(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Smurtas mokykloje: kas auka?

2017 m. gegužės 20 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Va­kar ry­tą Lie­tu­vą ap­skrie­jo ži­nia iš vie­nos Kur­šė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, nu­kon­ku­ra­vu­si al­ko­ho­lio ir orų nau­jie­nas – mo­ky­to­ją pa­stū­mė mo­ki­nė. So­cia­li­nia­me tink­le iš­pla­tin­ti pa­mo­kos vaiz­dai ta­po po­li­ci­jos dė­me­sio ob­jek­tu. Švie­ti­mo bend­ruo­me­nė pra­by­la apie bai­sių pro­ble­mų dras­ko­mą mo­kyk­lą, ku­rio­je nė­ra sau­gūs nei mo­ki­niai, nei mo­ky­to­jai. „Šį­kart pra­trū­ko pas mus. Ry­toj ga­li pra­trūk­ti ki­tur“, – sa­ko pe­da­go­gai.

rita@skrastas.lt

Po­li­ci­ja su­rea­ga­vo pa­ti

Vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le pa­skli­do įra­šas, ku­ria­me nu­fil­muo­tas konf­lik­tas su­jung­to­je sep­tin­to­kų ir de­vin­to­kų mu­zi­kos pa­mo­ko­je: kaž­kas iš mo­ki­nių fil­muo­ja, kaip mo­ky­to­ja pa­kel­tu bal­su su­draus­mi­na pir­ma­me suo­le sė­din­čią paaug­lę, ku­ri pa­stu­mia suo­lą. Mo­ky­to­ja at­stu­mia suo­lą į vie­tą. Gir­di­si stum­do­mo suo­lo gar­sas. Mo­ki­niai į tai rea­guo­ja šūks­niais. Pe­da­go­gė čium­pa mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, lyg ban­dy­tų kaž­kam skam­bin­ti.

Moks­lei­vė su­si­ke­lia ko­jas ant suo­lo prie­šais mo­ky­to­ją, ki­tas moks­lei­vis taip pat su­si­ke­lia ko­jas ant suo­lo, dar ki­tas me­ta kaž­ką į len­tą, ei­na link mo­ky­to­jos, mo­ky­to­ja ei­na link lan­go. Pa­šo­ku­si iš suo­lo mo­ki­nė pa­stu­mia mo­ky­to­ją. Kla­sė tai pa­ly­di šūks­niais.

Tris mė­ne­sius šiai mo­kyk­lai va­do­vau­jan­tis di­rek­to­rius, ki­ti mo­kyk­los va­do­vai, apie dvi­de­šimt me­tų pe­da­go­gi­nio sta­žo tu­rin­ti pe­da­go­gė va­kar aiš­ki­no­si pa­rei­gū­nams, ku­rie su­rea­ga­vo į vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją ir vaiz­do įra­šą. Pra­ne­ši­mas apie įvy­kį iš mo­kyk­los ne­bu­vo gau­tas.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai Gai­lu­tės Smag­riū­nie­nės tei­gi­mu, pa­rei­gū­nai mo­kyk­lo­je kal­bė­jo­si su mo­ki­niais, pe­da­go­gais ir su kai ku­riais tė­vais. Po­li­ci­ja apie in­ci­den­tą in­for­ma­vo ra­jo­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba Vai­kų ge­ro­vės ko­mi­si­ją.

„Aiš­kė­ja, kad si­tua­ci­ja nė­ra tik to­kia, ko­kią mes ma­tė­me vie­šai iš­pla­tin­ta­me vaiz­de­ly­je. Si­tua­ci­ja yra dvip­ras­miš­ka, to­dėl, kad mo­ky­to­ja kal­ti­na vai­kus smur­tu ir pa­ty­čio­mis. O vai­kai kal­ti­na ją smur­tu ir pa­ty­čio­mis ir tei­gia, kad jos el­ge­sys iš­pro­vo­ka­vo jų to­kį el­ge­sį“, – sa­kė G. Smag­riū­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, vie­šai yra iš­pla­tin­tas tik vie­nas vaiz­do įra­šas, ta­čiau pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad ir dau­giau vai­kų fil­ma­vo in­ci­den­tą.

„Rei­kia per­žiū­rė­ti vi­sus įra­šus, kad su­si­dė­lio­tų aiš­kes­nis si­tua­ci­jos vaiz­das – kas po ko vy­ko. Su kiek­vie­nu kla­sė­je bu­vu­siu rei­kia pa­si­kal­bė­ti. Jei­gu, pa­vyz­džiui, at­si­ras tė­vų pa­reiš­ki­mai, kad bu­vo smur­tau­ta prieš vai­kus, si­tua­ci­ja ga­li įvai­riai su­si­klos­ty­ti. Tik ta­da bus ga­li­ma kal­bė­ti apie to­li­mes­nius pro­ce­si­nius veiks­mus“, – tei­gė po­li­ci­jos at­sto­vė.

G. Smag­riū­nie­nės tei­gi­mu, apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dar anks­ti kal­bė­ti.

„Ta­čiau mo­ki­nei iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ne­ga­li­mas, to­dėl, kad ji yra ne­pil­na­me­tė“, – tei­gė G. Smag­riū­nie­nė.

Įra­šas pa­ša­lin­tas – dis­ku­si­jos tę­sia­si

Nors va­kar pa­vie­šin­tas vaiz­do įra­šas bu­vo pa­ša­lin­tas, ta­čiau dis­ku­si­jos so­cia­li­nia­me tink­le ne­ty­la. Vie­na mo­ki­ne pri­si­sta­čiu­si mer­gi­na ra­šo, kad no­ri pa­pa­sa­ko­ti tie­są, nes „pa­bo­do ma­ty­ti ko­men­ta­rus, ko­kie mes esa­me monst­rai, gy­vu­liai, ir kaip mū­sų kar­ta „tai jau iš­vis nu­deg­ra­dė­ju­si“.

Mer­gai­tės žo­džiais, to­se pa­mo­ko­se „nie­kuo­met ne­trūk­da­vo pro­ble­mų“, „gar­siai lie­da­vo­si įžei­di­nė­ji­mai, o ne­re­tai pa­si­tai­ky­da­vo net smur­to“ ir „ne tik iš mo­ki­nių pu­sės“, pa­sa­ko­jo si­tua­ci­jas, kai iš mo­ky­to­jos esą pa­ty­rę pa­ty­čių.

„Ne vie­ną kar­tą bu­vo įspir­ta, sie­kiant pa­tai­sy­ti mo­ki­nių lai­ky­se­ną, ne sy­kį mo­ki­niai bu­vo jė­ga pa­so­din­ti į suo­lą. Ir dar dau­giau in­ci­den­tų įvy­kę“, – ra­šo mo­ki­nė. Prieš ke­lias sa­vai­tes esą pir­mą­kart apie mo­ky­to­jos el­ge­sį pra­si­ta­rė auk­lė­to­jai. Bu­vo nu­spren­dę „jei dar kar­tą kas nors nu­tiks, bū­ti­nai ei­si­me pas di­rek­to­rių“.

„Šį­kart pra­trū­ko pas mus“

„Suk­rės­ti mo­kyk­lo­je vi­si. Net ir ta­da, kai per nak­tį mo­kyk­la at­si­dū­rė Lie­tu­vos dė­me­sio cent­re, pri­va­lo­me priim­ti pa­sver­tus, pro­tin­gus spren­di­mus“, – va­kar po pie­tų sa­kė nuo va­sa­rio mė­ne­sio šiai mo­kyk­lai va­do­vau­jan­tis il­ga­me­tis pe­da­go­gas.

Di­rek­to­rius po­li­ci­jai ren­kant me­džia­gą su­si­lai­kė nuo konk­re­čių ko­men­ta­rų. Jis už­si­mi­nė, kad mo­kyk­lo­se ap­skri­tai yra la­bai daug įvai­rių so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių pro­ble­mų.

„Šian­dien pra­trū­ko pas mus. Ry­toj ga­li pra­trūk­ti ki­tur, jau ir bu­vo pra­trū­kę. Bet šian­dien mes da­ry­si­me iš­va­das. Kal­bė­jau su mo­ki­niais, mo­ky­to­jais – gal­būt ga­li­ma mums bu­vo apie tai pa­kal­bė­ti anks­čiau, vis­ką iš­spręs­ti ne­su­ke­liant vie­šo skan­da­lo. Bet da­bar aiš­ku, kad vi­siš­kai ne­kal­tų dėl to jau ne­bus“, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vas.

KO­MEN­TA­RAS

Mo­kyk­lo­je at­si­spin­di skau­džiau­sios vi­suo­me­nės žaiz­dos

„Šiau­lių kraš­tas“ dėl ki­lu­sio in­ci­den­to mo­kyk­lo­je kal­bė­jo­si su Ju­di­ta ŠERT­VY­TIE­NE, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja:

– Vi­sos są­ly­gos to­je mo­kyk­lo­je teik­ti ir so­cia­li­nę, ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą yra. Yra ir so­cia­li­nis pe­da­go­gas, ir psi­cho­lo­gas, ir pe­da­go­go pa­dė­jė­jas, bet, kaip pa­ro­dė konk­re­tus at­ve­jis, dar neiš­mok­ta lai­ku pa­ste­bė­ti to­kių in­ci­den­tų pra­džią ir ati­tin­ka­mai rea­guo­ti, su­teik­ti pa­gal­bą. To mums vi­siems la­bai rei­kia mo­ky­tis.

To­kie at­ve­jai Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se – ne vie­ne­ti­niai. Mo­kyk­la yra vi­sos vi­suo­me­nės el­ge­sio, ge­nų, pa­vel­dė­ji­mo, gy­ve­ni­mo bū­do, ga­li­my­bių at­spin­dys. Vi­si esa­me įsi­tem­pę dėl to, kad to­kie at­ve­jai įvyks­ta ar ga­li įvyk­ti. Ma­to­me dau­gy­bę chao­so – tai vie­nur, tai ki­tur Lie­tu­vo­je skam­ba skan­da­lai dėl mo­ki­nių, mo­ky­to­jų. Vie­šai nu­tei­sia­mas žmo­gus ir tik ta­da pra­si­de­da ty­ri­mai, kas iš tie­sų kal­tas.

Aki­vaiz­du, kad mo­kyk­lo­se vis dau­gė­ja vai­kų su emo­ci­jų, el­ge­sio su­tri­ki­mais. Bet vi­sa­da ti­kie­si, kad mo­ky­to­jas – suau­gęs žmo­gus, su spe­cia­liu pe­da­go­gi­niu iš­si­la­vi­ni­mu – mo­kės su­val­dy­ti pa­čią ne­ti­kė­čiau­sią si­tua­ci­ją. Ta­čiau ga­li­ma su­pras­ti ir mo­ky­to­ją, ku­ris sto­vi prieš 30 vai­kų kla­sę, at­sa­kin­gas prieš vi­sus ir už vi­sus, ne­be­pas­te­bi, ku­riuo mo­men­tu ir iš kur iš­skri­do ta ki­birkš­tis, ga­lin­ti su­kel­ti di­de­lį konf­lik­tą.

To­kie konf­lik­tai – ža­la ne vie­nam vai­kui, o vi­siems ša­lia esan­tiems, vi­sai kla­sei. Vi­si kla­sės vai­kai to­kio­se si­tua­ci­jo­se taip pat pa­si­jau­čia ne­sau­gūs.

Mo­kyk­lo­se teik­ti vi­są įma­no­mą pa­gal­bą emo­ci­nių, svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems vai­kams da­ro­si su­dė­tin­ga – trūks­ta lė­šų iš­lai­ky­ti vi­so­se mo­kyk­lo­se psi­cho­lo­gus. Iš tie­sų dau­ge­lis mo­ky­to­jų su­si­du­ria su pro­ble­ma at­pa­žin­ti bręs­tan­tį konf­lik­tą. Sun­ku nu­spė­ti, ko­kia šian­dien yra vai­kų nuo­tai­ka, vai­ko el­ge­sys mo­kyk­lo­je ga­li pri­klau­sy­ti nuo to, kaip vai­kas iš­mie­go­jo, ar jo šei­mo­je vis­kas bu­vo ge­rai, ar ne­si­py­ko, ne­gir­ta­vo tė­vai.

Pe­da­go­gų pa­si­ta­ri­muo­se daž­nai kal­ba­me apie tai, da­li­ja­mės pa­tir­ti­mi. Pe­da­go­gai, pa­ži­no­da­mi šei­mas, ma­to – jei­gu šei­ma de­da dau­giau pa­stan­gų dėl sa­vo vai­ko, įvai­rių nuo­tai­kų prie­puo­lių pa­si­tai­ko žy­miai re­čiau.

– Kas gi­na mo­ky­to­jų, mo­ki­nių tei­ses?

– Šian­dien la­biau yra gi­na­mos mo­ki­nių tei­sės. La­biau pa­ryš­ki­na­mos mo­ki­nių tei­sės, bet ne pa­rei­gos. Dėl to ne­re­tai bi­jo­ma vai­kus net ir su­draus­min­ti, jei­gu jie blo­gai el­gia­si vie­šo­je vie­to­je: prieš ke­le­rius me­tus vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los il­ga­me­tis va­do­vas, spor­tiš­kas, sto­tin­gas vy­ras, ga­vo bu­te­liu per gal­vą au­to­bu­se, kai su­stab­dė mo­čiu­tę skriau­džian­tį jau­nuo­lį. Vie­šo­je vie­to­je vi­du­ry­je die­nos! Gy­dė­si dėl sme­ge­nų su­krė­ti­mo.

Mo­ky­to­jo, be Dar­bo ko­dek­so, rea­liai dau­giau jo­kie tei­sės ak­tai ne­gi­na, na dar kaž­kiek mo­ky­to­jus gi­na pro­fsą­jun­gos, bet jos la­biau gi­na so­cia­li­nius klau­si­mus.

Vi­suo­me­nės lū­kes­čiai mo­ky­to­jams yra di­de­li: ati­da­vė vai­ką į mo­kyk­lą ir jis tu­ri bū­ti pa­da­ry­tas de­šim­tu­ki­nin­ku. O tai, kad vai­kas ne­tu­ri kai ku­rių ga­li­my­bių ir yra pil­nas di­džiu­lių psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų – re­čiau su­vo­kia­ma.

Sun­kiai pa­ke­lia­mus psi­cho­lo­gi­nius krū­vius mo­kyk­lo­se ro­do ir tai, kad, pa­vyz­džiui, vien ra­jo­ne yra pa­skelb­ti trys kon­kur­sai į mo­kyk­lų di­rek­to­rius. Nė­ra kan­di­da­tų – nė­ra žmo­nių, ku­rie no­rė­tų pri­siim­ti to­kią di­džiu­lę at­sa­ko­my­bę, pil­dy­ti to­kius mil­ži­niš­kus rei­ka­la­vi­mus ir tu­rė­ti to­kią nu­li­nę ap­sau­gą.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas