(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmės krašto muziejuje – velykiniai užsiėmimai vaikams

2017 m. balandžio 15 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Ket­vir­ta­die­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je vy­ko edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, per ku­riuos Kel­mės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai su­si­pa­ži­no su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, ri­de­no mar­gu­čius.

Per At­ve­ly­kį prie bu­vu­sio Kel­mės dva­ro bus ren­gia­mos tra­di­ci­nės vai­kų Ve­ly­kė­lės.

daliak@skrastas.lt

Vai­kus su kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis, ve­ly­ki­niais žai­di­mais, kiau­ši­nių ri­de­ni­mu su­pa­žin­di­no Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus et­no­lo­gė Li­na Užo­mec­kie­nė ir mu­zie­ji­nin­kas Ri­man­tas Ser­va.

L. Užo­mec­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog sa­vai­tė prieš Ve­ly­kas dar va­di­na­ma Di­džią­ja. Pag­rin­di­nės prieš­šven­ti­nės die­nos yra trys – ket­vir­ta­die­nis, penk­ta­die­nis ir šeš­ta­die­nis. Di­dį­jį ar­ba ža­lią­jį ket­vir­ta­die­nį pa­pras­tai bū­da­vo šva­ri­na­ma­si, va­lo­mi, tvar­ko­mi na­mai, per­so­di­na­mos gė­lės, kad ge­riau aug­tų. Penk­ta­die­nis – ra­my­bės, su­si­kau­pi­mo die­na. Iki šeš­ta­die­nio pie­tų rei­kia baig­ti vi­sus šva­ri­ni­mo­si, tvar­ky­mo­si dar­bus, o po pie­tų – kep­ti py­ra­gus, mar­gin­ti mar­gu­čius.

Per­nai Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je vai­kai mo­kė­si mar­gin­ti mar­gu­čius, o šie­met – ri­de­no, ban­dė mar­gu­čių stip­ru­mą.

„Su mar­gu­čiais žais­da­mi, se­no­vė­je žmo­nės spė­da­vo orą. Jei, mar­gu­tį pa­su­kus, jo smai­ga­lys nu­si­suk­da­vo į pie­tus, lau­kė šil­tas pa­va­sa­ris, į va­ka­rus – lie­tin­gas, į ry­tus – sau­sas, o į šiau­rę – šal­tas“, – sa­kė L. Užo­mec­kie­nė.

Vai­kai su­pa­žin­din­ti su ve­ly­ki­nių mar­gu­čių spal­vų reikš­mė­mis. Rau­do­na mar­gu­čio spal­va reiš­kia gy­vy­bę, krau­ją, mei­lę, tam­sios – že­mę, gel­to­na sim­bo­li­zuo­ja sau­lę. Že­mai­čiai daž­niau­siai kiau­ši­nius mar­gin­da­vo vaš­ku, merk­da­vo į gel­žuo­nis – juo­dalks­nių žie­vės ir ge­le­žių sa­vo­tiš­ką rau­gą. Pa­tys se­niau­si mar­gi­ni­mo bū­dai – da­žy­mas vaš­ku, au­ga­lais (žel­me­ni­mis, mė­ly­nė­mis, svo­gū­nų lukš­tais, žo­le­lė­mis), sku­ti­nė­ji­mas.

„Žmo­gus pa­sau­lį su­vo­kia, kaip prieš­prie­šą „šil­ta-šal­ta“, „aukš­tai-že­mai“, „dan­gus-že­mė“. To­dėl kiau­ši­nio ga­luo­se mar­gi­na­ma te­kan­ti ir nu­si­lei­džian­ti sau­lė, taip mar­gu­tį pa­da­li­jant į dvi da­lis. Mar­gu­ty­je ga­li­ma ras­ti ir paukš­čio pė­de­lių, rū­tos ša­ke­lių, iš­si­raiz­giu­sių žal­čiu­kų, eg­lu­čių. Sim­bo­liai mar­gu­ty­je – la­bai reikš­min­gi, tu­rin­tys gi­lią pra­smę, – sa­kė et­no­lo­gė. Pa­sak Li­nos Užo­mec­kie­nės, tau­ta, vals­ty­bė bu­vo ku­ria­ma per kul­tū­rą su is­to­ri­ne praei­ti­mi, kal­ba, pa­pro­čiais. Tik iš­sau­go­da­ma sa­vas­tį, tau­ta ir vals­ty­bė ga­li iš­lik­ti.

Mar­gu­čių ri­de­ni­mas yra že­mės ža­di­ni­mas, su­si­lie­ji­mas su že­me. Pap­ras­tai mar­gu­čiai ri­de­na­mi nuo iš me­džio iš­skob­to ar iš žie­vės pa­da­ry­to lo­ve­lio. Pa­sak mu­zie­ji­nin­ko Ri­man­to Ser­vos, jo vai­kys­tė­je kiau­ši­nius ri­den­da­vo ir nuo kir­vio pen­ties. Vai­kai mu­zie­ju­je mar­gu­čius ri­de­no nuo lo­ve­lių. Lai­mė­jo dau­giau­sia mar­gu­čių sa­vuo­ju nu­mu­šęs žai­dė­jas.

„Mar­gu­čius vai­kai daž­niau­siai ri­de­na per At­ve­ly­kį, dar va­di­na­mas vai­kų Ve­ly­kė­les. Šie­met jos tra­di­ciš­kai bus su­reng­tos prie dva­ro. Per Vai­kų Ve­ly­kė­les bus ren­ka­mas gra­žiau­sias, tvir­čiau­sias mar­gu­tis, žai­džia­mi įvai­rūs links­mi ve­ly­ki­niai žai­di­mai“, – sa­kė R. Ser­va.

Au­to­rės nuo­tr.

Mar­gu­čiai pa­pras­tai ri­de­na­mi nuo me­di­nių lo­ve­lių, nors ga­li­ma ri­den­ti ir nuo kir­vio.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas