(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Varputėnams netrūksta gyvybės

2017 m. balandžio 13 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės ir Šiau­lių ra­jo­nų san­dū­ro­je įsi­kū­rę Var­pu­tė­nai ga­li di­džiuo­tis pir­miau­sia is­to­ri­ne praei­ti­mi, neat­sie­ja­ma nuo dva­ro. Nors da­bar­ti­niais lai­kais žmo­nių, kaip ir vi­sur, kai­me ma­žė­ja, gy­vy­bės Var­pu­tė­nuo­se ne­trūks­ta.

„Svar­biau­si ir yra žmo­nės“, – sa­kė Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė, Var­pu­tė­nuo­se gi­mu­si ir iki šiol gy­ve­nan­ti.

daliak@skrastas.lt

„Var­pu­tė­nai da­bar – ne­be tie, ko­kie bu­vo anks­čiau, bet gy­vy­bės kai­me ne­trūks­ta“, – sa­kė vie­nin­te­lio kul­tū­ros ži­di­nio – bib­lio­te­kos – bib­lio­te­ki­nin­kė, Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė Vi­da Ber­no­tie­nė.

Ta­ry­bi­niais lai­kais, pa­sak mo­ters, Var­pu­tė­nuo­se vis­ko bu­vo daug dau­giau ne­gu šian­dien: ir suau­gu­sių­jų, ir vai­kų, ir kul­tū­ra per kraš­tus lie­jo­si. Mo­kyk­lo­je kle­gė­da­vo bū­riai mo­ki­nu­kų. Kul­tū­ros na­mai re­tą die­ną ir va­ka­rą bū­da­vo tuš­ti.

Bib­lio­te­ko­je sau­go­ja­mi jau nuo 2008-ųjų ne­be­vei­kian­čios mo­kyk­los met­raš­čiai. Švie­sūs pri­si­mi­ni­mai apie da­bar Gil­vy­čiuo­se di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja dir­ban­čią, daug me­tų Var­pu­tė­nų mo­kyk­lai va­do­va­vu­sią Ire­ną Sla­vins­kie­nę. Mo­kyk­la bu­vo įsi­kū­ru­si ir dva­re. Dve­jus me­tus gy­va­vo tech­ni­ku­mas. Vė­liau mo­kyk­la per­si­kė­lė į cent­rą, pa­sta­tą po vie­nu sto­gu su me­di­ci­nos punk­tu, pa­štu, kul­tū­ros na­mais.

„Var­pu­tė­nuo­se, be bib­lio­te­kos ir me­di­ci­nos punk­to, dau­giau jau ne­bė­ra jo­kių įstai­gų. Bet ga­li­me tik džiaug­tis žmo­nė­mis, pa­vyz­džiui, la­bai stip­riais ūki­nin­kais, vers­li­nin­kais“, – sa­kė D. Ber­no­tie­nė.

Var­pu­tė­nų va­di­na­ma­ja­me mik­ro­ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja 350 gy­ven­to­jų. Se­niū­nai­tė Vi­da Ber­no­tie­nė sa­kė esan­ti tar­si tar­pi­nin­kė tarp var­pu­tė­niš­kių ir se­niū­ni­jos. Ka­dan­gi Kur­šė­nai nuo Var­pu­tė­nų ne­to­li, žmo­nės ir pa­tys į se­niū­ni­jos dar­buo­to­jus as­me­niš­kai krei­pia­si. Džiu­gu, pa­sak V. Ber­no­tie­nės, kad vei­kia kai­me Sau­gios kai­my­nys­tės gru­pė.

Var­pu­tė­nų ak­ty­vi ir bend­ruo­me­nė, ku­riai me­tai, pa­kei­tu­si Vi­dą Ber­no­tie­nę, va­do­vau­ja Da­nu­tė Rup­šie­nė. Pa­sak se­niū­nai­tės ir bu­vu­sios pir­mi­nin­kės, šio­je veik­lo­je rei­ka­lin­gas jau­nas, ener­gin­gas, su­ma­nus va­do­vas. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vas or­ga­ni­zuo­ja kai­mo šven­tes, nes kul­tū­ros dar­buo­to­jo Var­pu­tė­nai ne­tu­ri. Var­pu­tė­nus ku­ruo­ja Mi­cai­čių fi­lia­las. Bend­ruo­me­nė tu­ri la­bai rei­ka­lin­gas pa­tal­pas tiek džiu­ge­sio, tiek ir liū­de­sio va­lan­doms.

„Kai­mas, rei­kia pri­pa­žin­ti, sens­ta, bet au­ga ir pa­mai­na. Esa­me su­lau­kę dvy­nu­kų, ku­riems jau me­tu­kai. Į Var­pu­tė­nus at­si­ke­lia ir nau­jų gy­ven­to­jų, jau­nų šei­mų. Va­di­na­si, mū­sų kai­mas gy­vas“, – sa­kė nuo gi­mi­mo Var­pu­tė­nuo­se gy­ve­nan­ti Vi­da Ber­no­tie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Var­pu­tė­nų se­niū­nai­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Ber­no­tie­nė įsi­ti­ki­nu­si: kai­mas gy­vas tik dėl darbš­čių, ak­ty­vių žmo­nių.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />