(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Kaip apginti vaikus nuo vaikų

2017 m. gegužės 19 d.
Edita KARKLELIENĖ

Paaug­liai su­mu­šė ke­lis ne­pil­na­me­čius. Vie­nam su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys, pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Net­ru­kus tie pa­tys chu­li­ga­nai, su­ži­no­ję, jog nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko tė­vai krei­pė­si į po­li­ci­ją, ap­tal­žė dar vie­ną vai­ką. Ki­tos mo­kyk­los pra­di­nu­kas ir­gi ta­po ag­re­sy­vių paaug­lių tai­ki­niu – jis nuo­la­t te­ro­ri­zuo­ja­mas, jam gra­si­na­ma, kar­tą na­mo grį­žo su mė­ly­ne paa­ky­je. Vai­kas įbau­gin­tas.

Kas tai? Nau­jos nu­si­kal­tė­lių kar­tos „ap­ši­li­mas“? Po­li­ci­ja ži­no skriau­di­kų pa­var­des, ta­čiau nie­ko ne­da­ro?

edita@skrastas.lt

„Lau­ki­te sve­čių“

In­ci­den­tas, kai bu­vo su­muš­tas vie­nos mies­to mo­kyk­los, esan­čios pie­ti­nia­me mik­ro­ra­jo­ne, 13-me­tis, įvy­ko ko­vo 30-ąją.

Į mo­kyk­los priei­gas at­slin­ko ke­tu­ri ne­ži­nia iš kur at­si­bas­tę ne­pil­na­me­čiai. Sta­dio­ne vai­kai žai­dė fut­bo­lą.

At­vy­kė­liai pa­spy­rė ka­muo­lį ir pa­rei­ka­la­vo jį tuč­tuo­jau at­neš­ti iš sta­dio­no vi­du­rio. Žai­dė­jams at­si­sa­kius, vie­nas iš paaug­lių, 13-me­tis, pa­sa­kė: „Lau­ki­te sve­čių“.

Net­ru­kus prie sta­dio­no su­si­rin­ko bū­rys, gal net koks pen­kio­li­ka paaug­lių. Su­kė­lė muš­ty­nes. Try­li­ka­me­čiui ir dar vie­nam ber­niu­kui kliu­vo la­biau­siai.

Ne­pil­na­me­čiui po muš­ty­nių pri­rei­kė me­di­kų, jam bu­vo įtar­tas gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas, pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę ste­bė­ti.

Vai­ko tė­vai dėl in­ci­den­to krei­pė­si į po­li­ci­ją. Ta­čiau po dvie­jų sa­vai­čių su­lau­kė at­sa­ky­mo, kad bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ta. Mo­ty­vas, smur­ta­vu­siam paaug­liui – vos 13 me­tų.

Gra­sin­ta ir te­le­fo­nu

Tą pa­čią die­ną, kai 13-me­čio tė­vai su­lau­kė po­li­ci­jos raš­tiš­ko po­li­ci­jos spren­di­mo nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, bu­vo su­muš­tas to pa­ties vai­ko vy­res­ny­sis bro­lis. Muš­ty­nės įvy­ko ta­me pa­čia­me gim­na­zi­jos sta­dio­ne.

Prie 15-me­čio tą­dien priė­jo, tei­gia­ma, tas pa­ts mu­šei­ka ir pa­si­tei­ra­vo, ar jis tik­rai esan­tis ano­ bro­lis. Iš­gir­dęs pa­tvir­ti­ni­mą, paaug­lys kaž­kam ėmė skam­bin­ti. Į sta­dio­ną be­ma­tant pra­dė­jo rink­tis kom­pa­ni­ja.

Ir vėl įvy­ko muš­ty­nės.

Nu­ken­tė­ju­sio paaug­lio tė­vas, su­ži­no­jęs apie in­ci­den­tą, vėl pra­ne­šė po­li­ci­jai.

Po įvy­ku­sios ap­klau­sos ber­niu­kas pa­si­ju­to blo­gai, jam ėmė svaig­ti gal­va. Iš po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vai­ką tė­vas nu­ve­žė į li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių. Diag­no­zė: gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas.

Paaug­lio tė­vas pa­pa­sa­ko­jo, kad, sū­nui gu­lint li­go­ni­nė­je, jis at­si­tik­ti­nai per­skai­tė sū­nui siun­čia­mas ži­nu­tes per feis­bu­ką. Ra­šė ber­niu­ką su­mu­šęs paaug­lys. Jis gra­si­no su­si­do­ro­ji­mu.

Tė­vas vėl krei­pė­si į po­li­ci­ją: ką da­ry­ti?

Ty­rė­ja pa­ta­rė gra­sin­to­jui priei­gą prie tink­lo už­blo­kuo­ti.

„Ar ga­liu bū­ti ra­mus, kad pa­tar­tas ty­rė­jos ir už­blo­ka­vęs „ra­šy­to­ją“ už­tik­rin­siu sa­vo sū­nums ra­my­bę?“, – klau­sė su­ne­ri­męs tė­vas. Jis pa­ta­ri­mo, kaip ap­sau­go­ti sa­vo vai­kus, ne­su­lau­kė.

Au­ka – pra­di­nu­kas

Moks­lei­vės ma­ma ra­šė, kad jos duk­ra į na­mus ly­dė­jo paaug­lių skriau­džia­mą pra­di­nu­ką. Vai­kas bu­vo pa­muš­ta aki­mi.

„Kad iš­veng­tų pa­ty­čių, tas ber­niu­kas au­to­bu­se at­si­sė­do tie­siai už vai­ruo­to­jo. Ir nors vi­si au­to­bu­se gir­dė­jo gra­si­ni­mus „iš­lip­sim ir ta­ve pri­mu­šim“, nė vie­nas iš suau­gu­sių­jų nie­ko ne­pa­sa­kė. Už­sis­to­jo tik mano dukra, ga­vo do­zę „gra­žių žo­džių“, bet pa­ly­dė­jo ber­niu­ką iki mo­čiu­tės na­mų. Vai­kas jai pa­sa­ko­jo, kad anie jau se­niai jį per­se­kio­ja, mu­ša­si, kad jiems bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja, bet jie ne­pil­na­me­čiai ir vis tiek ne­si­liau­ja, jų var­dai ir pa­var­dės ži­no­mos“, – so­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je ra­šo pi­lie­tiš­kai pa­siel­gu­sios mer­gai­tės ma­ma.

Ką da­ry­ti? Kaip tei­siš­kai ir tei­sin­gai elg­tis, kad už­kirs­tu­me ke­lią ne­pil­na­me­čiams smur­tau­to­jams? Ir ko­dėl ap­lin­ki­niai abe­jin­gi?

Šiau­lie­tė ra­šo pa­skam­bi­nu­si mo­kyk­los, ku­rio­je mo­ko­si mi­nė­tas pra­di­nu­kas, so­cia­li­nei pe­da­go­gei. Pa­si­kal­bė­jo.

Pa­si­gen­da pre­ven­ci­jos

Gra­si­ni­mais be­si­švais­tan­tis ir muš­ty­nes su­ke­lian­tis mu­šei­ka – 13-me­tis vie­nos mies­to mo­kyk­los mo­ki­nys – ge­rai ži­no­mas po­li­ci­jai ir vai­kų tei­sių gy­nė­jams. Ta­čiau dėl jau­no jo am­žiaus ins­ti­tu­ci­jos pri­vers­tos nu­leis­ti ran­kas. Tuo tar­pu tas pa­ts jau­nas am­žius paaug­liui tar­si su­tei­kęs vi­sas ga­lias – gąs­di­na bend­raam­žius, gra­si­na, o čia, žiū­rėk, vie­nam ki­tam dar ir už­si­mo­ja.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Pa­ve­las Še­gu­ro­vas pa­si­gen­da įsta­ty­mo griež­tu­mo.

„Žiū­ri­ma tik, kad ne­pil­na­me­čių pa­žei­dė­jų tei­sės ne­bū­tų pa­žeis­tos. Ma­nau, gal lai­kas bū­tų įsta­ty­mui pa­si­rū­pin­ti skriau­džia­mais vai­kais, ku­riems pa­tir­to fi­zi­nio, jau ne­kal­bant apie psi­cho­lo­gi­nį, smur­to pa­sek­mės ga­li iš­lik­ti vi­sam gy­ve­ni­mui?“ – tei­gė pa­rei­gū­nas.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas tu­ri in­for­ma­ci­jos apie ne vie­ną at­ve­jį, kai smur­tau­ja ne­pil­na­me­čiai.

Skriau­džia­mi vai­kai įsta­ty­mui ne­rū­pi?

Kad nu­si­kals­ti lin­ku­sių vai­kų tei­sės yra la­biau sau­go­mos ne­gu tų, ku­rie pri­vers­ti ken­tė­ti bend­raam­žių smū­gius, pa­ty­čias, gra­si­ni­mus, pa­tvir­ti­no ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Ža­ka­ris.

Jo žo­džiais, toks yra įsta­ty­mas: 16-os me­tų ne­tu­rin­tis paaug­lys, kol neį­vyk­dė sun­kaus nu­si­kal­ti­mo – neiš­ža­gi­no, neišp­rie­var­ta­vo, ne­nu­žu­dė – at­sa­ko­my­bės ne­ne­ša. O jo tė­vai dėl ne­de­ra­mo at­ža­los el­ge­sio pa­gal nuo me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ju­sį Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są ga­li at­si­pirk­ti tik įspė­ji­mu.

Tai kaip ap­gin­ti psi­cho­lo­gi­nį ir fi­zi­nį bend­raam­žių smur­tą pa­ti­rian­čius vai­kus?

Skriau­džia­mo vai­ko tė­vams, pa­sak D. Ža­ka­rio, apie to­kius in­ci­den­tus bū­ti­na in­for­muo­ti vi­sas ins­ti­tu­ci­jas, neišs­ki­riant ir mo­kyk­los. Jei po­li­ci­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­teiks in­for­ma­ci­ją, kad paaug­lys smur­ta­vo, jo el­ge­sį svars­tys Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­ja, ir to­kiam vai­kui ga­li bū­ti skir­ti tam tik­ri mi­ni­ma­lios prie­žiū­ros įpa­rei­go­ji­mai, pa­vyz­džiui, lan­ky­ti mo­kyk­lą, bend­rau­ti su so­cia­li­niu pe­da­go­gu, psi­cho­lo­gu ir t.t.

Jei vai­kas pa­skir­tų mi­nė­tų įpa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dys, jis ga­li bū­ti iš­vež­tas į so­cia­li­za­ci­jos cent­rą.

D. Ža­ka­ris in­for­ma­vo, kad vie­nas paaug­lys iš mi­nė­to mu­šei­kos kom­pa­ni­jos Ge­ro­vės ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mu yra iš­siųs­tas į So­cia­li­za­ci­jos cent­rą. Pa­ke­liui į šį cent­rą bu­vo ir ag­re­sy­vu­sis tryli­ka­me­tis. Ta­čiau to­kį siū­ly­mą Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos psi­cho­lo­gi­jos cent­ras at­me­tė.

„Lie­ka lauk­ti, kol tas vai­kas kaž­ką rim­čiau pri­si­dirbs ar­ba kol su­lauks 16-os me­tų, ir tik ta­da bus priim­ti kaž­ko­kie spren­di­mai. Taip bū­ti ne­tu­rė­tų“, – įsi­ti­ki­nęs D. Ža­ka­ris.

Jis su­tin­ka: rea­lių, sku­bių ir veiks­min­gų prie­mo­nių, ku­rias pa­nau­do­jus skriau­džia­mus vai­kus ga­li­ma bū­tų ap­sau­go­ti nuo ne­pil­na­me­čių skriau­di­kų, nė­ra.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je vis gar­siau pra­by­la­ma apie idė­ją pa­nai­kin­ti vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cent­rus.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Vai­kai – prieš vai­kus. Kaip ap­sau­go­ti ne­pil­na­me­čius nuo bend­raam­žių?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Pa­ve­las Še­gu­ro­vas sa­ko, kad po­li­ci­ja pa­da­ro vis­ką, ką įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas. Ta­čiau, anot ko­mi­sa­ro,

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Ža­ka­ris pri­pa­žįs­ta: efek­ty­vių ir grei­tų bū­dų už­kirs­ti ke­lią paaug­lių vyk­do­moms pa­ty­čioms bei smur­tui nė­ra.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas