(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Ar jau laikas uždaryti oro uostą?

2017 m. gegužės 17 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių oro uos­to įmo­nės va­do­vas pra­šo mies­to po­li­ti­kų ap­si­spręs­ti dėl oro uos­to atei­ties. De­šimt­me­čius tem­pia­mą jo pro­ble­mą siū­lo spręs­ti vals­ty­bės ly­giu. Bet tam di­rek­to­riaus ant­pe­čiai per ma­ži, o Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos nė­ra.

ruta@skrastas.lt

Pats mi­na mi­nis­te­ri­jos slenks­tį

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rius And­rius Dau­jo­tas raš­tu krei­pė­si į mies­to me­rą ir Ta­ry­bą, pra­šy­da­mas Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl oro uos­to to­les­nio li­ki­mo.

Pir­ma­die­nį Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se A. Dau­jo­tas in­for­ma­vo, jog raš­tą su­ra­šė po su­si­ti­ki­mo su su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ru.

Su juo ap­ta­rė tris ga­li­mus oro uos­to sta­tu­so va­rian­tus. Pir­ma­sis – per­duo­ti Šiau­lių oro uos­tą vals­ty­bei, ant­ra­sis – vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės oro uos­tas, tre­čias – vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo.

„Bet ma­nęs klau­sė, ko­kia yra Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja? Aš jos ne­ži­nau, – sa­kė po­li­ti­kams A. Dau­jo­tas. – Ma­no aki­mis, tai la­bai bran­gus ob­jek­tas, bet jūs ga­li­te jį val­dy­ti, kaip mies­to trau­kos ob­jek­tą, tu­rė­ti ir ka­ri­nį, ir tarp­tau­ti­nį ci­vi­li­nį oro uos­tą. Pra­šau jū­sų po­zi­ci­jos, ką da­ry­si­me ar nie­ko ne­da­ry­si­me?“

Įmo­nės si­tua­ci­ją jis įvar­di­jo „pra­sto­ka": „Gruo­dį bu­vo du skry­džiai, sau­sį – nė vie­no, va­sa­rį – du“. Kiek bu­vo skry­džių ko­vo, ba­lan­džio mė­ne­siais nė ne­be­var­di­jo.

Vėl bai­gė­si lė­šos, rei­ka­lin­gos už­tik­rin­ti avia­ci­jos sau­gu­mo funk­ci­ją, ku­ri pri­va­lo­ma vyk­dy­ti pa­gal įsta­ty­mus. Ta­ry­bos pra­šo­ma tam tiks­lui skir­ti 150 tūks­tan­čių eu­rų – 9 dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui, pri­va­lo­miems kur­sams, li­cen­ci­joms, mo­kes­čiams. Svars­to­ma at­riek­ti ma­žiau – 109 tūks­tan­čius eu­rų.

„Jei­gu įmo­nę ir už­da­ry­si­te, tą funk­ci­ją rei­kės vyk­dy­ti – kaž­kam per­duo­ti“, – per­spė­jo A. Dau­jo­tas.

Ka­bo in­ves­ti­ci­jų pro­ble­ma

„Joks in­ves­tuo­to­jas ne­no­ri atei­ti į tuš­čią že­mę“, – pa­brė­žė įmo­nės di­rek­to­rius.

Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja, ku­ri dar per­nai no­rė­jo or­ga­ni­zuo­ti skry­džius, pa­ma­čiu­si, ko­kia yra inf­rast­ruk­tū­ros būk­lė, pa­sa­kė, jog ne­ga­li ri­zi­kuo­ti.

100 to­nų „boin­gams“ gre­sia nu­si­lauž­ti ša­si rie­dant perono plokš­tė­mis.

Bu­vo su­ras­ti ir Lie­tu­vo­je pir­mie­ji po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai. Jie taip pat kė­lė klau­si­mą, ar bus įreng­ta inf­rast­ruk­tū­ra – pe­ro­nas, pri­va­žia­vi­mai prie skly­po?

Da­bar nau­do­ja­mas pe­ro­nas yra pra­stos būk­lės, pri­klau­so ka­riš­kiams. Pa­nau­dos su­tar­tis bai­gė­si, pe­ro­nas nau­do­ja­mas tik žo­di­niu su­si­ta­ri­mu. Rei­kia sta­ty­ti nau­ją pe­ro­ną, įreng­ti vie­tas kro­vi­niams iš­krau­ti. Sus­kai­čiuo­ta, jog tam rei­kė­tų 5 mi­li­jo­nų eu­rų Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų.

Ir in­ves­ti­ci­jų, ir auk­cio­no klau­si­mai įstri­gę ant­rą mė­ne­sį. Ko­vo pa­bai­go­je auk­cio­ną ža­dė­ta skelb­ti per po­rą sa­vai­čių.

Ne­beaiš­ku, ar ateis į auk­cio­ną su­ras­ti po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai, ža­dė­jo čia kur­ti lėk­tu­vų re­mon­to ir ap­tar­na­vi­mo ba­zę.

„Dai­ro­si į Kau­ną ir Es­ti­ją – tu­ri pa­siū­ly­mų“, – sa­kė A. Dau­jo­tas.

Pla­nas – stal­čiui

Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo pa­da­ry­tas stra­te­gi­nis oro uos­to iš­vys­ty­mo pla­nas. Per de­vy­ne­rius me­tus pla­nuo­ta in­ves­tuo­ti per 9 mi­li­jo­nus eu­rų.

„Bet ga­vo­me tik 400 tūks­tan­čių eu­rų, – sa­kė A. Dau­jo­tas. – Jei­gu priė­mė­te spren­di­mą, kad vys­to­te oro uos­tą, pa­da­rė­te to­kį bran­gų pro­jek­tą, tai ir ei­ki­te ta link­me. Man da­bar sa­ko, va­do­vau­kis tuo pla­nu, bet nė­ra jo­kių są­ly­gų.“

Jis ne­nei­gia, jog Sa­vi­val­dy­bei 5 mi­li­jo­nai eu­rų – di­džiu­liai pi­ni­gai.

„Bet juos in­ves­ta­vus 20 me­tų at­si­ver­tų ga­li­my­bė vys­ty­ti veik­lą, pra­si­dės bent skry­džiai“, – ti­ki­no di­rek­to­rius.

Jis pri­mi­nė po­li­ti­kams, kad lai­ku neį­ren­gus ve­te­ri­na­ri­jos po­sto NA­TO kro­vi­niai pa­su­ko į Ry­gą.

Da­bar po­stas įreng­tas, bet di­rek­to­riaus „ant­pe­čiai“ per ma­ži NA­TO kro­vi­niams grą­žin­ti į Šiau­lius. Be to, ir po­stas pri­klau­so ka­riš­kiams, nors į įran­gą bu­vo in­ves­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gai.

„Šiau­lių kraš­tui“ A. Dau­jo­tas sa­kė ne­pla­nuo­jąs pa­ts pa­si­trauk­ti.

„Raš­tą pa­ra­šiau, nes nie­kur ne­ra­dau jo­kio spren­di­mo, ko iš oro uos­to no­ri sa­vi­nin­kė – Sa­vi­val­dy­bė?“

„Vai­di­na­me, jog rū­pi“

Po­li­ti­kai svars­tė, jei­gu oro uos­tas bus ati­duo­tas vals­ty­bei, tai bus ka­ri­nis oro uos­tas ir tiek. Ne bet koks pri­va­tus ka­pi­ta­las ga­li atei­ti. Iš kar­to pra­si­de­da paieš­kos, ar Ru­si­jos au­sys ne­ky­šo? Abe­jo­jo, ar net Ki­ni­jos kom­pa­ni­jos ga­lė­tų atei­ti.

Ko­mi­te­to na­rys Alf­re­das Lan­kaus­kas, ku­riam bū­nant me­ru, prieš 20 me­tų bu­vo su­dė­tos pir­mos in­ves­ti­ci­jos į oro uos­to re­konst­ruk­ci­ją, siū­lė reng­ti po­zi­ci­ją su­si­ti­ki­mui su su­si­sie­ki­mo ir kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rais.

Bet ar vals­ty­bei ket­vir­tas ci­vi­li­nis oro uos­tas rei­ka­lin­gas?

„Ne­rei­ka­lin­gas – tai fak­tas, kas ma­no ki­taip, žiau­riai klys­ta“, – ti­ki­no Jo­nas Bart­kus, Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Jis pa­brė­žė, jog šios Ta­ry­bos ka­den­ci­jos „ne­lai­mė“, kad su­dė­jus krū­vą pi­ni­gų įmo­nės sko­loms deng­ti, dau­giau nie­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta.

„Mies­tas sa­vo vi­zi­jo­se ir ne­tu­ri oro uos­to, vai­di­na­me tik, kad tu­ri­me to­kią vi­zi­ją, – sa­kė po­li­ti­kas. – Pa­ro­dy­ki­te nors vie­ną žmo­gų, ku­ris Sa­vi­val­dy­bė­je tuo rū­pi­na­si – nė­ra. Me­ras, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – po­li­ti­kai, o sky­riuo­se nė­ra nė vie­no žmo­gaus. Vie­nin­te­lis šan­sas, jei­gu ma­to­me oro uos­tą, kaip mies­to inf­rast­ruk­tū­ros da­lį, rei­kia Sa­vi­val­dy­bė­je kur­ti mar­ke­tin­go struk­tū­rą. Kas truk­do Ad­mi­nist­ra­ci­jai tai da­ry­ti?“

J. Bart­kus pa­brė­žė, jei­gu to­liau nie­ko ne­bus da­ro­ma, tai ir ki­tų ka­den­ci­jų Ta­ry­ba su­ks tą pa­tį ra­tą: ne­bė­ra pi­ni­gų įmo­nei iš­si­lai­ky­ti – duo­ki­te.

Už po­li­ti­nę dis­ku­si­ją

Savivaldybės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis „Šiau­lių kraš­tui“ dar ko­vo mė­ne­sį ti­ki­no, jog po „po­ros sa­vai­čių“ in­ves­tuo­to­jams bus skel­bia­mas skly­pų nuo­mos auk­cio­nas.

Ta­da aiš­ki­no, jei­gu kas ateis, ta­da ir Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų klau­si­mas bus spren­džia­mas.

Ką apie tai ma­no šian­dien?

„Įmo­nės di­rek­to­riaus raš­to ne­ma­čiau, bet tu­riu jam pri­tar­ti, kad po­li­ti­nė dis­ku­si­ja yra rei­ka­lin­ga, – at­sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ A. Bar­tu­lis. – Jei­gu po­li­ti­kai pa­sa­ko, kad oro uos­to rei­kia, tai rei­kia ir veiks­mo.“

Spė­jęs įsi­ti­kin­ti, jog oro uos­to įmo­nės inf­rast­ruk­tū­ra yra kri­ti­nės būk­lės ir nė­ra tin­ka­ma skry­džiams pri­trauk­ti. Su­tin­kąs, jog tam rei­kia Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų ir lė­šų ga­li­ma bū­tų ras­ti.

Ti­ki­no, jog ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai rū­pi pri­trauk­ti vers­lą į oro uos­tą

Pa­si­ren­gi­mas auk­cio­nui už­tru­kęs, nes jo są­ly­gos iš­plės­tos – vie­toj anks­čiau nu­ma­ty­to tik vie­no skly­po, bus skel­bia­mas 4 skly­pų nuo­mos auk­cio­nas ir ne vie­nai veik­lai, o 10 veik­lų plė­to­ti. Te­ko sam­dy­ti ir nau­ją ad­vo­ka­tų kon­to­rą.

„Per ar­ti­miau­sias de­šimt die­nų jau gau­si­me auk­cio­no są­ly­gas ir že­mės nuo­mos su­tar­ties pro­jek­tą, ati­duo­si­me Oro uos­to di­rek­to­riui pra­dė­ti auk­cio­no pro­ce­dū­ras“, – sa­kė jis.

Pa­ti­ki­no, jog pro­ce­sas už­si­tę­sė ne dėl biu­rok­ra­ti­nių truk­džių.

„Ko­vo mė­ne­sį atė­jęs dirb­ti, ra­dau dar lapk­ri­tį pa­reng­tas auk­cio­no są­ly­gas, jei­gu jos bu­vo to­kios ge­ros, tai ko­dėl auk­cio­no nie­kas ne­skel­bė?"– re­to­riš­kai klau­sė A. Bar­tu­lis.

Re­dak­ci­jos nuo­tr.

Šiau­lių oro uos­to inf­rast­ruk­tū­ra to­kios būk­lės, kad ma­žus „lėk­tu­vė­lius“ dar ga­li priim­ti, bet ne sun­kias­vo­rius „boin­gus“.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

And­rius Dau­jo­tas, tarp­tau­ti­nio Šiau­lių oro uos­to di­rek­to­rius, ma­no, jog Sa­vi­val­dy­bei oro uos­tas – per bran­gus ob­jek­tas.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (17)

Saulius, 2017-05-18 07:44
Akivaizdu,kad miesto valdžiukei šita našta ne pagal išgales - sunki ir brangi.Nei patempti,nei palikti.Kokia įmonė gelbės šitą projektą ? Šiaulių energija jau " investavo " į knygyną :)

Jonui ir kitiems, 2017-05-18 07:20
Buvo dar intrigų kurios tęsiasi it nesibaigia dar. Apie kokį darbą jūs kalbat, žmonės prigasdinti ir jie yra be iniciativos. Merui ir Co rūpi kiti klausymai. Miestas isdraskytas, žmonės isvaziuoja- kam tas oro uostas bus reikalingas. Kas dirbs su tokiu vadovų.....Trūksta žodžių... Pilnu greiciu į dugną...

Tai, 2017-05-18 00:18
Tai vusickas padės: jau turime menų inkubatori, oro uostą, krepšinio komanda, futbolo komanda, koncertų salė ir.t.t

vaizdas, 2017-05-18 00:15
prastas oro uosto direktorius, nei minčių, nei idėjų, pliurpalas ir tiek, net nežino kiek lėktuvų buvo per paskutinius mėnesius, tai gal nežino ir kiek darbuotų dirbą oro uoste.

Problema, 2017-05-17 20:10
Problema yra meras, kuris sugeba tik šiukšles rinkti, o jūs norite, kad oro uostą išvystytų.

kazimieras, 2017-05-17 18:50
Viska stabdo Vilnius,o kur Ginkunu aplinkelis ,taip zadetas oligarhu.

Ostas, 2017-05-17 18:15
pasirodo net geriausi lendzgrybiu draugai natovcai ir tie subine parode,savo krovinius Rygon pasuke.ir kas tam oro uoste investuos,jei aplink kariskiai ir anie diktuoja savo salygas,gave pinigus is tupos savivaldybes,ale davede infrastruktura iki kritines bukles.Bukit ramus,tokio apleisto lendzgrybiu aledromo net rusai nepuls,nes anu orlaiviams tekiniai nulakstys-pripirktu surudijusiu patranku tikrai neprireiks.......

kur?, 2017-05-17 18:14
o kur mesijas vysuskis?

x, 2017-05-17 16:18
uzdaryti ir kuo greiciau, nes pinigus kisti i sikna nusibodo...

Lija, 2017-05-17 13:57
Pilnu garsu kalbama ,jog Lietuva netrukus taps pagyvenusių žmonių valstybe , tai ką kalbėti apie Šiaulius .Statyti reikia globos namus , pansionatus nes visų vaikai užsienius.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 17

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 17
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas