(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Operacinėje dirigavo prancūzas

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je at­lik­ta pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja nau­jos rū­šies ana­to­mi­niu en­dop­ro­te­zu.Pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas Šiau­lių chi­rur­gai skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ta­čiau ši ope­ra­ci­ja pir­ma tuo, kad pa­cien­tei įsta­ty­tas en­dop­ro­te­zas yra tiks­liau­sias žmo­gaus są­na­rio ati­tik­muo.Me­di­kai sa­ko, kad toks ana­to­mi­nis są­na­rio imp­lan­tas pa­cien­tams su­teiks ga­li­my­bę gy­ven­ti visa­ver­tį gy­ve­ni­mą.Pro­te­za­vi­mo nau­jos...

Saulius Šaltenis: „Žmogus–Dievo kibirkštis, gimęs laisvei ir meilei!“

2017 m. gegužės 20 d.
Ant­ra­die­nį ra­šy­to­jui, dra­ma­tur­gui, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Sau­liui ŠAL­TE­NIUI Jo­niš­ky­je įteik­ta Jo­no Avy­žiaus pre­mi­ja už tris per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­leis­tus ro­ma­nus: „De­mo­nų am­žius“, „Ba­sas ir lai­min­gas“, „Žy­dų ka­ra­lai­tės die­no­raš­tis“.Ra­šy­to­jas in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad tik lai­kas pa­ro­do, ar kny­ga tu­ri ver­tę, nes daug len­ty­no­se kny­gų su au­tog­ra­fais, ku­rių au­to­riai gy­vi, bet jų kū­ri­niai jau mi­rę. Ra­šy­to­jas su ne­ri­mu kal­bė­jo...

Smurtas mokykloje: kas auka?

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar ry­tą Lie­tu­vą ap­skrie­jo ži­nia iš vie­nos Kur­šė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, nu­kon­ku­ra­vu­si al­ko­ho­lio ir orų nau­jie­nas – mo­ky­to­ją pa­stū­mė mo­ki­nė. So­cia­li­nia­me tink­le iš­pla­tin­ti pa­mo­kos vaiz­dai ta­po po­li­ci­jos dė­me­sio ob­jek­tu. Švie­ti­mo bend­ruo­me­nė pra­by­la apie bai­sių pro­ble­mų dras­ko­mą mo­kyk­lą, ku­rio­je nė­ra sau­gūs nei mo­ki­niai, nei mo­ky­to­jai. „Šį­kart pra­trū­ko pas mus. Ry­toj ga­li pra­trūk­ti ki­tur“, – sa­ko pe­da­go­gai.Vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le pa­skli­do įra­šas...

Žemdirbys ir jo klajoklio gyvenimas

2017 m. gegužės 19 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Žad­vai­nių kai­me, gy­ve­nan­tis Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius daž­ną ry­tą pa­sva­jo­ja apie atei­tį, kai į kai­mą ateis ge­res­ni lai­kai, ir ke­lias­de­šimt hek­ta­rų tu­rin­tis žem­dir­bys ga­lės iš­gy­ven­ti iš sa­vo ūke­lio.32 hek­ta­rus že­mės tu­rin­tis 55 me­tų vy­ras dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju – pri­vers­tas gy­ven­ti sunk­ve­ži­my­je, tran­ky­tis po pa­sau­lį.Pie­no ūkį tu­rė­ję Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai per­nai par­da­vė kar­ves, nes dras­tiš­kai su­ma­žė­jus pie­no kai­noms jos ta­po nuo­sto­lin­gos.Po­pie­tė...

Kaip apginti vaikus nuo vaikų

2017 m. gegužės 19 d.
Paaug­liai su­mu­šė ke­lis ne­pil­na­me­čius. Vie­nam su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys, pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Net­ru­kus tie pa­tys chu­li­ga­nai, su­ži­no­ję, jog nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko tė­vai krei­pė­si į po­li­ci­ją, ap­tal­žė dar vie­ną vai­ką. Ki­tos mo­kyk­los pra­di­nu­kas ir­gi ta­po ag­re­sy­vių paaug­lių tai­ki­niu – jis nuo­la­t te­ro­ri­zuo­ja­mas, jam gra­si­na­ma, kar­tą na­mo grį­žo su mė­ly­ne paa­ky­je. Vai­kas įbau­gin­tas.Kas tai? Nau­jos nu­si­kal­tė­lių kar­tos „ap­ši­li­mas“? Po­li­ci­ja ži­no...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

R. Paksas. Britai, nepaisant daromų kliūčių, kaip kažkada ir Lietuva, pasitrauks iš Sąjungos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus, de­mok­ra­ti­ją, ga­li­mus ka­tak­liz­mus, ne­ty­lan­čias pra­na­šys­tes, kaip ku­riuo ke­liu ir ka­da pa­suks Eu­ro­pa.Tie­sa, mū­sų pa­dan­gė­je bent jau pa­sku­ti­niai da­ly­kai tau­tai ne to­kie įdo­mūs. Čia svar­bes­nę vie­tą uži­ma dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, dar – pi­ges­nių vais­tų, miš­kų urė­di­jų ar Jū­ros šven­tės su alu­mi ar be jo klau­si­mai.
O kuo šią sa­vai­tę gy­ve­no Eu­ro­pos Par­la­men­tas?...

Individuali šildymo apskaita – galimybė įsivertinti šilumos sąnaudas

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Šie­met šil­dy­mo se­zo­nas už­si­tę­sė kaip nie­kad, tad re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai iš­lo­šė dau­giau­siai – mo­kė­jo ma­žiau, o na­muo­se pa­lai­kė to­kią tem­pe­ra­tū­rą, ko­kios la­biau­siai no­rė­jo­si. Dau­ge­liui jų sek­ti su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kį ir re­gu­liuo­ti šil­dy­mo iš­lai­das pa­dė­jo spe­cia­lios re­no­va­ci­jos me­tu įdieg­tos prie­mo­nės.Būs­to su­var­to­tos ši­lu­mos ap­skai­tą ga­li­ma vyk­dy­ti dviem bū­dais: nau­do­jant ši­lu­mos skai­tik­lį šil­dy­mo įva­de į bu­tą, kai ši­lu­ma tie­kia­ma į kiek­vie­ną bu­tą at­ski­rai, ar­ba...

Pasveikinti metų geriausieji mokiniai

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Į šven­tę bu­vo pa­kvies­ti 42 mo­ki­niai, ta­pę ke­lių olim­pia­dų ar kon­kur­sų lai­mė­to­jais ar pri­zi­nin­kais.
Re­kor­di­nin­kė – Ūla Le­va­nai­ty­tė, „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kė, pel­niu­si še­šių olim­pia­dų lai­mė­ji­mus. Pir­mą­sias vie­tas ji lai­mė­jo geog­ra­fi­jos, lie­tu­vių kal­bos ir che­mi­jos olim­pia­do­se. Tre­čio­sios vie­tos pri­zi­nin­ke ta­po is­to­ri­jos, gam­tos moks­lų olim­pia­do­se bei Šiau­rės Lie­tu­vos in­teg­ruo­tų gam­tos moks­lų ir bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je.
Ūlą olim­pia­doms ren­gė mo­ky­to­jai An­ge­lė...

Pasiuvo džinsus ilgakojam milžinui

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar po­li­ci­ja Šiau­liuo­se trum­pam už­da­rė Vy­tau­to gat­vės at­kar­pą, kad ko­mi­si­ja iš­ma­tuo­tų re­kor­di­nius džin­sus, ku­riuos pa­siu­vo Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas. Iš­neš­ti džin­sus į lau­ką pa­dė­jo gais­ri­nin­kai.Iš­ma­ta­vus paaiš­kė­jo: il­gis – 70 met­rų 38 cen­ti­met­rai ir 1 mi­li­met­ras, lie­mens apim­tis – 2 met­rai 66 cen­ti­met­rai. Ban­dy­mas pa­sver­ti ne­pa­vy­ko: tu­rė­tos 150 ki­log­ra­mų svars­tyk­lės ne­ti­ko. Džin­sai, spė­ja­ma, sve­ria per...

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Sezoną baigė pergale

Sportas
2017 m. gegužės 20 d.
Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki 73 kg). Si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 32 kg), Ar­nas And­re­je­vas (iki 41 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 47 kg), Ta­das Mi­ka­laus­kas (iki 66 kg) ir Ig­nas Jag­mi­nas (iki 80 kg).
Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Au­ri­mas Trik­šys (iki 26 kg).
Spor­ti­nin­kus var­žy­boms pa­ren­gė Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los mo­ky­to­jai Al­vy­das Ti­le­nis, Val­das...

Žmogus su kamera ir jo užderėjęs sodas

Gyvenimo spalvos
2017 m. gegužės 20 d.
Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo ka­me­rą, po­mė­giu už­si­krė­tė vi­sam gy­ve­ni­mui. A. Ku­li­kaus­ko odi­sė­jos daž­nai kei­tė kryp­tis. Į šach­tą pa­te­ko iš jū­ros. Ne­ta­po lai­vo ka­pi­to­nu, bet pa­ga­mi­no dve­jus var­go­nus.Ket­vir­ta­die­nį A. Ku­li­kaus­kas pa­kvie­tė į 80-mečio va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Prieš ren­gi­nį su­ko gal­vą: fil­mų daug, kaip vis­ką su­tal­pin­ti? O dar „Da­gi­lė­lio“...

Stebėjo paukščius, pamatė rudąjį lokį

Gyvenimo spalvos
2017 m. gegužės 20 d.
Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu su vy­ru, Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­riu Ma­ri­jo­nu vyk­dy­da­ma paukš­čių ste­bė­se­ną (mo­ni­to­rin­gą), Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kė­se su­ti­ko Lie­tu­vo­je la­bai re­tą sve­čią – ru­dą­jį lo­kį (Ur­sus arc­tos), ku­ris yra įtrauk­tas į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą.R. Mac­ke­vi­čie­nė jau ke­lio­li­ka me­tų ste­bė­da­ma paukš­čius ren­ka duo­me­nis sa­vo bū­si­mai dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jai. Or­ni­to­lo­gai, at­li­kę...

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na...

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Klausimas šiauliečiams: ar reikia europietiško viešojo transporto?

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 19 d.
Pi­giai, sau­giai ir tiks­liai pa­gal gra­fi­ką – to­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai did­mies­čių vie­ša­jam trans­por­tui ke­lia­mi Eu­ro­po­je ir vi­so­se ki­to­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Šiuo me­tu ke­lei­vių ve­ži­mo Šiau­lių mies­te pa­slau­ga be­veik ten­ki­na šiuos kri­te­ri­jus, ta­čiau dar rei­kė­tų ke­le­to val­džios ir ve­žė­jų spren­di­mų ir gy­ven­to­jų ge­ra­no­riš­ku­mo.Ke­lio­nė mies­to au­to­bu­su šiau­lie­čiams yra pi­giau­sia ne tik tarp Lie­tu­vos did­mies­čių, bet ir ly­gi­nant su kai ku­riais Lat­vi­jos ir Es­ti­jos...

Miesto pinigai vėl byrės dėl neteisėtų atleidimų

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 19 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tis su tri­mis bu­vu­siais vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jais, ku­rie teis­mui skun­dė at­lei­di­mą iš pa­rei­gų. Bet sle­pia­ma, kiek pi­ni­gų teks pa­klo­ti, nors by­rės tūks­tan­čiai eu­rų mies­to pi­ni­gų.
„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog į teis­mą krei­pė­si per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą per­nai dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė, Pet­ras Slonks­nis ir sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.
Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos...

„Kultūros blokas“ garbės piliečio nesurado

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 19 d.
Šeš­ta­die­nio nak­tį baž­ny­čio­je tu­rė­jo bū­ti no­mi­nuo­tas Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­tis – apie tai skel­bia šven­tės pla­ka­tai ir pro­gra­mos. Pra­dė­jus aiš­kin­tis, ko­dėl nak­tį, ko­dėl baž­ny­čio­je, paaiš­kė­jo, kad jo­kios gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos ne­bus.Vie­nin­te­lis Šiau­lių ra­jo­no mies­tas – Kur­šė­nai – sa­vait­ga­lį švęs 436-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­ga­min­ti ke­lių rū­šių pla­ka­tai ir pro­gra­mos skel­bia, kad šeš­ta­die­nį 22–23.30 va­lan­dą Kur­šė­nų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je vyks eku­me­ni­nis kon­cer­tas ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės...

Receptų knygomis dalijasi su anyta

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 19 d.
Ad­mi­nist­ra­to­re dir­ban­čiai pa­kruo­jie­tei pa­do­va­no­ta Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­ga „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“.
Po­nia Ra­sa ke­ti­na šią kny­gą pa­nau­do­ti, kuo­met su­ve­šės gi­mi­nės pri­žiū­ri­ma­me ko­lek­ty­vi­nia­me so­de au­gi­na­mi au­ga­lai.
„Šia kny­ga nau­do­siuo­si ne tik aš, bet ga­min­ti mėgs­tan­ti ma­no any­ta. Mes ir ki­to­mis ku­li­na­ri­jos kny­go­mis da­li­ja­mės – lei­di­niai ke­liau­ja iš vie­nų na­mų į ki­tus, kar­tais ir il­giau ku­riuo­se...

Šiukšlių vežimo įmonėje nugriaudėjo sprogimas

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 19 d.
Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė­je, UAB „Eco­se­rvi­ce pro­jek­tai“ stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­je, už­si­de­gus per­krau­na­moms šiukš­lėms, smar­kiai ap­ga­din­ta šiukš­lių ve­ži­mo ma­ši­na.In­ci­den­tas įvy­ko prieš aš­tun­tą va­lan­dą ry­to. Apie gais­rą pra­neš­ta Bend­ro­sios pa­gal­bos cent­rui telefonu 112, į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo ope­ra­ty­vių­jų tar­ny­bų eki­pa­žai.
Spro­gi­mas įvy­ko pre­suo­jant šiukš­les vie­na­me iš kon­tei­ne­rių. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir lieps­na.
Aikš­te­lė­je dir­bęs įmo­nės „Eco­se­rvi­ce...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki...

Centas prie cento

Praė­ju­sią sa­vai­tę dvi die­nas Kel­mė­je vie­šė­jo vers­li­nin­kai iš Nor­ve­gi­jos. Jie svars­to ga­li­my­bę Kel­mės ra­jo­ne įkur­ti...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ūki­nin­kai ir miš­ki­nin­kai skai­čiuo­ja be­brų pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – dėl jų sta­to­mų už­tvan­kų už­lie­ja­mi...

15, 25 ir 33 ki­lo­met­rai – to­kius at­stu­mus ga­lė­jo rink­tis tre­čia­ja­me pės­čių­jų žy­gy­je „Knyg­ne­šių ke­liais“ ke­lia­vę...

Visi straipsniai