(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Metų kultūros darbuotoja – Loreta Lideikienė

2017 m. balandžio 11 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je su­reng­ta šven­tė, skir­ta Kul­tū­ros die­nai.

Šven­tė­je pa­skelb­ta me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ku­ria ta­po Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė. Tre­čia­jai lau­rea­tei įteik­tas pa­dė­kos raš­tas ir pi­ni­gi­nė 580 eu­rų pre­mi­ja.

daliak@skrastas.lt

Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja šie­met pa­skelb­ta ir ap­do­va­no­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė per Kul­tū­ros die­nai skir­tą ren­gi­nį, įvy­ku­sį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je.

Nu­ga­lė­to­ja ak­ty­viai da­ly­vau­ja ne tik Kur­šė­nuo­se, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­se šven­tė­se, kon­kur­suo­se, fes­ti­va­liuo­se, or­ga­ni­zuo­ja va­sa­ros edu­ka­ci­nes sto­vyk­las, res­pub­li­ki­nius liau­diš­kų šo­kių fes­ti­va­lius vai­kams ir jau­ni­mui, ren­gia ir įgy­ven­di­na kul­tū­ri­nius pro­jek­tus. Nuo 2013 me­tų L. Li­dei­kie­nė va­do­vau­ja ir suau­gu­sių­jų li­ni­ji­nių šo­kių gru­pei. Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja yra pa­sta­rų­jų ke­tu­rių res­pub­li­ki­nių dai­nų šven­čių šo­kių die­nos aikš­tės asis­ten­tė.

Sa­vo kom­pe­ten­ci­jas L. Li­dei­kie­nė to­bu­li­na se­mi­na­ruo­se, pra­kti­ku­muo­se, kur­suo­se.

Lo­re­tos Li­dei­kie­nės va­do­vau­ja­mų ko­lek­ty­vų šo­kė­jai yra pa­grin­di­niai vals­ty­bi­nių, et­no­kul­tū­ri­nių šven­čių ir mi­ni­mų da­tų ce­re­mo­ni­jų da­ly­viai, tra­di­ci­jų pe­rė­mė­jai ir puo­se­lė­to­jai.

L. Li­dei­kie­nė – mo­te­rų vo­ka­li­nio an­samb­lio „Me­lo­di­ja“ dai­ni­nin­kė, Kul­tū­ros cent­ro pa­gy­ve­nu­sių šo­kių ko­lek­ty­vo „Die­me­dis“ šo­kė­ja. Pa­rei­gin­ga, at­sa­kin­ga, ge­ban­ti skie­py­ti liau­diš­ko šo­kio tra­di­ci­jas vai­kams ir jau­ni­mui įvai­riau­sio­mis for­mo­mis, po­pu­lia­ri­na ir puo­se­lė­ja liau­diš­ko šo­kio žan­rą.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Al­gis Ma­čiu­lis, Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jai įtei­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Be­za­ro pa­dė­kos raš­tą ir 580 eu­rų pre­mi­ją.

„Vi­sa­da bu­vau įver­tin­ta, šian­dien – ypač. Dė­kin­ga ar­ti­mie­siems, ko­le­goms, drau­gams, sa­vo šo­kė­jams, su ku­riais ir ke­liau­ju per gy­ve­ni­mą“, – sa­kė lau­rea­tė, pri­dū­ru­si, jog tik dir­ba sa­vo dar­bą.

Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja bu­vo no­mi­nuo­ta Ver­bū­nų bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė An­ta­ni­na Pet­raus­kai­tė, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ver­bū­nų fi­lia­lo di­rek­to­rė Ona Ba­ra­naus­kie­nė, Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Meš­kui­čių fi­lia­lo di­rek­to­rė Lo­re­ta Mor­kū­nie­nė, vai­kų ir jau­ni­mo teat­ro „Ika­ras“ įkū­rė­jai ir va­do­vai re­ži­sie­riai Leon­ti­na ir Pet­ras Vals­kiai. Ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­ne, kiek­vie­nas jų bu­vo ver­tas me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­do. Bet dau­giau­sia – 146 bal­sus – su­rin­ko L. Li­dei­kie­nė.

Per Kul­tū­ros die­nos šven­tę pa­gerb­ti il­ga­me­čiai kul­tū­ros dar­buo­to­jai, bib­lio­te­ki­nin­kai. Dai­ną do­va­no­jo pir­mo­ji kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­do sa­vi­nin­kė Meš­kui­čių fi­lia­lo me­no va­do­vė Ra­sa Zel­bie­nė, ei­lių – ant­ro­ji, Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė.

Praė­ju­sių me­tų Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą ap­žvel­gė Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus.

Po mi­nė­ji­mo ir ap­do­va­no­ji­mų šven­tės da­ly­viai pa­kvies­ti pa­si­žiū­rė­ti nuo­tai­kin­go Kel­mės ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lio „Ame­ri­ka pir­ty­je“ (re­ži­sie­rius Al­gi­man­tas Ar­mo­nas).

Au­to­rės nuo­tr.

Me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­ja ta­pu­si Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė sa­kė tik dir­ban­ti sa­vo dar­bą.

Dai­ną do­va­no­jo pir­mo­ji Kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­do sa­vi­nin­kė, Meš­kui­čių fi­lia­lo me­no va­do­vė Ra­sa Zel­bie­nė.

Kul­tū­ros die­nos mi­nė­ji­mas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro pa­ro­dų sa­lė­je pra­dė­tas šo­kio kom­po­zi­ci­ja.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas