(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Iš jaunųjų filologų konkurso – su medaliu ir diplomu

2017 m. balandžio 20 d.

Kvie­ti­mo į 49-ąjį Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­są šie­met su­lau­kė Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Ga­bi­ja Dau­kin­ty­tė (mo­ky­to­ja Vi­ta Šven­tic­kie­nė).

Ša­lies eta­pas vy­ko ba­lan­džio 12–14 die­no­mis Pa­lan­go­je. IV GB kla­sės mo­ki­nė kon­kur­sui pa­tei­kė no­ve­les, ku­rios vie­nai iš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių šiuo­lai­ki­nei lie­tu­vių ra­šy­to­jai Lau­rai Sin­ti­jai Čer­niaus­kai­tei pri­mi­nė ra­šy­to­jos Bi­tės Vi­li­mai­tės kū­ri­nius. Pro­zos sek­ci­jos ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo Ga­bi­jos no­ve­lių la­ko­niš­ku­mas, pa­pras­tas siu­že­tas, ge­bė­ji­mas gal­vo­ti ir kal­bė­ti ne apie sa­ve, o ap­link esan­čius, pa­pras­tuo­se kas­die­niuo­se įvy­kiuo­se pa­ma­ty­ti ne­pap­ras­tą gė­rį ir gro­žį. Ki­ta ko­mi­si­jos na­rė lie­tu­vių poe­tė, me­no kri­ti­kė, eseis­tė, kul­tū­ros laik­raš­čio „Šiau­rės Atė­nai“ vy­riau­sio­ji re­dak­to­rė Gied­rė Kaz­laus­kai­tė pa­si­džiau­gė pui­kiu Ga­bi­jos sti­liu­mi, ge­bė­ji­mu at­si­rink­ti iš­kal­bin­gas ap­lin­kos de­ta­les ir iš jų nu­ta­py­ti įtai­gų me­ni­nį pa­veiks­lą.

Iš vi­so šie­met kon­kur­sui pa­teik­ta per 200 įvai­riau­sių pub­li­cis­ti­kos, pro­zos, poe­zi­jos, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kos, tau­to­sa­kos ir ki­tų dar­bų, į ša­lies eta­pą pa­kvies­ta per­pus ma­žiau – 113 (tarp jų ir Ga­bi­ja Dau­kin­ty­tė). Šie­met pro­zos sek­ci­jo­je var­žė­si apie 20 mo­ki­nių iš vi­sos Lie­tu­vos. Ga­bi­ja pel­nė III laips­nio dip­lo­mą ir me­da­lį.

As­ta Ma­zū­rai­tė,

Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />