(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sportas

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki 73 kg). Si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 32 kg), Ar­nas And­re­je­vas (iki 41 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 47 kg), Ta­das Mi­ka­laus­kas (iki 66 kg) ir Ig­nas Jag­mi­nas (iki 80 kg).
Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Au­ri­mas Trik­šys (iki 26 kg).
Spor­ti­nin­kus var­žy­boms pa­ren­gė Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los mo­ky­to­jai Al­vy­das Ti­le­nis, Val­das...

Bronzą parsivežė iš Utenos

2017 m. gegužės 18 d.
Ute­no­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me sta­lo te­ni­so tur­ny­re „Ute­na – 2017“ jo­niš­kie­tis Ma­ri­jus Ju­čins­kas iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.Jo­niš­kie­čių gar­bę gy­nęs Ma­ri­jus Ju­čins­kas žai­dė per­mai­nin­gai. Iš pra­džių jis tarp 28 var­žo­vų pra­lai­mė­jo pa­ne­vė­žie­čiui Džiu­gui Gar­baus­kui, o žais­da­mas dėl tre­čios vie­tos, at­ga­vęs spor­ti­nę for­mą, leng­vai įvei­kę tą pa­tį var­žo­vę, lai­mė­da­mas re­zul­ta­tu 3:1.
Neb­lo­gai šio­je gru­pė­je se­kė­si ir jo­niš­kie­čiui Dei­vy­dui Žvin­gi­lai, ku­ris užė­mė sep­tin­tą vie­tą.
Jo­niš­kie­tė...

Medalius iškovojo visi kelmiškiai imtynininkai

2017 m. gegužės 17 d.
Var­žy­bo­se da­ly­va­vo ke­tu­ri Kel­mės im­ty­ni­nin­kai, ir vi­si iš­ko­vo­jo pri­zi­nes vie­tas. Jau­nu­čių gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 47 ki­log­ra­mų Pau­lius Leš­čaus­kas pir­mo­je ko­vo­jo įvei­kė es­tą K. Su­ri­tį, pus­fi­na­ly­je už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo pa­grin­di­nį pa­sta­rų­jų ke­le­rių me­tų var­žo­vą vil­nie­tį Ro­nal­dą Ču­ži­no­vą. De­ja, fi­na­li­nė­je ko­vo­je Pau­lius ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti ru­sui A. Je­go­ro­vui iš Ka­li­ning­ra­do. Kel­miš­kiui ati­te­ko si­dab­ro me­da­lis. Šio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je...

Šauliai šaudė taikliai

2017 m. gegužės 17 d.
Vai­kų ko­man­di­nė­je įskai­to­je sėk­min­gai star­ta­vo V. Mi­ka­laus­kai­tė, iš­ko­vo­ju­si tre­čią­ją vie­tą.
As­me­ni­nė­je įskai­to­je čem­pio­niš­ką re­zul­ta­tą pa­sie­kė Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­rė K. Rač­kaus­kai­tė. Tre­čią­ja vie­tą tarp ber­niu­kų iš­ko­vo­jo D. Deks­nys.
Šiuo me­tu ko­man­da in­ten­sy­viai ruo­šia­si Bal­ti­jos tau­rei bei jau­nių žai­dy­nėms, iš ku­rių tu­rė­tų taip pat grįž­ti ne tuš­čio­mis.
Man­tas Ba­kas, Šiau­lių „Ro­mu­vos“ pro­gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ tre­ne­ris

Penkių šalių turnyre pelnė bronzą

2017 m. gegužės 17 d.
Ge­gu­žės 12–14 die­no­mis Jo­na­vo­je vy­ku­sia­me 16-aja­me tarp­tau­ti­nia­me sta­lo te­ni­so tur­ny­re bu­vu­siems tre­ne­riams Va­le­ri­jui Mos­kov­kai ir Vio­le­tai Ši­mans­kie­nei at­min­ti jo­niš­kie­tis Ma­ri­jus Ju­čins­kas iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.Ma­ri­jus Ju­čins­kas run­gė­si tarp 35 var­žo­vų. Sa­vo po­gru­py­je jis įvei­kė vi­sus še­šis prie­ši­nin­kus, o fi­na­li­nia­me 16-uke pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo tik bū­si­mam nu­ga­lė­to­jui Gy­čiui Kne­ziui iš Pa­ne­vė­žio. Pas­ku­ti­nį ma­čą dėl tre­čios vie­tos su Ar­tio­mu Ku­naš­ko iš...

"Saulės taurėje“ – kultūrizmas, fitnesas ir bikinis (2)

2017 m. gegužės 16 d.
Tarp sve­čių, da­ly­va­vu­sių pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je, bu­vo ir tris­kart „Sau­lės tau­rės“ ab­so­liu­tus lai­mė­to­jas, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­nas vil­nie­tis Ole­gas Žu­ras ir ana­lo­giš­kų tarp­tau­ti­nių ti­tu­lų sa­vi­nin­kė bei pro­fe­sio­na­lų „Olym­pia“ pri­zi­nin­kė klai­pė­die­tė Na­tal­ja Mur­ni­ko­vie­nė-Bar­ta­še­vi­čie­nė.
Pag­rin­di­nius ap­do­va­no­ji­mus su­si­žė­rė vos prieš sa­vai­tę Eu­ro­pos čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je da­ly­va­vę tre­ne­rio Arū­no Van­džio auk­lė­ti­niai – ab­so­liu­čiu tur­ny­ro...

Žaidė futbolininkai

2017 m. gegužės 16 d.
Sužaidus du pir­me­ny­bių tu­rus pir­mau­ja „Ju­ven­ta-99“ (4 tšk.). Šešios ko­man­dos, tarp jų – „Šiaulių FA“ bei „Ak­me­nės ce­men­tas“ – su­rin­ko po 3 taškus.
Tre­čio­jo tu­ro rung­ty­nes „Ju­ven­ta-99“ žais gegžuės 17 die­ną na­mie su „At­lan­tu B“ (Klai­pė­da). Gegužės 19 die­ną „Šiaulių FA“ rung­ty­niaus Plun­gė­je. Biržuose gegužės 20 die­ną su „Širvėna“ žais „Ak­me­nės ce­men­tas“.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Broliai iškovojo auksą ir bronzą

2017 m. gegužės 16 d.
Tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­nis Pau­lius Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 58 ki­log­ra­mų), leng­vai įvei­kęs vi­sus var­žo­vus, ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu. Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 54 ki­log­ra­mų), lai­mė­jęs tris im­tis ir pa­ty­ręs vie­ną pra­lai­mė­ji­mą bu­vo tre­čias ir ap­do­va­no­tas bron­zos me­da­liu.
Čem­pio­na­te Anykš­čiuo­se var­žė­si dau­giau kaip 150 jau­nų­jų im­ty­ni­nin­kų iš 15 Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Meškuitiškiai moksleiviai – Lietuvos virvės traukimo čempionai

2017 m. gegužės 16 d.
Pog­ru­pio ko­vo­se įvei­kę Bir­žų ra­jo­no B. Sruo­gos, Pa­ne­vė­žio. „Min­ties“ ir Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių S.Nar­bu­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jų ko­man­das, meš­kui­tiš­kiai per­ga­lin­gai tę­sė sa­vo pa­si­ro­dy­mą ir fi­na­li­nia­me še­šio­lik­tu­ke.
Aš­tunt­fi­na­ly­je leng­vai nu­ga­lė­ta Kau­no ra­jo­no Gar­lia­vos Jo­nu­čių gim­na­zi­jos eki­pa, ket­virt­fi­na­ly­je įveik­tas praei­tų me­tų žai­dy­nių pri­zi­nin­kės, eki­pos iš Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų V. Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos pa­si­prie­ši­ni­mas. Pus­fi­na­ly­je nu­ga­lė­ta la­bai pa­jė­gi...

Stipruoliai varžėsi Ispanijoje

2017 m. gegužės 16 d.
Jau­nių gru­pė­je, iki 74 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, nu­ga­lė­jo Lu­kas Ka­čins­kas. At­lik­da­mas pri­tū­pi­mo su štan­ga bei trau­kos veiks­mus, jis lai­mė­jo pir­mą­ją, o spau­di­mo – ant­rą­ją vie­tą.
Li­nas Aba­kas (iki 59 kg) tri­ko­vė­je lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį. Jis bu­vo ne­pra­len­kia­mas, at­lik­da­mas trau­kos veiks­mą, o at­lik­da­mas spau­di­mo bei pri­tūp­da­mas su štan­ga, pel­nė ma­žuo­sius si­dab­ro me­da­lius.
Ko­man­dų įskai­to­je nu­ga­lė­jo Ru­si­jos jau­niai. Uk­rai­nie­čiai – ant­ri, lie­tu­viai –...

„Šiauliai“ nepraranda vilties išlikti Lietuvos krepšinio lygoje

2017 m. gegužės 13 d.
Nors Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) te­be­si­tę­sia ko­vos, „Šiau­liams“ jos jau bai­gė­si. Pir­mą kar­tą per vi­są sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją „Šiau­lių“ ko­man­da li­ko pa­sku­ti­nė­je, de­šim­to­jo­je, vie­to­je. Vis­gi vil­ties iš­lik­ti LKL ne­pra­ran­da.
Ro­mual­das Bra­zaus­kas, LKL ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog pa­gal LKL nuo­sta­tus pa­sku­ti­nė ko­man­da tu­rė­tų iš­kris­ti į Na­cio­na­li­nę krep­ši­nio ly­gą (NKL), ta­čiau šių me­tų NKL čem­pio­nai Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va-Man­tin­ga“ ne­tu­ri LKL...

Krepšininkai veteranai grįžo su aukso medaliais (1)

2017 m. gegužės 12 d.
Ko­man­dai iš Šiau­lių kraš­to at­sto­va­vo Lais­vy­das Ze­deršt­re­mas, Ša­rū­nas Ime­na­vi­čius, Ma­rius Ruš­kys, Al­vy­das Paš­ke­vi­čius, Da­rius Rim­ša, Arū­nas Še­fe­ris, Ai­va­ras Mik­šys ir Aud­rius Va­lan­čius.
45+ gru­pė­je ko­vo­jo pen­kios ko­man­dos. Lie­tu­viai bu­vo vie­nin­te­liai Eu­ro­pos at­sto­vai, ki­ti – iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos ir Aust­ra­li­jos.
„Pak­ruo­jo par­ke­to-Top Sport“ 45+ ko­man­da ke­lią į čem­pio­nų ti­tu­lą sky­nė­si už­tik­rin­tai. Pir­ma­ja­me eta­pe 57:36 nu­ga­lė­jo Ok­lan­do „Wai­ta­ke­re“ ko­man­dą...

Išplėstiniame Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąraše – 31 žaidėjas

2017 m. gegužės 12 d.
Prieš tris mė­ne­sius nau­ją tre­ne­rių šta­bą su Min­dau­gu Bra­ziu, Be­nu Mat­ke­vi­čiu­mi ir Ra­mū­nu Šiš­kaus­ku su­for­ma­vęs D. Ado­mai­tis ne­ma­žai lai­ko sky­rė ir po­kal­biams su žai­dė­jais. Pa­dė­ti rink­ti­nei neat­si­sa­kė nė vie­nas lie­tu­vis.
„Bu­vo il­gas svars­ty­mas, kiek žai­dė­jų įtrauk­ti, bet ap­si­ri­bo­jo­me ties šiuo kie­kiu, nes su­pran­ta­me, kad si­tua­ci­ja nė­ra aiš­ki. Bu­vo kal­bė­ta su To­mu De­li­nin­kai­čiu ir Kšiš­to­fu Lav­ri­no­vi­čiu­mi. Jei­gu rei­kės jų pa­gal­bos, abu su­ti­ko pri­si­jung­ti ir pa­dė­ti“, –...

Šiaulių krašto futbolo komandos pradėjo sezoną

2017 m. gegužės 12 d.
Pir­mo­jo tu­ro rung­ty­nė­se Šiau­lių der­by­je pra­na­šes­nė bu­vo „Ju­ven­ta-99“, re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­ju­si FA „Šiau­lius“.
Jau ant­rą rung­ty­nių mi­nu­tę į prie­kį iš­si­ver­žė „Šiau­lių“ fut­bo­li­nin­kai po taik­laus Man­to Štan­ke­lio smū­gio. 26 mi­nu­tę re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Jus­tas Gul­bi­nas. 40 mi­nu­tę „Ju­ven­tą-99“ į prie­kį iš­ve­dė Ry­tis Riab­čins­kis. „Šiau­liai“ leng­vai pa­si­duo­ti ne­ke­ti­no ir po dvy­li­kos mi­nu­čių re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Vy­tau­tas Mi­tu­zas. Rung­ty­nė­se taš­ką (64 min.) pa­dė­jo ant­rą kar­tą pa­si­žy­mė­jęs J...

Europos kultūristų forume – trys medaliai

2017 m. gegužės 11 d.
Se­no­jo že­my­no čem­pio­nu kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je iki 80 ki­log­ra­mų ta­po 30-me­tis Vy­tau­tas Žy­lė, pra­no­kęs 18 var­žo­vų. Įdo­mu, kad Lie­tu­vos kul­tū­ris­tai pa­sku­ti­nį kar­tą Eu­ro­pos čem­pio­nais bu­vo ta­pę prieš 16 me­tų. Tą­kart nu­ga­lė­to­ju ta­po ma­žei­kiš­kis Ro­lan­das Po­cius.
Si­dab­ro me­da­lį svei­ka­tin­gu­mo ka­te­go­ri­jo­je pel­nė 27 me­tų Skir­man­tė Pu­zi­nai­tė. Antrąją vietą bi­ki­nio rung­ties ve­te­ra­nių ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo 36 me­tų Ra­sa Se­le­mo­na­vi­čiū­tė.
Sėk­min­gai da­ly­va­vo ir ki­ti klu­bo...

Tarptautiniame sprinto festivalyje šiaulietis pelnė apdovanojimą

2017 m. gegužės 11 d.
Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ plau­ki­kas Ai­nis Že­lio­nis, ku­rį var­žy­boms ruo­šė tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė, var­žė­si 100 m plau­ki­mo pe­te­liš­ke rung­ty­je. Dis­tan­ci­ją jis įvei­kė per 57,18 se­kun­dės ir užė­mė ant­rą­ją vie­tą. A. Že­lio­nis da­ly­va­vo 16–17 me­tų vai­ki­nų gru­pė­je.
Šiau­liams at­sto­va­vo vie­nuo­li­ka spor­ti­nin­kų. Iš vi­so fes­ti­va­ly­je var­žė­si ko­ne 700 plau­ki­kų iš 45 ko­man­dų, at­sto­va­vu­sių pen­kioms ša­lims: Lie­tu­vai, Lat­vi­jai, Es­ti­jai, Bal­ta­ru­si­jai ir Len­ki­jai.
Plau­ki­mo...

Rajono čempionate – sportiška komanda iš Veršių

2017 m. gegužės 11 d.
Mi­nint Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so 85-erių me­tų su­kak­tį su­reng­tas as­me­ni­nis ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me itin ge­rai pa­si­ro­dė Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.Ab­so­liu­čiais čem­pio­nas, pel­nę po tris auk­so me­da­lius vie­ne­tų ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­po ly­de­riai Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė ir Ro­mual­das Franc­kai­tis.
Si­dab­ro me­da­liai miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se ati­te­ko Lau­rai Sa­mu­lio­ny­tei ir Dei­vi­dui Žvin­gi­lai, bron­zos – Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei ir Ma­ri­jui...

Teniso entuziasto auklėtiniai jį pagerbė pergale

2017 m. gegužės 11 d.
Jo­je žai­dė vie­nin­te­liai tur­ny­re da­ly­va­vę A. Ja­na­vi­čiaus auk­lė­ti­niai Man­tas Lia­chaus­kas ir Eval­das Štein­ber­gas. Jų ir dar Eri­ko Na­ru­šai­čio su­da­ry­ta ko­man­da le­mia­mo­je ko­vo­je dėl nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lo re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­jo Nau­jo­sios Ak­me­nės at­sto­vus Vla­di­mi­rą Go­li­ko­vą, An­ta­ną Bu­džių, Arū­ną Dyg­lį. Tre­čiąją vie­tą pel­nė sta­lo te­ni­so klu­bo „Ma­žo­ji ra­ke­tė“ at­sto­vai Jo­nas Dva­riš­kis, Graž­vy­das ir Do­man­tas Put­riai.
Iš vi­so var­žė­si še­šios ko­man­dos.
Tur­ny­rai pra­dė­ti reng­ti...

Radviliškietė veteranė – pasaulio čempionė (1)

2017 m. gegužės 9 d.
Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio spor­to meist­rų ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se lie­tu­viai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius. Ge­riau­siai iš jų pa­si­se­kė rau­dond­va­rie­tei (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) Ge­no­vai­tei Kaz­laus­kie­nei, ji ta­po čem­pio­ne ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je.Į žai­dy­nes su­va­žia­vo spor­ti­nin­kai iš 108 ša­lių, jie var­žė­si 28 spor­to ša­ko­se. Lie­tu­vių rink­ti­nės at­sto­vai ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po ke­tu­ris kar­tus.
Leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se...

„Sako“ orientacininkai Baltijos šalių čempionate iškovojo ne vieną pergalę

2017 m. gegužės 9 d.
Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­tas tru­ko tris die­nas. Penk­ta­die­nį spor­ti­nin­kai var­žė­si sprin­to tra­so­je, ku­ri drie­kė­si Ka­ro­li­niš­kių mik­ro­ra­jo­ne, šeš­ta­die­nį spor­ti­nin­kai lenk­ty­nia­vo il­go­jo­je dis­tan­ci­jo­je Ši­lė­nų miš­ke, o sek­ma­die­nį rung­ty­nia­vo nau­jo­je rung­ty­je „Per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se“ Gi­ru­lių miš­ke.
Pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių klu­bo „Sa­kas“ orien­ta­ci­nin­kai – vi­so­se pa­grin­di­nė­se gru­pė­se tu­rė­jo po čem­pio­ną.
„Per­se­kio­ji­mo lenk­ty­nė­se“ stip­riau­sių vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />