(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
keywords=" border='0' alt='' />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Operacinėje dirigavo prancūzas

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je at­lik­ta pe­ties są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ja nau­jos rū­šies ana­to­mi­niu en­dop­ro­te­zu.Pe­ties są­na­rio pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas Šiau­lių chi­rur­gai skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ta­čiau ši ope­ra­ci­ja pir­ma tuo, kad pa­cien­tei įsta­ty­tas en­dop­ro­te­zas yra tiks­liau­sias žmo­gaus są­na­rio ati­tik­muo.Me­di­kai sa­ko, kad toks ana­to­mi­nis są­na­rio imp­lan­tas pa­cien­tams su­teiks ga­li­my­bę gy­ven­ti visa­ver­tį gy­ve­ni­mą.Pro­te­za­vi­mo nau­jos...

Saulius Šaltenis: „Žmogus–Dievo kibirkštis, gimęs laisvei ir meilei!“ (1)

2017 m. gegužės 20 d.
Ant­ra­die­nį ra­šy­to­jui, dra­ma­tur­gui, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Sau­liui ŠAL­TE­NIUI Jo­niš­ky­je įteik­ta Jo­no Avy­žiaus pre­mi­ja už tris per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­leis­tus ro­ma­nus: „De­mo­nų am­žius“, „Ba­sas ir lai­min­gas“, „Žy­dų ka­ra­lai­tės die­no­raš­tis“.Ra­šy­to­jas in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad tik lai­kas pa­ro­do, ar kny­ga tu­ri ver­tę, nes daug len­ty­no­se kny­gų su au­tog­ra­fais, ku­rių au­to­riai gy­vi, bet jų kū­ri­niai jau mi­rę. Ra­šy­to­jas su ne­ri­mu kal­bė­jo...

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar ry­tą Lie­tu­vą ap­skrie­jo ži­nia iš vie­nos Kur­šė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, nu­kon­ku­ra­vu­si al­ko­ho­lio ir orų nau­jie­nas – mo­ky­to­ją pa­stū­mė mo­ki­nė. So­cia­li­nia­me tink­le iš­pla­tin­ti pa­mo­kos vaiz­dai ta­po po­li­ci­jos dė­me­sio ob­jek­tu. Švie­ti­mo bend­ruo­me­nė pra­by­la apie bai­sių pro­ble­mų dras­ko­mą mo­kyk­lą, ku­rio­je nė­ra sau­gūs nei mo­ki­niai, nei mo­ky­to­jai. „Šį­kart pra­trū­ko pas mus. Ry­toj ga­li pra­trūk­ti ki­tur“, – sa­ko pe­da­go­gai.Vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą so­cia­li­nia­me tink­le pa­skli­do įra­šas...

Žemdirbys ir jo klajoklio gyvenimas (6)

2017 m. gegužės 19 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Žad­vai­nių kai­me, gy­ve­nan­tis Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius daž­ną ry­tą pa­sva­jo­ja apie atei­tį, kai į kai­mą ateis ge­res­ni lai­kai, ir ke­lias­de­šimt hek­ta­rų tu­rin­tis žem­dir­bys ga­lės iš­gy­ven­ti iš sa­vo ūke­lio.32 hek­ta­rus že­mės tu­rin­tis 55 me­tų vy­ras dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju – pri­vers­tas gy­ven­ti sunk­ve­ži­my­je, tran­ky­tis po pa­sau­lį.Pie­no ūkį tu­rė­ję Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai per­nai par­da­vė kar­ves, nes dras­tiš­kai su­ma­žė­jus pie­no kai­noms jos ta­po nuo­sto­lin­gos.Po­pie­tė...

Kaip apginti vaikus nuo vaikų (15)

2017 m. gegužės 19 d.
Paaug­liai su­mu­šė ke­lis ne­pil­na­me­čius. Vie­nam su­krės­tos gal­vos sme­ge­nys, pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Net­ru­kus tie pa­tys chu­li­ga­nai, su­ži­no­ję, jog nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko tė­vai krei­pė­si į po­li­ci­ją, ap­tal­žė dar vie­ną vai­ką. Ki­tos mo­kyk­los pra­di­nu­kas ir­gi ta­po ag­re­sy­vių paaug­lių tai­ki­niu – jis nuo­la­t te­ro­ri­zuo­ja­mas, jam gra­si­na­ma, kar­tą na­mo grį­žo su mė­ly­ne paa­ky­je. Vai­kas įbau­gin­tas.Kas tai? Nau­jos nu­si­kal­tė­lių kar­tos „ap­ši­li­mas“? Po­li­ci­ja ži­no...

Politikos aktualijosDaugiau

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to...

Į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) aki­ra­tį pa­te­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­no vi­ce­me­ras...

Šiau­lie­tė ad­vo­ka­tė Dai­va Ru­sa­kie­nė ini­ci­juo­ja gru­pės ieš­ki­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei dėl ne­tin­ka­mai va­lo­mų gat­vių –...

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ren­gia­ma­si es­mi­niams at­lie­kų vers­lo po­ky­čiams. Aiš­ku, kad rink­lia­va at­lie­kų tu­rė­to­jams brangs...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Rū­ta VAI­NIE­NĖ
Tuoj Lie­tu­vo­je ne­liks ak­mens ant ak­mens. Pra­džio­je tuo bu­vo sun­ku pa­ti­kė­ti. Bu­vo­me įpra­tę...

Gi­ta­na MAR­KO­VI­ČIE­NĖ
Eko­no­mis­tė
Ko­ne vi­sos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­šė, ko­kie yra nau­jų­jų...


Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ
Šau­kė­nų mies­te­ly­je tvy­ro ne­ri­mas. Už­da­ro­ma nuo 1942 me­tų gy­va­vu­si Šau­kė­nų li­go­ni­nė...

„Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą, ir Žo­dis bu­vo Die­vas“. Šian­dien Evan­ge­li­ja pa­gal Jo­ną nė­ra...

Politikų tribūnaDaugiau

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Kar­tu su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis į mū­sų gy­ve­ni­mą at­ke­lia­vo dau­giau lais­vės. Lais­vės ži­no­ti, reikš­ti sa­vo...

KO­DĖL UŽ­GE­SO „SAU­LĖS“ RE­KONST­RUK­CI­JOS REI­KA­LAI? – klaus­ta par­la­men­ta­ro, LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rio dr...

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Gal bū­siu ne­po­pu­lia­rus – bet ne­ga­liu nu­ty­lė­ti. Juo­kin­ga...

imestamp]" border="0" alt="" />

R. Paksas. Britai, nepaisant daromų kliūčių, kaip kažkada ir Lietuva, pasitrauks iš Sąjungos

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus, de­mok­ra­ti­ją, ga­li­mus ka­tak­liz­mus, ne­ty­lan­čias pra­na­šys­tes, kaip ku­riuo ke­liu ir ka­da pa­suks Eu­ro­pa.Tie­sa, mū­sų pa­dan­gė­je bent jau pa­sku­ti­niai da­ly­kai tau­tai ne to­kie įdo­mūs. Čia svar­bes­nę vie­tą uži­ma dis­ku­si­jos dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, dar – pi­ges­nių vais­tų, miš­kų urė­di­jų ar Jū­ros šven­tės su alu­mi ar be jo klau­si­mai.
O kuo šią sa­vai­tę gy­ve­no Eu­ro­pos Par­la­men­tas?...

Individuali šildymo apskaita – galimybė įsivertinti šilumos sąnaudas

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Šie­met šil­dy­mo se­zo­nas už­si­tę­sė kaip nie­kad, tad re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai iš­lo­šė dau­giau­siai – mo­kė­jo ma­žiau, o na­muo­se pa­lai­kė to­kią tem­pe­ra­tū­rą, ko­kios la­biau­siai no­rė­jo­si. Dau­ge­liui jų sek­ti su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kį ir re­gu­liuo­ti šil­dy­mo iš­lai­das pa­dė­jo spe­cia­lios re­no­va­ci­jos me­tu įdieg­tos prie­mo­nės.Būs­to su­var­to­tos ši­lu­mos ap­skai­tą ga­li­ma vyk­dy­ti dviem bū­dais: nau­do­jant ši­lu­mos skai­tik­lį šil­dy­mo įva­de į bu­tą, kai ši­lu­ma tie­kia­ma į kiek­vie­ną bu­tą at­ski­rai, ar­ba...

Pasveikinti metų geriausieji mokiniai (1)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Į šven­tę bu­vo pa­kvies­ti 42 mo­ki­niai, ta­pę ke­lių olim­pia­dų ar kon­kur­sų lai­mė­to­jais ar pri­zi­nin­kais.
Re­kor­di­nin­kė – Ūla Le­va­nai­ty­tė, „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kė, pel­niu­si še­šių olim­pia­dų lai­mė­ji­mus. Pir­mą­sias vie­tas ji lai­mė­jo geog­ra­fi­jos, lie­tu­vių kal­bos ir che­mi­jos olim­pia­do­se. Tre­čio­sios vie­tos pri­zi­nin­ke ta­po is­to­ri­jos, gam­tos moks­lų olim­pia­do­se bei Šiau­rės Lie­tu­vos in­teg­ruo­tų gam­tos moks­lų ir bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je.
Ūlą olim­pia­doms ren­gė mo­ky­to­jai An­ge­lė...

Pasiuvo džinsus ilgakojam milžinui (6)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar po­li­ci­ja Šiau­liuo­se trum­pam už­da­rė Vy­tau­to gat­vės at­kar­pą, kad ko­mi­si­ja iš­ma­tuo­tų re­kor­di­nius džin­sus, ku­riuos pa­siu­vo Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas. Iš­neš­ti džin­sus į lau­ką pa­dė­jo gais­ri­nin­kai.Iš­ma­ta­vus paaiš­kė­jo: il­gis – 70 met­rų 38 cen­ti­met­rai ir 1 mi­li­met­ras, lie­mens apim­tis – 2 met­rai 66 cen­ti­met­rai. Ban­dy­mas pa­sver­ti ne­pa­vy­ko: tu­rė­tos 150 ki­log­ra­mų svars­tyk­lės ne­ti­ko. Džin­sai, spė­ja­ma, sve­ria per...

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis (6)

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 20 d.
Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.
Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais...

Sezoną baigė pergale

Sportas
2017 m. gegužės 20 d.
Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki 73 kg). Si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Ei­man­tas And­riuš­ka (iki 32 kg), Ar­nas And­re­je­vas (iki 41 kg), To­mas Ma­ci­jaus­kas (iki 47 kg), Ta­das Mi­ka­laus­kas (iki 66 kg) ir Ig­nas Jag­mi­nas (iki 80 kg).
Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Au­ri­mas Trik­šys (iki 26 kg).
Spor­ti­nin­kus var­žy­boms pa­ren­gė Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los mo­ky­to­jai Al­vy­das Ti­le­nis, Val­das...

Žmogus su kamera ir jo užderėjęs sodas

Gyvenimo spalvos
2017 m. gegužės 20 d.
Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo ka­me­rą, po­mė­giu už­si­krė­tė vi­sam gy­ve­ni­mui. A. Ku­li­kaus­ko odi­sė­jos daž­nai kei­tė kryp­tis. Į šach­tą pa­te­ko iš jū­ros. Ne­ta­po lai­vo ka­pi­to­nu, bet pa­ga­mi­no dve­jus var­go­nus.Ket­vir­ta­die­nį A. Ku­li­kaus­kas pa­kvie­tė į 80-mečio va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Prieš ren­gi­nį su­ko gal­vą: fil­mų daug, kaip vis­ką su­tal­pin­ti? O dar „Da­gi­lė­lio“...

Stebėjo paukščius, pamatė rudąjį lokį

Gyvenimo spalvos
2017 m. gegužės 20 d.
Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu su vy­ru, Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos na­riu Ma­ri­jo­nu vyk­dy­da­ma paukš­čių ste­bė­se­ną (mo­ni­to­rin­gą), Tra­kų ra­jo­no apy­lin­kė­se su­ti­ko Lie­tu­vo­je la­bai re­tą sve­čią – ru­dą­jį lo­kį (Ur­sus arc­tos), ku­ris yra įtrauk­tas į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą.R. Mac­ke­vi­čie­nė jau ke­lio­li­ka me­tų ste­bė­da­ma paukš­čius ren­ka duo­me­nis sa­vo bū­si­mai dak­ta­ro di­ser­ta­ci­jai. Or­ni­to­lo­gai, at­li­kę...

Pagryžuviškiai ir šaukėniškiai kovoja už darbo vietas (6)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Pag­ry­žu­viš­kiai ir šau­kė­niš­kiai ko­vo­ja prieš ra­jo­no įstai­gų žlug­dy­mą ir už sa­vo dar­bo vie­tas. Paaiš­kė­jus, jog ke­ti­na­ma už­da­ry­ti Šau­kė­nų li­go­ni­nę ir Pag­ry­žu­vy­je esan­tį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­da­li­nį, žmo­nės krei­pė­si pa­gal­bos į ra­jo­no Ta­ry­bą.Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ko Pag­ry­žu­vio ir Šau­kė­nų bend­ruo­me­nės at­sto­vų, pa­kvies­tas ir Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus bei Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ja­ni­na...

Reginos Biržinytės premija – „emigrantui“ Gediminui Griškevičiui

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta 21-oji Re­gi­nos Bir­ži­ny­tės li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos įtei­ki­mo šven­tė, ei­lės skam­bė­jo „Poe­zi­jos pa­va­sa­rė­ly­je“.Pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po su Kel­mės kraš­tu glau­džiai su­si­jęs, nors dau­giau kaip tris de­šimt­me­čius Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis, poe­tas, žur­na­lis­tas Ge­di­mi­nas Griš­ke­vi­čius. Pre­mi­ja jam skir­ta už poe­zi­jos rin­ki­nį „Maiš­to jū­ra. Vė­jož­val­gos“.
Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je po­rą va­lan­dų sklan­dė...

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių (1)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 20 d.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.
Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o...

Klausimas šiauliečiams: ar reikia europietiško viešojo transporto?

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 19 d.
Pi­giai, sau­giai ir tiks­liai pa­gal gra­fi­ką – to­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai did­mies­čių vie­ša­jam trans­por­tui ke­lia­mi Eu­ro­po­je ir vi­so­se ki­to­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Šiuo me­tu ke­lei­vių ve­ži­mo Šiau­lių mies­te pa­slau­ga be­veik ten­ki­na šiuos kri­te­ri­jus, ta­čiau dar rei­kė­tų ke­le­to val­džios ir ve­žė­jų spren­di­mų ir gy­ven­to­jų ge­ra­no­riš­ku­mo.Ke­lio­nė mies­to au­to­bu­su šiau­lie­čiams yra pi­giau­sia ne tik tarp Lie­tu­vos did­mies­čių, bet ir ly­gi­nant su kai ku­riais Lat­vi­jos ir Es­ti­jos...

Miesto pinigai vėl byrės dėl neteisėtų atleidimų (13)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. gegužės 19 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tis su tri­mis bu­vu­siais vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jais, ku­rie teis­mui skun­dė at­lei­di­mą iš pa­rei­gų. Bet sle­pia­ma, kiek pi­ni­gų teks pa­klo­ti, nors by­rės tūks­tan­čiai eu­rų mies­to pi­ni­gų.
„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog į teis­mą krei­pė­si per Ad­mi­nist­ra­ci­jos re­for­mą per­nai dar­bo ne­te­kę il­ga­me­čiai vy­riau­sie­ji spe­cia­lis­tai Aud­ro­nė Jau­ge­la­vi­čie­nė, Pet­ras Slonks­nis ir sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.
Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos...

„Kultūros blokas“ garbės piliečio nesurado (4)

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 19 d.
Šeš­ta­die­nio nak­tį baž­ny­čio­je tu­rė­jo bū­ti no­mi­nuo­tas Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­tis – apie tai skel­bia šven­tės pla­ka­tai ir pro­gra­mos. Pra­dė­jus aiš­kin­tis, ko­dėl nak­tį, ko­dėl baž­ny­čio­je, paaiš­kė­jo, kad jo­kios gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos ne­bus.Vie­nin­te­lis Šiau­lių ra­jo­no mies­tas – Kur­šė­nai – sa­vait­ga­lį švęs 436-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­ga­min­ti ke­lių rū­šių pla­ka­tai ir pro­gra­mos skel­bia, kad šeš­ta­die­nį 22–23.30 va­lan­dą Kur­šė­nų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je vyks eku­me­ni­nis kon­cer­tas ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės...

Receptų knygomis dalijasi su anyta

Budintis reporteris
2017 m. gegužės 19 d.
Ad­mi­nist­ra­to­re dir­ban­čiai pa­kruo­jie­tei pa­do­va­no­ta Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­ga „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“.
Po­nia Ra­sa ke­ti­na šią kny­gą pa­nau­do­ti, kuo­met su­ve­šės gi­mi­nės pri­žiū­ri­ma­me ko­lek­ty­vi­nia­me so­de au­gi­na­mi au­ga­lai.
„Šia kny­ga nau­do­siuo­si ne tik aš, bet ga­min­ti mėgs­tan­ti ma­no any­ta. Mes ir ki­to­mis ku­li­na­ri­jos kny­go­mis da­li­ja­mės – lei­di­niai ke­liau­ja iš vie­nų na­mų į ki­tus, kar­tais ir il­giau ku­riuo­se...

Šiukšlių vežimo įmonėje nugriaudėjo sprogimas (1)

Teisėtvarka
2017 m. gegužės 19 d.
Va­kar ry­tą Šiau­liuo­se, Pra­mo­nės gat­vė­je, UAB „Eco­se­rvi­ce pro­jek­tai“ stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų tvar­ky­mo aikš­te­lė­je, už­si­de­gus per­krau­na­moms šiukš­lėms, smar­kiai ap­ga­din­ta šiukš­lių ve­ži­mo ma­ši­na.In­ci­den­tas įvy­ko prieš aš­tun­tą va­lan­dą ry­to. Apie gais­rą pra­neš­ta Bend­ro­sios pa­gal­bos cent­rui telefonu 112, į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo ope­ra­ty­vių­jų tar­ny­bų eki­pa­žai.
Spro­gi­mas įvy­ko pre­suo­jant šiukš­les vie­na­me iš kon­tei­ne­rių. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir lieps­na.
Aikš­te­lė­je dir­bęs įmo­nės „Eco­se­rvi­ce...

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama (12)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.
Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­tiŠie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.
Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus...

Pakruojo dvare – basakojė vaikystė (2)

Krašto žinios
2017 m. gegužės 19 d.
Ve­ro­ni­ka Al­do­na Jac­kū­nai­tė-Mie­žie­nė gi­mė 1933 me­tais. Pak­ruo­jo dva­ro ku­me­čių gy­ve­ni­mą, ka­rą, so­viet­me­tį ma­tė iš la­bai ar­ti. Ve­ro­ni­ka – dva­ro šor­ni­ko (pa­kink­tų meist­ro, odi­nin­ko) duk­ra.
„Gi­miau Roč­kių kai­me, ne­to­li Ly­gu­mų. Tė­vas – Pra­nas Jac­kū­nas – bu­vo be­že­mis dar­bi­nin­kas. Že­mę nuo­mo­da­vo, ei­da­mas per žmo­nes už­dar­biau­ti. Ma­no vy­res­nie­ji bro­lis ir se­suo anks­ti pa­li­ko na­mus, ir­gi išė­jo dirb­ti pas žmo­nes“, – pa­sa­ko­ja Ve­ro­ni­ka.
Apie 1938-uo­sius...

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Akmenės rajoneAkmenės rajone


Joniškio rajoneJoniškio rajone


Kelmės rajoneKelmės rajone


Pakruojo rajonePakruojo rajone


Radviliškio rajoneRadviliškio rajone


Šiaulių rajoneŠiaulių rajone

Sportas

Ša­lies čem­pio­nais ta­po Mo­des­tas Vrub­levs­kij (iki 38 ki­log­ra­mų svo­rio ka­te­go­ri­ja), Ed­vi­nas Var­pu­čens­kis (iki...

Centas prie cento

imestamp]" border="0" alt="" />
keywords=" border='0' alt='' />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tį Al­gir­dą Ku­li­kaus­ką pa­lie­tė mū­za ir ne­pa­lei­do. 1958 me­tais Vor­ku­to­je pir­mą kar­tą į ran­kas paė­męs fil­ma­vi­mo...

Anks­ty­vą ge­gu­žės 15 die­nos ry­tą Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) lek­to­rė Re­na­ta Mac­ke­vi­čie­nė kar­tu...

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ūki­nin­kai ir miš­ki­nin­kai skai­čiuo­ja be­brų pa­da­ry­tus nuo­sto­lius – dėl jų sta­to­mų už­tvan­kų už­lie­ja­mi...

15, 25 ir 33 ki­lo­met­rai – to­kius at­stu­mus ga­lė­jo rink­tis tre­čia­ja­me pės­čių­jų žy­gy­je „Knyg­ne­šių ke­liais“ ke­lia­vę...

Visi straipsniai