(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Miesto pinigai vėl byrės dėl neteisėtų atleidimų

2017 m. gegužės 19 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tis su tri­mis bu­vu­siais vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jais, ku­rie teis­mui skun­dė at­lei­di­mą iš pa­rei­gų. Bet sle­pia­ma, kiek pi­ni­gų teks pa­klo­ti, nors by­rės tūks­tan­čiai eu­rų mies­to pi­ni­gų.

ruta@skrastas.lt

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog į teis­mą krei­pė­si per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą per­nai dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė, Pet­ras Slonks­nis ir sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.

Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą net nai­ki­nant pa­rei­gy­bes, kar­je­ros tar­nau­to­jams tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mi pa­siū­ly­mai į ki­tas lais­vas vie­tas. Bet jiems nie­ko ne­pa­siū­ly­ta, nors lais­vų vie­tų bu­vo.

Sa­vi­val­dy­bi­nin­kai teis­mo pra­šė pri­pa­žin­ti jų at­lei­di­mą ne­tei­sė­tu ir pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą bei kom­pen­suo­ti ne­tur­ti­nę ža­lą. Grą­žin­ti į dar­bą ne­pra­šė, ti­ki­no, jog į teis­mą ei­na įro­dy­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­ga­li taip elg­tis.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog dvi tai­kos su­tar­tis Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­tvir­ti­no šią sa­vai­tę, tre­čia bus tvir­ti­na­ma ki­tą sa­vai­tę.

Ve­dė­jos tei­gi­mu, abi pu­sės da­rė nuo­lai­dų, bet kiek įsi­pa­rei­go­ta su­mo­kė­ti ne­tei­sė­tai at­leis­tiems sa­vi­val­dy­bi­nin­kams, neatsk­lei­dė. Mo­ty­va­vo, jog su­tar­ty­se įra­šy­ta lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo, nors bus mo­ka­mi vie­šie­ji pi­ni­gai iš mies­to biu­dže­to.

Vi­si trys sa­vi­val­dy­bi­nin­kai bu­vo at­leis­ti iš pa­rei­gų 2016 me­tų spa­lio 1 die­ną. Prik­lau­so­mai nuo dar­bo sta­žo vals­ty­bės tar­ny­bo­je jiems bu­vo iš­mo­kė­tos 4–6 mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mų išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

Orien­tuo­jan­tis pa­gal Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jų vi­du­ti­nius mė­ne­si­nius dar­bo už­mo­kes­čius, ne­tei­sė­tas tri­jų tar­nau­to­jų at­lei­di­mas ga­li kai­nuo­ti apie 30 tūks­tan­čių eu­rų.

Va­kar Sa­vi­val­dy­bė­je dar vie­nai vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai Egi­dei But­kei, tik grį­žu­siai po mo­ti­nys­tės ato­sto­gų, įteik­tas įspė­ji­mas, jog jos pa­rei­gy­bė nai­ki­na­ma ir po ke­tu­rių mė­ne­sių ji bus at­leis­ta.

E. But­kė ėjo Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas. Per re­for­mą sky­riaus pa­va­di­ni­mas bu­vo pa­keis­tas, o ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gy­bė iš vi­so neįs­teig­ta, nors tai vie­nas di­džiau­sių sky­rių.

E. But­kei, skir­tin­gai nuo į teis­mą nuė­ju­sių jos ko­le­gų, bu­vo pa­teik­tas pa­siū­ly­mas, bet ji su pa­siū­ly­to­mis pa­rei­go­mis ne­su­ti­ko.

Ar­chi­tek­tei siū­ly­ta lais­va vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to vie­ta Vie­šo­sios tvar­kos ir ci­vi­li­nės sau­gos sky­riu­je.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas