(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Individuali šildymo apskaita – galimybė įsivertinti šilumos sąnaudas

2017 m. gegužės 20 d.
Ieva ŠAULYTĖ

Šie­met šil­dy­mo se­zo­nas už­si­tę­sė kaip nie­kad, tad re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai iš­lo­šė dau­giau­siai – mo­kė­jo ma­žiau, o na­muo­se pa­lai­kė to­kią tem­pe­ra­tū­rą, ko­kios la­biau­siai no­rė­jo­si. Dau­ge­liui jų sek­ti su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kį ir re­gu­liuo­ti šil­dy­mo iš­lai­das pa­dė­jo spe­cia­lios re­no­va­ci­jos me­tu įdieg­tos prie­mo­nės.

Fik­suo­ja su­var­to­ji­mą

Būs­to su­var­to­tos ši­lu­mos ap­skai­tą ga­li­ma vyk­dy­ti dviem bū­dais: nau­do­jant ši­lu­mos skai­tik­lį šil­dy­mo įva­de į bu­tą, kai ši­lu­ma tie­kia­ma į kiek­vie­ną bu­tą at­ski­rai, ar­ba nau­do­jant prie kiek­vie­no ra­dia­to­riaus pri­tvir­tin­tą in­di­ka­to­rių – šil­dy­mo mo­kes­čių da­lik­lį.

Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros (BE­TA) spe­cia­lis­tas Ge­na­di­jus Mik­šys sa­ko, kad da­lik­li­nė sis­te­ma rei­ka­lin­ga dėl pa­to­gu­mo – pa­de­da su­ži­no­ti, kiek ši­lu­mos iš­nau­do­ja gy­ven­to­jas sa­vo bu­te. „Jei žmo­gus dau­giau vė­di­na kam­ba­rius, ter­mo­re­gu­lia­to­rius dau­giau at­si­da­ro, duo­da dau­giau ši­lu­mos ir tą to­kie da­lik­liai fik­suo­ja“, – sa­ko jis.

La­biau­siai to­kia prie­mo­nė, anot jo, pa­si­tei­si­na, kai vi­si na­mo gy­ven­to­jai tu­ri pa­na­šias są­ly­gas.

„Da­lik­liai fik­suo­ja ši­lu­mos su­var­to­ji­mą ir nau­din­giau­si yra ta­da, kai vi­si bu­tai tu­ri vie­no­dai išo­ri­nių ati­tva­rų, pa­vyz­džiui, dvy­li­kaaukš­čiuo­se ar de­vy­naukš­čiuo­se na­muo­se“, – tei­gia spe­cia­lis­tas ir pri­du­ria, kad at­nau­ji­nant šil­dy­mo sis­te­mą bū­ti­nai rei­ka­lin­gi ba­lan­si­niai ven­ti­liai ant sto­go ir ter­mo­re­gu­lia­to­riai ant ra­dia­to­rių, o da­lik­liai – in­di­vi­dua­lus rei­ka­las.

Pa­sak jo, re­no­vuo­jant na­mus Šiau­liuo­se in­di­vi­dua­lios ši­lu­mos ap­skai­tos prie­mo­nės die­gia­mos, ta­čiau ar to rei­kia, spren­džia pa­tys gy­ven­to­jai.

Pa­de­da su­tau­py­ti

Jei ba­lan­si­nių ven­ti­lių funk­ci­ja – to­ly­giai pa­skirs­ty­ti ši­lu­mą po vi­są na­mą, tai ter­mo­re­gu­lia­to­riai lei­džia pa­lai­ky­ti pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą bu­tuo­se.

Vis tik net ją pa­skirs­čius vie­no­dai, ter­mo­met­ro stul­pe­lis skir­tin­guo­se bu­tuo­se ga­li ro­dy­ti skir­tin­gus skai­čius. Ko­dėl taip yra? Pa­vyz­džiui, jei žmo­gus gy­ve­na pie­ti­nė­je pu­sė­je, ši­lu­mos bu­te bus dau­giau, nes ši pu­sė la­biau sau­lė­ta. Ir at­virkš­čiai – šiau­ri­nė­je bus vė­siau. To­kiu at­ve­ju, gel­bė­ja ter­mos­ta­tas. Jis į kam­ba­rį tie­kia tiek ši­lu­mos, kiek rei­kia pa­gal tuo me­tu ja­me esan­čią tem­pe­ra­tū­rą ir ne dau­giau nei nu­sta­tė būs­to šei­mi­nin­kas.

„Pa­vyz­džiui, jei sau­lė pa­šil­dė kam­ba­rį, ši­lu­mos jis tieks ma­žiau. Tai­gi ga­li­ma pri­si­tai­ky­ti pa­gal in­di­vi­dua­lius po­rei­kius. Be to, ne­rei­kia nuo­lat su­ki­nė­ti“, – sa­ko Ge­na­di­jus Mik­šys. Įdo­mu tai, kad kai ku­riais pa­skai­čia­vi­mais, vos laips­niu su­ma­ži­nus kam­ba­rio oro tem­pe­ra­tū­rą su­tau­po­ma net 5 pro­c. ši­lu­mos.

Tiek da­lik­lius, tiek ter­mos­ta­tą tu­ri įsi­die­gęs ir šiau­lie­tis Vy­gan­tas Ali­šaus­kas, gy­ve­nan­tis Drau­gys­tės pro­spek­te. Kaip pa­ts sa­ko, prieš re­no­va­ci­ją kvies­ti eks­per­tai re­ko­men­da­vo dieg­tis abi prie­mo­nes, tad daug svars­ty­mų dėl to ne­bu­vę.

„Žie­mą ra­dia­to­rius bū­da­vo už­suk­tas iki že­miau­sios ri­bos – 2 pa­da­los, dau­giau jau nė­ra kur. Net kai ter­mos­ta­tas taip pri­suk­tas kam­ba­riuo­se šil­da­vo iki 20 laips­nių. Gal tik ke­lis kar­tus bu­vom dau­giau at­su­kę šal­tes­nė­mis die­no­mis“, – sa­kė jis.

Iki re­no­va­ci­jos už 54 kv.m. bu­tą mo­kė­da­vęs 104 eu­rus, da­bar vy­ras mo­ka tik apie 36 eu­rus – be­veik tris­kart ma­žiau. Ma­žes­nes są­skai­tas ir pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą kam­ba­riuo­se jis la­biau­siai sie­ja su re­no­va­ci­jos me­tu įsta­ty­tais plas­ti­ki­niais lan­gais ir ga­li­my­be pa­čiam re­gu­liuo­ti šil­dy­mą.

„Kiek­vie­nas ži­no, kiek jam tos ši­lu­mos rei­kia, to­dėl ir ga­li ge­riau­siai sau pa­si­re­gu­liuo­ti“, – tei­gia jis ir pri­du­ria, kad 20 laips­nių būs­te lai­ko­si, nors na­muo­se įpras­ta tiek žie­mą, tiek va­sa­rą lan­gus lai­ky­ti mik­ro­ven­ti­lia­ci­jos re­ži­mu.

Užs. Nr. 351694

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />