(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Akmenės rajone

Anšlaginiame „Duetų vakare“ – kiti atlikėjai

2017 m. balandžio 11 d.
Vytautas RUŠKYS

Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se per­nai su anš­la­gu de­biu­ta­vęs mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Due­tų va­ka­ras“ praė­ju­sią sa­vai­tę su­grį­žo vėl į pil­nu­tė­lę sa­lę.

vytautas@skrastas.lt

De­biu­ti­nia­me kon­cer­te dai­na­vusios vie­tos įžy­my­bės – dau­gu­ma po­li­ti­kai, val­di­nin­kai kar­tu su pro­fe­sio­na­liais mu­zi­kan­tais – šį­kart ne­bu­vo pa­kvies­tos, o pa­si­ro­dė vi­siš­kai nau­ji vei­dai.

Į prieš me­tus or­ga­ni­zuo­tą kon­cer­tą vi­si bi­lie­tai par­duo­ti per ke­lias die­nas, to­dėl jis bu­vo pa­kar­to­tas ir taip pat su­lau­kė klau­sy­to­jų ant­plū­džio.

Šį­kart kon­cer­tas bu­vo ne­mo­ka­mas, tad jau va­lan­dą iki jo dau­gu­ma vie­tų jau bu­vo užim­tos.

Vėl sce­nai pa­ruoš­ti žmo­nės, ku­rie tu­ri mu­zi­ki­nių ga­bu­mų ir dau­ge­lis vie­šai ne­bu­vo kon­cer­ta­vę.

Su­si­da­rė aš­tuo­ni due­tai. Kiek­vie­nas jų bu­vo pri­sta­ty­tas po ke­lių mi­nu­čių truk­mės fil­mu­kais.

Kon­cer­to re­per­tua­re skam­bė­jo po­pu­lia­rios me­lo­di­jos. Dai­ni­nin­kai pa­si­rin­ko sti­lin­gą sce­ni­nį įvaiz­dį, sce­nog­ra­fi­jai iš­raiš­kin­gai pa­nau­do­ti švie­sos ir ki­ti efek­tai.

Tarp pro­fe­sio­na­lių at­li­kė­jų bu­vo Ven­tos kul­tū­ros na­mų va­do­vė Da­lia Te­nie­nė, dar­buo­to­jas Al­vy­das Vai­čia­kaus­kas, Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro cho­ro „Ce­men­ti­nin­kas“ va­do­vė Žyd­rū­nė Kaz­laus­kai­tė, Al­kiš­kių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­ja Eu­ge­ni­ja Nar­ku­vie­nė, Ak­me­nės ra­jo­no jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų švie­ti­mo cent­ro pe­da­go­gas Ri­man­tas Rim­kus.

Su jais due­tuo­se dai­na­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės „Sau­lė­te­kio“ pro­gim­na­zi­jos ang­lų kal­bos mo­ky­to­ja Vi­ta Me­le­nie­nė, Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nė Vai­da Pau­laus­kie­nė, „Ak­me­nės ce­men­to“ įmo­nės dar­buo­to­jas Ed­mu­tis Dei­man­ta­vi­čius, ūki­nin­kas iš Ven­tos se­niū­ni­jos Sta­nis­lo­vas Ba­čiu­lis, įmo­nės „Eter­nit Bal­tic“ dar­buo­to­jai Rim­gau­das Bag­do­na­vi­čius, Vi­ta­li­jus Pet­ro­vas.

Pir­mo­jo „Due­tų va­ka­ro“ at­li­kė­jas ra­jo­no me­ro pa­ta­rė­jas To­mas Mar­ti­nai­tis vėl pa­si­ro­dė sce­no­je, tik šį­kart ren­gi­nio ve­dė­jo amp­lua – kar­tu su Ven­tos kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­ja Sand­ra Tiš­ku­te. Dar klau­sy­to­jai iš­vy­do pir­mo­jo „Due­tų va­ka­ro“ or­ga­ni­za­to­rių Ka­ro­lį Aku­la­vi­čių, ku­ris ne­be­dir­ba Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se, ir de­biu­ti­nio ren­gi­nio da­ly­vį Ri­man­tą Ku­nic­ką – jie kar­tu su dai­ni­nin­kais at­li­ko fi­na­li­nį kū­ri­nį „Ta­bas­co“ „Nau­jų drau­gų dai­na“.

Ro­man­tiš­ką ren­gi­nio nuo­tai­ką pa­lai­kė Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vų, va­do­vau­ja­mų Dai­vos Liuberskytės-Šukienės, at­lie­ka­mi šo­kiai.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ar­tis­tiš­ku­mu iš­si­sky­rė Ven­tos kul­tū­ros na­mų va­do­vės Da­lios Te­nie­nės ir ūki­nin­ko Sta­nis­lo­vo Ba­čiu­lio due­tas.

Po­li­ci­nin­kė Vai­da Pau­laus­kie­nė ir įmo­nės „Eter­nit Ak­me­nė“ dar­buo­to­jas Vi­ta­li­jus Pet­ro­vas su­da­rė due­tą, abu ne­tu­rė­da­mi pro­fe­sio­na­laus mu­zi­ki­nio pa­si­ruo­ši­mo.

Vie­ną di­džiau­sių sce­ni­nę pa­tir­tį tu­rin­tis Ven­tos kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jas Al­vy­das Vai­čia­kaus­kas pa­de­monst­ra­vo sa­vo amp­lua.

„Due­tų va­ka­ro“ sce­no­je vie­nin­te­liai ne­dai­na­vo ar­ba ne­šo­ko ren­gi­nio ve­dė­jai Sand­ra Tiš­ku­tė ir To­mas Mar­ti­nai­tis.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />