(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Dailininkas ir rašytojas sudomino vaikus

2017 m. balandžio 11 d.
„Krašto žinių“ inf.

Ak­me­nės ra­jo­no Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­ju­je jau­nes­nio mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams sa­vo kū­ry­bą pri­sta­tė dai­li­nin­kas ir ra­šy­to­jas Dai­nius Šu­kys iš Šiau­lių.

Apie ren­gi­nį „Kraš­to ži­nioms“ pa­ra­šiu­sios Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­jaus va­do­vės Er­nes­tos Šmukš­tai­tės tei­gi­mu, sve­čias su­do­mi­no klau­sy­to­jus juos int­ri­guo­jan­čio­mis te­mo­mis, pa­vyz­džiui, kaip šei­mo­je pa­si­jus­ti prin­cu ar prin­ce­se. Pris­ta­ty­da­mas kny­gą „Bly­nų ka­ra­lius“, jos au­to­rius su bū­si­mais skai­ty­to­jais pir­miau­sia pa­si­kal­bė­jo apie pus­ry­čiams mėgs­ta­mą kny­go­je mi­ni­mą val­gį.

Su­ži­no­jęs, kad vai­kai mėgs­ta ka­ty­tes, sve­čias suint­ri­ga­vo pa­siū­ly­da­mas iš mu­zie­jaus na­mo „par­si­neš­ti“ dar po vie­ną to­kį gy­vū­nė­lį.

Bu­vo iš­da­ly­ti po­pie­riaus la­pai su ka­ti­no iš­kar­po­mis, ir rei­kė­jo iš­kirp­ti punk­ty­rais pa­žy­mė­tas de­ta­les, jas su­kli­juo­ti, o pa­skui nu­spal­vin­ti. Ku­rian­tiems vai­kams dai­li­nin­kas pa­sa­ko­jo, ko­kio­mis de­ta­lė­mis ga­li su­kur­ti ka­ti­nė­lio nuo­tai­ką.

Pas­kui kiek­vie­nas au­to­rius sa­vo su­kli­juo­tiems ka­ti­nams su­tei­kė var­dus, su­kū­rė is­to­ri­jas. Ke­lios jų pa­pa­sa­ko­tos, o ki­to­mis sve­čias pa­siū­lė vė­liau su­do­min­ti drau­gus.

D. Šu­kys pa­do­va­no­jo Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­joms di­džiu­lius pa­mo­kų tvar­ka­raš­čius ir pa­siū­lė jais ap­do­va­no­ti auk­lė­ti­nius, ku­rie įdo­miau­siai iš­plė­tos ir pa­pa­sa­kos is­to­ri­jas, pra­dė­tas kur­ti Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­ju­je.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas