(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

40 inkilų – viename elektros stulpe

2017 m. balandžio 13 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės mies­te­lio gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė „Rau­dons­kar­dis“ prieš sa­vai­tę įvyk­dė su­ma­ny­mą – prie elekt­ros stul­po su at­ra­ma pri­tvir­tin­ta 40 in­ki­lų.

vytautas@skrastas.lt

Pa­si­rink­tas gelž­be­to­ninis stul­pas ties Rau­dons­kar­džio gat­vės san­kry­ža su ki­ta gat­ve, ne­to­li Ven­tos pau­pio me­džių.

Vie­nam to­kios „sta­ty­bos“ ini­cia­to­rių pa­pi­lė­niš­kiui Vai­dui Bei­ši­nui pe­si­mis­tai sa­kė, kad var­nė­nai ne­tu­rė­tų ap­si­gy­ven­ti. Esą ne­si­lai­ko­ma gam­ti­nin­kų skel­bia­mo ma­žiau­sio 5 met­rų at­stu­mo nuo kiek­vie­no in­ki­lo. Dar esą ne­tu­rė­tų kur­tis ir į tuos, ku­rie imp­reg­nuo­ti.

„Svars­tė­me: jei tei­sy­bė, tai pa­lik­si­me kaip gat­vės de­ko­ra­ci­ją, – sa­kė V. Bei­ši­nas. – Bet jau ki­tą die­ną „dau­gia­bu­tį“ ap­gu­lė paukš­čių pul­kai, ir at­ro­do, tuš­čių in­ki­lų var­gu ar be­li­ko. Pa­na­šu, kad pa­nei­gė­me mi­tus.“

In­ki­lus su­meist­ra­vo Al­fon­sas Dau­nys, Sau­lius Jaz­daus­kas, Bro­nius Kiu­du­las ir ki­ti – iš vi­so be­veik de­šimt vy­rų. Po vie­ną už kiek­vie­ną sa­vo šei­mos na­rį.

Elekt­ros stul­pas sau­gus paukš­čiams nuo ka­ti­nų, ne­ga­lė­sian­čių įlip­ti ty­ko­ti. Dėl in­ki­lų ne­tu­rė­tų pyk­ti elekt­ri­kai, nes į stul­pą at­ves­ti lai­dai vien gat­vės ap­švi­eti­mui, ku­ris per pa­rą įjun­gia­mas tik ke­le­tą va­lan­dų.

„Ar gat­vės gy­ven­to­jai val­gy­sim švie­žią vyš­nių uo­gie­nę – paaiš­kės va­sa­rą, – šmaikš­čiai vie­nin­te­lę ri­zi­ką api­bū­di­na V. Bei­ši­nas. – Bet ir iki šiol der­lin­gus vyš­nių me­džius daž­nai ap­gul­da­vo pra­skren­dan­čių paukš­čių pul­kai. O nuo­la­ti­niai gy­ven­to­jai tu­rė­tų kas­dien „šluo­ti“ ken­kian­čius vabz­džius.“

Au­to­riaus nuo­tr.

Paukš­čiai nu­skri­do ato­kiau, kai prie pat stul­po priar­tė­ta fo­tog­ra­fuo­ti.

Pa­pi­lė­je var­nė­nų „dau­gia­bu­tis“ elekt­ros stul­pą ap­ka­bi­no iš abie­jų pu­sių.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas