(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Kuršėnuose – dvi parodos

2017 m. balandžio 15 d.

Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re Kur­šė­nuo­se vie­nu me­tu ati­da­ry­tos dvi pa­ro­dos: Ry­čio Mil­kin­to iš me­džio iš­drož­ti an­ge­lai bei Ma­ry­tės Ja­nu­lie­nės pin­ti dir­bi­niai.

Pa­sak cent­ro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Poš­kie­nės, Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – kuk­lu­mo, jaut­ros pil­nas žmo­gus, nie­kuo­met neat­si­sa­kan­ti pa­dė­ti, da­ly­vau­jan­ti edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se, sa­vo ama­to ir me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti jau­ni­mui. Kai ku­rie M. Ja­nu­lie­nės dar­bai ser­ti­fi­kuo­ti kaip tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tai, tau­to­dai­li­nin­kė ruo­šia do­ku­men­tus tau­ti­nio pa­vel­do meist­ro var­dui.

Šiau­lie­tis Ry­tis Mil­kin­tas su sa­vo drož­tais an­ge­lais Kur­šė­nuo­se sve­čiuo­ja­si ant­rą kar­tą. „Nors įpras­ta teig­ti, kad žmo­gų sau­go an­ge­lai sar­gai, Ry­tis pa­ts – an­ge­lų sar­gas, An­ge­lų mu­zie­jaus įkū­rė­jas“, – tvir­ti­no B. Poš­kie­nė.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Lai­mu­tė Var­ka­lie­nė abiem kū­rė­jams įtei­kė pa­dė­kos raš­tus.

Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Ne­sens­tan­tys šir­di­mi“ pa­ro­dų au­to­rius ir lan­ky­to­jus pa­svei­ki­no liau­diš­ko­mis dai­no­mis.

„Šiau­lių krašto“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi Ma­ry­tės Ja­nu­lie­nės pin­ti dir­bi­niai.

Į Kur­šė­nus Ry­čio Mil­kin­to iš­drož­ti an­ge­lai „su­skri­do“ ant­rą kar­tą.

Ry­tis Mil­kin­tas jau yra su­ren­gęs 21 an­ge­lų pa­ro­dą.

Ma­ry­tė Ja­nu­lie­nė – ži­no­ma tau­to­dai­li­nin­kė, py­nė­ja iš vy­te­lių, sa­vo ama­tų bei me­no pa­slap­tis per­duo­dan­ti ir jau­ni­mui.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas