(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Klausimas šiauliečiams: ar reikia europietiško viešojo transporto?

2017 m. gegužės 19 d.

Pi­giai, sau­giai ir tiks­liai pa­gal gra­fi­ką – to­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai did­mies­čių vie­ša­jam trans­por­tui ke­lia­mi Eu­ro­po­je ir vi­so­se ki­to­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Šiuo me­tu ke­lei­vių ve­ži­mo Šiau­lių mies­te pa­slau­ga be­veik ten­ki­na šiuos kri­te­ri­jus, ta­čiau dar rei­kė­tų ke­le­to val­džios ir ve­žė­jų spren­di­mų ir gy­ven­to­jų ge­ra­no­riš­ku­mo.

Ke­lio­nė mies­to au­to­bu­su šiau­lie­čiams yra pi­giau­sia ne tik tarp Lie­tu­vos did­mies­čių, bet ir ly­gi­nant su kai ku­riais Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mies­tais. Vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos mies­tie­čiams tap­tų dar pa­trauk­les­nės, jei di­des­nis dė­me­sys bū­tų ski­ria­mas eis­mo sau­gu­mui ir ga­li­my­bei grei­čiau pa­siek­ti no­ri­mą ke­lio­nės taš­ką. Iš es­mės tiek va­žia­vi­mas tiks­liai lai­kan­tis gra­fi­ko, tiek ke­lio­nės sau­gu­mas tie­sio­giai pri­klau­so nuo au­to­bu­so vai­ruo­to­jo. UAB „Bus­tu­ras“ duo­me­nims, be­veik kas šeš­tas ke­lei­vis no­ri bi­lie­tą įsi­gy­ti iš vai­ruo­to­jo, tai­gi, jam ga­na il­gą lai­ką ten­ka dirb­ti ir par­da­vė­ju. Ne­re­tam įli­pu­sia­jam rei­kia pa­sa­ky­ti bi­lie­to kai­ną, in­for­muo­ti apie ga­lio­jan­čias nuo­lai­das, pa­duo­ti bi­lie­tą, su­skai­čiuo­ti grą­žą. Gaiš­ta­mas ki­tų ke­lei­vių lai­kas, vai­ruo­to­jo dė­me­sys ati­trau­kia­mas nuo pa­grin­di­nio dar­bo. Pil­nam ke­lei­vių au­to­bu­sui pa­te­kus į eis­mo įvy­kį, daž­nas kal­tin­tų vai­ruo­to­ją, o gal jis ta­da dir­bo par­da­vė­ju?

„Siek­da­mi iš­veng­ti ne­lai­mių ir no­rė­da­mi to­bu­lin­ti vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gas, kvie­čia­me vi­sus šiau­lie­čius nau­do­tis elekt­ro­ni­niu bi­lie­tu. E. bi­lie­tas už­tik­rins ma­žiau­sią kai­ną, pa­dės ne­gai­šin­ti jū­sų ir ki­tų ke­lei­vių lai­ko. Ži­no­ma, mies­to sve­čiams ar pa­tiems šiau­lie­čiams bus at­ve­jų, kai rei­kės įsi­gy­ti bi­lie­tą au­to­bu­se, to­dėl, pa­si­ta­rę su ve­žė­jais, ge­gu­žės 25 die­ną Šiau­lių mies­to ta­ry­bai siū­ly­si­me keis­ti kai­ną, ap­va­li­nant ją iki vie­no eu­ro. Tai bū­tų da­ro­ma sie­kiant pa­grei­tin­ti ir su­pap­ras­tin­ti at­si­skai­ty­mą už bi­lie­tus, no­rint iš­veng­ti ga­li­mų ne­lai­mių ke­ly­je. Daž­niau vie­šuo­ju trans­por­tu ke­liau­jan­tys šiau­lie­čiai su­tau­py­ti ga­lės įsi­gi­ję e. bi­lie­tą, taip va­žia­vi­mo kai­na ne tik ne­pa­di­dės, bet dar ir su­ma­žės. O ke­lei­viai, per­kan­tys bi­lie­tė­lius iš vai­ruo­to­jo, bran­giau mo­ka vi­so­je Eu­ro­po­je, ne išim­tis Lie­tu­va ir kai­my­ni­nės ša­lys. Ma­žes­nia­me už Šiau­lius Lat­vi­jos mies­te Jel­ga­vo­je bi­lie­tas au­to­bu­se kai­nuo­ja 1 eu­rą, o Es­ti­jos mies­te Tar­tu – net 1,53 eu­ro“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. – Pa­gal mū­sų mies­to vi­zi­ją „Šiau­liai – Sau­lės mies­tas: at­vi­ras, verž­lus ir sau­gus“, tai­gi, no­ri­si, kad gy­ven­to­jų sau­gu­mui ir bū­tų ski­ria­mas de­ra­mas dė­me­sys.“

Šiau­lie­čiai kvie­čia­mi iš­reikš­ti sa­vo ar­gu­men­tuo­tą nuo­mo­nę, ar, rū­pi­nan­tis ke­lei­vių sau­gu­mu ir no­rint su­pap­ras­tin­ti bi­lie­tų par­da­vi­mą au­to­bu­suo­se, rei­kia priim­ti spren­di­mą dėl kai­nos ap­va­li­ni­mo iki 1 eu­ro. Nuo­mo­nę ga­li­ma siųs­ti el. pa­štu meras@siauliai.lt.

Užs. Nr. 351987

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas