(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Keli tūkstančiai ponios Irenos margučių

2017 m. balandžio 15 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Pa­ši­lė­nuo­se be­veik pen­kis de­šimt­me­čius gy­ve­nan­ti Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė kas me­tai prieš Ve­ly­kas vaš­ku iš­mar­gi­na maž­daug po 100 mar­gu­čių.

Arit­me­ti­ka pa­pras­ta – pas ar­ti­muo­sius, drau­gus, gi­mi­nai­čius, kai­my­nus pa­skli­do ma­žiau­siai 5000 mar­gu­čių. Sa­vą­ją nor­mą mo­te­ris iš­mar­gi­na per de­šim­tį die­nų. Da­bar – pa­ts kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis.

daliak@skrastas.lt

Mar­gi­na ne tik viš­tų kiau­ši­nius

Ire­nos Pet­ke­vi­čie­nės na­muo­se Pa­ši­lė­nuo­se, iki Ve­ly­kų li­kus maž­daug de­šim­čiai die­nų – kū­ry­bi­nis dar­by­me­tis: įvai­riais or­na­men­tais, raš­tais vaš­ku mar­gi­na­mi kiau­ši­niai, kve­pia kai­ti­na­mas vaš­kas. Ir taip kas­met – jau ma­žiau­siai pen­ki de­šimt­me­čiai.

Gi­mu­si Šal­te­niuo­se, mo­te­ris į Pa­ši­lė­nus ati­te­kė­jo. Bet kiau­ši­nius mar­gin­ti iš sa­vo ma­mos iš­mo­ko dar vai­kys­tė­je.

„Au­go­me sep­ty­nie­se, ir bro­liai, ir se­se­rys mo­kė­jo kiau­ši­nius mar­gin­ti. Nie­ko nau­ja aš ne­pri­gal­vo­ju. Kaip ir anais lai­kais vaš­ku nu­taš­ky­tus vir­tus kiau­ši­nius mer­kiu į gel­žuo­nius, kad bū­tų tam­sūs. Kai­me re­ta mar­gin­to­ja taip da­ro“, – pa­sa­ko­jo I. Pet­ke­vi­čie­nė.

Kiau­ši­nių mar­gin­to­ja kas me­tai prieš Ve­ly­kas pri­mar­gi­na maž­daug po šim­tą kiau­ši­nių. Įp­ra­to be­veik vie­no­dai vaš­ku nu­taš­ky­ti po de­šim­tį kiau­ši­nių. Bet vi­siš­kai vie­no­dų mar­gu­čių nie­kaip ne­pa­da­ry­si.

„Sū­nui do­va­no­ju 30 kiau­ši­nių, abiems anū­kams – po de­šimt, dar kai­my­nėms, ku­rios pa­čios ne­mar­gi­na, po ko­kius pen­kis kiau­ši­nu­kus. Taip ir iš­da­li­nu“, – šyp­so­jo­si. Per va­lan­dą įgu­du­si mar­gin­to­ja iš­gra­ži­na po ke­tu­ris-pen­kis kiau­ši­nius.

Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė vaš­ku da­žo ne tik viš­tų, bet ir žą­sų kiau­ši­nius. Sy­kį yra gra­ži­nu­si net stru­čio kiau­ši­nius. „Mo­te­riš­kė at­ve­žė du stru­čio kiau­ši­nius. Už nu­da­žy­mą, vie­ną man do­va­nų pa­li­ko. Di­de­lį stru­čio kiau­ši­nį da­žy­ti se­kė­si sun­kiau ir, ži­no­ma, il­giau. Bu­vo su­dė­tin­ga ran­ko­je nu­lai­ky­ti. Bet la­bai gra­žiai tarp ki­tų, ma­žes­nių kiau­ši­nu­kų, at­ro­do“, – džiau­gė­si. Sma­giau­sia pa­ši­lė­niš­kei da­žy­ti žą­sų kiau­ši­nius, ku­rie nė­ra per daug di­de­li, bet vie­tos or­na­men­tams lais­vai už­ten­ka.

I. Pet­ke­vi­čie­nei la­bai gai­la, kuo­met mar­gu­čiai ima ir su­sky­la. Per­nai, di­de­liam mar­gin­to­jos džiaugs­mui, iš 110 kiau­ši­nių su­ski­lo tik trys.

Ra­my­bė ir poil­sis

Po­nia Ire­na kiau­ši­nių mar­gi­ni­mą pir­miau­sia va­di­na poil­siu nuo liūd­nų min­čių.

„Kai mar­gi­nu, man la­bai ra­mu. Nors už­siė­mi­mas nė­ra leng­vas, rei­ka­lau­ja ir kant­ry­bės, ir su­si­kau­pi­mo, man la­bai pa­tin­ka. Ki­taip juk ne­mar­gin­čiau“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.

Pa­sak Ire­nos Pet­ke­vi­čie­nės, iš­mok­ti mar­gin­ti kiau­ši­nius vaš­ku ga­li kiek­vie­nas, bet kant­ry­bės ga­li ir pri­trūk­ti. Be to, dar rei­ka­lin­gas ir po­lin­kis kur­ti gra­žius da­ly­kus, ir šioks toks su­ge­bė­ji­mas.

Pa­ši­lė­niš­kė vi­suo­met, kaip pa­ti sa­ko, vaš­ką taš­ko „iš ran­kos“. Raš­tai daž­niau­siai jau bū­na gi­mę gal­vo­je, kar­tais ir į ko­kią rank­dar­bių kny­ge­lę pa­vyz­džių pa­si­žiū­ri.

Mo­te­ris kiau­ši­nių da­žy­mui tra­di­ciš­kai ren­ka­si tam­sias spal­vas. Jei no­ri juo­dų kiau­ši­nių, juos mer­kia į gel­žuo­nius su juo­dalks­nių, jei ru­dų – su ąžuo­lų žie­vė­mis. Kad ge­riau „nu­kąs­tų“, įbe­ria drus­kos, ac­to, lai­ko pu­sę pa­ros. Vė­liau iš­trauk­tus dar de­da į iš­mir­ky­tų ir nu­spaus­tų svo­gū­nų laiš­kų karš­tą nuo­vi­rą. Tik vaš­kui pra­dė­jus tirp­ti, kiau­ši­nius per­ke­lia į ki­tą puo­dą su šva­riu van­de­niu.

Au­to­rės nuo­tr.

Maž­daug pen­kias de­šim­tis me­tų prie Ve­ly­kas pa­ši­lė­niš­kė Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė vaš­ku iš­mar­gi­na apie 100 viš­tų ir žą­sų kiau­ši­nių.

Vaš­ku iš­mar­gin­ti žą­sų kiau­ši­niai dar bus da­žo­mi.

Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė yra iš­mar­gi­nu­si ir stru­čio kiau­ši­nį.

Pa­ši­lė­niš­kės kiau­ši­niai – ra­mių že­mės spal­vų, tra­di­ci­nių raš­tų.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas