(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Komentarai, nuomonės

Numerologija – reformoms vilkinti (6)

2017 m. balandžio 13 d.

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.
Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė...

Taip ponai socialinę atskirtį mažina (14)

2017 m. balandžio 7 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!
Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma...

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus (8)

2017 m. balandžio 7 d.
Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę...

Žmonės ar automatiniai atsakikliai? (12)

2017 m. balandžio 5 d.
Už­ven­ty­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos švie­tė­jos, ra­šy­to­jos ir lab­da­rės Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Į kon­fe­ren­ci­ją iš sos­ti­nės at­vy­kę moks­li­nin­kai ne­mo­ka­mai skai­tė pra­ne­ši­mus, at­liep­da­mi Šat­ri­jos Ra­ga­nos dva­siai.
Tą pa­čią die­ną vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ra­vo ki­to­kia dva­sia. Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės, gau­da­mos jau ir taip so­li­dų, ke­lių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų ver­tą dar­bo už­mo­kes­tį bei prie­dus už...

Ne tas atrado? (17)

2017 m. balandžio 4 d.

Nea­be­jo­ki­te, ką tu­riu min­ty­je – aiš­ku, kad Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių LIU­DĄ MA­ŽY­LĮ, per vie­ną die­ną, pa­sak VDU rek­to­riaus Juo­zo Au­gu­čio, at­si­sto­ju­sio gre­ta di­džiau­sių XXI a. Lie­tu­vos žmo­nių. Bet grei­tai iš is­to­ri­kų var­pi­nės pa­si­gir­do skep­tiš­kų ver­ti­ni­mų, abe­jo­nių, pa­verkš­le­ni­mų, pa­si­tei­si­ni­mų, kad ne­bu­vo skir­ta fi­nan­sa­vi­mo to­kiems ieš­ko­ji­mams. O mums, ne is­to­ri­kams, bet sa­vo is­to­ri­ją ger­bian­tiems, ja be­si­di­džiuo­jan­tiems, ta­po aiš­ku, kad ne...

Kas gadina Seimo reputaciją?

2017 m. kovo 30 d.
Rū­ta Vai­nie­nė

Sei­mo Pir­mi­nin­kas at­sklei­dė, kad la­biau­siai no­rė­tų pa­ge­rin­ti Sei­mo re­pu­ta­ci­ją. Rim­tas, vi­sos ka­den­ci­jos ver­tas Sei­mo va­do­vo sie­kis ir – ne­leng­va už­duo­tis. Mat Sei­mo re­pu­ta­ci­ją ga­di­na ne tik skan­da­lin­gas jo na­rių el­ge­sys ar iš ko­jų ver­čian­tys pa­reiš­ki­mai, bet ir jų re­gist­ruo­ja­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Pa­me­na­me, Sei­me bu­vo re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas re­gu­liuo­ti vi­sų mais­to pro­duk­tų kai­nas. Nie­kas rim­tai to­kio pro­jek­to net ne­ver­ti­no, o Sei­mas...

Šventadienių pasivaikščiojimai po tirpstančius Šiaulius (9)

2017 m. kovo 25 d.
Pa­mink­las – kaip ge­ro­ji ži­nia, kad ir šio­mis die­no­mis mū­sų mies­te ga­li ras­tis kai kas gra­žaus ir pra­smin­go – ne už val­diš­kus pi­ni­gus, bet iš gru­pės žmo­nių – pra­mo­ni­nin­kų – ini­cia­ty­vos, pi­ni­gų. Ne dėl sa­vęs – dėl mū­sų vi­sų, ku­rie gy­ve­na­me Šiau­liuo­se ir ne­si­ren­gia­me iš jų bėg­ti su pa­sku­ti­niai­siais. Kaip pa­gar­bos ženk­las bu­vu­siam lai­kui, pri­mi­ni­mas, ko­kio žmo­gaus čia gy­ven­ta, koks bu­vo jo ta­len­tas, už­mo­jai ir koks pėd­sa­kas pa­lik­tas sa­vo gy­ve­ni­mu ir sa­vo veik­la...

Ką pakeis ilgesni mokslo metai? (14)

2017 m. kovo 23 d.
Re­gio­nuo­se pra­si­de­da kon­sul­ta­ci­jos dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo. Ky­la klau­si­mas, ar dvi pa­pil­do­mos sa­vai­tės iš­spręs es­mi­nes švie­ti­mo sis­te­mos pro­ble­mas, kai į vai­ko gal­vą lyg į šiukš­lia­dė­žę me­ta­ma daug ne­rei­ka­lin­gų da­ly­kų.
Siū­lo­mi po­ky­čiai pri­me­na tų pa­čių bal­dų per­stum­dy­mą ta­me pa­čia­me bu­te. To­kiu prin­ci­pu Lie­tu­vo­je vyks­ta dau­gy­bė re­for­mų. Su­si­da­ro imi­ta­ci­jos įspū­dis, jog kaž­kas da­ro­ma.
Tai­gi, ir moks­lo me­tų pail­gi­ni­mas dviem sa­vai­tė­mis pri­dė­tų tik pu­sant­ros sa­vai­ti­nės...

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros (12)

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Pomidoro principas (9)

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“? (5)

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos (5)

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Skurdo areštinė (23)

2017 m. kovo 15 d.

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.
Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.
Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog...

TŪRINĖS REKLAMOS KOMPLEKSO AUTORYSTĖS (5)

2017 m. kovo 14 d.
Vilius PURONAS

Skulp­tū­ri­niai bul­va­ro ak­cen­tai iki šiol trau­kia vi­sus šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius sa­vo emo­ci­niu ir pi­lie­ti­niu už­tai­su, ku­ris li­ko gy­vas ir šian­dien, praė­jus be­ne ke­tu­rioms de­šim­tims me­tų. Tai – ori­gi­na­lus reiš­ki­nys, ge­ra­no­riš­kas ir pra­smin­gas. Man ne­ži­no­ma ana­lo­gų pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je. Anuo­met jis gi­mė kaip komp­lek­si­nis su­ma­ny­mas, pės­čių­jų gat­vę įpras­mi­nant.
Mo­nu­men­ta­lio­jo­je dai­lė­je įpras­ta ša­lia skulp­to­riaus (kū­ry­bi­nio žmo­gaus) ra­šy­ti ir...

MOTERS DIENĄ MES JAUČIAMĖS VYRAIS (15)

2017 m. kovo 7 d.

Žmo­ni­ja – dvi­ly­tis pa­da­ras. Mes ne­ga­li­me vie­nas be ki­to. Mus ri­ša ne tik mei­lė, ku­rią tik jos su­pran­ta, mus ri­ša ir šei­ma, jos tei­sės bei pa­rei­gos. Vi­nį įkal­ti į sie­ną, šiukš­les iš­neš­ti – jos tei­sė, o ma­no – pa­rei­ga. Vai­ku­tį už­niū­niuo­ti, ki­sie­liaus iš­vir­ti – jos pa­rei­ga, o ma­no – tei­sė. Tai­gi...
Gi vie­šu­mo­je da­bar mo­te­riai be­li­ko tik kaž­ka­da kaž­kie­no iš­ko­vo­to­sios tei­sės, nors anks­čiau tu­rė­jo ir pri­vi­le­gi­jų: pro du­ris pra­leis­da­vo­me, vie­tą au­to­bu­se už­leis­da­vo­me...

Knygų mugė: jomarkas ar dvasios atlaidai? (2)

2017 m. kovo 4 d.
Nie­kas ten ma­nęs va­ru ne­va­rė. Va­žia­vau pa­ti, iš anks­to ži­no­da­ma, kaip bus: taip pat, kaip per­nai, už­per­nai, prieš pen­ke­tą ar aš­tuo­ne­tą me­tų.Ne­ži­nau, ar va­žiuo­siu ki­tą­met. Gal­būt. Pail­sė­siu, pa­mir­šiu, gal­būt kaž­kas pa­si­keis. O gal vėl pa­si­duo­siu vi­suo­ti­niam en­tu­ziaz­mui ir azar­tui, kad bū­ti­nai rei­kia va­žiuo­ti, rei­kia ten bū­ti, kad mes be mu­gės ne­nu­rim­sim. Kal­bu apie tarp­tau­ti­nę Vil­niaus kny­gų mu­gę, va­sa­rio 23-26 die­no­mis su­reng­tą „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se. Jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą...

Šimtas dienų plačiai užmerktomis akimis (5)

2017 m. kovo 2 d.
Kai nau­ja­sis Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo sa­vo veik­lą, jie nuo­lat kar­to­jo – ne­sku­bė­ki­te ver­tin­ti, duo­ki­te lai­ko, leis­ki­te dirb­ti. Šim­tas die­nų pra­lė­kė grei­tai, ir nors ete­ry­je vy­ra­vo vie­nas po ki­to se­kę skan­da­lai nuo au­to­mo­bi­lio ir pal­to iki pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, aiš­ku­mo apie nau­ją­ją val­džią jau tu­ri­me žy­miai dau­giau.
Pir­ma­sis pra­re­gė­ji­mas ap­lan­kė tuos, ku­rie „vals­tie­čius ir ža­liuo­sius“ pie­šė ro­ži­nė­mis spal­vo­mis. Be aiš­kios ideo­lo­gi­jos, be...

KODĖL DABARTINIS ŠIAULIŲ SIMBOLIS TOKS? (31)

2017 m. kovo 2 d.

„Bar­da­kas“. Šiau­liai nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kio kvai­lo laik­me­čio. Mū­sų mies­to Ta­ry­ba at­si­dū­rė ant mo­ra­li­nio bank­ro­to ri­bos, mies­to vi­suo­me­nės bei švie­suo­me­nės va­di­na­mo „bar­da­ku“.
Pa­mink­las. At­si­ra­do po­rei­kis pa­mink­lą šiam laik­me­čiui pa­ga­min­ti, iš bron­zos nu­lie­ti, auk­su pa­deng­ti, ant Ma­la­vė­nų są­var­ty­no pa­sta­ty­ti tu­ris­tams lan­ky­ti. To­kiu bū­du įpras­min­ti marš­ru­tą „Vaikš­to­me už Šiau­lius“. Tam, kad ir atei­ties kar­toms pri­min­tu­me sa­vo mo­ra­li­nę ir...

Labiau mylime svetimus ir mirusius (14)

2017 m. kovo 1 d.
Bet vis ­tiek kir­ba klau­si­mas – ko­dėl no­rint at­lik­ti ge­rą dar­bą rei­kia trenk­tis į Af­ri­ką. Juk be­dan­čių, skau­dan­čiais ir iš­ge­du­siais dan­ti­mis bur­nų pil­na Lie­tu­va. Nu­va­žiuo­tų bū­re­lis sa­va­no­rių odon­to­lo­gų į kai­mą. Su­tai­sy­tų, pa­gy­dy­tų ar­ba iš­rau­tų ir su­dė­tų nau­jus dan­tis bent vie­no kai­me­lio mo­te­ry­tėms, vy­rams, vai­kams.
Bū­tų gra­žu, ge­ra­šir­diš­ka ir pa­trio­tiš­ka! Kiek lai­mės su­teik­tų Lie­tu­vė­lės žmo­nėms, ku­rie nė bi­lie­tui į ra­jo­no cent­rą pi­ni­gų ne­suk­rapš­to, ką jau ten šne­kė­ti apie bran­gias odon­to­lo­go...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />