(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Moksleiviai varžėsi teisinių žinių konkurse

2017 m. balandžio 15 d.

Ba­lan­džio 5 die­ną Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kar­tu su Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tais Kra­žių Ka­zi­mie­ro Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­re su­ren­gė tei­si­nių ži­nių kon­kur­so „Te­mi­dė“ II eta­pą. Šia­me kon­kur­so eta­pe da­ly­va­vo moks­lei­vių ko­man­dos iš Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no, Pak­ra­žan­čio bei Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio -Put­vins­kio gim­na­zi­jų.

Ko­man­dų at­lie­ka­mas kon­kur­so už­duo­tis ver­ti­no Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė ir Ar­tū­ras Val­čiu­kas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Rai­mon­da Blu­žie­nė bei Dai­va Sto­nie­nė, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos sky­riaus vy­res­nio­ji ins­pek­to­rė Ro­mual­da Liau­dans­kie­nė bei Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­res­nio­ji ty­rė­ja Ra­mu­nė Vė­la­vi­čie­nė.

Ko­man­dos kon­kur­so pri­si­sta­tė, da­ly­va­vo pro mū­šy­je ir at­si­svei­ki­no. At­lik­da­mi už­duo­tis moks­lei­viai de­monst­ra­vo sa­vo iš­ra­din­gu­mą, kū­ry­biš­ku­mą, įvai­ria­pu­sius ta­len­tus, ori­gi­na­lu­mą bei su­kaup­tas tei­si­nes ži­nias.

Su­su­ma­vus vi­sus re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo, kad pir­mą­ją vie­tą užė­mė Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos Jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų ko­man­da, ant­rą­ją – Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos ko­man­da, tre­čią­ją – Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos ko­man­da.

Vi­sos moks­lei­vių ko­man­dos, da­ly­va­vu­sios kon­kur­se, bu­vo ap­do­va­no­tos pri­zais, pa­dė­ko­mis, sal­džio­mis do­va­nė­lė­mis.

Ren­gi­nio me­tu kon­cer­tą do­va­no­jo Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos pu­čia­mų­jų or­kest­ras (va­do­vas Vla­das Mik­lo­vas), Jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų ko­man­da, Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tės Rū­ta Biels­ky­tė bei Emi­li­ja Strel­kaus­ky­tė (va­do­vė Vik­to­ri­ja Ja­gau­die­nė).

Už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant tei­si­nių ži­nių kon­kur­są „Te­mi­dė“ Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai dė­ko­ja Kra­žių Ka­zi­mie­ro Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jams, ko­man­dų va­do­vams: Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos mokytojui–metodininkui Pet­rui Nor­kui, Šau­kė­nų Vla­do Pūt­vio-Put­vins­kio gim­na­zi­jos so­cia­li­nei pe­da­go­gei Jur­gi­tai Ala­saus­kie­nei, Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai Vio­le­tai Gar­be­nie­nei bei ren­gi­nio ve­dan­čią­jai – Jau­na­jai po­li­ci­jos rė­mė­jai Ga­bi­jai Lu­ko­nai­tei.

Tei­si­nių ži­nių kon­kur­sas „Te­mi­dė“ or­ga­ni­zuo­ja­mas sie­kiant ug­dy­ti tin­ka­mo el­ge­sio vi­suo­me­nė­je nor­mas ir at­sa­ko­my­bę, užim­ti jau­ni­mą pra­smin­ga ir tu­ri­nin­ga veik­la.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Tei­si­nių ži­nių kon­kur­so „Te­mi­dė“ ant­ra­ja­me eta­pe ge­riau­siai se­kė­si Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos ko­man­dai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas