(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

E. Bivainis laimėjo bylą ir keliolika tūkstančių eurų

2017 m. gegužės 18 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Bu­vu­sio Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Eduar­do Bi­vai­nio at­lei­di­mą iš pa­rei­gų teis­mas pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu. Ta­ry­bai teis­muo­se at­sto­vau­jan­tis me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su E. Bi­vai­nio ieš­ki­nio ar­gu­men­tais vi­siš­kai su­ti­ko. Pra­loš­ta by­la Sa­vi­val­dy­bei kai­nuos ma­žiau­siai 15 tūks­tan­čių eu­rų.

ruta@skrastas.lt

Vėl plo­ni­na mies­to pi­ni­gi­nę

Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas spren­di­mą dėl E. Bi­vai­nio, ku­ris skun­dė jį at­lei­du­sią mies­to Ta­ry­bą, priė­mė ge­gu­žės 16 die­ną.

Teis­mas skun­dą ten­ki­no ir pa­nai­ki­no mies­to Ta­ry­bos 2016 me­tų gruo­džio 19 die­nos spren­di­mą at­leis­ti E. Bi­vai­nį.

Ka­dan­gi jis ne­pra­šė grą­žin­ti į pa­rei­gas, tai bus at­leis­tas nuo teis­mo spren­di­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos.

Spren­di­mas per mė­ne­sį dar ga­li bū­ti skun­džia­mas. Jei­gu ne­bus ap­skųs­tas, E. Bi­vai­nis bus at­leis­tas po mė­ne­sio – nuo bir­že­lio 16 die­nos.

E. Bi­vai­niui pri­teis­ta su­mo­kė­ti vi­du­ti­nio dy­džio at­ly­gi­ni­mą už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos mė­ne­sius nuo 2017 me­tų sau­sio 2 die­nos. Taip pat – dvie­jų mė­ne­sių vi­du­ti­nio dy­džio at­ly­gi­ni­mo išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją.

Sa­vi­val­dy­bė dar ne­skai­čiuo­ja, kiek teks bu­vu­siam di­rek­to­riui mo­kė­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­čia­vi­mu, ma­žiau­siai per 15 tūks­tan­čių eu­rų (pa­gal Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­mą 2016 me­tų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą, ku­ris su­da­rė 2 058 eu­rus).

E. Bi­vai­nis po sėk­min­gos jam by­los ga­li kreip­tis į teis­mą ir dėl by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo, pri­si­teis­ti dar ke­lis tūks­tan­čius eu­rų iš Sa­vi­val­dy­bės.

Pa­vyz­džiui, Ta­ry­bos at­leis­tas vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, ku­rį į pa­rei­gas me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per teis­mą su­grą­ži­no tai­kos su­tar­ti­mi, iš Sa­vi­val­dy­bės pri­si­tei­sė per 3 tūks­tan­čius eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Jei­gu ir E. Bi­vai­nis pa­na­šiai pri­si­teis, kad Sa­vi­val­dy­bė deng­tų jo ad­vo­ka­to iš­lai­das, tai mies­to ki­še­nę pa­plo­nins iš vi­so per 18 tūks­tan­čių eu­rų.

Ta­ry­bos ne­gy­nė

Teis­mas E. Bi­vai­nio at­lei­di­mą ne­tei­sė­tu pri­pa­ži­no iš es­mės dėl pa­žeis­tų pro­ce­dū­rų.

E. Bi­vai­nio skun­do pa­grin­di­nis mo­ty­vas bu­vo, jog gruo­džio 19 die­ną bu­vo su­šauk­tas ne­tei­sė­tas Ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me jam bu­vo pa­reikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas.

Po­sė­dį su­šau­kė ne me­ras, o vie­nas treč­da­lis Ta­ry­bos na­rių, reikš­da­mi E. Bi­vai­niui ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą treč­da­lis Ta­ry­bos na­rių ga­li su­šauk­ti Ta­ry­bos po­sė­dį, jei­gu me­ras jų rei­ka­la­vi­mu po­sė­džio ne­su­šau­kia per 14 die­nų.

E. Bi­vai­nis pra­šė pri­pa­žin­ti, jog Ta­ry­bos na­riai ne­tu­rė­jo pa­grin­do po­sė­džio su­šauk­ti, nes me­ras dar ne­bu­vo pa­nau­do­jęs ga­li­my­bės pa­ts po­sė­dį su­šauk­ti pa­gal Ta­ry­bos na­rių rei­ka­la­vi­mą.

Ko­kia bu­vo me­ro, Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja teis­me?

„Me­ras teis­mui da­vė at­sa­ky­mą, jog E. Bi­vai­nis bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ Lau­ra Ste­pon­kie­nė, Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja. – Jis tą po­zi­ci­ją iš­sa­kė dar per Ta­ry­bos po­sė­dį ir teis­mui ją tik pa­tvir­ti­no. Ir aš per po­sė­dį bu­vau pa­tei­ku­si in­for­ma­ci­ją, kad po­sė­dis bus ne­tei­sė­tas, bet nie­kas ne­rea­ga­vo.“

Jos tei­gi­mu, me­rui tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mas ne tik pra­šy­mas su­šauk­ti po­sė­dį, bet ir spren­di­mo pro­jek­tas, su­de­rin­tas nu­sta­ty­ta tvar­ka.

„Pra­šy­mą me­ras tu­rė­jo, bet spren­di­mo pro­jek­to ne­tu­rė­jo, o kai jį pa­tei­kė, tik ta­da pra­si­dė­jo 14 die­nų ter­mi­nas. Me­ras neat­si­sa­kė po­sė­džio su­šauk­ti, ta­čiau Ta­ry­ba neiš­lau­kė, rea­liai rei­kė­jo dar ke­lias die­nas pa­lauk­ti,“ – aiš­ki­no tei­si­nin­kė.

Ne­tei­sė­ta­me gruo­džio 19 die­nos Ta­ry­bos po­sė­dy­je A. Vi­soc­kas pa­ts da­ly­va­vo ir pir­mi­nin­ka­vo.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad Ta­ry­bos po­sė­dis ini­ci­juo­jant di­rek­to­riaus at­lei­di­mą bu­vo su­šauk­tas ne­si­lai­kant Ta­ry­bos reg­la­men­tu nu­sta­ty­tų po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mo tai­syk­lių ir tvar­kos. Taip pat pri­pa­ži­no, jog po­sė­džio me­tu pa­da­ry­ta es­mi­nių Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­tų ir Ta­ry­bos reg­la­men­to pa­žei­di­mų.

Žai­di­mai ter­mi­nais

Is­to­ri­ja su E. Bi­vai­nio ir D. Griš­ke­vi­čiaus at­lei­di­mais pra­si­dė­jo dar per­nai gruo­džio 1 die­ną.

Int­er­pe­lia­ci­jų jiems ini­cia­to­riai tą­dien įtei­kė me­rui pra­šy­mą su­šauk­ti Ta­ry­bos po­sė­dį per po­rą sa­vai­čių. Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tus dėl at­lei­di­mų tei­kė gruo­džio 9 die­ną. Bet tą­dien me­ras išė­jo vie­ną die­ną ato­sto­gau­ti, o po jos bu­vo sa­vait­ga­lis.

Tad me­ras ir Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas vė­luo­da­mi pa­skel­bė gruo­džio 15 die­nos po­sė­džio dar­bot­var­kę ir jau bu­vo aiš­ku, kad po­sė­dis dėl neiš­lai­ky­tų ter­mi­nų bus ne­tei­sė­tas.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog tuo­met ini­cia­to­riai, su­šau­kę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, pik­ti­no­si: „Ter­mi­nai neiš­lai­ky­ti dėl pik­ty­bi­nės me­ro po­zi­ci­jos, sek­re­to­ria­tas blo­ka­vo mū­sų pra­šy­mus, o me­ras tai to­le­ra­vo.“

Ir tuo­met pa­tys ap­si­spren­dė su­šauk­ti po­sė­dį gruo­džio 19 die­ną.

Ima­si ini­ci­juo­ti me­ro ap­kal­tą

De­nis Mi­cha­len­ko, Ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Šiau­lius“ se­niū­nas, nė ne­si­ste­bi A.Vi­soc­ko po­zi­ci­ja E.Bi­vai­nio by­lo­je.

„Ta­ry­bos po­zi­ci­jos teis­muo­se nė­ra kam gin­ti, – sa­kė po­li­ti­kas. – Mū­sų ma­ny­mu, mes vis­ką pa­tei­kė­me lai­ku, bet bu­vo aki­vaiz­dus me­ro ne­no­ras skelb­ti Ta­ry­bos po­sė­dį. Me­ras vie­nas spren­džia – rei­kia ar ne­rei­kia gin­ti Ta­ry­bos po­zi­ci­jos, to­dėl re­zul­ta­tas ir yra toks – ir D. Griš­ke­vi­čiaus by­lo­je, ir E. Bi­vai­nio.“

Jo nuo­mo­ne, to­kią si­tua­ci­ją le­mia įsta­ty­mo ne­to­bu­lu­mai, ku­riais nau­do­ja­si me­ras.

„Ta­ry­bos ran­kos yra su­riš­tos, mes nė teis­mo spren­di­mų ne­ga­li­me skųs­ti, nes tik me­ras tai ga­li da­ry­ti, – sa­kė jis. – Vie­nin­te­lė išei­tis skųs­ti pa­tį me­rą – per ap­kal­tą. Tik mes ne­tu­ri­me to­kių tei­si­nių iš­tek­lių, kaip me­ras – jis ga­li pa­si­telk­ti Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kus, Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tą, iš Sa­vi­val­dy­bės re­sur­sų sam­dy­ti ad­vo­ka­tus. Mums pa­tiems rei­kė­tų ad­vo­ka­tus sam­dy­ti.“

Jis ne­sle­pia, jog tel­kia­mos pa­jė­gos ini­ci­juo­ti me­rui ap­kal­tą.

„Ta­ria­mės su ki­to­mis frak­ci­jo­mis ir ban­dy­si­me su­rink­ti 11 Ta­ry­bos na­rių pa­ra­šų, – sa­kė D. Mi­cha­len­ko. – Ini­ci­juo­tu­me ap­kal­tą dėl dvie­jų prie­žas­čių – tai­kos su­tar­ties su D. Griš­ke­vi­čiu­mi ir dėl ne­tei­sė­to S. Les­nic­ko at­lei­di­mo. Gal­būt ir E. Bi­vai­nio by­la pri­si­dė­tų.“

Teis­mas pri­pa­ži­no, jog me­ras, at­leis­da­mas S. Les­nic­ką, Fut­bo­lo aka­de­mi­jos di­rek­to­rių, vir­ši­jo sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ir pa­žei­dė Ta­ry­bos išim­ti­nę tei­sę skir­ti ar at­leis­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus.

Ši me­ro pra­loš­ta by­la kai­na­vo per 12 tūks­tan­čių eu­rų – tiek iš vi­so pa­klo­ta už pri­vers­ti­nę S. Les­nic­ko pra­vaikš­tą ir jo by­li­nė­jimo­si iš­lai­das. Dar 6 800 eu­rų Sa­vi­val­dy­bė at­sei­kė­jo ir sa­vo sam­dy­tiems ad­vo­ka­tams.

S. Les­nic­kas ge­gu­žės pra­džio­je su­grą­žin­tas į pa­rei­gas, o me­ras to­liau sie­kia jį at­leis­ti – tik da­bar jau Ta­ry­bos spren­di­mu. At­lei­di­mo pro­jek­tas pa­skelb­tas ge­gu­žės 25 die­nos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Eduardas Bivainis, miesto Tarybos atleistas iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų dėl nepasitikėjimo, į pareigas nebegrįš, bet už neteisėtą atleidimą prisiteisė solidžius pinigus.

Denis Michalenko, miesto Tarybos frakcijos „Už Šiaulius“ seniūnas, teigia, jog frakcijose bus renkami parašai mero apkaltai inicijuoti.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (52)

gėda ir, 2017-05-22 23:12
Nejaugi opozicija negali rasti gero teisininko, kuris paruoštų tokiam vadovui apkaltą, kad baigtųsi spektakliai, o prasidėtų darbai Šiauliuose, tiesiog darosi gėda gyventi intrigų mieste.

gėda ir, 2017-05-22 23:12
Nejaugi opozicija negali rasti gero teisininko, kuris paruoštų tokiam vadovui apkaltą, kad baigtųsi spektakliai, o prasidėtų darbai Šiauliuose, tiesiog darosi gėda gyventi intrigų mieste.

gėda ir, 2017-05-22 23:12
Nejaugi opozicija negali rasti gero teisininko, kuris paruoštų tokiam vadovui apkaltą, kad baigtųsi spektakliai, o prasidėtų darbai Šiauliuose, tiesiog darosi gėda gyventi intrigų mieste.

Noriu zinoti, 2017-05-21 15:43
Ponas Bivainis i merus!!!
Naujas anekdotas, tai reiketu apie jo darbus pasidometi:neisisavinti biudzeto pinigai, projektu administravimas, numatytos programos nevykdymas!
Stai visi matomi strateginiai mano nuomone sio miesto vadovo darbai!
Ataskaita net nepatvirtinta taryboje, o dar siulot ji i merus.
Manau geriausiai siam ponui sekesi rajono savivaldybeje, rimtos pareigos , rimti darbai ir rezultatas matomas!
Siaip isvaizda nieko -reprezentatyvi...
Ir dar idomu ar dabar visu geriausias miesto ekomomistas , kurio nori visas Lietuvos verslas , turi darbo ir bent pasiulymu kuom uzsiimti, aisku be rajono savivaldybeje dirbto darbelio?

Patarimas, 2017-05-19 22:00
Opozicija, susiraskit tokius reikalus išmanantį teisininką ar advokatą, kitaip pralošit dar kelis kartus. Laimi teisiniai niuansai.

to Į, 2017-05-19 17:37
E. Bivainis - GERIAUSIAS. Jį sudorojo politikai už padorumą. Mes jį 2019 m. rinksim į Merus.

Į, 2017-05-19 16:10
Į klausimus atsakys toks Jonas Bartkus iš Šiaulių banko. Perversmas įvyko, kuomet Bivainis perfinansavo paskolas ir miestas gavo pusę lemo.

Į, 2017-05-19 16:10
Į klausimus atsakys toks Jonas Bartkus iš Šiaulių banko. Perversmas įvyko, kuomet Bivainis perfinansavo paskolas ir miestas gavo pusę lemo.

Į, 2017-05-19 16:10
Į klausimus atsakys toks Jonas Bartkus iš Šiaulių banko. Perversmas įvyko, kuomet Bivainis perfinansavo paskolas ir miestas gavo pusę lemo.

Į, 2017-05-19 16:10
Į klausimus atsakys toks Jonas Bartkus iš Šiaulių banko. Perversmas įvyko, kuomet Bivainis perfinansavo paskolas ir miestas gavo pusę lemo.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 52

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 52
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas