(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Numerologija – reformoms vilkinti

2017 m. balandžio 13 d.
Rūta VAINIENĖ

Rū­ta VAI­NIE­NĖ

Po tru­pu­tį aiš­kė­ja, kuo iš­si­skirs šio Sei­mo ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis. Ant Vy­riau­sy­bės sta­lo gu­la vie­na po ki­tos va­di­na­mo­sios re­for­mos, ku­rių es­mė – skai­čių ek­vi­lib­ris­ti­ka. Val­džia jau ku­ris lai­kas už­sii­ma gry­na nu­me­ro­lo­gi­ja – tam tik­rų lai­ko, kie­kio ar dar ko­kių nors kie­ky­bi­nių pa­ra­met­rų per­dė­lio­ji­mu ir su­ma­ži­ni­mu.

Ži­no­ma, kad daž­na re­for­ma bū­na su­si­ju­si su tam tik­ro­mis kie­ky­bi­nė­mis per­mai­no­mis, ta­čiau pa­pras­tai jos atei­na kaip re­for­mos pa­sek­mė. Šian­die­ni­niuo­se re­for­mų svars­ty­muo­se nu­me­ro­lo­gi­ja grie­žia pir­mu smui­ku, kie­ky­bi­niai pa­ra­met­rai yra ta­pę pa­grin­di­niu re­for­mų tiks­lu.

Štai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja no­ri il­gin­ti moks­lo me­tų truk­mę. Nes Lie­tu­vo­je moks­lei­viai mo­ko­si la­bai trum­pai, trum­piau mo­ko­si tik Lat­vi­jos moks­lei­viai. At­si­lie­ka­me ir pa­gal mo­ky­mo re­zul­ta­tus.

Ar pail­gi­nus moks­lo me­tus pa­ge­rė­tų mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai? Grei­čiau­siai – ne, vi­soms ki­toms są­ly­goms iš­li­kus ne­pa­ki­tu­sioms. Nes jei mo­ky­mo­si pro­gra­mos ir mo­ky­mo me­to­di­kos, ir pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­ja, ir jų mo­ty­va­ci­ja, ir dar daug ki­tų da­ly­kų lie­ka to­kie pa­tys, tai moks­lo me­tų il­gi­ni­mas yra tik nu­me­ro­lo­gi­ja. Kai dar ko­kią de­šim­tį me­tų pa­si­mo­kę il­giau vis vie­na ma­ty­si­me pra­stus re­zul­ta­tus, ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti: oi, moks­lo truk­mė dar ne vis­kas, rei­kia kaž­ko dau­giau. Lyg šian­dien to ne­ži­no­tu­me.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos są­ra­še dar vie­na nu­me­ro­lo­gi­nė re­for­ma – uni­ver­si­te­tų skai­čiaus ma­ži­ni­mas. Pa­sa­kė, kad tu­ri bū­ti pen­ki, tai da­bar stum­do­ma­si, kaip tie pen­ki tu­ri su­si­dė­lio­ti. Kaip ta­me žai­di­me, kai kė­džių yra ma­žiau nei no­rin­čių ant jų pa­dė­ti sė­dy­nę. Kai bet kaip su­jun­gus uni­ver­si­te­tus dar po pen­ke­rių me­tų ne­pa­tek­si­me į jo­kius šim­tu­kus, ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti: oi, uni­ver­si­te­tų skai­čius dar ne vis­kas. Rei­kia kaž­ko dau­giau. Lyg šian­dien to ne­ži­no­tu­me.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir­gi my­li nu­me­ro­lo­gi­ją, gal net ga­lė­tų tap­ti nu­me­ro­lo­gi­nių re­for­mų ly­de­re. Al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką su­trum­pin­ti „nuo–iki“, sek­ma­die­niais – dar la­biau „iki“. Pre­ky­bos vie­tų skai­čių su­ma­žin­ti „nuo–iki“. Am­žių, nuo ka­da ga­li­ma var­to­ti al­ko­ho­lį, pail­gin­ti – „iki“. Ak­ci­zus pa­kel­ti, dar pa­kel­ti, ir dar pa­kel­ti. Ta­da lauk­ti tau­tos iš­blai­vė­ji­mo. Kaip vis­kas jai pa­pras­ta – vie­nin­te­lė kliū­tis, ku­rią rei­kia įveik­ti – nie­ka­dė­jai ga­min­to­jai ir pre­ky­bi­nin­kai. Kai po ket­ve­rių me­tų ne­liks da­lies ga­min­to­jų ir pre­ky­bi­nin­kų, ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, ups, su­klys­ta. Lyg šian­dien to ne­ži­no­tu­me.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, pa­na­šu, ir­gi nu­me­ro­lo­gi­jos ger­bė­ja. Sus­kai­čia­vo mo­kes­čių leng­va­tas ir jas nai­kins. Po leng­va­to­mis pa­ten­ka vi­si, ku­rie mo­ka nors tru­pu­tį ma­žiau nei mak­si­mu­mą. Dar su­jungs du mo­kes­čius į vie­ną – „Sod­rą“ ir gy­ven­to­jų pa­ja­mų. Pa­si­ro­do, ke­ti­na­ma jung­ti tik ta­ri­fą, o ad­mi­nist­ra­vi­mo – ne. Bus toks mo­kes­tis – Sia­mo dvy­nys. Lyg ir vie­nas, bet ne vie­nas. Du vie­na­me. Vie­ną mo­kes­tį ad­mi­nist­ruos dvi ins­ti­tu­ci­jos. De­vy­nios auk­lės – vai­kas be gal­vos. Kai po leng­va­tų pa­nai­ki­ni­mo ir mo­kes­čių jun­gi­mo biu­dže­tas vis vie­na bus kiau­ras, ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, oi, ne­su­vei­kė. Rei­kia eko­no­mi­nio ak­ty­vu­mo. Lyg šian­dien to ne­ži­no­tu­me.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja taip pat tu­ri nu­me­ro­lo­gi­nių pla­nų. Ji gal jun­gi­nės pen­si­jų sis­te­mą. Gal mė­gins su­jung­ti ant­rą pa­ko­pą su tre­čia – jungs du ne­su­jun­gia­mus da­ly­kus į vie­ną. Ba­zi­nę pen­si­ją jungs prie vals­ty­bės biuž­de­to, o vals­ty­bės su­bsi­di­ją gal ir vi­sai iš­jungs. Kai žmo­nės eis į pen­si­ją po ke­lių de­šimt­me­čių ir gaus tris ries­tai­nio sky­les, ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti – val­džia ne­gal­vo­jo apie žmo­gų. Ji gal­vo­jo apie skai­čiu­kus. Lyg šian­dien to ne­ži­no­tu­me.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (6)

lietuvis, 2017-04-13 15:08
dar iki rinkimų buvo aišku, kad valstiečių partija, su iš visų pašalių surinktais politikais ir ne politikais, yra visiškai neįgali, ir be skambių šūkių, bei savo "arkliuko" kovos su alkoholizmu, nieko rimto pasiūlyti neturi ir net negali. Kadangi toje "profesionalų" rinkinėje praktiškai nėra nei vieno profesionalo. Po "valstiečių" valdymo, jei tik ištemps jie iki kadencijos pabaigos, sekantiems valdantiesiems teks ilgai dar kopti visą tą valstietišką mėšlą.

laisvas, 2017-04-13 13:52
patikslinu, kad ir partorgo vilčių nepateisino - konteineriai tik tuštėja. Vot tak.

laisvas, 2017-04-13 12:19
Taip, nepateisino mano vilčių. Tikri nevykėliai valdžioje.

laisvas, 2017-04-13 10:28
Čia kalčiausias partorgas - kai garažiuke prieš balsavimą buteliuką darėme, tai liepė anuos žymėti biuletenyje.

laisvam, 2017-04-13 08:59
Taigi, po rinkimu dziaugeisi, kad teisingai balsavai. Kur tavo komunistinis stabilumas?

laisvas, 2017-04-13 08:23
Dar tokių nevykusių seimo ir vyriausybės neturėjom.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />