(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Komentarai, nuomonės

Taip ponai socialinę atskirtį mažina

2017 m. balandžio 7 d.
Regina MUSNECKIENĖ

reginamus@skrastas.lt

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­nai su­ra­do ori­gi­na­lų bū­dą „su­ma­žin­ti“ so­cia­li­nę at­skir­tį. Dau­giau kaip sep­ty­nių arų as­fal­tuo­tą aikš­tę, ku­rio­je dė­vė­tais rū­bais pre­kia­vo ke­le­tas smul­kių­jų vers­li­nin­kų, ati­da­vė Vals­ty­bės že­mės fon­dui. Ko­mer­ci­nės pa­skir­ties skly­pas par­duo­tas auk­cio­ne už 14 tūks­tan­čių 56 eu­rus. Ir dar iš­si­mo­kė­ti­nai!

Už to­kią su­mą skly­pą bū­tų nu­si­pir­kę pa­tys pre­kiau­to­jai. Ir net neiš­si­mo­kė­ti­nai. Tik bė­da, kad nie­ko ne­ži­no­jo. Nė neį­ta­rė, kad apie par­da­vi­mą ga­li bū­ti skel­bia­ma Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos tink­la­py­je, o Sa­vi­val­dy­bės po­nai sa­ko „pa­tro­biais ne­vaikš­tan­tys“, ir nein­for­muo­jan­tys, kas kur par­duo­da­ma.

Mik­liai su­tvar­kę rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bės va­dai at­si­kra­tė mies­to gė­dos. O gal dar iš­lo­šė ir ki­to­kios nau­dos? Neaiš­ku, kas tą skly­pą nu­pir­ko!

Jau se­niai bu­vo kal­ba­ma, kad pre­kiau­to­jai dė­vė­tais dra­bu­žiais ga­di­na mies­to įvaiz­dį. Be­je, dė­vė­tų dra­bu­žių ka­byk­los už­sto­da­vo ir da­lį ka­vi­nės, ku­rio­je pie­tau­ja Sa­vi­val­dy­bės po­nai, fa­sa­do.

O gal ir pie­tau­ti ka­vi­nėn ei­nan­čios ma­din­gos Sa­vi­val­dy­bės mo­te­rys bi­jo­da­vo, kad kel­miš­kiai ne­pa­gal­vo­tų, jog jos ap­si­pir­ki­nė­ja dė­vė­tų dra­bu­žių „uni­ver­ma­ge“. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais pa­brė­žė: „Aš ten neap­si­pir­ki­nė­ju“.

Kad ap­si­pir­ki­nė­ja ki­ti ga­lo su ga­lu ne­su­du­rian­tys kel­miš­kiai ir iš kai­mų at­va­žia­vę žmo­nės, neįs­ten­gian­tys nau­jais dra­bu­žiais ap­reng­ti au­gan­čių vai­kų, sa­vi­val­dy­bi­nin­kams at­ro­do ne­svar­bu. Iki rin­ki­mų dar ge­ro­kas lai­ko ga­ba­las!

Kai vai­kus au­gi­nan­čios, prie pen­si­jos iš smul­kaus vers­lo pri­si­du­rian­čios pre­kiau­to­jos per ra­jo­no va­do­vų su­si­ti­ki­mą pa­klau­sė, kur joms da­bar ei­ti, sa­vi­val­dy­bės po­nai at­šo­vė, jog pen­ki žmo­nės – tai dar ne vi­sa Kel­mė.

Ži­no­ma, Kel­mė – tai so­li­dūs, gra­žiai pa­si­rė­dę, so­li­džias al­gas gau­nan­tys val­di­nin­kai. Su­si­ta­pa­ti­ni­mas su Lie­tu­va ar­ba mies­tu, ku­riam va­do­vau­ja, šių lai­kų val­džioms bū­din­gas bruo­žas.

Toks pa­nie­ki­nan­tis val­di­nin­kų po­žiū­ris į smul­kiuo­sius vers­li­nin­kus, va­di­na­mus škur­li­nin­kais, tę­sia­si ne pir­mus me­tus. Į re­dak­ci­ją atė­ję pre­kiau­to­jai pa­sa­ko­jo, jog prieš Liau­dies me­no šven­tes ir at­vy­kus ki­tiems šlo­vin­giems sve­čiams, jiems bū­da­vo iš anks­to pa­sa­ko­ma, kad to­mis die­no­mis ne­pre­kiau­tų ir ne­ga­din­tų mies­to įvaiz­džio.

„Kur mums dė­tis? Ki­ta­me tur­ge­ly­je vie­tos nė­ra. Mies­to cent­ras – la­bai ne­di­de­lis. Gal te­gu už­da­ro mus į re­zer­va­tą?"– klau­sė žie­mą lau­ke šą­lan­čios, kad pra­si­ma­ny­tų duo­nos ir ne­pra­šy­tų pa­šal­pų, pre­kiau­to­jos.

Ko­dėl jas že­mi­na? Juk ne­va­gia. Sun­kiu dar­bu už­dir­ba pi­ni­gus. Bet koks dar­bas – gar­bin­gas. Juo­lab, kad par­da­vi­nė­ja dra­bu­žius, o ne al­ko­ho­lį ar ko­kias sek­so prie­mo­nes. Tai ko­dėl tu­rė­tų bū­ti gė­da?

Da­bar val­di­nin­kams jau ne­rei­kės var­gin­tis net įspė­jant, kad ne­si­mai­šy­tų po ko­jo­mis, kai pie­tau­ti į ka­vi­nę ves gar­bin­gus sve­čius. Mies­to cent­re ne­liks nei pre­kiau­to­jų, nei ap­si­pir­ki­nė­jan­čių var­guo­lių.

Nau­ja­sis skly­po sa­vi­nin­kas čia, tik­riau­siai, pa­sta­tys ma­dos na­mus. O gal įrengs dai­nuo­jan­čius fon­ta­nus? Gal pa­sta­tys ki­no teat­rą ar er­mi­ta­žą?

Ir da­bar į eu­ro­pi­nė­mis trin­ke­lė­mis iš­klo­tą Kel­mę at­va­žia­vę sve­čiai pa­ma­nys, jog čia gy­ve­na vien tur­tuo­liai, į ran­kas gau­nan­tys ne ma­žiau kaip po du tūks­tan­čius eu­rų.

Dva­ras. Ša­lia dva­ro ma­ža­sis dva­ras. Ka­vi­nės ir res­to­ra­nas. Bet­rūks­ta tik "Ca­si­no", ir Kel­mė at­ro­dy­tų kaip Mo­na­ko ka­ra­lys­tė.

Val­di­nin­kai į sa­vo my­li­mą ka­vi­nę pie­tau­ti ga­lės ei­ti oriai pa­kel­ta gal­va. Ne­pa­tirs jo­kių nei­gia­mų emo­ci­jų, žiū­rė­da­mi į iš­dė­vas be­si­ma­tuo­jan­čius sa­vo rin­kė­jus. Ga­liau­siai nie­kas ne­ma­tys ir ne­ko­men­tuos, ko­kiu au­to­mo­bi­liu ir su kuo jų iš­rink­tie­ji at­va­žiuo­ja.

O tie škur­li­nin­kai ras ki­tą išei­tį. Kaip ran­da dau­gy­bė už val­di­nin­kus su­ma­nes­nių žmo­nių. Ga­liau­siai te­gu emig­ruo­ja, jei­gu jau neiš­mai­ti­na sa­vo vai­kų. Ne pir­mi ir ne pa­sku­ti­niai. Nė­ra žmo­gaus – nė­ra ir pro­ble­mos.

Tik to­kį Kel­mės val­do­vų po­žiū­rį į žmo­gų ga­li įsi­vaiz­duo­ti iš pa­sta­rų­jų jų veiks­mų ir iš aro­gan­tiš­ko el­ge­sio su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais.

To­li jie pa­žen­gė, pa­ly­gi­nti su pir­mų­jų Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų val­di­nin­kais. Anų žmo­nos pirk­da­vo im­por­ti­nes užuo­lai­das ta­me pa­čia­me tur­ge­ly­je, ku­ris da­bar ta­po mies­to gė­da. Sky­rių ve­dė­jai va­ži­nė­jo se­nais „Mosk­vi­čiais“, į ku­riuos šian­die­ni­nių val­di­nin­kų neį­so­din­tum nė su­ri­šęs. Tai­gi, vis­kas kei­čia­si. Gy­ve­ni­mas ge­rė­ja, po­nai. Ir po­nai da­ro­si vis įno­rin­ges­ni.

O štai į re­dak­ci­ją po ei­li­nio ko­men­ta­ro pa­skam­bi­nu­si rad­vi­liš­kie­tė pa­sa­ko­ja, jog tė­vai jos anū­kėms neiš­ga­li nu­pirk­ti ir kel­nių, ku­rios kai­nuo­ja po 18 eu­rų. Juo­lab, kad kiek­vie­nam rei­kia tu­rė­ti bent dve­jas pa­si­keis­ti, kai vie­nos su­šlam­pa ar iš­si­pur­vi­na. Trys vai­kai – še­šerios kel­nės. Ji pa­ti pa­dė­ti ne­ga­li, nes gy­ve­na iš 190 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos.

Ne­dar­bu pir­mau­jan­čia­me Kel­mės ra­jo­ne tur­būt kas ant­ra šei­ma pa­ti­ria to­kį pat so­cia­li­nį šo­ką. Pi­ni­gų už­ten­ka tik mais­tui ir mo­kes­čiams. Dra­bu­žiai tik iš to­kių tur­ge­lių. Ne pa­slap­tis, jog į to­kius „ma­dos na­mus“ už­su­ka ir dau­gy­bė in­te­li­gen­tų, gy­ve­nan­čių nuo al­gos iki al­gos, ir pen­si­nin­kų, ieš­kan­čių šil­tes­nio apa­vo ar dra­bu­žio.

Taip yra vi­so­je Lie­tu­vos pro­vin­ci­jo­je. Pre­kiau­to­jų iš­va­ry­mas iš mies­to cent­ro nė­ra pro­ble­mos spren­di­mas. So­cia­li­nė at­skir­tis – ne raukš­lė vei­de, ku­rią ga­li už­mas­kuo­ti pa­pud­ra­vęs ar­ba pa­nai­kin­ti plas­ti­ne ope­ra­ci­ja.

Tai skau­dus, gi­lu­mi­nis pro­ce­sas, ku­rį pa­keis­ti rei­kė­tų ypa­tin­gų ra­jo­no va­do­vų su­ge­bė­ji­mų.

Jei­gu pro­ble­mas sprę­si­me jas pa­slėp­da­mi, kad tik ne­si­mai­šy­tų po aki­mis, grei­tai pa­siek­si­me to­kį eta­pą, kai, at­va­žia­vus už­sie­nio sve­čiams, gat­vė­se ne­ga­lės pa­si­ro­dy­ti su­var­gę pen­si­nin­kai ir ap­dris­kę be­na­miai.

Ga­lės vaikš­čio­ti tik ma­din­gai pa­si­rė­dę Sa­vi­val­dy­bės po­nai. O va­ži­nė­ti vien pra­ban­gūs Sa­vi­val­dy­bės ir dar vie­no ki­to kie­tes­nio vers­li­nin­ko au­to­mo­bi­liai su me­džio ap­dai­la.

O gal ir ak­ci­nes pre­kes pre­ky­bos cent­ruo­se bus už­draus­ta pirk­ti?

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (15)

Feisbukietė> autorei, 2017-05-01 07:47
Gerb.Regina. Kodėl neturit profilio feisbuke? Noriu pasiūlyt draugystę. Visada spaudžiu like po jūsų straipsniais.

Apuokas, 2017-04-09 21:33
AČIŪJUMS GERBIAMA,ŽURNALISTE,už tokį gerą straipsnį.Linkiu jums stiprybės atlaikant veriančius "įžeistųjų"žvilgsnius.Nemanau,kad jus lengvai išsisuksite nuo"Įžeistųjų"-juk jie dabar pasaulio"teisuo liai",OJŪS drįsote juos"užkabinti'..Dar kartą AČIŪ .

kelmiškei, 2017-04-08 05:02
vergo mastymas ir kam tau išdidumas?

to pastebėjimas, 2017-04-07 22:41
kaip tai nėra strategijos-negražu taip kalbėt apie rajoną-paskaičiuokit kiek per tą laiką įdarbinta savų,kiek dar planuose,ir pamatysit kaip rūpinamasi.

pastebejimas, 2017-04-07 22:09
Kad Kelme neturi kuo pasigirt, tai faktas. Valdzios poziuris labai ribotas. Kokios strategines mintys pas mera ar kitus panasius, net neisivaizduoju. Panasu, kad jiems nieko nereikia. Patys sau grazus

lietuvis, 2017-04-07 18:59
Šiauliai turi verkiančią mergaitę, Kelmė - verkiančią žurnalistę. Jau nusibodo tokie apseilėti rašinėliai.

jOHN White, 2017-04-07 18:10
Ar jums reikia paskolą konsoliduoti savo skolą? Ar jums reikia paskolos
finansuoti, arba išplėsti savo verslą? ar automobilių pirkimo, perkant
namas ir kitų asmeninės paskolos ETC mes suteikiame ilgalaikę paskolą už vieną iki
penkiasdešimt metų, ne daugiau kaip 3% palūkanų norma. Jūs esate 100% garantuotas.
susisiekti su mumis elektroniniu paštu adresu: Financelimited011@gmail.com
Skolin... NAUDOJIMAS:

Vardas, pavardė: ________________________
Šalis: __________________ _______
Valstybė: __________________________
Lytis: _____________________ _______
Gimimo data: ______________________
Namų adresas: ______________________
Reikalingas kiekis: ______________________
Paskolos Trukmė: _______________________
Mobilusis Telefonas: _________________________
Mėnesio pajamos: ____________________
Tikslas paskolų: ___________________
Pareigos: ____________________ _____
Kuris svetainė tu čia apie us______

Ačiū ir laukiame Jūsų greitą atsakymą. Atsižvelgdama John White

Kelmiskis, 2017-04-07 12:50
Vel komentatoriai izeidineja smulkiuosius verslininkus.skudurynais. vadindami.jei taip sneka suauge zmones.ta pati snekes ir ju vaikai.ta pati ir musu ponai.prasideda patycios....niekada nevertinkim zmoniu pagal tai.ka jie dirba....jei butu pajamos po 2000.plius priedas400...tikrai nereiketu zmonems prekiauti lauke ...salti....tai yra labai sunku.pastoviai matyti tukstancius uzdirbancius.niekinti smulkiu verslu uzsiimanti zmogu....kada tai baigsis....

laisvas, 2017-04-07 12:39
Nu baikit, Ponai. Skudurynai, tai kaip naujas laisvos Lietuvos simbolis. Kiekviename mieste, miestelyje , kaime. Kaip be jų likusiems laisvoje Lietuvoje gyventi.

nulis, 2017-04-07 12:30
Nežinia, kas nupirko žemę ir ką su ja darys. Čia esminis klausimas. Nes visai gali būti, kad tai irgi smulkus verslininkas, kurio smulkiam verslui reikalingas sklypas. Gal namą statyti, gal kokiai įmonėlei, kur bus įdarbinta keletas kelmiškių. Kodėl žurnalistė su tokiu pykčiu ironizuoja ir buria iš kavos tirščių, kas ten bus? Vietoj tuščių svarstymų apie restoranus ir pan., galėjo pasidomėti, kas iš tiesų tame sklype planuojama.
O kad skuduryno ten nebebus, tai Kelmė turi džiaugtis. Negražūs tie skudurynai. Jie neišvengiami, bet nebūtinai turi plėvesuoti pačioje matomiausioje vietoje. Kam reiks, tas susiras ir tolėliau perkeltą.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 15

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 15
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />