(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Žemdirbių susirinkime – apie aplinkosauginius ir augalų apsaugos reikalavimus

2017 m. balandžio 15 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos sa­lė­je su­reng­tas tra­di­ci­nis žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta ap­lin­ko­sau­gi­niams ir au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mas.

daliak@skrastas.lt

Ga­li di­dė­ti tar­šos ri­zi­ka

Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­ni­nio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.

Spe­cia­lis­tas in­for­ma­vo, jog že­mės nau­do­to­jas, be­si­ren­gian­tis ap­do­ro­ti žy­din­čius au­ga­lus pro­fe­sio­na­liam nau­do­ji­mui skir­tais au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tais, ne vė­liau kaip prieš dvi ka­len­do­ri­nes die­nas prieš purš­ki­mą, tu­rė­da­mas ga­li­my­bę nau­do­tis elekt­ro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te pa­ts pri­si­jun­gęs prie Pa­raiš­kų priė­mi­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ar­ba pa­de­da­mas se­niū­ni­jos dar­buo­to­jo, at­sa­kin­go už pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mą, nu­ro­do fi­zi­nio as­mens var­dą ir pa­var­dę, ju­ri­di­nio as­mens – pa­va­di­ni­mą, kon­tak­ti­nio te­le­fo­no nu­me­rį, pla­nuo­ja­mo purš­ki­mo da­tą, lai­ką (pra­džią ir pa­bai­gą). Trum­pą­ja ži­nu­te ar el. pa­štu pri­va­lo­ma bi­čių lai­ky­to­jams, ku­rie lai­ko bi­tes 25 ki­lo­met­rų at­stu­mu nuo purš­kia­mo skly­po, in­for­muo­ti apie purš­ki­mo lai­ką, vie­tą, au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­to pa­va­di­ni­mą.

Spe­cia­lis­tas pa­žy­mė­jo, jog po­že­mi­nia­me van­de­ny­je ap­tik­ti pes­ti­ci­dai nau­do­ja­mi net apie 8 pro­cen­tus aria­mų lau­kų, ku­riuo­se dau­gi­na­mi rap­sai ar bul­vės. Kin­tant sė­jo­mai­nai, šie plo­tai ga­li ir iš­si­plės­ti, to­dėl ga­li di­dė­ti ir tar­šos ri­zi­ka. S. Man­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad gli­fo­sa­tais tu­rė­tų bū­ti už­draus­ta purkš­ti ja­vus prieš der­liaus nuė­mi­mą. „Neuž­mirš­ki­me žmo­giš­ku­mo. Po 20 me­tų, jei taip bus, kaip da­bar, pirk­si­me gė­lą van­de­nį“, – ne­links­mas per­spek­ty­vas aiš­ki­no Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius.

Spe­cia­lis­tas in­for­ma­vo, jog dek­la­ruo­jan­tie­ji dau­giau kaip 50 hek­ta­rų bend­ro plo­to tu­rės pil­dy­ti Trą­šų nau­do­ji­mo-ap­skai­tos žur­na­lą.

Kiek­vie­nas ūki­nin­kas tu­ri tu­rė­ti at­ski­rus san­dė­lius che­mi­nėms prie­mo­nėms lai­ky­ti. San­dė­liai ar ki­tos pa­tal­pos tu­ri bū­ti už­ra­ki­na­mos, su įspė­ja­mai­siais ženk­lais. Ma­žes­nių ūkių sa­vi­nin­kams už­ten­ka įsi­reng­ti san­da­rias sprin­tas, šal­dy­tu­vus. Bū­ti­nos pa­tal­pas lai­ki­nam che­mi­ka­lų sau­go­ji­mui.

Griež­tė­ja ap­lin­ko­sau­gi­niai rei­ka­la­vi­mai

Šiau­lių re­gio­no Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kel­mės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Da­rius Lau­ri­na­vi­čius su­pa­žin­di­no su ap­lin­ko­sau­gi­niais rei­ka­la­vi­mais.

Mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mo ap­ra­šas priim­tas 2002 me­tais. Yra ir nau­jo­vių. Nuo šių me­tų ba­lan­džio 1 die­nos, trę­šiant mėš­lu ar­ba sru­to­mis di­des­nį ne­gu 30 hek­ta­rų plo­tą, rei­ka­lin­gas trę­ši­mo pla­nas. Anks­čiau pla­nas bū­da­vo rei­ka­lin­gas trę­šian­tiems 100 hek­ta­rą, nuo 2012 me­tų – 50 hek­ta­rų. „Nuo­mo­nių dėl ši­to pa­kei­ti­mo iš ūki­nin­kų gir­di­me įvai­rių. Trę­ši­mo pla­no pa­da­ry­mas kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus – apie 300-400 eu­rų. Ta­čiau že­mė iš­ti­ria­ma, ži­no­ma, kur ir kaip tręš­ti“, – sa­kė D. Lau­ri­na­vi­čius.

Kel­mės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­jas tvir­ti­no, jog per me­tus su­ra­šo­ma apie 30 pro­to­ko­lų dėl mėš­lo tvar­ky­mo. „Rie­tu­vė prie tvar­to nė­ra mėš­lo krū­va, kaip dar pa­si­tai­ko gal­vo­jan­čių­jų. Rie­tu­vę rei­kia api­py­li­muo­ti, kad sru­tos neiš­bėg­tų iš rie­tu­vės ri­bų. Jei ūky­je dau­giau ne­gu 10 są­ly­gi­nių gal­vi­jų, rie­tu­vei rei­ka­lin­gas dug­nas“, – sa­kė D. Lau­ri­na­vi­čius.

Su­pa­žin­di­no su ak­tua­li­jo­mis

Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Joa­na Mi­liaus­kie­nė žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su ak­tua­li­jo­mis.

Pir­ma­die­nį, ba­lan­džio 10 die­ną, pra­si­dė­jo že­mės ūkio naud­me­nų ir pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mas. Šie­met dek­la­ra­vi­mas tę­sis iki bir­že­lio 6 die­nos. Pa­raiš­kas prii­mi­nė­ja že­mės ūkio spe­cia­lis­tai se­niū­ni­jo­se. Pag­rin­di­nis ak­cen­tas – že­mės nuo­sa­vy­bės tei­sę įro­dan­tys do­ku­men­tai. Žo­di­nių su­tar­čių ne­ga­li bū­ti, vi­si dek­la­ruo­ti plo­tai tu­ri bū­ti pa­grįs­ti nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tais. Per­nai, Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra, at­li­ku­si pa­tik­ri­ni­mus dėl že­mės val­dy­mo tei­sės do­ku­men­tų ir že­mės dir­bi­mo do­ku­men­tų, at­rin­ko 30 ri­zi­kos gru­pių. Tik 27 pro­cen­tai iš at­rink­tų pa­reiš­kė­jų pa­tei­kė vi­sus do­ku­men­tus. „Jei, Agen­tū­rai pa­pra­šius, ne­pa­tei­kia­te do­ku­men­tų, ga­li bū­ti tai­ko­mos san­kci­jos“, – sa­kė J. Mi­liaus­kie­nė.

Šie­met pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo sis­te­mo­je bus ma­to­mas vals­ty­bi­nės že­mės sluoks­nis. Vi­sai vals­ty­bi­nei ir ki­tos pa­skir­ties že­mei tu­ri bū­ti do­ku­men­tai.

Per­nai Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra 61 pro­cen­tą pa­tik­rų at­li­ko nuo­to­li­niu bū­du, šie­met įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti 90 pro­cen­tų. Nau­jo­vė – vi­sus me­tus, kas tre­čią die­ną, pa­ly­do­vas ske­nuos vaiz­dus. Nus­ke­nuo­ti vaiz­dai bus sau­go­ja­mi. „Ga­li bū­ti, jog ki­tais me­tais vaiz­dai bus to­kie ko­ky­biš­ki, kad bus at­ski­ria­mos net au­gi­na­mos grū­di­nės kul­tū­ros, pa­vyz­džiui, mie­žiai ir kvie­čiai“, – pa­žy­mė­jo Joa­na Mi­liaus­kie­nė. Ro­bo­tai ske­nuos net mo­kė­ji­mo pra­šy­mus.

To­dėl, pa­sak Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jos Joa­nos Mi­liaus­kie­nės, dek­la­ruo­ti pri­va­lo­ma tvar­kin­gai, są­ži­nin­gai, tu­rė­ti vi­sus nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus.

Pa­raiš­kų priė­mi­mas pa­ra­mai as­bes­ti­nių sto­gų dan­gos kei­ti­mui – nuo ba­lan­džio 18 die­nos iki ge­gu­žės 19 die­nos. Iš Šiau­lių mo­kė­ji­mo agen­tū­ros į Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos sa­lę at­vyks spe­cia­lis­tai priim­ti pa­raiš­kas ge­gu­žės 11 die­ną iki ge­gu­žės 18 die­ną nuo 9 iki 12 va­lan­dos. Kei­čia­si šios pa­ra­mos tai­syk­lės ir pa­raiš­ka.

Ba­lan­džio 25 die­ną, 11 va­lan­dą, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vyks pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros spe­cia­lis­tai pri­sta­tys prie­mo­nę „Ga­min­to­jų gru­pių ir or­ga­ni­za­ci­jų įsi­stei­gi­mas“ že­mės ūkio sek­to­riu­je.

Iki ba­lan­džio 28 die­nos ren­ka­mos pa­raiš­kos smul­kių ir vi­du­ti­nių ūkių rė­mi­mo pro­gra­mai. Mi­ni­ma­lus plo­tas – iki 50 hek­ta­rų.

Ki­tas žem­dir­bių su­si­rin­ki­mas nu­ma­ty­tas pir­mą­jį ge­gu­žės penk­ta­die­nį. Ja­me bus kal­ba­ma apie eko­lo­gi­nius ūkius: pro­gra­mą, fi­nan­sa­vi­mą. Vė­liau, pra­si­dė­jus dar­by­me­čiui, žem­dir­biai į su­si­rin­ki­mus rink­sis tik ru­de­nį, spa­lio ar­ba lapk­ri­čio mė­ne­sį, pa­bai­gę di­džiuo­sius me­tų dar­bus. „Jei­gu bus priim­tos nau­jos, nea­ti­dė­lio­ti­nos tvar­kos, pro­gra­mos, kvie­si­me su­si­rink­ti ir va­sa­rą. Iš­ki­lus neaiš­ku­mams, kreip­ki­tės į že­mės ūkio spe­cia­lis­tus se­niū­ni­jo­se ar sky­rių“, – pa­žy­mė­jo Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Joa­na Mi­liaus­kie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

(Iš de­ši­nės) Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­ni­nio sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Ba­ku­tis ir vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­nis­lo­vas Man­ke­vi­čius žem­dir­bius su­pa­žin­di­no su au­ga­lų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.

Da­rius Lau­ri­na­vi­čius, Šiau­lių re­gio­no Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Kel­mės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas, sa­kė, jog trę­šiant mėš­lu ar­ba sru­to­mis di­des­nį ne­gu 30 hek­ta­rų plo­tą, rei­ka­lin­gas Trę­ši­mo pla­nas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas