(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

2017 m. balandžio 20 d.
Vytautas RUŠKYS

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės praei­tų me­tų veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­me Ak­me­nės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko dar­bo sti­lius.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė rea­ga­vo juo­ke­liais: esą svar­biau se­niū­no par­vež­tas Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­sas.

vytautas@skrastas.lt

Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo krei­pė­si į se­niū­ną V. Sil­vaš­ko: „Ko­dėl jūs ma­žai or­ga­ni­zuo­ja­te su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė­mis? Pri­pa­žin­kit, kad tai yra ap­leis­tas rei­ka­las“.

Ak­ty­vis­tė pri­mi­nė, kai dir­bo ki­tas se­niū­nas, bent kar­tą per me­tus su­si­rin­ki­muo­se bu­vo iš­klau­so­mi žmo­nės apie kiek­vie­na­me kai­me esa­mas pro­ble­mas. Var­di­no, kad ne­be­li­ko ga­li­my­bių bū­ry­je ap­tar­ti šiuo me­tu ak­tua­lių bė­dų dėl van­dens, šiukš­lių, nuo­tė­kų ša­li­ni­mo Pad­va­rė­lių, Da­bi­ki­nė­lės kai­muo­se. Ki­ti gy­ven­to­jai kal­bė­jo apie neaiš­ku­mus dėl gat­vės re­mon­to Pad­va­rė­lių kai­me.

„Ko­dėl se­niū­nas, ne­pa­si­ta­ręs su gy­ven­to­jais, nu­pir­ko to­kį bran­gų tua­le­tą?“ – klau­sė M. Ska­bei­kie­nė.

Skelb­ta, kad per­nai Ak­me­nės aikš­tė­je su­mon­tuo­tam tua­le­tui be­maž už 27 tūks­tan­čius eurų te­ko be­veik pu­sė vi­sų se­niū­ni­jai skir­tų in­ves­ti­ci­jų iš ra­jo­no biu­dže­to, o kas li­ko – ke­liems so­cia­li­niams būs­tams bei ki­tiems ob­jek­tams.

V. Sil­vaš­ko sa­kė gy­ven­to­jams: „Jei jūs ra­si­te pi­ges­nį už auk­si­nį neauk­si­nį tua­le­tą, tai ga­li­ma pi­giau pa­da­ry­ti“.

Kai M. Ska­bei­kie­nė ban­dė pa­si­tiks­lin­ti vis dar neeksp­loa­tuo­ja­mo tua­le­to vei­ki­mo me­cha­niz­mą – ar jis au­to­ma­ti­nis, se­niū­nas V. Sil­vaš­ko pa­si­šai­pė: „Tai no­ri­te, kad jus ir pa­so­din­tų...“

Mo­te­ris at­sa­kė to­kiu pat sti­liu­mi: „Gal ge­riau bū­tų: įme­ti į va­di­na­mą­ją ka­są pi­ni­gus, įei­ni ir nie­ko ne­da­ręs išei­ni“.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas pa­ban­dė „rim­tai“ aiš­kin­ti: „Jei už tua­le­to pa­slau­gas su­rink­ti pi­ni­gai bū­tų ski­ria­mi gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės po­rei­kiams, tai gal at­si­ras­tų, kas to­kiais kil­niais tiks­lais įmes­tų pi­ni­gų ir nei­tų į tua­le­tą“.

Me­ras dar gir­dė­jęs, kaip vie­no mies­to par­ke yra au­to­ma­tas, į ku­rį įme­tus pi­ni­gų tam tik­rą lai­ką ima veik­ti ap­švie­ti­mas.

Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai šnabž­dė­jo­si: ar rei­kė­jo pirk­ti bran­gų tua­le­tą ir sta­ty­ti ma­to­mo­je aikš­tės vie­to­je?

Vi­ce­me­ras Apo­li­na­ras Ni­cius pa­si­sten­gė nu­slo­pin­ti se­niū­no kri­ti­kus: „Bet ar jūs ži­no­te, kad se­niū­nas šio­mis die­no­mis į ra­jo­ną par­ve­žė Eu­ro­pos auk­są?“ (Val­di­nin­ko tre­ni­ruo­ja­mas spor­ti­nin­kas ta­po Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ju – re­dak­ci­jos pa­sta­ba).

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko ti­ki­ni­mu, po­kal­biams apie pro­ble­mas ne­rei­ka­lin­gi su­si­rin­ki­mai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

akmeniškis, 2017-05-05 12:03
Labai gerai, kad pastatė tą tualetą, nes prieš tai visi medžiai buvo, atsiprašant, numyžti. Nesuprantu, kuo blogas tas tualetas? Geroje vietoje (tarp medžių) ir neutralios (pilkos) spalvos. Tam ir reikalinga valdžia, kad mes ją išsirinktume, o ji mus atstovautų. Nėra ko kištis eiliniams gyventojams ir nuolat pirštu rodyti ką valdžiai daryti. Valdžia tikrai geriau už mus išmano savo darbą, tad visa ta kritika yra neadekvati. Pasitikiu mūsų rajono valdžia, nes akivaizdžiai pastebiu kaip gražėja visas rajonas ir yra tikrai nuostabiai tvarkomas. Kitiems rajonams tik pavydėti mūsų mero, vicemero, seniūnų ir kitų šios komandos narių.

JONAS, 2017-05-04 20:21
Pone Niciau,jūsų mintys apie sporto laimejimus tikrai ne vietoje.Gerokai sovete pro sali-vieni kalba apie ratus,o vicemeras apie batus.

tekiniai, 2017-04-30 09:44
valstybės perkamam šarvuotam transporteriui kainuoja brangiau už tą ale auksinį tualetą...kodėl to reikalo nepiketuojate...
Dėmesio stokojančių rėksnių visur yra.

!!!!!, 2017-04-28 06:01
Seniūnui nuo žmoniškos ,kalbos ruošiantis statyti tą "auksinį" tualetą su Akmenės gyventojais ir reikėjo pradėti, paaiškinant kurioje vietoje, koks ir už kiek . Gal gyventojai būtų patarę kitoje vietoje, gal "auksinio" tualeto kaina būtų sumažėjusi, o už likusius pinigus suremontuota bent dalis Akmenės miesto pasigailėtinos būklės šaligatvių ?

?????, 2017-04-27 21:55
Mielieji akmeniškiai, kodėl tiek pykčio reiškiame savo valdžiai? Reiktų tik džiaugtis, kad Akmenėje pastatytas naujas, viešas tualetas, kad seniūnas aktyviai dirba miestelio gyventojų labui ir dar suspėja garsinti Akmenės kraštą sportiniais pasiekimais. Vieną kartą tuo pasidžiaukime, pasveikinkime, o ne nuolat inkškime, kritikuokime ir peikime. Akmenė nuolat gražėja ir gal neįmanoma išsyk spręsti visas problemas. Ateis laikas, bus atlikta ir tai , kuo esame šiandien nepatenkinti. Svarbu žmoniška kalba, supratimas ir kantrybė.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas