek­ta­rais. Vi­sa 14 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta. Per tre­jus me­tus pa­sta­tę ir įkū­rę so­dy­bą Mar­tin­kai jau ket­ve­ri me­tai ver­čia­si kai­mo tu­riz­mu. Šei­ma ži­no, jog ša­lia Klai­pė­dos, Kau­no ar Vil­niaus jų vers­las kles­tė­tų la­biau. Ta­čiau ša­lia di­džių­jų mies­tų ir že­mė bū­tų bran­ges­nė.

La­biau­siai ste­bi­na, jog pir­mai­siais me­tais klien­tų bu­vo dau­giau­sia. Da­bar kas­met jų vis ma­žė­ja.

Gal to­dėl, kad ne­ma­tė tė­vų vers­lo per­spek­ty­vos du vy­riau­sie­ji Mar­tin­kų sū­nūs vie­ną die­ną ėmė ir iš­va­žia­vo į už­sie­nį. Man­tas ir Eduar­das bai­gė aukš­tuo­sius moks­lus. Ta­čiau dar­bo pa­gal sa­vo spe­cia­ly­bes ne­ga­lė­jo ras­ti. Iš­vy­kę į už­sie­nį per sa­vai­tę įsi­dar­bi­no. Pas­kam­bi­no tė­vui: „Tė­ti, be rei­ka­lo mo­kė­mės.“

Mar­tin­kų na­muo­se li­ko dar trys ma­žiau­sie­ji vai­kai: Ai­va­ras, Sau­lius ir Sau­li­na. Jau­niau­sio­ji duk­re­lė – dar tik dar­že­li­nu­kė, sū­nūs – mo­ki­niai. Gal kol jie užaugs, Lie­tu­vo­je pa­dė­tis pa­si­keis. Gal at­si­gaus vers­las, ku­rį tė­vai ga­lės per­duo­ti sa­vo vai­kams?

Au­to­rės nuo­tr.

Gro­žis su­kur­tas žmo­gaus: iš­kas­tas tven­ki­nys, pa­sta­ty­ta pir­te­lė ir skulp­tū­ros.

260 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to na­mą Sau­lius Mar­tin­kus pa­sta­tė ant se­no ūki­nio pa­sta­to pa­ma­tų.

Per Ve­ly­kas Mar­tin­kų so­dy­bo­je bu­vo su­si­rin­ku­si jų pa­čių gi­mi­nė. Sau­lius Mar­tin­kus džiau­gia­si, jog tu­ri kur priim­ti gi­mi­nes.

Kai­mo turi­z­mo so­dy­bos ap­lin­ką puo­šia avys.

Liau­diš­ko sti­liaus pa­sta­tai puo­šia so­dy­bą.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas