(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Pamatyti premjeros atvyko pjesės autorius

2017 m. gegužės 16 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Penk­ta­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re pri­sta­ty­ta prem­je­ra – re­ži­sie­rius Ar­tū­ro Arei­mos spek­tak­lis „Ka­syk­la“. Prieš prem­je­rą kū­ry­bi­nė gru­pė su­si­ti­ko su pje­sės au­to­riu­mi, gar­siu len­kų dra­ma­tur­gu Mi­chal Walc­zak, spe­cia­liai at­vy­ku­siu į Šiau­lius.

zivile@skrastas.lt

Su­si­ti­ki­mas su M. Walc­zak vy­ko teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je. Dra­ma­tur­gas kal­bė­jo gim­tą­ja kal­ba – į lie­tu­vių kal­bą ver­tė ak­to­rius Da­lius Jan­čiaus­kas.

M. Walc­zak yra pa­ra­šęs per dvi­de­šimt pje­sių, jos sta­to­mos Eu­ro­pos ir JAV teat­ruo­se. Už ori­gi­na­lią dra­mi­nę kū­ry­bą au­to­rius yra pel­nęs ne vie­ną reikš­min­gą ap­do­va­no­ji­mą.

Pje­sė „Ka­syk­la“ pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie „liūd­ną mies­tą, ku­ria­me nie­ka­da ne­vyk­da­vo nie­ko įdo­maus, ypač nuo ta­da, kai už­da­rė ka­syk­lą“. Spek­tak­ly­je at­si­sklei­džia mies­to gy­ven­to­jų be­vil­tiš­kas įstri­gi­mas ru­ti­no­je.

Į Šiau­lius M. Walc­zak at­vy­ko no­rė­da­mas pa­ma­ty­ti, kaip pje­sė bus in­terp­re­tuo­ta Šiau­lių sce­no­je, ar ji ak­tua­li ir čia. Da­ly­vau­ti re­pe­ti­ci­jo­je at­si­sa­kė: no­rė­jo pa­tir­ti siurp­ri­zą.

Pje­sė „Ka­syk­la“ pa­gal už­sa­ky­mą bu­vo pa­ra­šy­ta Valb­žy­cho mies­to teat­rui. Si­tua­ci­ja bu­vo rea­li: už­da­rius ka­syk­lą, žmo­nės at­si­dū­rė va­kuu­me. M. Walc­zak su­krė­tė po­kal­biai su vie­ti­niais, ku­rie la­bai blo­gai kal­bė­jo apie sa­vo mies­tą. Ir mies­te, ir teat­re la­bai jau­tė­si dep­re­sy­vi at­mos­fe­ra.

Ra­šy­da­mas pje­sę, M. Walc­zak dau­giau gal­vo­jo apie tai, kaip pa­tys žmo­nės ma­to sa­ve, sa­vo mies­tą. Gal at­va­žia­vu­siam mies­tas at­ro­do ki­taip?

Ar tai ati­tin­ka Šiau­lių nū­die­ną? Pa­sak dra­ma­tur­go, yra ne­ma­žai mies­tų, ku­rie gal­vo­ja, kad yra nuo­bo­dūs, liūd­ni. Teat­ro už­duo­tis – pa­veik­ti žmo­gaus mąs­ty­mą, su­krės­ti vaiz­duo­tę.

Pje­sė „Ka­syk­la“, pa­ra­šy­ta 2004 me­tais, yra vie­nas iš anks­ty­vų­jų M. Walc­zak kū­ri­nių. Ren­gi­nį ve­du­sį teat­ro­lo­gė, Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė tei­ra­vo­si, kuo dra­ma­tur­gas gy­ve­na šian­dien.

M. Walc­zak pen­ke­rius me­tus tu­ri teat­ri­nę gru­pę, kas 2–3 mė­ne­sius pri­sta­to po prem­je­rą. Po mė­ne­sio pla­nuo­ja­ma pa­ro­dy­ti spek­tak­lį apie Len­ki­jos trans­for­ma­ci­ją 1989 me­tais.

Sa­ve M. Walc­zak ma­to kaip dra­ma­tur­gą ir re­ži­sie­rių – ir ra­šan­tį, ir sta­tan­tį spek­tak­lius vie­nu me­tu. Da­bar dau­giau­siai lai­ko ski­ria ad­mi­nist­ruo­ti teat­ro gru­pės pa­si­ro­dy­mus.

Su­si­ti­ki­me sve­čias ne­ma­žai dė­me­sio sky­rė Len­ki­jos teat­ro pro­ble­moms. Jo tei­gi­mu, val­džia ne­prii­ma jau­nų­jų, pro­gre­sy­vių teat­ro va­do­vų, teat­rams trūks­ta fi­nan­sa­vi­mo. Teat­rai pra­ran­da kū­ry­bi­nę po­ten­ci­ją, pra­de­da mer­dė­ti.

Po­li­ti­kai pa­ju­to grės­mę: daž­nai len­kai la­biau ti­ki teat­ru. Teat­ras kri­ti­kuo­ja po­li­ti­ką Ezo­po kal­ba, bet iš tie­sų kri­ti­kuo­ja rea­lias pro­ble­mas.

Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai tei­ra­vo­si, kiek teat­ras Len­ki­jo­je pa­tai­kau­ja žiū­ro­vui.

Sve­čio tei­gi­mu, pra­mo­gi­nio, pa­tai­kau­jan­čio žiū­ro­vui teat­ro ša­ly­je dau­giau, bet yra ir eks­pe­ri­men­tuo­jan­čių, ieš­kan­čių teat­rų. Drą­sų teat­rą žiū­ro­vas my­li, bet bū­tent toks teat­ras ir ta­po pa­vo­jin­gas po­li­ti­kams.

Tuo me­tu, kai ra­šė „Ka­syk­lą“, Valb­žy­cho teat­rui bu­vo pra­dė­jęs va­do­vau­ti nau­jas di­rek­to­rius, vy­ko sa­vo­tiš­kas mies­to ir teat­ro pri­si­jau­ki­ni­mas. Šio mies­to teat­ras, Len­ki­jo­je pa­sie­kęs aukš­tu­mų, da­bar yra ant kri­zės ri­bos, ap­kar­py­tas jo biu­dže­tas.

„Val­džia ne­su­vo­kia, kad teat­ras yra mies­to vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Teat­ras ga­li tu­rė­ti to­kią pat atei­tį, kaip ka­syk­la“, – sa­kė M. Walc­zak.

M. Walc­zak teat­ri­nė vi­zi­ja – teat­ras tu­rė­tų kur­ti atei­tį, o ne per veid­ro­dį žiū­rė­ti į praei­tį.

Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos teat­rą, M. Walc­zak sa­kė, jog Len­ki­jo­je la­bai ver­ti­na­mi Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, Ei­mun­tas Nek­ro­šius. Sve­čią do­mi­no šiuo­lai­ki­nių dra­ma­tur­gų ir re­ži­sie­rių san­ty­kis, vie­šė­da­mas Lie­tu­vo­je, jis bu­vo su­si­ti­kęs su Ma­riu­mi Ivaš­ke­vi­čiu­mi. M. Walc­zak nuo­mo­ne, len­kų teat­ras ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo iš lie­tu­vių.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pje­sės „Ka­syk­la“ au­to­rius, gar­sus len­kų dra­ma­tur­gas Mi­chal Walc­zak į Vals­ty­bi­nį Šiau­lių dra­mos teat­rą at­vy­ko be išanks­ti­nių nuo­sta­tų. Re­zul­ta­tas pra­no­ko lū­kes­čius: M. Walc­zak gy­rė ir ak­to­rius, ir re­ži­sie­rių Ar­tū­rą Arei­mą, džiau­gė­si pa­ma­tęs nau­jų pra­smių, kaip pje­sė ga­li at­si­skleis­ti ki­ta­me kon­teks­te.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas