(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Klausimas šiauliečiams: ar reikia europietiško viešojo transporto?

2017 m. gegužės 19 d.

Pi­giai, sau­giai ir tiks­liai pa­gal gra­fi­ką – to­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai did­mies­čių vie­ša­jam trans­por­tui ke­lia­mi Eu­ro­po­je ir vi­so­se ki­to­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Šiuo me­tu ke­lei­vių ve­ži­mo Šiau­lių mies­te pa­slau­ga be­veik ten­ki­na šiuos kri­te­ri­jus, ta­čiau dar rei­kė­tų ke­le­to val­džios ir ve­žė­jų spren­di­mų ir gy­ven­to­jų ge­ra­no­riš­ku­mo.

Ke­lio­nė mies­to au­to­bu­su šiau­lie­čiams yra pi­giau­sia ne tik tarp Lie­tu­vos did­mies­čių, bet ir ly­gi­nant su kai ku­riais Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mies­tais. Vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos mies­tie­čiams tap­tų dar pa­trauk­les­nės, jei di­des­nis dė­me­sys bū­tų ski­ria­mas eis­mo sau­gu­mui ir ga­li­my­bei grei­čiau pa­siek­ti no­ri­mą ke­lio­nės taš­ką. Iš es­mės tiek va­žia­vi­mas tiks­liai lai­kan­tis gra­fi­ko, tiek ke­lio­nės sau­gu­mas tie­sio­giai pri­klau­so nuo au­to­bu­so vai­ruo­to­jo. UAB „Bus­tu­ras“ duo­me­nims, be­veik kas šeš­tas ke­lei­vis no­ri bi­lie­tą įsi­gy­ti iš vai­ruo­to­jo, tai­gi, jam ga­na il­gą lai­ką ten­ka dirb­ti ir par­da­vė­ju. Ne­re­tam įli­pu­sia­jam rei­kia pa­sa­ky­ti bi­lie­to kai­ną, in­for­muo­ti apie ga­lio­jan­čias nuo­lai­das, pa­duo­ti bi­lie­tą, su­skai­čiuo­ti grą­žą. Gaiš­ta­mas ki­tų ke­lei­vių lai­kas, vai­ruo­to­jo dė­me­sys ati­trau­kia­mas nuo pa­grin­di­nio dar­bo. Pil­nam ke­lei­vių au­to­bu­sui pa­te­kus į eis­mo įvy­kį, daž­nas kal­tin­tų vai­ruo­to­ją, o gal jis ta­da dir­bo par­da­vė­ju?

„Siek­da­mi iš­veng­ti ne­lai­mių ir no­rė­da­mi to­bu­lin­ti vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gas, kvie­čia­me vi­sus šiau­lie­čius nau­do­tis elekt­ro­ni­niu bi­lie­tu. E. bi­lie­tas už­tik­rins ma­žiau­sią kai­ną, pa­dės ne­gai­šin­ti jū­sų ir ki­tų ke­lei­vių lai­ko. Ži­no­ma, mies­to sve­čiams ar pa­tiems šiau­lie­čiams bus at­ve­jų, kai rei­kės įsi­gy­ti bi­lie­tą au­to­bu­se, to­dėl, pa­si­ta­rę su ve­žė­jais, ge­gu­žės 25 die­ną Šiau­lių mies­to ta­ry­bai siū­ly­si­me keis­ti kai­ną, ap­va­li­nant ją iki vie­no eu­ro. Tai bū­tų da­ro­ma sie­kiant pa­grei­tin­ti ir su­pap­ras­tin­ti at­si­skai­ty­mą už bi­lie­tus, no­rint iš­veng­ti ga­li­mų ne­lai­mių ke­ly­je. Daž­niau vie­šuo­ju trans­por­tu ke­liau­jan­tys šiau­lie­čiai su­tau­py­ti ga­lės įsi­gi­ję e. bi­lie­tą, taip va­žia­vi­mo kai­na ne tik ne­pa­di­dės, bet dar ir su­ma­žės. O ke­lei­viai, per­kan­tys bi­lie­tė­lius iš vai­ruo­to­jo, bran­giau mo­ka vi­so­je Eu­ro­po­je, ne išim­tis Lie­tu­va ir kai­my­ni­nės ša­lys. Ma­žes­nia­me už Šiau­lius Lat­vi­jos mies­te Jel­ga­vo­je bi­lie­tas au­to­bu­se kai­nuo­ja 1 eu­rą, o Es­ti­jos mies­te Tar­tu – net 1,53 eu­ro“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. – Pa­gal mū­sų mies­to vi­zi­ją „Šiau­liai – Sau­lės mies­tas: at­vi­ras, verž­lus ir sau­gus“, tai­gi, no­ri­si, kad gy­ven­to­jų sau­gu­mui ir bū­tų ski­ria­mas de­ra­mas dė­me­sys.“

Šiau­lie­čiai kvie­čia­mi iš­reikš­ti sa­vo ar­gu­men­tuo­tą nuo­mo­nę, ar, rū­pi­nan­tis ke­lei­vių sau­gu­mu ir no­rint su­pap­ras­tin­ti bi­lie­tų par­da­vi­mą au­to­bu­suo­se, rei­kia priim­ti spren­di­mą dėl kai­nos ap­va­li­ni­mo iki 1 eu­ro. Nuo­mo­nę ga­li­ma siųs­ti el. pa­štu meras@siauliai.lt.

Užs. Nr. 351987

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />