(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Tulpių šventėje sulaukta 25 tūkstančių lankytojų

2017 m. gegužės 16 d.
Rūta JANKUVIENĖ

Sa­vait­ga­lį į tra­di­ci­nę Tul­pių šven­tę Bur­biš­kio dva­re, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, va­žia­vo žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos. „Bra­liu­kai“ lat­viai taip pat trau­kė pa­si­džiaug­ti tul­pių žy­dė­ji­mu. Ren­gė­jai su­skai­čia­vo, jog per dvi die­nas šven­tė­je ap­si­lan­kė apie 25 tūks­tan­čiai žmo­nių.

ruta@skrastas.lt

Šeš­ta­die­nį vi­dur­die­nį Bur­biš­kio dva­ras jau bu­vo pil­nas lan­ky­to­jų. Jų srau­tas, ku­ria­me skam­bė­jo ir lat­vių kal­ba, ne­nut­rū­ko iki pat va­ka­ro ir at­si­nau­ji­no sek­ma­die­nį.

Šeš­ta­die­nį šven­tė­je ap­si­lan­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis ir ki­ti Sei­mo na­riai, kraš­tie­čiai. Iš Len­ki­jos at­vy­ko Bur­biš­kio dva­ro bu­vu­sio pa­vel­dė­to­jo Ado­mo Ba­žens­kio, pa­do­va­no­ju­sio dva­rą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, sū­nūs And­rius ir Jur­gis su šei­mo­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ kal­bin­ti žmo­nės sa­kė at­ka­kę iš Vil­niaus, Aly­taus, Ute­nos, Tra­kų, Lent­va­rio, Elekt­rė­nų, Pa­ne­vė­žio. Pir­mą kar­tą šven­tė­je da­ly­vau­jan­tys tei­gė: „Įs­pū­dis pui­kus“.

Sau­lė­ti orai džiu­gi­no. Vi­si su­ko į dva­ro so­de žy­din­tį tul­pių lau­ką. Ma­ži ir di­de­li šven­tės da­ly­viai gro­žė­jo­si tul­pių žie­dais, fo­tog­ra­fa­vo gra­žiau­sius ir pa­tys fo­tog­ra­fa­vo­si žie­dų fo­ne.

Dau­gy­ve­nės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Egi­di­jus Pras­ce­vi­čius, šven­tės su­ma­ny­to­jas ir pra­di­nin­kas, „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, jog 450 tul­pių ko­lek­ci­ja šie­met bu­vo pa­pil­dy­ta 13 nau­jų rū­šių. Šven­tei pra­žy­do 65 pro­cen­tai tul­pių. Praei­tą sa­vai­tę iš­kri­tęs snie­gas ir ne­di­de­lės šal­nos tul­pėms ne­pa­ken­kė.

Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tės, ku­ri su­reng­ta 17 kar­tą, šių­me­ti­niai ak­cen­tai bu­vo mu­zi­ka, ma­da ir tul­pės. Toks bu­vo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sep­ty­nių mo­kyk­lų moks­lei­vių teat­ra­li­zuo­tų pa­si­ro­dy­mų dva­ro par­ko sa­lo­se mo­to. Rad­vi­liš­kio me­no stu­di­jos da­ly­viai de­monst­ra­vo sa­vo kū­ry­bą pa­ro­do­je „Gė­lių akor­dais“.

Pir­mą kar­tą su­reng­tas ir pro­fe­sio­na­lus ma­dų po­diu­mas. Su­si­ža­vė­ji­mo su­lau­kė sa­vo ko­lek­ci­ją pri­sta­tęs iš Rad­vi­liš­kio ki­lęs di­zai­ne­ris Liu­tau­ras Sa­la­se­vi­čius.

Šur­mu­lia­vo tau­to­dai­lės ir pre­ky­bi­nin­kų mu­gė. Į šven­tę at­ka­kę res­to­ra­nų ir ba­rų vi­rė­jai vi­lio­jo ke­pa­mo­mis deš­re­lė­mis, šaš­ly­kais, keps­niais, gi­ra ir alu­mi. Tik prie alaus jo­kių ei­lių ne­nu­tį­so.

Lan­ky­to­jai su­ko žiū­rė­ti res­tau­ruo­tų gra­mo­fo­nų ir pa­te­fo­nų, iš­ri­kiuo­tų res­tau­ruo­tų se­nų­jų au­to­mo­bi­lių ar ap­žiū­rė­ti dva­ro se­no­sios ūkio tech­ni­kos eks­po­zi­ci­jos.

Sek­ma­die­nį pir­mą kar­tą šven­tė­je bu­vo su­reng­tas šei­mų pik­ni­kas su įvai­rio­mis at­rak­ci­jo­mis. Vai­kai da­ly­va­vo pie­ši­mo, šo­kių, bur­bu­lų pū­ti­mo pa­mo­kė­lė­se, žai­dė lau­ko žai­di­mus.

Mu­zi­kos ma­ra­to­ne šven­ti­nę nuo­tai­ką šeš­ta­die­nį kū­rė Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­ja „Džia­da“, gru­pės „el Fue­go“, „2 Do­na­tai“, „Pop La­dies“, dai­ni­nin­kas Žil­vi­nas Žva­gu­lis ir gru­pė „Ron­do“. Pub­li­ka, ku­rio­je vy­ra­vo jau­ni­mas, kar­tu su mu­zi­kan­tais dai­na­vo mėgs­ta­mas dai­nas.

Sek­ma­die­nį kon­cer­tų es­ta­fe­tę pe­rė­mė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­no ko­lek­ty­vai, tik­ros mu­zi­kos fab­ri­kė­lis „Neš­pėt­ni ber­nai“ ir gru­pė „Ki­ta­va“.

Kas­met ge­gu­žės vi­du­ry­je ren­gia­ma Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė su­ma­ny­ta pri­trauk­ti pa­si­gro­žė­ti ir at­nau­jin­tu Bur­biš­kio (Ba­žens­kių) dva­ru. Jis is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mas nuo XVII am­žiaus. Dva­ras iš­skir­ti­nis pei­za­ži­nio ti­po par­ku, uži­man­čiu 28 ha plo­tą. Par­ko tven­ki­niai, ku­riuo­se yra 15 sa­lų, su­jung­ti liep­tais, til­te­liais, per par­ką te­ka Liu­lio upe­lis. Pas­ta­ty­ta skulp­tū­rų, pa­vė­si­nių, drie­kia­si ber­žų ir lie­pų alė­jos.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Moks­lei­vės sti­li­zuo­tais tau­ti­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šė pa­si­ro­dy­mui pa­gal šven­tės mo­to „Ma­da ir tul­pės“.

Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė su­reng­ta jau 17 kar­tą.

Tarp žie­dų – kad įspū­dis iš­lik­tų ir nuo­trau­ko­se.

Po­nia Ra­sa, at­vy­ku­si iš sos­ti­nės, džiau­gia­si įsi­gi­ju­si tul­pių so­di­nu­kų, ku­riuos pir­ko iš gė­lių au­gin­to­jų.

Šven­tės mu­zi­kan­tas.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas