(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Medalius iškovojo visi kelmiškiai imtynininkai

2017 m. gegužės 17 d.

Šeš­ta­die­nį Vil­niaus "Tau­ro" spor­to mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko tarp­tau­ti­nis lais­vų­jų im­ty­nių vai­kų, jau­nu­čių tur­ny­ras. Tur­ny­re jau­nie­ji spor­ti­nin­kai ko­vo­jo dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se: vai­kų, gi­mu­sių 2007-2009 me­tais ir jau­nu­čių, gi­mu­sių 2003-2006 me­tais.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ke­tu­ri Kel­mės im­ty­ni­nin­kai, ir vi­si iš­ko­vo­jo pri­zi­nes vie­tas. Jau­nu­čių gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 47 ki­log­ra­mų Pau­lius Leš­čaus­kas pir­mo­je ko­vo­jo įvei­kė es­tą K. Su­ri­tį, pus­fi­na­ly­je už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo pa­grin­di­nį pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų var­žo­vą vil­nie­tį Ro­nal­dą Ču­ži­no­vą. De­ja, fi­na­li­nė­je ko­vo­je Pau­lius ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti ru­sui A. Je­go­ro­vui iš Ka­li­ning­ra­do. Kel­miš­kiui ati­te­ko si­dab­ro me­da­lis. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vo­jo try­li­ka spor­ti­nin­kų.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 58 ki­log­ra­mų (6 da­ly­viai) ko­vo­jęs Ro­lan­das Dums­kis pus­fi­na­ly­je nu­ga­lė­jo vil­nie­tį Ar­ma­nį Bar­sa­mi­jan, bet fi­na­le nu­si­lei­do ru­sui S. Kuz­ni­ce­vui.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 54 ki­log­ra­mų Va­ka­ris Nurkuckis pir­mo­je ko­vo­je įvei­kė klai­pė­die­tį G. Ma­ly­še­vą, ket­virt­fi­na­ly­je – A. Ži­gal­ko­vą iš Vil­niaus, tik pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo lat­viui N. Peš­ko­vui. Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos Va­ka­ris po at­kak­lios ko­vos įvei­kė ki­tą lat­vį S. Lu­ko­še­vi­čių ir iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vo­jo 11 spor­ti­nin­kų.

Vai­kų am­žiaus gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 32 ki­log­ra­mų ko­vo­jęs Ne­das Va­si­liaus­ki­s pir­mo­je ko­vo­je įvei­kė klai­pė­die­tį M. Ple­kų, bet ket­virt­fi­na­ly­je po at­kak­lios ko­vos nu­si­lei­do ru­sui J. Dvor­ni­ko­vui. Ru­sas, pa­te­kęs į fi­na­lą, su­tei­kė ga­li­my­bę kel­miš­kiui ko­vo­ti dėl bron­zos me­da­lio. Ne­das sa­vo šan­so ne­pa­lei­do ir pir­mo­je pa­guo­dos ko­vo­je leng­vai su­si­tvar­kė su T. Pu­žu iš Vil­ka­viš­kio, o ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos nu­ga­lė­jo ki­tą vil­ka­viš­kie­tį H. Ra­kaus­ką.

Tur­ny­re ko­vo­jo 170 da­ly­vių iš Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos ir dau­ge­lio Lie­tu­vos mies­tų.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ne­ri­jaus PE­LEC­KIO as­me­ni­nė nuo­tr.

Tarp­tau­ti­nia­me im­ty­nių tur­ny­re me­da­lius iš­ko­vo­jo vi­si ke­tu­ri ja­me da­ly­va­vę kel­miš­kiai. (Nuot­rau­ko­je – su tre­ne­riu Ne­ri­ju­mi Pe­lec­kiu).

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas