(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Seimo Pirmininkas: „Lietuva yra ir bus“

2017 m. gegužės 16 d.

RE­DAK­CI­JOS SVE­ČIAI

Va­kar „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je lan­kė­si iš šio kraš­to ki­lęs ty­tu­vė­niš­kis Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis su sa­vo pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­ne ir šiau­lie­čiu Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Va­le­ri­ju­mi Si­mu­lik.

Sve­čiai su­si­pa­ži­no su laik­raš­čio re­dak­ci­ja, jos veik­la, do­mė­jo­si laik­raš­čio au­di­to­ri­ja, iš­sa­kė komp­li­men­tą dėl etiš­kos žur­na­lis­ti­kos, nors Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­juo­ka­vo: „Šiau­liuo­se yra bul­va­ras, o nė­ra bul­va­ri­nės žur­na­lis­ti­kos?“

Su­si­ti­ki­me dau­giau­sia kal­bė­ta apie re­gio­nų atei­tį ir vals­ty­bės re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, emig­ra­ci­ją, re­for­mas vals­ty­bė­je, po­li­ti­nius ir eko­no­mi­nius iš­šū­kius.

V. Pranc­kie­tis ak­cen­ta­vo, jog eko­no­mi­nės są­ly­gos dik­tuo­ja po­ky­čius, nes tam­pa sun­ku iš­lai­ky­ti bu­vu­sią inf­rast­ruk­tū­rą. Ki­ta ver­tus, jis siū­lo ir pa­lai­ko idė­ją per­kel­ti da­lį vals­ty­bės įstai­gų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų iš sos­ti­nės į ki­tus mies­tus ar net mies­te­lius. Sei­mo Pir­mi­nin­kas ci­ta­vo Es­ti­jos pa­vyz­dį, kai į nyks­tan­čius šios ša­lies pa­kraš­čius bu­vo per­kel­ta da­lis vals­ty­bės įstai­gų iš sos­ti­nės.

Kal­bė­da­mas apie aukš­to­jo moks­lo re­for­mą, V. Pranc­kie­tis iš­sa­kė idė­ją dėl na­cio­na­li­nio ar Lie­tu­vos uni­ver­si­te­to stei­gi­mo, ku­ris ga­lė­tų tu­rė­ti aka­de­mi­jas. Jo žo­džiais, svar­bu, ne ko­kio pa­va­di­ni­mo aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je mo­kei­si, bet tai, koks stu­di­jų tu­ri­nys, ko iš­mo­kai ir kaip bai­gęs stu­di­jas dir­bi.

V. Pranc­kie­tis, pa­klaus­tas, ar ne per daug re­for­mų val­džia ėmė­si vie­nu me­tu, at­sa­kė, kad „esa­me pa­žen­gę la­bai gi­liai“ į dug­ną. Jis kal­bė­jo apie mi­nis­te­ri­jas „ap­li­pu­sias“ vals­ty­bi­nes įstai­gas, ku­rios ne­re­tai dub­liuo­ja vie­na ki­tos funk­ci­jas. Už­si­mi­nė apie pa­si­prie­ši­ni­mą ir spau­di­mą, ku­rio su­lau­kia dau­giau­sia iš po­li­ti­nių gru­puo­čių, vers­lo – svars­tant įsta­ty­mus dėl far­ma­ci­jos ar al­ko­ho­lio kont­ro­lės.

Op­ti­mis­ti­nis sce­na­ri­jus, anot V. Pranc­kie­čio, eg­zis­tuo­ja: „Lie­tu­va yra ir bus“.

Apie su­si­ti­ki­mą re­dak­ci­jo­je pla­čiau skai­ty­ki­te ki­ta­me „Šiau­lių kraš­to“ nu­me­ry­je.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Iš kai­rės: Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė, Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ir Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­le­ri­jus Si­mu­lik vy­lė­si, jog po­ky­čiai vals­ty­bė­je bus į ge­ra.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas