(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Įvykiai, aktualijos

Tulpių šventėje sulaukta 25 tūkstančių lankytojų

2017 m. gegužės 16 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Sa­vait­ga­lį į tra­di­ci­nę Tul­pių šven­tę Bur­biš­kio dva­re, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, va­žia­vo žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos. „Bra­liu­kai“ lat­viai taip pat trau­kė pa­si­džiaug­ti tul­pių žy­dė­ji­mu. Ren­gė­jai su­skai­čia­vo, jog per dvi die­nas šven­tė­je ap­si­lan­kė apie 25 tūks­tan­čiai žmo­nių.

ruta@skrastas.lt

Šeš­ta­die­nį vi­dur­die­nį Bur­biš­kio dva­ras jau bu­vo pil­nas lan­ky­to­jų. Jų srau­tas, ku­ria­me skam­bė­jo ir lat­vių kal­ba, ne­nut­rū­ko iki pat va­ka­ro ir at­si­nau­ji­no sek­ma­die­nį.

Šeš­ta­die­nį šven­tė­je ap­si­lan­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ir ki­ti Sei­mo na­riai, kraš­tie­čiai. Iš Len­ki­jos at­vy­ko Bur­biš­kio dva­ro bu­vu­sio pa­vel­dė­to­jo Ado­mo Ba­žens­kio, pa­do­va­no­ju­sio dva­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, sū­nūs And­rius ir Jur­gis su šei­mo­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ kal­bin­ti žmo­nės sa­kė at­ka­kę iš Vil­niaus, Aly­taus, Ute­nos, Tra­kų, Lent­va­rio, Elekt­rė­nų, Pa­ne­vė­žio. Pir­mą kar­tą šven­tė­je da­ly­vau­jan­tys tei­gė: „Įs­pū­dis pui­kus“.

Sau­lė­ti orai džiu­gi­no. Vi­si su­ko į dva­ro so­de žy­din­tį tul­pių lau­ką. Ma­ži ir di­de­li šven­tės da­ly­viai gro­žė­jo­si tul­pių žie­dais, fo­tog­ra­fa­vo gra­žiau­sius ir pa­tys fo­tog­ra­fa­vo­si žie­dų fo­ne.

Dau­gy­ve­nės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Egi­di­jus Pras­ce­vi­čius, šven­tės su­ma­ny­to­jas ir pra­di­nin­kas, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog 450 tul­pių ko­lek­ci­ja šie­met bu­vo pa­pil­dy­ta 13 nau­jų rū­šių. Šven­tei pra­žy­do 65 pro­cen­tai tul­pių. Praei­tą sa­vai­tę iš­kri­tęs snie­gas ir ne­di­de­lės šal­nos tul­pėms ne­pa­ken­kė.

Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tės, ku­ri su­reng­ta 17 kar­tą, šių­me­ti­niai ak­cen­tai bu­vo mu­zi­ka, ma­da ir tul­pės. Toks bu­vo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sep­ty­nių mo­kyk­lų moks­lei­vių teat­ra­li­zuo­tų pa­si­ro­dy­mų dva­ro par­ko sa­lo­se mo­to. Rad­vi­liš­kio me­no stu­di­jos da­ly­viai de­monst­ra­vo sa­vo kū­ry­bą pa­ro­do­je „Gė­lių akor­dais“.

Pir­mą kar­tą su­reng­tas ir pro­fe­sio­na­lus ma­dų po­diu­mas. Su­si­ža­vė­ji­mo su­lau­kė sa­vo ko­lek­ci­ją pri­sta­tęs iš Rad­vi­liš­kio ki­lęs di­zai­ne­ris Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius.

Šur­mu­lia­vo tau­to­dai­lės ir pre­ky­bi­nin­kų mu­gė. Į šven­tę at­ka­kę res­to­ra­nų ir ba­rų vi­rė­jai vi­lio­jo ke­pa­mo­mis deš­re­lė­mis, šaš­ly­kais, keps­niais, gi­ra ir alu­mi. Tik prie alaus jo­kių ei­lių ne­nu­tį­so.

Lan­ky­to­jai su­ko žiū­rė­ti res­tau­ruo­tų gra­mo­fo­nų ir pa­te­fo­nų, iš­ri­kiuo­tų res­tau­ruo­tų se­nų­jų au­to­mo­bi­lių ar ap­žiū­rė­ti dva­ro se­no­sios ūkio tech­ni­kos eks­po­zi­ci­jos.

Sek­ma­die­nį pir­mą kar­tą šven­tė­je bu­vo su­reng­tas šei­mų pik­ni­kas su įvai­rio­mis at­rak­ci­jo­mis. Vai­kai da­ly­va­vo pie­ši­mo, šo­kių, bur­bu­lų pū­ti­mo pa­mo­kė­lė­se, žai­dė lau­ko žai­di­mus.

Mu­zi­kos ma­ra­to­ne šven­ti­nę nuo­tai­ką šeš­ta­die­nį kū­rė Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­ja „Džia­da“, gru­pės „el Fue­go“, „2 Do­na­tai“, „Pop La­dies“, dai­ni­nin­kas Žil­vi­nas Žva­gu­lis ir gru­pė „Ron­do“. Pub­li­ka, ku­rio­je vy­ra­vo jau­ni­mas, kar­tu su mu­zi­kan­tais dai­na­vo mėgs­ta­mas dai­nas.

Sek­ma­die­nį kon­cer­tų es­ta­fe­tę pe­rė­mė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­no ko­lek­ty­vai, tik­ros mu­zi­kos fab­ri­kė­lis „Neš­pėt­ni ber­nai“ ir gru­pė „Ki­ta­va“.

Kas­met ge­gu­žės vi­du­ry­je ren­gia­ma Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė su­ma­ny­ta pri­trauk­ti pa­si­gro­žė­ti ir at­nau­jin­tu Bur­biš­kio (Ba­žens­kių) dva­ru. Jis is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mas nuo XVII am­žiaus. Dva­ras iš­skir­ti­nis pei­za­ži­nio ti­po par­ku, uži­man­čiu 28 ha plo­tą. Par­ko tven­ki­niai, ku­riuo­se yra 15 sa­lų, su­jung­ti liep­tais, til­te­liais, per par­ką te­ka Liu­lio upe­lis. Pas­ta­ty­ta skulp­tū­rų, pa­vė­si­nių, drie­kia­si ber­žų ir lie­pų alė­jos.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Moks­lei­vės sti­li­zuo­tais tau­ti­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šė pa­si­ro­dy­mui pa­gal šven­tės mo­to „Ma­da ir tul­pės“.

Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė su­reng­ta jau 17 kar­tą.

Tarp žie­dų – kad įspū­dis iš­lik­tų ir nuo­trau­ko­se.

Po­nia Ra­sa, at­vy­ku­si iš sos­ti­nės, džiau­gia­si įsi­gi­ju­si tul­pių so­di­nu­kų, ku­riuos pir­ko iš gė­lių au­gin­to­jų.

Šven­tės mu­zi­kan­tas.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (14)

deja, 2017-05-17 13:17
siais metais, buvo ir naujove.man ji labai patiko.niekas nepades jei pats nenoresi to matyti grozio.

..., 2017-05-17 12:09
Tai ir nevažiuojam, jau daug metų nebevažiuojam, nes nieko naujo, tas pats per tą patį...

.........., 2017-05-17 07:27
labai sauni svente,kam nepatinka,tegul nevaziuoja.Sekmes organizatoriams ir toliau puoselejant tokias tradicijas

Nuostabu, 2017-05-16 18:03
Į šventę atvykom pasigerėti, atsipalaiduoti, pasigrožėti tulpėmis. Buvo viskas puiku, o nepatenkinti gal kitais metais nebesilankys. Nuo to šventė taps tik dar gražesnė. Dėkoju visiems, kas sukūrė puikią šventę!

jeigu, 2017-05-16 15:10
viskas negerai,tai gal pas daktarelį reiktų?gal depresija?

laisvas, 2017-05-16 14:16
Jums negerai Nauji Metai, jums negerai vasario 23, jums negerai kovo 8, jums nepatinka Gegužės 1, jums negerai Pergalės diena, jūs piktinatės Tulpių švente. Jums šventė kai kam nors negerai. Tada jums gerai. Juk ir vasario 16, negerai ir sausio 13. Jūs nevykėliai. Dideli nevykėliai.

lietuvis, 2017-05-16 14:02
jei norite IŠ TIKRO gražios tulpių žydėjimo šventės, tai patarčiau tik Keukenhofa, nuostabų gėlių parką Olandijoje, visai šalia Amsterdamo. Dar galit suspėti, parkas veikia iki 05,20. Tiesa, pagrindinis paradas jau buvo, balandžio mėn. , tad lieka tik kitiems metais pasiplanuoti. Ir netoli, ir palyginti nebrangu, ir įspūdžių turėsit daugiau nei 100 kart Burbiškiuose apsilankę.

Saulius, 2017-05-16 13:04
Prarūgo jau toji tulpių šventė,paliko tokiu eiliniu jomarku '' dėl varnelės '', o Burbiškių dvaras - kone kai kieno asmenine fazenda.Susikūrė ponas Prascevičius personalinę darbovietę ir ramiai ten sau vegetuoja.Nebesitikiu iš jo jokių išskirtinesnių idėjų ar naujos šventės koncepcijos,o profesionalesnių organizatorių jis taipogi ten neįleis.

Juokinga, 2017-05-16 11:59
Juokinga buvo stebėti kai išeinatys žmonės atiduodavo bilietus naujai ateinantiems. Tai organizatoriai gali dadėti lankytojų skaičių :)

Larieta, 2017-05-16 11:51
Kažkas baisaus ir nesuvokiamo... Kinietiški šuniukai ir "auksinės" grandinės, alus ir cukraus vata, abejotino lygio dainorėliai ir brangūs bilietai, mokinukų ir rajono kolektyvų išnaudojimas... Gerai, kad tik kartą metuose.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 14

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 14
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />