(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Miesto pinigai vėl byrės dėl neteisėtų atleidimų

2017 m. gegužės 19 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tis su tri­mis bu­vu­siais vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jais, ku­rie teis­mui skun­dė at­lei­di­mą iš pa­rei­gų. Bet sle­pia­ma, kiek pi­ni­gų teks pa­klo­ti, nors by­rės tūks­tan­čiai eu­rų mies­to pi­ni­gų.

ruta@skrastas.lt

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog į teis­mą krei­pė­si per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą per­nai dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė, Pet­ras Slonks­nis ir sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.

Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą net nai­ki­nant pa­rei­gy­bes, kar­je­ros tar­nau­to­jams tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mi pa­siū­ly­mai į ki­tas lais­vas vie­tas. Bet jiems nie­ko ne­pa­siū­ly­ta, nors lais­vų vie­tų bu­vo.

Sa­vi­val­dy­bi­nin­kai teis­mo pra­šė pri­pa­žin­ti jų at­lei­di­mą ne­tei­sė­tu ir pri­teis­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą bei kom­pen­suo­ti ne­tur­ti­nę ža­lą. Grą­žin­ti į dar­bą ne­pra­šė, ti­ki­no, jog į teis­mą ei­na įro­dy­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­ga­li taip elg­tis.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Ste­pon­kie­nė „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, jog dvi tai­kos su­tar­tis Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­tvir­ti­no šią sa­vai­tę, tre­čia bus tvir­ti­na­ma ki­tą sa­vai­tę.

Ve­dė­jos tei­gi­mu, abi pu­sės da­rė nuo­lai­dų, bet kiek įsi­pa­rei­go­ta su­mo­kė­ti ne­tei­sė­tai at­leis­tiems sa­vi­val­dy­bi­nin­kams, neatsk­lei­dė. Mo­ty­va­vo, jog su­tar­ty­se įra­šy­ta lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo, nors bus mo­ka­mi vie­šie­ji pi­ni­gai iš mies­to biu­dže­to.

Vi­si trys sa­vi­val­dy­bi­nin­kai bu­vo at­leis­ti iš pa­rei­gų 2016 me­tų spa­lio 1 die­ną. Prik­lau­so­mai nuo dar­bo sta­žo vals­ty­bės tar­ny­bo­je jiems bu­vo iš­mo­kė­tos 4–6 mė­ne­sių at­ly­gi­ni­mų išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

Orien­tuo­jan­tis pa­gal Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jų vi­du­ti­nius mė­ne­si­nius dar­bo už­mo­kes­čius, ne­tei­sė­tas tri­jų tar­nau­to­jų at­lei­di­mas ga­li kai­nuo­ti apie 30 tūks­tan­čių eu­rų.

Va­kar Sa­vi­val­dy­bė­je dar vie­nai vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jai Egi­dei But­kei, tik grį­žu­siai po mo­ti­nys­tės ato­sto­gų, įteik­tas įspė­ji­mas, jog jos pa­rei­gy­bė nai­ki­na­ma ir po ke­tu­rių mė­ne­sių ji bus at­leis­ta.

E. But­kė ėjo Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas. Per re­for­mą sky­riaus pa­va­di­ni­mas bu­vo pa­keis­tas, o ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gy­bė iš vi­so neįs­teig­ta, nors tai vie­nas di­džiau­sių sky­rių.

E. But­kei, skir­tin­gai nuo į teis­mą nuė­ju­sių jos ko­le­gų, bu­vo pa­teik­tas pa­siū­ly­mas, bet ji su pa­siū­ly­to­mis pa­rei­go­mis ne­su­ti­ko.

Ar­chi­tek­tei siū­ly­ta lais­va vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to vie­ta Vie­šo­sios tvar­kos ir ci­vi­li­nės sau­gos sky­riu­je.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (13)

?????, 2017-05-22 08:27
Kiek dar tas ... pridarys bedu su savo "komanda". Gal ir pinigus taupe tam reikalui...

nebejuokinga, 2017-05-21 22:39
Nebejuokinga, kiek mokesčių mokėtojams reikės sumokėti už valdžios nesąmonęs, nejaugi meras nesupranta, kad gali reikti sumokėti iš savo kišenės, jeigu pareikalaus asmeninės atsakomybės.

greičiausiai, 2017-05-21 22:15
grįžus rinkti šiukšles prie kioskelio, bus labai labai sunku arba teks palikti Šiaulius

Vaikai, 2017-05-21 21:19
Ir kaip jo vaikams jaustis kaip apie ji taip raso.. Greit reikes vel gristi i kioskeli..!!!

iš tikro, 2017-05-21 20:55
už "mero" klaidas mokės jo vaikai

Įdomu, 2017-05-21 08:35
Kas mokės už mero klaidas?..

rinkėjas, 2017-05-20 14:01
visos bylos pralaimėtos, nes mokėti vis tiek reikia iš biudžeto.
Prašysime paviešinti visų per kadenciją teismuose vykusių bylų išlaidas.

klausimas, 2017-05-20 10:40
Kiek kainuoja miestui mero nekompetencija? 30 000 eurų šį kartą, 21 000 eurų dėl Lesnicko, dar Griškevičius, Bivainis ir 4 tarybos narių problema.
Jei būtų meras sąžiningas už savo klaidas sumokėtų iš savo algos, o ne iš biudžeto. O kaip dabar?

deja, 2017-05-20 08:25
grąžinti į darbo vietas prašė ir būtų lengvai atstatyti, tačiau arogantiški "teisuoliai" yra prisidirbę storai, todėl, siekdami išlaikyti savo postus ir žinodami, kad pralaimėjo procesus, siūlė "taiką", t.y. pinigus. Žinant galimas keršto pasekmes (sugrįžimo atveju, nes, kaip žinia, futbolo akademijos direktoriui vėl inicijuojamas atleidimas bet kokia kaina), geriau pataupyti nervus ir sutikti su "taika", nei dar du metus kentėti terorą.

???, 2017-05-19 13:34
Tai gal kai kam jau laikas kreiptis pas Tarybos nari Rimku... gali būti ir velu..

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 13

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 13
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas