(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikos aktualijos

Vietoj „auksinių kiaušinių“ darželiams – „auksiniai šaukštai“

2017 m. sausio 17 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Pa­ra­dok­sa­liai pa­si­bai­gė pu­sant­rų me­tų Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­kęs dar­bas – cent­ra­li­zuo­tas mais­to pir­ki­mas mies­to dar­že­liams. Tie­kė­jų pa­siū­ly­ta kai­na šo­ko nuo da­bar su­mo­ka­mų maž­daug 1,3 mi­li­jo­no eu­rų iki 3 mi­li­jo­nų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je už­si­me­na­ma ne tik apie cent­ra­li­zuo­tus pir­ki­mus, bet ir apie vie­no­dus me­niu vi­siems dar­že­liams.

rita@skrastas.lt

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus in­for­ma­vo, kad „keis­tai bai­gė­si“ Sa­vi­val­dy­bės skelb­tas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas dėl cent­ra­li­zuo­to mais­to pir­ki­mo mies­to dar­že­liams. Ti­kė­ta­si cent­ra­li­zuo­tai per­kant ge­ro­kai su­ma­žin­ti kai­ną, bet išė­jo at­virkš­čiai.

„Pa­siū­ly­ta kon­kur­se ma­žiau­sia kai­na – tris kar­tus di­des­nė, nei Sa­vi­val­dy­bė da­bar per me­tus iš­lei­džia, kai dar­že­liai pa­tys or­ga­ni­zuo­ja pir­ki­mus. Iki šiol ši su­ma bū­da­vo apie 1,3 mi­li­jo­no eu­rų, o da­bar ma­žiau­sia pa­siū­ly­ta tie­kė­jo kai­na – per 3 mi­li­jo­nus eu­rų“, – ste­bė­jo­si M. Šiur­kus.

Lai­ki­no­ji Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra ir pa­va­duo­to­jas M. Šiur­kus juo­ka­vo, kad „auk­si­nių šaukš­tų“ ne­pirks – kon­kur­są nu­trauks. O dar­že­liai kol kas mais­tą pirks kaip ir iki šiol – ne­cent­ra­li­zuo­tai, juo la­biau kad dau­ge­lio su­tar­tys su tie­kė­jais nė­ra pa­si­bai­gu­sios, yra ga­li­my­bė jas pra­tęs­ti.

„Ban­dy­si­me ieš­ko­ti, ko­dėl to­kia nea­dek­va­čiai di­džiu­lė kai­na. Ban­dy­si­me iš­siaiš­kin­ti, gal per di­de­li kie­kiai nu­ma­ty­ti kon­kur­so są­ly­go­se ir taip eli­mi­nuo­ja­mi ma­žes­nie­ji nuo­la­ti­niai tie­kė­jai, gal tie­ki­mo spe­ci­fi­ka­ci­ja kal­ta“, – sa­kė M. Šiur­kus.

Jis svars­tė, gal klai­din­ga, kai kiek­vie­nas dar­že­lis no­ri už­sa­ki­nė­ti ne tuos pa­čius pro­duk­tus.

„Kai tie­kė­jas tu­ri tą pa­čią die­ną vie­nam dar­že­liui vež­ti du ki­log­ra­mus jau­tie­nos, ki­tam – še­šis ki­log­ra­mus kiau­lie­nos, sep­ty­nias mor­kas ar de­šimt jo­gur­tų. Gal daug ra­cio­na­liau ir efek­ty­viau bū­tų nau­do­ja­mos lė­šos, kai dar­že­liai ga­min­tų to­kius pat pie­tus ir to­kias pat va­ka­rie­nes? Vi­si kaž­ko­dėl no­ri bū­ti sa­va­ran­kiš­ki – tą pa­čią die­ną ne­no­ri val­gy­ti to­kių pat kot­le­tų“, – svars­tė M. Šiur­kus.

G. Men­do­za Her­re­ra tei­gė, kad įves­ti cent­ra­li­zuo­tą mais­to pir­ki­mą dar­že­liams no­rė­ta, nes „dar­že­liai pa­tys ne­su­sit­var­ko su vie­šai­siais pir­ki­mais“, o at­lik­ti au­di­tai pa­ro­dė, kad kai ku­rie pro­duk­tai bu­vo per­ka­mi ke­lis kar­tus bran­giau nei par­duo­tu­vė­je.

„Šiau­lių kraš­tas“ ne kar­tą ra­šė, kad at­li­kus au­di­tą paaiš­kė­jo, jog dar­že­liai dar prieš ke­le­rius me­tus pir­ko „auk­si­nius kiau­ši­nius“ po 79 li­to cen­tus už kiau­ši­nį, o tuo lai­ku par­duo­tu­vė­je kiau­ši­nis kai­nuo­da­vo apie 20 li­to cen­tų.

Or­ga­ni­zuo­ti cent­ra­li­zuo­tą mais­to pir­ki­mą dar­že­liams, pa­sak M. Šiur­kaus, Sa­vi­val­dy­bė­je už­tru­ko apie pu­sant­rų me­tų: bu­vo su­da­ry­ti nau­ji svei­kes­ni me­niu, pro­duk­tų spe­ci­fi­ka­ci­ja, pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis pir­ki­mas. Dar­bo gru­pei va­do­va­vo bu­vęs vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, šio­je gru­pė­je dir­bo ir M. Šiur­kus.

M. Šiur­kus mi­nė­jo, kad kon­kur­so vo­kai at­plėš­ti ir „nea­dek­va­ti kai­na“ paaiš­kė­ju­si dar per­nai lapk­ri­tį, bet apie tai pa­vie­šin­ta tik da­bar.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus ste­bė­jo­si, kad pu­sant­rų me­tų dar­bo, ren­giant cent­ra­li­zuo­to mais­to pir­ki­mą dar­že­liams, da­vė „la­bai keis­tą re­zul­ta­tą“ – tris­kart išau­gu­sią kai­ną.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas