(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Individuali šildymo apskaita – galimybė įsivertinti šilumos sąnaudas

2017 m. gegužės 20 d.
Ieva ŠAULYTĖ

Šie­met šil­dy­mo se­zo­nas už­si­tę­sė kaip nie­kad, tad re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai iš­lo­šė dau­giau­siai – mo­kė­jo ma­žiau, o na­muo­se pa­lai­kė to­kią tem­pe­ra­tū­rą, ko­kios la­biau­siai no­rė­jo­si. Dau­ge­liui jų sek­ti su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kį ir re­gu­liuo­ti šil­dy­mo iš­lai­das pa­dė­jo spe­cia­lios re­no­va­ci­jos me­tu įdieg­tos prie­mo­nės.

Fik­suo­ja su­var­to­ji­mą

Būs­to su­var­to­tos ši­lu­mos ap­skai­tą ga­li­ma vyk­dy­ti dviem bū­dais: nau­do­jant ši­lu­mos skai­tik­lį šil­dy­mo įva­de į bu­tą, kai ši­lu­ma tie­kia­ma į kiek­vie­ną bu­tą at­ski­rai, ar­ba nau­do­jant prie kiek­vie­no ra­dia­to­riaus pri­tvir­tin­tą in­di­ka­to­rių – šil­dy­mo mo­kes­čių da­lik­lį.

Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros (BE­TA) spe­cia­lis­tas Ge­na­di­jus Mik­šys sa­ko, kad da­lik­li­nė sis­te­ma rei­ka­lin­ga dėl pa­to­gu­mo – pa­de­da su­ži­no­ti, kiek ši­lu­mos iš­nau­do­ja gy­ven­to­jas sa­vo bu­te. „Jei žmo­gus dau­giau vė­di­na kam­ba­rius, ter­mo­re­gu­lia­to­rius dau­giau at­si­da­ro, duo­da dau­giau ši­lu­mos ir tą to­kie da­lik­liai fik­suo­ja“, – sa­ko jis.

La­biau­siai to­kia prie­mo­nė, anot jo, pa­si­tei­si­na, kai vi­si na­mo gy­ven­to­jai tu­ri pa­na­šias są­ly­gas.

„Da­lik­liai fik­suo­ja ši­lu­mos su­var­to­ji­mą ir nau­din­giau­si yra ta­da, kai vi­si bu­tai tu­ri vie­no­dai išo­ri­nių ati­tva­rų, pa­vyz­džiui, dvy­li­kaaukš­čiuo­se ar de­vy­naukš­čiuo­se na­muo­se“, – tei­gia spe­cia­lis­tas ir pri­du­ria, kad at­nau­ji­nant šil­dy­mo sis­te­mą bū­ti­nai rei­ka­lin­gi ba­lan­si­niai ven­ti­liai ant sto­go ir ter­mo­re­gu­lia­to­riai ant ra­dia­to­rių, o da­lik­liai – in­di­vi­dua­lus rei­ka­las.

Pa­sak jo, re­no­vuo­jant na­mus Šiau­liuo­se in­di­vi­dua­lios ši­lu­mos ap­skai­tos prie­mo­nės die­gia­mos, ta­čiau ar to rei­kia, spren­džia pa­tys gy­ven­to­jai.

Pa­de­da su­tau­py­ti

Jei ba­lan­si­nių ven­ti­lių funk­ci­ja – to­ly­giai pa­skirs­ty­ti ši­lu­mą po vi­są na­mą, tai ter­mo­re­gu­lia­to­riai lei­džia pa­lai­ky­ti pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą bu­tuo­se.

Vis tik net ją pa­skirs­čius vie­no­dai, ter­mo­met­ro stul­pe­lis skir­tin­guo­se bu­tuo­se ga­li ro­dy­ti skir­tin­gus skai­čius. Ko­dėl taip yra? Pa­vyz­džiui, jei žmo­gus gy­ve­na pie­ti­nė­je pu­sė­je, ši­lu­mos bu­te bus dau­giau, nes ši pu­sė la­biau sau­lė­ta. Ir at­virkš­čiai – šiau­ri­nė­je bus vė­siau. To­kiu at­ve­ju, gel­bė­ja ter­mos­ta­tas. Jis į kam­ba­rį tie­kia tiek ši­lu­mos, kiek rei­kia pa­gal tuo me­tu ja­me esan­čią tem­pe­ra­tū­rą ir ne dau­giau nei nu­sta­tė būs­to šei­mi­nin­kas.

„Pa­vyz­džiui, jei sau­lė pa­šil­dė kam­ba­rį, ši­lu­mos jis tieks ma­žiau. Tai­gi ga­li­ma pri­si­tai­ky­ti pa­gal in­di­vi­dua­lius po­rei­kius. Be to, ne­rei­kia nuo­lat su­ki­nė­ti“, – sa­ko Ge­na­di­jus Mik­šys. Įdo­mu tai, kad kai ku­riais pa­skai­čia­vi­mais, vos laips­niu su­ma­ži­nus kam­ba­rio oro tem­pe­ra­tū­rą su­tau­po­ma net 5 pro­c. ši­lu­mos.

Tiek da­lik­lius, tiek ter­mos­ta­tą tu­ri įsi­die­gęs ir šiau­lie­tis Vy­gan­tas Ali­šaus­kas, gy­ve­nan­tis Drau­gys­tės pro­spek­te. Kaip pa­ts sa­ko, prieš re­no­va­ci­ją kvies­ti eks­per­tai re­ko­men­da­vo dieg­tis abi prie­mo­nes, tad daug svars­ty­mų dėl to ne­bu­vę.

„Žie­mą ra­dia­to­rius bū­da­vo už­suk­tas iki že­miau­sios ri­bos – 2 pa­da­los, dau­giau jau nė­ra kur. Net kai ter­mos­ta­tas taip pri­suk­tas kam­ba­riuo­se šil­da­vo iki 20 laips­nių. Gal tik ke­lis kar­tus bu­vom dau­giau at­su­kę šal­tes­nė­mis die­no­mis“, – sa­kė jis.

Iki re­no­va­ci­jos už 54 kv.m. bu­tą mo­kė­da­vęs 104 eu­rus, da­bar vy­ras mo­ka tik apie 36 eu­rus – be­veik tris­kart ma­žiau. Ma­žes­nes są­skai­tas ir pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą kam­ba­riuo­se jis la­biau­siai sie­ja su re­no­va­ci­jos me­tu įsta­ty­tais plas­ti­ki­niais lan­gais ir ga­li­my­be pa­čiam re­gu­liuo­ti šil­dy­mą.

„Kiek­vie­nas ži­no, kiek jam tos ši­lu­mos rei­kia, to­dėl ir ga­li ge­riau­siai sau pa­si­re­gu­liuo­ti“, – tei­gia jis ir pri­du­ria, kad 20 laips­nių būs­te lai­ko­si, nors na­muo­se įpras­ta tiek žie­mą, tiek va­sa­rą lan­gus lai­ky­ti mik­ro­ven­ti­lia­ci­jos re­ži­mu.

Užs. Nr. 351694

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas