(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Šiukšlių vežimo įmonėje nugriaudėjo sprogimas

2017 m. gegužės 19 d.
Edita KARKLELIENĖ

Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė­je, UAB „Eco­se­rvi­ce pro­jek­tai“ stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­je, už­si­de­gus per­krau­na­moms šiukš­lėms, smar­kiai ap­ga­din­ta šiukš­lių ve­ži­mo ma­ši­na.

edita@skrastas.lt

In­ci­den­tas įvy­ko prieš aš­tun­tą va­lan­dą ry­to. Apie gais­rą pra­neš­ta Bend­ro­sios pa­gal­bos cent­rui telefonu 112, į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo ope­ra­ty­vių­jų tar­ny­bų eki­pa­žai.

Spro­gi­mas įvy­ko pre­suo­jant šiukš­les vie­na­me iš kon­tei­ne­rių. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir lieps­na.

Aikš­te­lė­je dir­bęs įmo­nės „Eco­se­rvi­ce pro­jek­tai“ dar­bi­nin­kas ug­nį pa­mė­gi­no už­ge­sin­ti ge­sin­tu­vu. Ne­pa­vy­kus to pa­da­ry­ti iš­kvies­ti ug­nia­ge­siai.

Spro­gi­mo su­kel­tą gais­rą ug­nia­ge­siai už­ge­si­no ope­ra­ty­viai. Gais­ro me­tu ap­de­gė šiukš­lia­ve­žė ir jos įran­ga.

Tuo­jau po in­ci­den­to į įmo­nės stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lę at­vy­ko gais­rų ty­rė­jai.

Ap­žiū­ros me­tu sprog­me­nų ar tal­pyklų su du­jo­mis bei de­giais skys­čiais, ga­lė­ju­sių su­kel­ti gais­rą, ne­ras­ta.

Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, ug­nis ga­lė­jo įsi­plieks­ti įvy­kus che­mi­nei reak­ci­jai pre­suo­jant šiukš­les.

Kal­tas ap­lai­du­mas

Žmo­nės šia­me įvy­ky­je ne­nu­ken­tė­jo, o tūks­tan­ti­nius nuo­sto­lius pa­ty­ru­si bend­ro­vė „Eco­ser­vi­se pro­jek­tai“ gy­ven­to­jus ir įmo­nes per­spė­ja, kad ap­lai­du­mas ir abe­jin­gu­mas tvar­kant at­lie­kas ga­li su­kel­ti la­bai skau­džių pa­sek­mių.

„Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ di­rek­to­riaus And­re­jaus Ba­ri­no­vo tei­gi­mu, kol kas nė­ra aiš­ku, dėl ko­kių me­džia­gų ar jų są­vei­kos ki­lo gais­ras. Ta­čiau vie­na aki­vaiz­du – to­kioms me­džia­goms ne vie­ta mai­šuo­se, tuo la­biau at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riuo­se.

„Pa­da­ri­niai ga­lė­jo bū­ti dar skau­des­ni, to­dėl pa­si­se­kė, jog tuo me­tu ar­ti ne­bu­vo žmo­nių ir nie­kas ne­nu­ken­tė­jo. Tuo tar­pu au­to­mo­bi­lio vi­dus ap­de­gė la­bai stip­riai ir grei­čiau­siai ne­pa­tai­so­mai“, – ko­men­tuo­ja A. Ba­ri­no­vas.

Anot jo, toks ap­lai­du­mas įmo­nei kai­nuos apie 10 tūks­tan­čių eu­rų.

„Ty­ri­mas dėl šio įvy­kio bus, ta­čiau kal­ti­nin­ką var­gu ar pa­vyks nu­sta­ty­ti, mat ug­nis ki­lo vie­na­me ar ke­liuo­se iš dau­gy­bės kon­tei­ne­ry­je bu­vu­sių šiukš­lių mai­šų“, – paaiš­ki­no įmo­nės va­do­vas.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) duo­me­ni­mis, per šiuos me­tus at­lie­kų kon­tei­ne­riuo­se jau ki­lo 479 gais­rai, iš ku­rių net 234 – dėl neat­sar­gaus gy­ven­to­jų el­ge­sio. A. Ba­ri­no­vas už­si­me­na, kad pa­na­šių įvy­kių Šiau­liuo­se ir ki­tuo­se mies­tuo­se pa­si­tai­ko ga­na daž­nai, ta­čiau to­kio at­ve­jo, kad at­vi­ra lieps­na deg­tų vi­sa šiukš­lia­ve­žė – dar ne­bu­vo.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Spro­gi­mas ap­ga­di­no šiukš­lių pre­sa­vi­mo įren­gi­nį. Ma­no­ma, kad in­ci­den­tą su­kė­lė che­mi­nė reak­ci­ja.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas