(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Kelmėje viešėjo Joniškio Trečiojo amžiaus universiteto studentai

2017 m. balandžio 15 d.

Ba­lan­džio pra­džio­je Kel­mė­je vie­šė­jo Jo­niš­kio Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo stu­di­jos stu­den­tai.

Pa­sak vieš­na­gės da­ly­vių, vi­sa­da sma­gu su­si­pa­žin­ti su nau­ju kraš­tu. Sen­jo­rai pa­žin­tį su Kel­mės kraš­tu pra­dė­jo Pa­lend­rių vie­nuo­ly­ne: da­ly­va­vo mi­šio­se, su­si­ti­ko su vie­nuo­liais, su­si­pa­ži­no su vie­nuo­ly­no įkū­ri­mo is­to­ri­ja ir vie­nuo­lių gy­ve­ni­mo kas­die­ny­be. Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Dva­ri­nin­kai pa­sa­ko­ja apie dva­rą ir jo pa­pro­čius“. Pa­si­puo­šę dva­riš­kių dra­bu­žiais už­siė­mi­mą ve­dė mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė ir mu­zie­ji­nin­kas Ri­man­tas Ser­va. Pa­tys da­ly­viai ga­lė­jo pri­si­lies­ti prie gy­vų­jų pa­veiks­lų kū­ri­mo: ap­reng­ti dva­ri­nin­kų ap­ran­ga tu­rė­jo at­kar­to­ti pa­si­rink­to pa­veiks­lo vaiz­dą. Žiū­ro­vai ste­bė­jo­si jų pa­na­šu­mu. Di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko vieš­na­gė Kel­mės kul­tū­ros cent­re. Da­ly­viai ap­lan­kė Juo­zo Liau­dans­kio ga­le­ri­ją, ap­žvel­gė Jo­no Nek­ra­šiaus fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą „In­di­ja – san­skri­to tė­vy­nė“ ir Ka­zio Bim­bos skulp­tū­rų pa­ro­dą, ku­rias pri­sta­tė Kel­mės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų ir tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rė, Kel­mės TAU Me­nų fa­kul­te­to Tra­di­ci­nių ama­tų stu­di­jos už­siė­mi­mų va­do­vė Eu­ge­ni­ja Bui­vy­die­nė.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­rė Dia­na Raz­mi­nie­nė sve­čiams pri­sta­tė Kel­mės Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­ją, šiais moks­lo me­tais vei­kian­čius fa­kul­te­tus, jų veik­las. Jo­niš­kio TAU Dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo fa­kul­te­to de­ka­nė Ste­fa­ni­ja Gri­ga­liū­nie­nė pri­sta­tė sa­vo uni­ver­si­te­to veik­las. Vi­si kar­tu pa­ly­gi­no, kuo esa­me pa­na­šūs ir kuo skir­tin­gi.

Sve­čiams bu­vo įteik­ti Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­ci­niai su­ve­ny­rai ir Ama­tų stu­di­jos do­va­nė­lės. Ką tik iš­kep­tų sau­sai­nių kva­pas ir žo­le­lių ar­ba­ta pri­vi­lio­jo sve­čius į Kel­mės KKC Ama­tų cent­rą. Juos pa­si­ti­ko Ama­tų stu­di­jos va­do­vė, Kel­mės TAU Me­nų fa­kul­te­to Tra­di­ci­nių ama­tų stu­di­jos už­siė­mi­mų va­do­vė Ire­na Ar­laus­kie­nė. Pa­si­vai­ši­nę sve­čiai da­ly­va­vo edu­ka­ci­nia­me už­siė­mi­me „Lė­lių ga­my­ba“. 2017 me­tai – tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai. Už­siė­mi­mo va­do­vė pri­sta­tė pa­grin­di­nius Lie­tu­vos re­gio­nų tau­ti­nių kos­tiu­mų ypa­tu­mus: au­di­nius, raš­tus, spal­vas, kos­tiu­mo de­ta­les. Da­ly­viai, pa­nau­do­da­mi įvai­rių au­di­nių at­rai­žas ir siū­lus, su­ri­šo gra­žiau­sias lė­les. Už­duo­tis bu­vo ne­leng­va, bet re­zul­ta­tai pra­no­ko lū­kes­čius.

Kel­mė – tur­tin­gas kraš­tas: su­tvar­ky­tais ar­chi­tek­tū­ri­niais ob­jek­tais, pa­trauk­lio­mis edu­ka­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis ir šil­tais žmo­nė­mis, – taip, api­bend­rin­da­mi įspū­džius Kel­mė­je, sa­kė vieš­na­gės da­ly­viai.

As­ta TRI­JO­NIE­NĖ,

Kel­mės suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro me­to­di­nin­kė

Kel­mės suau­gu­sių­jų mo­ky­mo cent­ro nuo­tr.

Sve­čiai iš Jo­niš­kio mo­kė­si ga­min­ti lė­les iš au­di­nių at­rai­žų ir siū­lų.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />