(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra ir bus“

2017 m. gegužės 16 d.

RE­DAK­CI­JOS SVE­ČIAI

Va­kar „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je lan­kė­si iš šio kraš­to ki­lęs ty­tu­vė­niš­kis Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis su sa­vo pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­ne ir šiau­lie­čiu Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Va­le­ri­ju­mi Si­mu­lik.

Sve­čiai su­si­pa­ži­no su laik­raš­čio re­dak­ci­ja, jos veik­la, do­mė­jo­si laik­raš­čio au­di­to­ri­ja, iš­sa­kė komp­li­men­tą dėl etiš­kos žur­na­lis­ti­kos, nors Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­juo­ka­vo: „Šiau­liuo­se yra bul­va­ras, o nė­ra bul­va­ri­nės žur­na­lis­ti­kos?“

Su­si­ti­ki­me dau­giau­sia kal­bė­ta apie re­gio­nų atei­tį ir vals­ty­bės re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, emig­ra­ci­ją, re­for­mas vals­ty­bė­je, po­li­ti­nius ir eko­no­mi­nius iš­šū­kius.

V. Pranc­kie­tis ak­cen­ta­vo, jog eko­no­mi­nės są­ly­gos dik­tuo­ja po­ky­čius, nes tam­pa sun­ku iš­lai­ky­ti bu­vu­sią inf­rast­ruk­tū­rą. Ki­ta ver­tus, jis siū­lo ir pa­lai­ko idė­ją per­kel­ti da­lį vals­ty­bės įstai­gų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų iš sos­ti­nės į ki­tus mies­tus ar net mies­te­lius. Sei­mo Pir­mi­nin­kas ci­ta­vo Es­ti­jos pa­vyz­dį, kai į nyks­tan­čius šios ša­lies pa­kraš­čius bu­vo per­kel­ta da­lis vals­ty­bės įstai­gų iš sos­ti­nės.

Kal­bė­da­mas apie aukš­to­jo moks­lo re­for­mą, V. Pranc­kie­tis iš­sa­kė idė­ją dėl na­cio­na­li­nio ar Lie­tu­vos uni­ver­si­te­to stei­gi­mo, ku­ris ga­lė­tų tu­rė­ti aka­de­mi­jas. Jo žo­džiais, svar­bu, ne ko­kio pa­va­di­ni­mo aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je mo­kei­si, bet tai, koks stu­di­jų tu­ri­nys, ko iš­mo­kai ir kaip bai­gęs stu­di­jas dir­bi.

V. Pranc­kie­tis, pa­klaus­tas, ar ne per daug re­for­mų val­džia ėmė­si vie­nu me­tu, at­sa­kė, kad „esa­me pa­žen­gę la­bai gi­liai“ į dug­ną. Jis kal­bė­jo apie mi­nis­te­ri­jas „ap­li­pu­sias“ vals­ty­bi­nes įstai­gas, ku­rios ne­re­tai dub­liuo­ja vie­na ki­tos funk­ci­jas. Už­si­mi­nė apie pa­si­prie­ši­ni­mą ir spau­di­mą, ku­rio su­lau­kia dau­giau­sia iš po­li­ti­nių gru­puo­čių, vers­lo – svars­tant įsta­ty­mus dėl far­ma­ci­jos ar al­ko­ho­lio kont­ro­lės.

Op­ti­mis­ti­nis sce­na­ri­jus, anot V. Pranc­kie­čio, eg­zis­tuo­ja: „Lie­tu­va yra ir bus“.

Apie su­si­ti­ki­mą re­dak­ci­jo­je pla­čiau skai­ty­ki­te ki­ta­me „Šiau­lių kraš­to“ nu­me­ry­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Iš kai­rės: Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė, Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ir Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­le­ri­jus Si­mu­lik vy­lė­si, jog po­ky­čiai vals­ty­bė­je bus į ge­ra.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (18)

jonis, 2017-05-17 12:19
supylė iš tuščio į kiaurą- argi šiauliečiai iki šiol nežinojo ,kad Lietuva buvo ir bus - vargu ar tokios žinios iš valdžios buvo lauktasi kai lietuviai jau prieš tūkstantį metų žinojo lietuviais esą.

buvo, yra ir bus, 2017-05-16 18:39
Valierka vylėsi, kad jis seime buvo, yra ir bus

Prisiminti viską, 2017-05-16 18:36
" Manau, kad Brazauskas sunaikino pramonę,"

Aš tai prisimenu, kaip Brazauskas sakė, kad nepriklausoma Lietuva be TSRS neišgyvens.
Kaip matome, išgyvena, bet sunkiai. Tauta nyksta, emigracija didžiulė.
Dar prisimenu, kaip vadovėliuose komunistai rašė, kad kapitalistinė smetoninė Lietuva tarpukariu buvo tik Vakarų šalių ekonominis priedėlis ir pigios darbo jėgos Vakarams tiekėja.
Tada maniau, kad meluoja...

to Virginija, 2017-05-16 16:09
Kiba Jums galvoj negerai ??? Ar užsirašėt konsultacijai ? Dieve, kokių nelaimingų žmonių yra ;(((

Tuštybė, 2017-05-16 15:10
Susitiko, pašnekėjo, pažadėjo..., o kas toliau?

Virginija, 2017-05-16 14:17
Trūksta politikoje socialdemokrato E. Žakario. Be jo niekas nieko nesugeba padaryti Šiauliams.

KlAusIMAS, 2017-05-16 12:56
O meras Visockas nematė reikalo susitikti su Seimo pirmininku? O jo pavaduotojai socialdemokratai? Neturi klausimų? O kodėl tribūnoje tylėjo Tumėnas? Šiauliai du universiteto profesorius išsiuntė į Seimą, kad Seimas uždarytų universitetą?
Mieste žlugdomas ir švietimas, ir verslas. Ir vėl išsirinkome ne tuos.
Kaimas miesto nesupras.

Ar, 2017-05-16 12:08
Valierka zino kas jis toks ir kam jis atstovauja?

o aš spėlioju,, 2017-05-16 11:52
kokioje partijoje kitąmet bus valstietis Simulik?

Viktorai, 2017-05-16 11:34
kaip obelis skiepyt mokiai, buvo 10 balų, dabar gi kaip politikas - 0

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 18

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 18
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />