(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Brangsta net šiukšlės

2017 m. gegužės 16 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šian­dien Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­ba bal­suos, ar įves­ti dvi­na­rę ap­mo­kė­ji­mo už at­lie­kas me­to­di­ką, ku­ri reiš­kia išau­gu­sius mo­kes­čius. Ypač – in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams ir vers­lui. Kuo pa­grįs­tos kai­nos ir ko­dėl rū­šia­vi­mas pa­slau­gos ne­pi­gi­na? Ko­dėl pa­sta­čius me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, at­lie­kų tvar­ky­mas pa­bran­go dau­giau ne­gu dvi­gu­bai?

rita@skrastas.lt

Kas ir kiek mo­kės

Šiau­lių ra­jo­no Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Tat­ja­na Plu­kie­nė paaiš­ki­no, kad kai­ną su­da­rys pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji da­lys.

Iki šiol dau­gia­bu­čių ir in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jai ra­jo­ne mo­kė­jo vie­no­dai – po 21 eu­rą per me­tus už kiek­vie­ną dek­la­ruo­tą as­me­nį.

Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką vie­nam dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jui nu­sta­ty­ta pa­sto­vio­ji da­lis bus 18,24 eu­ro, o kin­ta­mo­ji da­lis – mo­kes­tis už kon­tei­ne­rį – 7,82 eu­ro per me­tus. Iš vi­so kiek­vie­nam dau­gia­bu­ty­je dek­la­ruo­tam as­me­niui mo­kes­tis per me­tus su­da­rys 26,06 eu­ro.

Kai­na ge­ro­kai šok­tels in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams. Vie­ti­nės rink­lia­vos pa­sto­vio­ji de­da­mo­ji vie­nam gy­ven­to­jui su­da­rys 18,23 eu­ro per me­tus. O kin­ta­mo­ji da­lis, ku­ri pri­klau­sys nuo ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rio tū­rio ir tai bus mo­kes­tis, „pri­riš­tas“ prie miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rio: už vie­ną to­kį kon­tei­ne­rį nuo 120 iki 140 lit­rų tū­rio per me­tus vie­nam in­di­vi­dua­liam na­mui pri­si­dės 9,12 eu­ro, už 240 lit­rų kon­tei­ne­rį – 18,24 eu­ro, o už 1 100 lit­rų – 83,52 eu­ro.

Kiek iš vi­so kai­nuos šiukš­lės in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams?

Nuo kiek­vie­no dek­la­ruo­to in­di­vi­dua­laus na­mo gy­ven­to­jo bus skai­čiuo­ja­ma po 18,23 eu­ro per me­tus, plius rei­kia pri­dė­ti kin­ta­mą­ją kai­nos da­lį. Pa­vyz­džiui, jei­gu in­di­vi­dua­lia­me na­me dek­la­ruo­ti du žmo­nės, pa­sto­vio­ji da­lis – 36,46 eu­ro (18,23 + 18,23) plius bend­ra na­mui 18,24 eu­ro kin­ta­mo­ji da­lis už 240 lit­rų kon­tei­ne­rį. Tad bend­ra šio in­di­vi­dua­laus na­mo rink­lia­vos su­ma per me­tus – 54,7 eu­ro.

Jei­gu, pa­vyz­džiui, in­di­vi­dua­lia­me na­me dek­la­ruo­ti trys as­me­nys ir yra 240 lit­rų kon­tei­ne­ris – per me­tus bend­ra su­ma bus 72,93 eu­ro.

Kuo dau­giau gy­ven­to­jų, tuo san­ty­ki­nai ga­lu­ti­nė su­ma ma­žes­nė. La­biau­siai brangs rink­lia­va vie­nam in­di­vi­dua­lia­me na­me dek­la­ruo­tam gy­ven­to­jui, jei­gu jo kie­me sto­vi, pa­vyz­džiui, 240 lit­rų kon­tei­ne­ris – vie­to­je da­bar mo­ka­mo 21 eu­ro, teks per me­tus su­mo­kė­ti 36,47 ar­ba 15,47 eu­ro dau­giau nei iki šiol.

Ne­gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mojo tur­to sa­vi­nin­kams dar bus ki­toks mo­kes­čio skai­čia­vi­mas – pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji rink­lia­vos de­da­mo­sios bus nu­sta­to­mos atsižvelgiant į ob­jek­to pa­skir­tį ir tu­ri­mą plo­tą.

Do­ku­men­te tei­gia­ma, kad tuo at­ve­ju, jei ne­gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­to sa­vi­nin­kas nau­do­ja­si in­di­vi­dua­liu iden­ti­fi­kuo­tu miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riu, kin­ta­mo­ji rink­lia­vos de­da­mo­ji pri­klau­sys nuo tu­ri­mo kon­tei­ne­rio tū­rio ir iš­tuš­ti­ni­mo daž­nu­mo. Išim­tys tai­ko­mos ga­ra­žų ir so­dų pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tams, ku­riems pa­sto­vio­ji ir kin­ta­mo­ji rink­lia­vos de­da­mo­sios bus nu­sta­to­mos nuo tur­to vie­ne­to.

Kon­tei­ne­rį tam­pyk ne­tam­pęs – 12 iš­ve­ži­mų bū­ti­ni

Bliūkš­ta ir pa­ža­dai, kad kin­ta­mo­ji kai­nos da­lis pri­klau­sys nuo to, kiek kar­tų at­lie­kų ve­žė­jo bus „pa­kel­tas“ miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­ris. Rū­šiuo­jant stik­lą, pa­kuo­tes, miš­rių at­lie­kų su­kau­pia­ma ma­žiau. Vie­šai bu­vo svars­to­ma, jog bus „pa­ke­lia­mi“ ir iš­pi­la­mi tik tie miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­riai, ku­rie bus iš in­di­vi­dua­lių val­dų iš­stum­ti į gat­vę.

Aiš­kė­ja, kad jo­kių „pa­kė­li­mų“ ir „iš­stū­mi­mų“ kai­no­mis nie­kas ne­be­žais – ne­svar­bu, kiek kar­tų in­di­vi­dua­lios val­dos gy­ven­to­jai iš­stums sa­vo miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį, vis tiek vi­siems teks mo­kė­ti ne ma­žiau kaip už 12 kar­tų.

„Ga­li­ma pa­si­keis­ti į ma­žes­nės tal­pos kon­tei­ne­rį, ta­čiau 12 ve­ži­mų bus vis tiek. Jei­gu di­de­lė šei­ma, vis tiek tai­ky­si­me di­des­nes at­lie­kų su­si­kau­pi­mo nor­mas ir gy­ven­to­jai ne­ga­lės pa­si­keis­ti į ma­žes­nius miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rius“, – tei­gė T. Plu­kie­nė.

Ji pri­mi­nė, jei­gu gy­ven­to­jai iš­stums miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius dau­giau nei 12 kar­tų, teks su­si­mo­kė­ti pa­pil­do­mai, pa­gal pa­skai­čiuo­tą kai­ną: 120 – 140 lit­rų tal­pos kon­tei­ne­rio vie­no iš­tuš­ti­ni­mo kai­na – 0,76 eu­ro, 204 lit­rų – 1,52 eu­ro, o 1 100 lit­rų – 6,96 eu­ro.

Į kai­miš­kas vie­to­ves, ma­žes­nius mies­te­lius, T. Plu­kie­nės tei­gi­mu, po­rą kar­tų per mė­ne­sį ve­žė­jas ne­va­žiuo­ja, bet, pa­vyz­džiui, Kur­šė­nuo­se iš in­di­vi­dua­lių val­dų at­lie­kos ve­ža­mos ne ma­žiau kaip du kar­tus per mė­ne­sį.

To­dėl įsi­ga­lio­jus nau­joms kai­noms, jei­gu ve­žė­jas va­žiuos ke­lis kar­tus per mė­ne­sį ir vi­sais kar­tais ras iš­stum­tą kon­tei­ne­rį – vis tiek jį kels, net jei­gu jis bus tuš­čias ir skai­čiuos pa­kė­li­mų skai­čių bei gy­ven­to­jui pa­teiks są­skai­tą su pa­pil­do­mais pa­kė­li­mais. Tad gy­ven­to­jams, ku­rie kon­tei­ne­rius lai­ko prie skly­po ri­bos, da­bar rei­kės įsi­vež­ti kon­tei­ne­rį į vi­dų, kad ne­bū­tų iš­ve­ža­ma, jei­gu ne­pil­nas kon­tei­ne­ris, dau­giau, nei kar­tą per mė­ne­sį ir dėl to ne­di­dė­tų at­lie­kų kai­na.

O kaip su­pras­ti, ka­da bu­vo tas tik­ra­sis vie­nas kar­tas ir kad ki­to ne­be­bū­tų ir me­tų pabaigoje gy­ven­to­jai ne­gau­tų są­skai­tų su pa­pil­do­mais mo­kes­čiais?

T. Plu­kie­nė tei­gė, kad pa­ts „ve­žė­jas ste­bės“.

Rū­šia­vi­mas ne pi­gi­na, o bran­gi­na?

Kin­ta­mo­ji rink­lia­vos kai­nos da­lis su­si­ju­si tik su miš­riomis ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis. O kaip su rū­šiuo­to­mis at­lie­ko­mis?

Ats­ki­ro mo­kes­čio dvi­na­rė­je kai­no­je nei stik­lo, nei pa­kuo­čių kon­tei­ne­riams neišs­kir­ta. Pa­sak T. Plu­kie­nės, rū­šiuo­tos at­lie­kos „tvar­ko­mos vi­sai ki­tais pi­ni­gais ir jų iš­ve­ži­mas ne­bus skai­čiuo­ja­mas. Kaip ve­žė įmo­nė – taip ir veš, kuo dau­giau žmo­gus rū­šiuos, tuo ge­riau“.

T. Plu­kie­nė paaiš­ki­na, ko­dėl gy­ven­to­jams brangs­ta at­lie­kos – me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo (MBA) įren­gi­nių at­si­ra­di­mas ir eksp­loa­ta­vi­mas „pa­bran­gi­no at­lie­kų kai­ną 114 pro­cen­tų“.

„At­si­ra­do MBA, bet Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­rui (ŠRATC) ne­da­vė tų įren­gi­nių eksp­loa­tuo­ti, tu­rė­jo or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­są, ku­rį lai­mė­jo vi­sai ki­ta or­ga­ni­za­ci­ja“, – sa­kė T. Plu­kie­nė.

Ji tei­gė, kad Sa­vi­val­dy­bė mo­ka iš biu­dže­to po 30 tūks­tan­čių eu­rų per mė­ne­sį už tai, kad kom­pen­suo­tų pa­bran­gu­sį įkai­nį, MBA įren­gi­nių ope­ra­to­riui – už ap­do­ro­ji­mui per­duo­da­mą miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kie­kį.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė ("Są­var­ty­ne at­ra­do Ame­ri­ką“, 2016 12 28), kaip į eks­kur­si­ją po Aukšt­ra­kių są­var­ty­ną ir MBA įren­gi­nį iš­vy­kę Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai sa­vo aki­mis pa­ma­tė, kad iš­rū­šiuo­tos at­lie­kos yra ne iš­ve­ža­mos per­dirb­ti, o tie­siog už­ka­sa­mos pa­čia­me Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne.

Skan­da­lin­gam fak­tui iš­ki­lus į vie­šu­mą, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ ("Šiukš­lių vers­le – ma­fi­jos pa­mo­kos“, 2017 01 03) pa­sa­ko­jo, kad at­lie­kos „per­dir­ba­mos tik po­pie­riu­je“. Į klau­si­mą, ko­dėl nau­din­ga už­kas­ti, o ne per­dirb­ti jau iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas, V. Ma­zu­ro­nis sa­kė: „Pas­kai­čiuo­ki­te: įmo­nė gau­na pi­ni­gus, bet ne­tu­ri iš­lai­dų. O da­bar at­lie­kos už­ka­sa­mos są­var­ty­ne – „ga­lai su­kiš­ti“ po že­me“.

Pri­mi­nus T. Plu­kie­nei, kad iš­rū­šiuo­tos įren­gi­ny­je at­lie­kos už­ka­sa­mos že­mė­mis Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne, ji paaiš­ki­no: iš rū­šiuo­tų at­lie­kų są­var­ty­ne „da­ro­mi per­den­gi­mai“. Vė­liau at­si­du­su­si val­di­nin­kė pri­dū­rė, kad ne­siims už ŠRATC aiš­kin­tis žur­na­lis­tams.

Jei­gu ra­jo­no Ta­ry­ba pri­tars, pa­sak T. Plu­kie­nės, nuo lie­pos 1 die­nos ra­jo­no gy­ven­to­jams „tu­rė­tų bū­ti fik­suo­ja­mi kon­tei­ne­rio pa­kė­li­mai“, są­skai­to­se gy­ven­to­jams pa­si­kei­ti­mai bus tik už ant­rąjį pus­me­tį.

Ke­lia įta­ri­mų skaid­ru­mas?

Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čios so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rys Al­gir­das Jo­nas Ver­te­lis sa­kė, jog Ko­mu­na­li­nio ir vie­ti­nio ūkio ko­mi­te­te, ku­rio na­rys jis yra, ste­bė­jo­si, ko­dėl sku­ba­ma ne „ge­riau tvar­ky­tis su at­lie­ko­mis, o kai­nas di­din­ti“.

„Ne tik už­ka­sa­mos iš­rū­šiuo­tos at­lie­kos są­var­ty­ne, bet ar, pa­vyz­džiui, ra­cio­na­lu ža­lią­sias at­lie­kas gar­bin­gai vež­ti per vi­są ra­jo­ną iš Kur­šė­nų į Kai­rius? Kam leis­ti pi­ni­gus ve­žio­ti? Ko­dėl ne­kom­pos­tuo­ja­ma prie Kur­šė­nų?“ – ste­bė­jo­si A. J. Ver­te­lis.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad sa­vi­val­dy­bės il­gai del­sė tvir­tin­ti dvi­na­rę at­lie­kų kai­ną, bet ne­bė­ra kur trauk­tis.

„Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą me­to­di­ką sa­vi­val­dy­bės jau tu­rė­jo nau­do­ti nuo praė­ju­sių me­tų lie­pos. Pa­sit­vir­ti­nu­sios dvi­na­rę kai­ną yra Pak­ruo­jo ir Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bės. Vi­sos ki­tos tu­rė­tų pa­si­tvir­tin­ti iki bir­že­lio 31 die­nos. Jei­gu ne – bū­si­me pri­vers­ti kreip­tis į teis­mą. Ta­da jau teis­mas sa­vi­val­dy­bes pri­vers vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą“, – sa­kė A. Ja­siū­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bės del­sė, dėl ke­lių prie­žas­čių: ne tik dėl rink­lia­vos di­dė­ji­mo gy­ven­to­jams, bet ir su­maiš­ties skai­čiuo­jant rink­lia­vos su­mą nuo ju­ri­di­nių as­me­nų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

„Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja lyg ir su­tin­ka kaž­ką tai­sy­ti ju­ri­di­nių as­me­nų at­žvil­giu, bet ati­dė­lio­ti ter­mi­no ne­be­ga­li­ma“, – ti­ki­no A. Ja­siū­nie­nė.

Ji tei­gė gir­dė­ju­si ir apie ne­tvar­ką są­var­ty­ne, bet ma­nan­ti, kad „Sa­vi­val­dy­bės tu­ri sver­tų spręs­ti, su­tvar­ky­ti tą ne­tvar­ką“. A. Ja­siū­nie­nės tei­gi­mu, šiek tiek truk­do tai, kad sa­vi­val­dy­bių me­rai ne­be­ga­li bū­ti ŠRATC val­dy­bo­je, „ne pa­tys spren­džia, o jų įga­lio­ti as­me­nys“.

Pa­sak A. Ja­siū­nie­nės, at­lie­kų tvar­ky­mo kai­ną tu­rė­tų pa­tik­rin­ti kom­pe­ten­tin­gi spe­cia­lis­tai, „ku­rie ge­ba su­skai­čiuo­ti rea­lią kai­ną“, nes „žmo­nės ma­to ne­tvar­ką prie sa­vo kie­mo kon­tei­ne­rių, o kai­nos ke­lia­mos, nors iš­rū­šia­vus jos kaip tik tu­rė­tų ma­žė­ti“.

A. Ja­siū­nie­nės tei­gi­mu, at­lie­kų ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mu „skaid­ru­mo trūks­ta“.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Tei­gia­ma, kad bū­tent me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nys, į ku­rį at­ve­ža­mos miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos di­di­na kai­ną gy­ven­to­jams.

Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai per­nai pa­tys įsi­ti­ki­no, kad Aukšt­ra­kių są­var­ty­ne – krū­vos iš­rū­šiuo­tų at­lie­kų. Jos ne­ve­ža­mos per­dirb­ti, o už­ka­sa­mos į že­mę?

Šiau­lių ra­jo­no Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Tat­ja­na Plu­kie­nė pernai pa­ti vaikš­čio­jo po Aukšt­ra­kių są­var­ty­ną ir ma­tė krū­vas iš­rū­šiuo­tų at­lie­kų. Da­bar ve­dė­ja at­si­dū­sė­ju­si paaiš­ki­no, kad taip tvir­ti­na­mi „per­den­gi­mai“.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

JoJO, 2017-05-18 18:49
Siulau apeiti Antano šiukšlių įstatymą.Turėk konteinerį , gyvenk Šiaulių rajone ,bet išsiregistruok.Ir nieęko nemokėk.VALIO

keista, 2017-05-17 23:32
jsiuksliu perdirbejai sako jog : Maksimos Rimi ir Iki prekiu pirkejas per metus siukslem uzpildo 12 konteineriu....ir cia minimalia alga gaunantis !!! ....sugeba uzpildyt kruva konteineriu maisto prekiu pakuotemis , ponai didieji matematikai. kiek zmogus turi nupirkt prekiu ka pakuotem uzpildyt konteeineri...? prrekiu gamintojai pakuociu uz dyka neduoda- ji kainuoja centus bet ja reikia pirkt kartu su prekem...kiek svarios taros (be maisto ir k.t. prrekiu) galima nupirkt uz minimalia alga neatskaicius komunaliniu nokesciu ?...uz 350Eur i 240l konteinri tilps ? o daba mokescius susimookam pavalgom ir vaaikus i mokykla isleidziam ir is kur tuos 12 konteineriu pripildyt ?

kaput, 2017-05-17 22:57
nu ka... ka uz siuksles susimoket paciam kas menesi teks plest pencininkus, a vaikus kas savaite varyt is prekybcentriu vokt...cia nieko asmenisko...tiesiog valdisko biznio politika...

,,,,,,,,,,, 2017-05-17 13:09
siuksles krauna didelius turtus

domas, 2017-05-17 11:01
dabar jau ne Prunskenės laikai kai dėl dešimt kapeikų kainos pakėlimo riaušes kėlė. Per ketvirtį amžiaus lietuvio kantrybė pakankamai ištreniruota .Dabar jau ne tik centais ,bet ir eurais gali kelti kainas kiek nori jis visvien nuvažiavęs į mitingą su dainomis ir kapela stengsis valdininkus palinksminti. O mitinguotojų palinksminti valdininkai ir toliau uoliai suks galvas kokias naujas stumemąsias ,traukiamąsias,ar į savo kišenes dedamąsias ir piliečių kišenes tuštinamąsias sukurti.

KURSENIETIS, 2017-05-17 10:37
ANTANAI PASIDAREI SAU POLITINI CHARAKIRĮ SAVO RANKOMIS

,,ekonomistas,,, 2017-05-17 10:06
Šiukšlių tai daugėja.Vadinasi jos turėtų PIGTI.A ne?

siaubas!!!!!!!!, 2017-05-17 09:33
Šiukšlių mafija - aukščiau už viską? Ir žmonės tylės suglaudę ausis?
Ei, Karabasai, tavo "padidintos pensijos" net už šiukšles neužteks susimokėti!

Valio, 2017-05-17 09:04
Ekonomika kyla, pragyvenimas gerėja, algos ir pensijos didėja..., kodėl gi nekelti mokesčių?

ONE, 2017-05-17 08:10
PROTAI VEIKIA TAIP KAD KUO DAUGIAU PAPILDYTI SAVO KISENES JUK LAISVE NIEKAS IS AUKSCIAU VAGIU NEKONTROLIUOJA JAU PRAEJO LAIKAI KADA BEGOME SKUSTIS I MASKVA VALIO LAISVE VAGIMS

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />