(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus

2017 m. balandžio 7 d.
Filosofas, rašytojas, Sąjūdžio pirmeivis

Pir­ma te­zė. Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę pri­kal­bė­ti kal­nai žo­džių ir iš­lie­tos jū­ros jaus­mų. Po­nai, o ko­dėl tik apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę? Ko­dėl jau ke­lis de­šimt­me­čius Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai tik jos ir rei­ka­lau­ja? Juk kal­ba tu­ri bū­ti erd­ves­nė, rim­tes­nė. Rei­kia ati­deng­ti vi­sas kor­tas, po­nai, nes jūs juk no­ri­te dau­giau. Ne­be už kal­nų me­tas, kai pa­sau­li­niam jau­čiui teks kib­ti už ra­gų ir tu­rė­ti ki­še­nė­je ne­be du, o tris, ke­tu­ris ir dau­giau pa­sų. Kaip lo­te­ri­jos bi­lie­tų. Ar­ba kaip daug­pa­tys­tę liu­di­jan­tį są­ra­šą.

Ant­ra te­zė. Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai rei­ka­lau­ja šva­rios pi­lie­ti­nės są­ži­nės? Ne­pa­vyks – jie ją jau pra­ra­do. Sa­vo va­lia pra­ra­do. Kai tam­pi ki­tos ša­lies pi­lie­čiu, ar­gi tam­pi kaip ver­gas? Ar kas su bi­zū­nu varg­še­lį at­ve­dė prie lan­ge­lio, pro ku­rį tau iš­ki­šo sve­ti­mą pa­są? Ir paė­mei jį, ir pa­si­ra­šei pa­ts, ir prie­sai­ką iš­ta­rei pa­ts. Ypa­tin­gais at­ve­jais (taip nu­tin­ka JAV) pri­sie­kei ne­tgi at­si­sa­ky­ti vi­sų ki­tų vals­ty­bių pi­lie­ty­bės. At­si­sa­kei sa­vo tė­vy­nės. Tad ko­kios šva­ros no­ri? Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė – dvi­gu­ba są­ži­nė; tri­gu­ba – tri­gu­ba. Žo­džiu, Lie­tu­vos sa­vi­žu­dy­bė ta­vy­je jau įvy­ko.

Tre­čia te­zė. Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai no­ri gy­ven­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je, jei­gu čia kaž­kas su­kurs tin­ka­mą poil­sio „in­dust­ri­ją“, jie at­vyks pail­sė­ti. Pa­si­links­min­ti, pa­mo­suo­ti Lie­tu­vos pa­su. Net tau­tiš­ka vė­lia­vė­le. Esą tu­riu tei­sę. O jei­gu jau vi­sai at­vi­rai, at­vyks pa­siim­ti di­vi­den­dų už įsi­gy­tą-pa­vel­dė­tą Lie­tu­vos že­me­lę ar­ba tur­tą. Vis­kas. Su vai­kais jie jau ne­kal­ba lie­tu­viš­kai, o ir pa­tys – su ak­cen­tu.

Ket­vir­ta te­zė. Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tai iš tik­rų­jų sie­kia Lie­tu­vos iš­pi­lie­ti­ni­mo. Są­mo­nin­gai tai da­ro ar ne, bet vai­sius tu­ri bū­ti šis – Lie­tu­va be Lie­tu­vos pi­lie­čių. Keis­čiau­sias pa­ra­dok­sas. Ar­šie­ji li­be­ra­lai, ku­rie no­ri ma­ty­ti ne „lie­tu­vių Tau­tos su­kur­tą Lie­tu­vą“ (kaip skel­bia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja), o „Lie­tu­vos pi­lie­čių Lie­tu­vą“, – bū­tent jie kar­tu su kon­ser­va­to­riais rei­ka­lau­ja dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Sve­tim­tau­čių imig­ran­tų ant­plū­džių. Jiems tik­ra „lie­tu­viš­ka pi­lie­ty­bė“ ne­be­sup­ran­ta­ma. Nes ji juk la­bai „neeu­ro­pie­tiš­ka“. Čia kaip su ta kiau­le, ku­ri, ieš­ko­da­ma gi­lių, iš­rau­sia ąžuo­lo šak­nis.

Penk­ta te­zė. Mi­tas, kad su­tei­kus dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę nuo Tė­vy­nės ne­nu­si­suks iš­vy­kę ir mus pa­li­kę, jau ta­pę ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiais. De­ja, de­ja. Pa­tir­tis liu­di­ja vi­sai ką ki­ta: tu­rė­da­mas ki­še­nė­je Lie­tu­vos pa­są, ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis pa­jun­ta psi­cho­lo­gi­nę pa­guo­dą – štai, aš vis dar „sa­vas“, lie­tu­vis, su­pran­ta­te, ne­pra­ra­dęs ry­šio su ta, kaip ja... Jis dar šiaip taip su­dai­nuo­ja du punk­te­lius „Ant kal­no mū­rai“, pa­si­žiū­ri Lie­tu­vos krep­ši­nį. Ta­čiau kam to pa­ties rei­ka­lau­ti iš sa­vo vai­kų? Vai­kai – jau vi­siš­ki „už­sie­niu­kai“, „an­gels­kas“ mo­kyk­las lan­ko, ir jų drau­gai to­kie pat.

Šeš­ta te­zė. Glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je šiuo me­tu (ir iki pa­sau­lio pa­bai­gos) vyks lo­ka­li­niai konf­lik­tai ir lo­ka­li­nės ka­tast­ro­fos. Trans­pa­sau­li­nės kom­pa­ni­jos ir vals­ty­bės ga­liū­nės nai­kins silp­nes­nes vals­ty­bes ir tau­tas. Iš­liks tik tie, ku­rie bus su­ma­nes­ni ir dau­giau gim­dys. (Lie­tu­va ga­li iš­lik­ti tik su­si­ki­bu­si ran­ko­mis su Lat­vi­ja.) Dar esan­čios, bet jau nyks­tan­čios vals­ty­bės, to­kios kaip mū­sų, spar­čiai bus val­do­mos iš už­sie­nio cent­rų (kol kas – Briu­se­lio)... Vi­si, kas pa­si­duos, emig­ruos. Ir slėp­sis sau­ges­nė­se vie­to­se. Taip šiuo me­tu jau el­gia­si ko­ne vi­si lie­tu­viai emig­ran­tai. Jie pa­smer­kia Lie­tu­vą iš­nyk­ti. Be­je, tai sa­ko at­vi­rai: „Ne to­kios Lie­tu­vos lau­kė­me!“ Jie bė­ga į nau­jas tė­vy­nes ir ieš­ko nau­jų pa­mo­čių. O ko­kių epi­te­tų Lie­tu­vai pa­že­ria – bai­siau už bu­vu­sius oku­pan­tus.

Sep­tin­ta te­zė. Ši te­zė ba­na­liau­sia, nes pre­ky­bi­nė. Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia pre­kiau­ti sa­vo kū­nu. Tai yra gin­ti tą „tė­vy­nę“, ku­rią gin­ti la­biau ap­si­mo­ka; tar­nau­ti to­je ar­mi­jo­je, ku­rio­je pa­to­giau tar­nau­ti; ke­liau­jant po pa­sau­lį ei­ti į tas am­ba­sa­das ir kon­su­la­tus, ku­riuo­se ska­nes­nė ka­va ir ma­lones­nės sek­re­to­rės. Pa­ga­liau at­sto­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se tai ša­liai, ku­rio­je... Žo­džiu, aiš­ku.

Šios te­zės – Glo­ba­lios Lie­tu­vos ak­ty­vis­tams. Ku­rie bi­jo iš­tar­ti sak­ra­li­nę fra­zę: PA­SAU­LIS MUMS VI­SIEMS PRA­ŽUS, JEI LIE­TU­VOS PA­SAU­LY­JE NE­BUS.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (8)

laisvas, 2017-04-10 14:10
viskas turi būti kaip prie Tarybų - viena Didžioji tėvynė, viena partija, viena tiesa, per gyvenimą viena paskyra lengvajam automobiliui, vienas kilogramas cukraus per mėnesį, vienas gabaliukas ūkiško muilo per mėnesį...viena eilė butui gauti...viena eilė prie mėsos...

RAUSui, 2017-04-08 07:57
geriančiam prakaita ir krauja,vagiančiam-čia rojus.Faktas

RAUS, 2017-04-07 20:02
Girtuokliui ir lakstančiam paskui pinigą, tėvynė nereikalinga.Deja.

lietuvis, 2017-04-07 19:07
Gerbimas filosofas labai jau demagogiškai čia viską išvedžiojo. Neradau nei vienos teisingos minties, kodėl dviguba pilietybė sumažintų meilę Lietuvai ir Tėvynės patriotiškumą.. Tačiau tokie "ilgi makaronai" labai jau patinka ir labai limpa visokiems Lietuvos pseudopatriotams.

mama, 2017-04-07 13:55
Baisu...bet gerb.filosofas teisus. Neturėtume pradėti prekiauti pilietybe - arba tu Lietuvos pilietis, arba ne. Taškas. Mes per maži, kad būtume ir tokie, ir tokie. Netikiu, kad toks dvigubas pilietis eitų ginti Lietuvos, jei ją pultų ta šalis, kurios antrą pilietybę turi. Neitų net tada, jei ta šalis stengtųsi būti neutrali. kai puola kita. Tai kam mums tokie dvigubi piliečiai ? Čia tik jiems naudinga dviguba pilietybė, ne mums, čia likusiems. Sakysit tie išvykusieji padeda mūsų ekonomikai, siųsdami lėšas čia likusiems artimiesiems ? Na taip, gal ir siunčia, bet... kiek ilgai dar siųs? Numirs jų tėveliai iš ilgesio vaikų ir anūkų anksčiau, nei įprastai ir nebebus kam siųsti... Nebent po keliolika eurų tiems, kas prižiūri jų kapus... Ir tai ne visada - užberia akmenukais ar marmuru uždengia ir pamiršta keliems metams.

Vaitas, 2017-04-07 12:11
Atrodo, jog Juozaitis teisus, bet kad nepanikuotume tam ir yra skulptūra „Verksmas" prie kurios galima nusiraminti ir veikti kaip pridera – patriotiškai.

pastebėjimas, 2017-04-07 11:16
Probleminis traktatas „Pasaulis Lietuvai pražus, kai Lietuvos pasaulyje nebus" tinka viešam deklaravimui prie skulptūros „Verksmas". Problemos ir verksmas – amžini.

laisvas, 2017-04-07 09:43
Ir nei vienoj tezėj neparašei, kokioj šaly sėdi tie planuotojai, pagal kurių sukurtą planą pilna Europa musulmonų, o Lietuva apskritai be lietuvių.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 8. Iš viso: 8

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 8
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />