(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Senjorai talkino miesto parke

2017 m. gegužės 20 d.
Sus­kam­bo plak­tu­kų ka­li­mas, grėb­lių, kas­tu­vų, kaup­tu­kų me­ta­li­niai gar­sai, ku­riuos už­gož­da­vo ži­la­gal­vių sen­jo­rų sma­gios kal­bos, šmaikš­tūs pa­juo­ka­vi­mai.
Mo­te­rys ro­vė su­ve­šė­ju­sias pikt­žo­les, šla­vė ta­kus, rin­ko su­dau­žy­tų bu­te­lių du­že­nas, vy­rai dar­ba­vo­si prie ap­lau­žy­tų suo­lų, ka­lė, ar­dė, ne­šė šiukš­les. Nors są­na­riai ne­pak­lus­nūs, nu­ga­ra ir­gi girgž­dė­da­ma skaus­mu al­suo­ja, nu­gy­ven­tus ne džiaugs­muo­se, o var­guo­se me­tus pri­me­na, bet tą ry­tą de­jo­nių nie­kas ne­gir­dė­jo. Kur vi­sa tai din­go?...

PAPILDYMAS

2017 m. gegužės 20 d.
No­ri­me pa­pil­dy­ti, kad 2005 me­tais Mi­ke­liu bu­vo ap­do­va­no­ta dar vie­na bib­lio­te­ki­nin­kė – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lie­po­rių fi­lia­lo dar­buo­to­ja, kny­go­ty­ri­nin­kė, kraš­to­ty­ri­nin­kė Ni­jo­lė Pet­rai­ty­tė.
N. Pet­rai­ty­tė yra da­ly­va­vu­si ne vie­no­je kraš­to­ty­ros eks­pe­di­ci­jo­je. Pa­ren­gė lei­di­nių, kraš­to­ty­ros dar­bų apie knyg­ne­šys­tę, kny­go­ty­rą, bib­lio­te­kų is­to­ri­ją, iš­ki­lias as­me­ny­bes ir ki­to­mis te­mo­mis.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

„Kultūros blokas“ garbės piliečio nesurado

2017 m. gegužės 19 d.
Šeš­ta­die­nio nak­tį baž­ny­čio­je tu­rė­jo bū­ti no­mi­nuo­tas Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­tis – apie tai skel­bia šven­tės pla­ka­tai ir pro­gra­mos. Pra­dė­jus aiš­kin­tis, ko­dėl nak­tį, ko­dėl baž­ny­čio­je, paaiš­kė­jo, kad jo­kios gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos ne­bus.Vie­nin­te­lis Šiau­lių ra­jo­no mies­tas – Kur­šė­nai – sa­vait­ga­lį švęs 436-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­ga­min­ti ke­lių rū­šių pla­ka­tai ir pro­gra­mos skel­bia, kad šeš­ta­die­nį 22–23.30 va­lan­dą Kur­šė­nų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je vyks eku­me­ni­nis kon­cer­tas ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės...

Receptų knygomis dalijasi su anyta

2017 m. gegužės 19 d.
Ad­mi­nist­ra­to­re dir­ban­čiai pa­kruo­jie­tei pa­do­va­no­ta Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­ga „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“.
Po­nia Ra­sa ke­ti­na šią kny­gą pa­nau­do­ti, kuo­met su­ve­šės gi­mi­nės pri­žiū­ri­ma­me ko­lek­ty­vi­nia­me so­de au­gi­na­mi au­ga­lai.
„Šia kny­ga nau­do­siuo­si ne tik aš, bet ga­min­ti mėgs­tan­ti ma­no any­ta. Mes ir ki­to­mis ku­li­na­ri­jos kny­go­mis da­li­ja­mės – lei­di­niai ke­liau­ja iš vie­nų na­mų į ki­tus, kar­tais ir il­giau ku­riuo­se...

Kuršėnuose vyko keramikų kūrybinė stovykla

2017 m. gegužės 19 d.
Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo še­šio­li­ka ke­ra­mi­kų iš Vil­niaus, Ma­žei­kių, Tel­šių ra­jo­no, Kur­šė­nų. Mo­lio pa­slap­čių mo­kė­si ir ne ke­ra­mi­kai. Šie­met bu­vo mo­ko­ma­si lip­dy­ti iš bal­to ša­mo­ti­nio mo­lio se­no­vi­niu bū­du – ra­ku tech­ni­ka. Dvi die­nas mo­lio dir­bi­niai džiu­vo, vė­liau bu­vo nu­purkš­ti spe­cia­lia gla­zū­ra. „Ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą pa­ma­ty­si­me šeš­ta­die­nį, tuo­met, kai dir­bi­niai bus iš­deg­ti pju­ve­no­se, per Kur­šė­nų mies­to šven­tę“, – sa­kė Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Poš­kie­nė...

Janonietis dalyvavo Šveicarijos talentų forume

2017 m. gegužės 19 d.
Jau­nuo­liai, su­si­rin­kę iš 19 ša­lių, bu­vo su­skirs­ty­ti į 10 gru­pių. Ko­man­dos kū­rė nau­jas idė­jas 5 švei­ca­riš­koms įmo­nėms, siek­da­mos pri­sta­ty­ti kaž­ką no­va­to­riš­ko, ką bend­ro­vės ga­lė­tų pri­tai­ky­ti pra­ktiš­kai.
Lu­ko gru­pė ge­ne­ra­vo nau­jų ju­tik­lių idė­jas sen­so­rių kom­pa­ni­jai „Sen­si­rion“.
Be idė­jų kū­ri­mo, in­for­ma­ci­jos paieš­kos, bend­ra­vi­mo su įvai­rių ša­lių at­sto­vais, fo­ru­mo da­ly­viai da­ly­va­vo įvai­rio­se pa­skai­to­se, ku­rio­se vers­li­nin­kai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir pa­ta­ri­mais, žiū­rė­jo fil­mą apie...

Psichologas: neverta leistis į diskusijas apie atsakingą alkoholio vartojimą

2017 m. gegužės 19 d.
So­cia­li­nis psi­cho­lo­gas Vis­val­das Leg­kaus­kas vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą siū­ly­mais aiš­ki­na tri­mis veiks­niais: da­lies vi­suo­me­nės fi­nan­si­ne pri­klau­so­my­be nuo al­ko­ho­lio pra­mo­nės, al­ko­ho­lį var­to­jan­čių as­me­nų ne­no­ru, kad jiems at­si­ras­tų kliū­čių jį to­liau var­to­ti ir ne­sup­ra­ti­mu, ko­kią ža­lą da­ro al­ko­ho­lis.
„Nors iš tei­gi­nio, kad al­ko­ho­lio eko­no­mi­kos at­sto­vai ak­ty­viai in­ves­tuo­ja į pa­si­prie­ši­ni­mą al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mams ir į juos pa­lai­kan­čių as­me­nų...

Sauliui Šalteniui įteikta Jono Avyžiaus premija

2017 m. gegužės 18 d.
Ant­ra­die­nį 95-ojo Jo­no Avy­žiaus gi­mi­mo ju­bi­lie­jaus pro­ga ant­ro­ji jo var­do li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja Jo­niš­ky­je įteik­ta ra­šy­to­jui, dra­ma­tur­gui Sau­liui Šal­te­niui. Jo kū­ry­bą ko­mi­si­ja pa­si­rin­ko iš be­veik de­šim­ties kūrėjų-pretendentų. Ren­gi­ny­je vie­šė­ju­si J. Avy­žiaus žmo­na Ire­na Avy­žie­nė ne­slė­pė džiaugs­mo, kad ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas la­bai ta­len­tin­gam kū­rė­jui, ku­rio „Rie­šu­tų duo­ną“ ji tie­siog įsi­my­lė­ju­si.
Ra­šy­to­jui Sau­liui Šal­te­niui Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta Jo­no...

Domėjosi darželių įrengimu modulinėse patalpose

2017 m. gegužės 18 d.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­žiū­rė­ti, kaip mo­du­li­nius kor­pu­sus nau­do­ja mū­sų kai­my­nai lat­viai: „Cra­mo Adap­teo“ at­sto­vas Ju­ri­jus Va­sil­je­vas pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti dve­jo­se mo­kyk­lo­se, kur to­kios pa­tal­pos įreng­tos ir funk­cio­nuo­ja.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Šert­vy­tie­nė, Tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas...

Teatro salė uždaroma remontui

2017 m. gegužės 17 d.
Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Di­džio­ji sa­lė už­da­ro­ma re­mon­tui. Spek­tak­liai vyks Šiau­lių kul­tū­ros cent­re ir Ma­žo­jo­je teat­ro sa­lė­je. Pla­nuo­ja­ma, kad at­nau­jin­tas teat­ras du­ris pra­vers ki­tų me­tų sau­sį.Sa­vait­ga­lį Di­džio­jo­je teat­ro sa­lė­je bu­vo pa­ro­dy­ti pa­sku­ti­niai šio se­zo­no spek­tak­liai. Ge­gu­žės 18 die­ną spek­tak­lis „Duon­ke­pio žmo­na“ ir 19 die­ną – „Mei­lė po guo­bo­mis“ jau per­si­kels į Šiau­lių kul­tū­ros cent­rą.
Pa­sak Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro di­rek­to­riaus...

„Sodra“ siunčia „vyšninius“ vokelius

2017 m. gegužės 16 d.
Pir­ma­die­nį „Sod­ra“ pra­dė­jo vyk­dy­ti ak­ci­ją „Šio­je ša­ly­je nė­ra vie­tos še­šė­liui“, pra­dė­jo siųs­ti laiš­kus 140 tūks­tan­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių, ku­rie per 2016 me­tus ne­su­kau­pė vie­ne­rių me­tų sta­žo. Jų ofi­cia­liai ro­do­mos pa­ja­mos yra ma­žes­nės nei mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA). In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai iš­siųs­ti ir ypač ma­žus at­ly­gi­ni­mus mo­kan­tiems darb­da­viams.
Šia in­for­ma­ci­ne kam­pa­ni­ja „Sod­ra“ no­ri pa­ra­gin­ti po­ten­cia­liai ne­le­ga­lias pa­ja­mas...

Gra­žiau­sios dai­nos – pa­siilg­tiems tė­ve­liams

2017 m. gegužės 13 d.
Va­kar penk­tą kar­tą Šiau­lių mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se su­reng­ta Šei­mos die­na. Gra­žiau­si vai­kų žo­džiai ir dai­nos bu­vo skir­ti ma­moms ir tė­čiams. Kas­met į šven­tę jų su­si­ren­ka vis dau­giau.
Šven­ti­nį kon­cer­tą pra­dė­jo šei­my­ni­nis trio – kū­di­kių na­muo­se au­gan­tys bro­liu­kas ir dvi jau­nes­nės se­su­tės. Vi­si trys links­mi, be­si­šyp­san­tys, žiū­ro­vų sa­lė­je aki­mis ieš­kan­tys sa­vų.
Po trio pa­si­ro­dy­mo į sce­ną žen­gia ma­žie­ji dai­no­rė­liai. Gal ket­ve­rių mer­gy­tė, pa­ma­čiu­si pir­mo­je ei­lė­je sė­din­čią...

Po to, kai rašėme

2017 m. gegužės 13 d.
„Šiau­lių kraš­tas“ pub­li­ka­ci­jo­je „Po­li­ti­nė­je mės­ma­lė­je – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai“ (2017 05 10) ra­šė, jog me­ras A. Vi­soc­kas, pa­skel­bęs ge­gu­žės 25 die­nos po­sė­džio dar­bot­var­kę, tei­kė klau­si­mą dėl M. Šiur­kaus at­lei­di­mo. Bu­vo pa­skelb­tas Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tas at­leis­ti M. Šiur­kų, kaip ne­va pra­ra­du­sį Ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Bet nei „in­ter­pe­lia­ci­jos“ ini­cia­to­rius, nei mo­ty­vai ne­bu­vo nu­ro­dy­ti.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis...

O gal ministrai turi kvotas?

2017 m. gegužės 13 d.
Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę, kad iš­rink­tie­ji po­li­ti­kai, atė­ję į val­džią, pa­mirš­ta sa­vo re­vo­liu­cin­gus pa­ža­dus.
Su­si­dū­rę su fi­nan­si­nė­mis rea­li­jo­mis, in­te­re­sų gru­pių ar­gu­men­tais ir įta­ka, biu­rok­ra­ti­jos ru­ti­na ir pa­si­prie­ši­ni­mu, nau­jie­ji po­li­ti­kai pa­pras­tai stip­riai su­ma­žin­da­vo sa­vo am­bi­ci­jas. Gau­da­vo rea­ly­bės at­sa­ką į kak­tą, ir tuo vis­kas pa­si­baig­da­vo. Ir gy­ve­ni­mas...

Trečiojo amžiaus universitete baigti mokslo metai

2017 m. gegužės 13 d.
Moks­lo me­tų už­bai­gi­mo šven­tė­je, ku­ri įvy­ko Kul­tū­ros cent­re, vos til­po vis da­ly­viai. 720 studentų–senjorų įteik­ti TAU dip­lo­mai.
Uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę svei­ki­no mies­to vi­ce­me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas, TAU va­do­vy­bė ir Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos vai­kų an­samb­lis.
TAU rek­to­rei As­tai Dam­ku­vie­nei, ku­ri ap­si­spren­dė at­si­sta­ty­din­ti, pa­dė­ko­ta už nuo­šir­dų dar­bą. Iš jos uni­ver­si­te­to vai­rą pe­rė­mė nau­ja­sis rek­to­rius Al­gis Baub­lys.
Uni­ver­si­te­te vei­kia 7...

Mikelio prizas – N. Kasparavičienei

2017 m. gegužės 13 d.
Pri­zas už trem­ties te­mos įpras­mi­ni­mą kraš­to­ty­ros dar­buo­se ski­ria­mas kraš­to­ty­ri­nin­kei, ko­lek­ci­nin­kei, Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jai Ni­jo­liai Kas­pa­ra­vi­čie­nei.
Iš trem­ties Si­bi­re, Kras­no­jars­ko kraš­te, tė­vai Ni­jo­lią (va­rdo ga­lū­nė – Si­bi­ro trem­ties pa­li­ki­mas), par­si­ve­žė ne­tu­rin­čią dve­jų me­tų ir ap­si­sto­jo Kai­riuo­se ša­lia Šiau­lių.
1992 me­tais ji įgy­ven­di­no no­rą, ly­dė­ju­sį vi­są gy­ve­ni­mą – ap­lan­ky­ti...

Festivalyje „Aušrinė žvaigždė“ šokėjai varžysis dėl „Grand Prix“

2017 m. gegužės 13 d.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je šo­kė­jų šven­tė­je į sce­ną už­lips net 723 šo­kė­jai. Kon­kur­se da­ly­vau­ja sep­ty­ni už­sie­nio ko­lek­ty­vai iš Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ka­za­nės, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, 19 įvai­rius šo­kius šo­kan­čių ko­lek­ty­vų iš Lie­tu­vos.
Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti fes­ti­va­lį, skir­tą Šo­kio die­nai, ki­lo stu­di­jos „Auš­re­lė“ įkū­rė­jai cho­reog­ra­fei Liud­mi­lai Ga­lan­ce­vai.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių kul­tū­ros cent­re pra­si­dės kon­kur­si­niai pa­si­ro­dy­mai. Į sce­ną lips ke­tu­rių am­žiaus gru­pių šo­kė­jai: ma­žie­ji, t...

„Patrepsynėje-2017“ trepsės moksleiviai

2017 m. gegužės 13 d.
Folk­lo­ri­nius liau­dies šo­kius pro­pa­guo­jan­čia­me ren­gi­ny­je su­ksis 87 po­ros iš vi­sos Lie­tu­vos. Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kian­čios var­žy­tu­vės ska­tins vai­kų ir jau­ni­mo lais­va­lai­kio užim­tu­mą, ug­dys pla­tes­nę pa­žin­tį su folk­lo­ri­niu šo­kiu.
Jau įvy­ku­sios šo­kių var­žy­tu­vės liu­di­ja, kad folk­lo­ri­nių šo­kių šo­kė­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­tų no­riai da­ly­vau­ja „Pat­rep­sy­nė­je“. „Toks su­si­do­mė­ji­mas džiu­gi­na. Sma­gu, kad šian­die­ni­nis jau­ni­mas „at­si­plė­šia“ nuo kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir...

Prancūzų kalba skambėjo skaitovų lūpose

2017 m. gegužės 13 d.
Kon­kur­se skam­bė­jo V. Hu­go, P. Eliua­ro, Ž. Pre­ve­ro, P. Ver­le­no teks­tai. Da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į dvi gru­pes pa­gal am­žių ir ži­nių ly­gį: tar­pu­sa­vy­je var­žė­si 6–8 ir 9–12 kla­sių skai­to­vai. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja krei­pė dė­me­sį į te­mos at­sklei­di­mą, tar­tį, in­to­na­ci­ją, me­niš­ku­mą.
6–8 kla­sių gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si Lu­kui Bom­gar­dui ir Mig­lei Poš­ku­tei iš Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos, ant­ra – Unė Ba­ra­naus­kai­tė iš „Ju­ven­tos“ pro­gim­na­zi­jos, Re­da Dauk­šai­tė iš „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos –...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas