(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Operacinėje dirigavo prancūzas

2017 m. gegužės 20 d.
Edita KARKLELIENĖ

Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je at­lik­ta pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja nau­jos rū­šies ana­to­mi­niu en­dop­ro­te­zu.

Pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas Šiau­lių chi­rur­gai skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ta­čiau ši ope­ra­ci­ja pir­ma tuo, kad pa­cien­tei įsta­ty­tas en­dop­ro­te­zas yra tiks­liau­sias žmo­gaus są­na­rio ati­tik­muo.

Me­di­kai sa­ko, kad toks ana­to­mi­nis są­na­rio imp­lan­tas pa­cien­tams su­teiks ga­li­my­bę gy­ven­ti visa­ver­tį gy­ve­ni­mą.

edita@skrastas.lt

Ti­ki­ma­si 100 pro­c. sėk­mės

Pro­te­za­vi­mo nau­jos kar­tos en­dop­ro­te­zu ope­ra­ci­ją va­kar at­li­ko vi­sa Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės pro­fe­sio­na­lų ko­man­da: or­to­pe­dai-trau­ma­to­lo­gai Vy­tau­tas Ma­žu­ta­vi­čius ir Žyd­rū­nas Vit­kaus­kas, jiems tal­ki­no pa­ty­rę inst­ru­men­ta­to­riai, ope­ra­to­riai.

Chi­rur­gus ope­ra­ci­jos me­tu inst­ruk­ta­vo spe­cia­lis­tas iš Pa­ry­žiaus – or­to­pe­di­jos imp­lan­tų inst­ruk­to­rius Da­ne­tas Pas­ka­lis.

Dvi va­lan­das truku­si ope­ra­ci­ja praė­jo sklan­džiai, 60-me­tės pa­cien­tės iš Jo­niš­kio svei­ka­tos būk­lė bu­vo nor­ma­li.

Mo­te­ris, ku­riai at­lik­ta pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja mo­der­niu pran­cū­zų ga­min­to­jų en­dop­ro­te­zu, bu­vo pa­ty­ru­si trau­mą, po ku­rios diag­no­zuo­tas ske­veld­ri­nis pro­ksi­ma­li­nio žąs­ti­kau­lio ga­lo lū­žis.

„Lū­žis bu­vo są­na­ri­nis, tai­gi pa­si­rin­ki­mo at­lik­ti ki­to­kią ope­ra­ci­ją kaip ir ne­tu­rė­jo­me. Pa­si­rin­ko­me ana­to­mi­nį va­rian­tą, ku­ris kartu at­kūrė ir pe­ties są­na­rio ana­to­mi­ją, ir su­teiks pa­cien­tei ga­li­my­bę ran­ką ju­din­ti bei mankš­tin­ti kaip bu­vo iki trau­mos“, – sa­kė V. Ma­žu­ta­vi­čius.

Chi­rur­gai pa­ša­li­no žas­ti­kau­lio gal­vą, ku­ri pla­ni­nės ope­ra­ci­jos me­tu pa­pras­tai kei­čia­ma, jei­gu diag­no­zuo­ja­ma art­ro­zė ar­ba ap­tin­ka­mi ko­kie nors de­ge­ra­ci­niai pa­ki­ti­mai.

„Per ope­ra­ci­ją spe­cia­lų stie­bą įdė­jo­me į žas­ti­kau­lio ka­na­lą ir – į men­tės są­na­ri­nį pa­vir­šių. Trum­pai sa­kant, bu­vo įsta­ty­tas pil­nas to­ta­li­nis en­dop­ro­te­zas“, – sa­kė V. Ma­žu­ta­vi­čius.

Pa­sak Ž. Vit­kaus­ko, pa­grin­di­nis nau­jo­jo pro­te­zo pri­va­lu­mas tas, kad jis yra ana­to­mi­nis, o tai reiš­kia, kad tu­rin­tis to­kį pro­te­zą žmo­gus ran­ką ga­li ju­din­ti vi­so­mis kryp­ti­mis.

Ti­ki­ma­si, kad pa­cien­tė at­gaus apie 95 –100 pro­cen­tų iki trau­mos bu­vu­sio ju­de­sio.

Tik­rą­jį en­dop­ro­te­zo efek­tą pa­cien­tė tu­rė­tų pa­jus­ti po maž­daug tri­jų – še­šių mė­ne­sių: jos dar lau­kia rea­bi­li­ta­ci­nis lai­ko­tar­pis.

At­ve­jis su­dė­tin­gas, spe­cia­lis­tai – ge­ri

Vie­no są­na­rio kei­ti­mas, chi­rur­gų žo­džiais, tai di­džiu­lės dė­žės ir dau­gy­bė įvai­rių inst­ru­men­tų, ir vis­ką rei­kia pri­tai­ky­ti, pa­siim­ti.

Pri­tai­kant nau­jos rū­šies pe­ties są­na­rio pro­te­zą, la­bai pa­dė­jo or­to­pe­di­jos imp­lan­tų inst­ruk­to­rius Da­ne­tas Pas­ka­lis. Jis ope­ra­ci­jos me­tu aiš­ki­no ir inst­ruk­ta­vo.

Po ope­ra­ci­jos D. Pas­ka­lis sa­kė, kad šiau­lie­čių chi­rur­gų dar­bas ope­ra­ci­jos me­tu bu­vo tik­rai pro­fe­sio­na­lus ir kva­li­fi­kuo­tas.

„Šis at­ve­jis bu­vo ga­nė­ti­nai sun­kus, nes bu­vo lū­žis, o ne pla­ni­nė są­na­rio kei­ti­mo ope­ra­ci­ja. Jū­sų chi­rur­gai vis­ką pa­da­rė nuo­sek­liai ir tiks­liai“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.

Jam įspū­dį pa­li­ko ope­ra­ci­jos me­tu itin sklan­džiai dir­bu­si vi­sa ko­man­da.

„Pui­kūs jū­sų inst­ru­men­ta­to­riai, ope­ra­to­riai. Jie nie­ko ne­klau­si­nė­ja, tar­pu­sa­vy­je su­si­kal­ba aki­mis. Pui­kiai pa­žįs­ta inst­ru­men­ta­vi­mą. Pas jus pui­ki au­ra“, – ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo pran­cū­zas.

Šiau­lie­čiai se­mia­si pa­tir­ties

Va­ka­rykš­tė pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja truko dvi va­lan­das. Me­di­kai sa­ko, kad toks lai­ko­tar­pis dėl to, jog ope­ra­ci­jos me­tu bu­vo kar­tu ir mo­ko­ma­si.

Pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jos įpras­tais pro­te­zais trun­ka apie va­lan­dą.

Šiau­lių chi­rur­gai pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas ste­bė­jo Pa­ry­žiaus gy­dy­mo įstai­go­je, spe­cia­li­zuo­ti mo­ky­mai vy­ko ir Lie­tu­vo­je.

Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos cent­ro ve­dė­jo Ro­ber­to Mi­ka­laus­ko žo­džiais, ne­re­tai pa­cien­tai tei­rau­ja­si, ko­kį są­na­rio pro­te­zą jie tu­rė­tų pa­si­rink­ti.

„Aš sa­kau, kad są­na­rį rei­kia rink­tis pa­gal lie­tu­vių ga­li­my­bes. Kaip ko­kį au­to­mo­bi­lį – nei tai bran­gų, nei tai pra­stą. Rei­kia rink­tis op­ti­ma­lų va­rian­tą. Nau­jie­ji pran­cū­ziš­ki en­dop­ro­te­zai, ku­riuos įsigy­ja Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa, ma­nau, ir yra tas op­ti­ma­lus va­rian­tas“, – sa­kė ve­dė­jas.

Per me­tus Lie­tu­vo­je įde­da­ma apie 7000 pro­te­zų, iš jų pe­ties – apie 150. Šiau­liuo­se to­kių ope­ra­ci­jų iki šiol at­lie­ka­ma tik ke­le­tas.

Po­rei­kis, pa­ste­bi­ma, kiek­vie­nais me­tais vis di­dė­ja – pa­cien­tų su pe­ties skaus­mais yra daug.

Pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jos rei­ka­lau­ja ypa­tin­go chi­rur­gų pa­si­ruo­ši­mo, spe­cia­lios įran­gos bei imp­lan­tų. Dėl ana­to­mi­nių sa­vy­bių pe­ties są­na­rio ope­ra­ci­jas at­lik­ti su­dė­tin­giau nei klu­bo ar ke­lio są­na­rių.

At­lik­tas ir ke­lio pro­te­za­vi­mas

Va­kar, nau­do­jant to­kius pa­čius en­dop­ro­te­zus, bu­vo at­lik­ta ir ke­lio są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja.

„Moks­las ei­na tuo ke­liu, kad imp­lan­tai kuo la­biau ati­tik­tų ana­to­mi­ją, kad kuo ma­žiau bū­tų chi­rur­gi­nės in­ter­ven­ci­jos ir kuo dau­giau nau­dos pa­cien­tui, – sa­kė Ž. Vit­kaus­kas. – Jei žmo­gui su­dy­la ne vi­sas ke­lio są­na­rys, o tik vie­na jo pu­sė, nau­jai­siais imp­lan­tais ga­li­ma pa­keis­ti tik da­lį są­na­rio.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pas­ku­ti­niai pa­si­ta­ri­mai prieš ope­ra­ci­ją.

Veiks­mas pra­si­de­da. Pa­cien­tė at­si­bus su nau­ju są­na­riu.

Pas­ku­ti­nė per­žiū­ra prieš ope­ra­ci­ją.

Dar­bui pa­reng­tas jė­gos inst­ru­men­tas.

Tiks­lus ir pro­fe­sio­na­lus inst­ru­men­ta­vi­mas pa­leng­vi­na chi­rur­gų dar­bą.

Ope­ra­ci­jos me­tu inst­ruk­ta­vęs or­to­pe­di­jos imp­lan­tų inst­ruk­to­rius Da­ne­tas Pas­ka­lis iš Pran­cū­zi­jos (kai­rė­je) Šiau­lių or­to­pe­dų trau­ma­to­lo­gų Vy­tau­to Ma­žu­ta­vi­čiaus (gre­ta) ir (de­ši­nė­je) Žyd­rū­no Vit­kaus­ko at­lik­tą dar­bą įver­ti­no kaip la­bai pro­fe­sio­na­lų. Ant­ras iš de­ši­nės – Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos cent­ro ve­dė­jas Ro­ber­tas Mi­ka­laus­kas.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas