(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Žygis po Šiaulės žemę

2017 m. balandžio 15 d.

Ar esa­te gir­dė­ję apie Šiau­lės že­mę? Šia­me įvai­rias se­no­vės le­gen­das me­nan­čia­me kraš­te vi­sai ne­se­niai is­to­ri­kai ir ar­cheo­lo­gai ieš­ko­jo net ir Sau­lės mū­šio pėd­sa­kų. Kvie­čia­me pa­si­dai­ry­ti po šį įvai­rio­mis is­to­ri­jo­mis apau­gu­sį kraš­tą.

Šiau­lė­nų mies­te­lis yra va­ka­ri­nia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Gre­ta – Šiau­lai­čių ir Pa­šiau­lio kai­mai ir ne­to­li aukš­tai virš jų iš­ki­lęs Šiau­lės kal­nas (Ku­di­nų pi­lia­kal­nis).

Pa­sak le­gen­dų, čia sto­vė­ju­si stip­ri, to­li ži­no­ma pi­lis. Pi­lis tu­rė­jo ir sa­vo mies­tą, ku­rį, pa­sak le­gen­dos, pa­ki­lęs vė­jas už­pus­tė smė­liu. Mies­te bu­vu­si var­pi­nė ir baž­ny­čia, ku­rios da­bar at­si­dū­ru­sios po že­me. Vi­sai ša­lia jo – Var­pi­nės, kiek ato­kiau – Kar­tu­vių kal­nas. Sa­ko­ma, kad net var­pus gau­džian­čius ga­li­ma iš­girs­ti pri­glau­dus au­sį prie kal­no.

Ki­ta le­gen­da by­lo­ja, kad kaž­kur ne­to­li vy­ko mū­šis ir pra­si­vė­ru­si že­mė pra­ri­jo ne­ti­kė­lių ka­riuo­me­nę.

Vi­sa tai ro­do, kad čia se­no­vė­je bu­vo gar­si vie­ta, gal­būt kaž­ko­kios ad­mi­nist­ra­ci­nės že­mės cent­ras. Tam są­ly­gos nuo se­nų lai­kų bu­vo la­bai tin­ka­mos. Apy­lin­kė­se ty­vu­lia­vo du ga­na di­de­li sek­lūs eže­rai, ku­rių vie­tas ga­li­ma at­sek­ti pa­gal ly­gias dur­pin­gas pie­vas. Pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je iki šiol trykš­ta šal­ti­nis. Prieš ke­lias­de­šimt me­tų at­lie­kant žval­go­muo­sius ty­ri­mus bu­vo ap­tik­tos ir se­no­vi­nės gy­ven­vie­tės lie­ka­nos. Prieš­ka­ry­je ir net ta­ry­bi­niais lai­kais prie Šiau­lės kal­no pa­va­sa­riais vyk­da­vo pa­mal­dos, į ku­rias su­va­žiuo­da­vo žmo­nės iš pla­čių apy­lin­kių.

Čia – ypa­tin­gas rel­je­fas, nuo Rad­vi­liš­kio be­si­tę­sian­čios vi­du­rio Lie­tu­vos ly­gu­mos pa­virs­ta kal­vų ma­sy­vu. Yra kai­mas, pa­va­din­tas Kal­nų kai­mu, trys eže­rai. Jau ke­lis de­šimt­me­čius šias vie­tas sau­go Go­mer­tos kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis, o da­bar čia ir Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­ja. Kal­vy­nas tę­sia­si va­ka­rų kryp­ti­mi ke­lis ki­lo­met­rus, pe­rei­da­mas į bu­vu­sios di­džiu­lės pel­kės Ty­tu­vė­nų ty­re­lio guo­lį. Ten pa­gal da­bar­ti­nį su­skirs­ty­mą bai­gia­si Aukš­tai­ti­ja ir pra­si­de­da Že­mai­ti­ja.

Tam, kad šį nuo­sta­bų kraš­tą at­ras­tų ke­liau­to­jai ir iš vir­šaus ga­lė­tų ap­žvelg­ti vie­tos gy­ven­to­jai, ne­se­niai bu­vo pa­sta­ty­tas 21 met­ro aukš­čio ap­žval­gos bokš­tas, taip pat nu­ties­tas ta­kas iki Šiau­lės kal­no.

Lan­ky­to­jų pa­to­gu­mui bu­vo pa­ženk­lin­ti marš­ru­tai, jun­gian­tys gra­žiau­sias vie­tas ir įdo­miau­sius ob­jek­tus. Prie lan­ky­ti­nų ob­jek­tų pa­sta­ty­ti sten­dai, įreng­tos ato­kvė­pio vie­tos.

Ba­lan­džio 8 die­ną Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja žy­gį po Šiau­lės že­mę ir kvie­čia vi­sus drau­ge su par­ko gi­du ap­lan­ky­ti įdo­miau­sias vie­tas.

Ke­lio­nės at­stu­mas – apie 16 ki­lo­met­rų, jos me­tu ap­lan­ky­si­me ak­me­nį su daug duo­bu­čių, se­no­vi­nį ak­me­ni­nį šu­li­nį, Pae­že­rių eže­rą, pel­kes ir daug ki­tų ob­jek­tų, už­kop­si­me į Šiau­lės kal­ną bei ap­žval­gos bokš­tą.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos inf.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko nuo­tr.

Ne­se­niai pa­sta­ty­tas 21 met­ro aukš­čio Šiau­lės ap­žval­gos bokš­tas.

Įs­pū­din­gai at­ro­do Šiau­lės kal­nas.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas